สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเอมิกา  วรรณโพธิ์
 
1. นางจรัล  พูดเพราะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ยุบรัมย์
2. เด็กหญิงพรสุดา  สายสิงห์
 
1. นางชุฎาพร  บุญฉลาด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอภิสา  สัมมะณี
 
1. นางพรรณทิพย์  เสนาวงศ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงรจนาลักษณ์  หลังแก้ว
2. เด็กชายวิชุฎาภรณ์  คำแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีจันทร์
 
1. นางชุฎาพร  บุญฉลาด
2. นายปิยะณัฐ  เพียโคตร
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  กันมณี
2. เด็กหญิงมุกดา  อินสำราญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ยามรัมย์
 
1. นางจรัล  พูดเพราะ
2. นางประภา  ศรีภักดี