สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุปผาชาติ
2. เด็กหญิงศศิปรียา  สินสุพรรณ
 
1. นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราพร  โปยทอง
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยุบรัมย์
3. เด็กหญิงพิชชากร  คุณยา
4. เด็กหญิงพีรดา  กาทำมา
5. เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  เชิดรัมย์
6. เด็กหญิงรัตนา  สืบเทพ
7. เด็กหญิงวรรณา  บุญเจริญ
8. เด็กหญิงศศิธร  พรมศรี
9. เด็กหญิงสาลินี  สุทธิมูล
10. เด็กหญิงสุธิตา  อ่อนละมัย
11. เด็กหญิงสุนิสา  บุญหนุน
12. เด็กชายสุพศิน  บุญตา
13. เด็กหญิงอรัญญา  บุญเจริญ
14. เด็กหญิงอรัญญา  ลุนลาด
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ทรงพระ
 
1. นางอรทัย  ทนขุนทด
2. นางสาวไพลิน   กกรัมย์
3. นายพิทักษ์  พิเศษ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทักษพร  แก้วคำภา
2. เด็กหญิงน้องนา  โพนทอง
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุญหนุน
4. เด็กหญิงวารุณี  อุ่นสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวิชัย  ชะฎารัมย์
6. เด็กหญิงสาวิณี  คงขันธ์
 
1. นายพิทักษ์  พิเศษ
2. นายปรีชา  เวชสุวรรณ์
3. นางอรทัย  ทนขุนทด