สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทะนะคุณ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรามาวดี  เจริญใหญ่
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.87 ทอง 14 1. เด็กชายสารินทร์  เปี่ยมรัมย์
 
1. นางอุไร  ดงวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ปั้นแววงาม
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวัลย์  แก้วประโคน
2. เด็กหญิงสุนิตา  พระศรี
3. เด็กหญิงเกษร  สมทรัพย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แสงตา
2. นางยุพิน  พลศิริ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายครรชิต  ยอดชมพู
2. เด็กชายธีรโชติ  กระแสจันทร์
3. เด็กชายปวิตร  ลิ้มเจริญ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
2. นางพรรณทิพยื  สุวรรณวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงอริสา  โพนสิงห์
 
1. นางพรรณทิพย์  สุวรรณวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ทะโยประการ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชินรัมย์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ชินรัมย์
5. เด็กหญิงนวดี  เจริญใหญ่
6. เด็กหญิงปาลิตา  ฉวิกขุนรัมย์
7. เด็กหญิงวันวิสา  คะเชนรัมย์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงสาพล
9. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีลาชัย
10. เด็กหญิงเขมิกา  บุตนุ
 
1. นางยุพิน  พลศิริ
2. นางพรรณทิพย์  สุวรรณวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงนรมน  ตุรัมย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  คำงาม
 
1. นางอุไร  ดงวัง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มิมหาร
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัญชัย  แขกรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.75 ทอง 9 1. เด็กชายกรวิชญ์  มิมหาร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัสชา
3. เด็กชายชนะชัย  ทาหนองบัว
4. เด็กชายพงศพัศ  เจริญใหญ่
5. เด็กชายพายุ  เพ็งผ่าน
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  เงยวิจิตร
 
1. นายสุดใจ  ดงวัง
2. นายสมทรัพย์  สุริยะ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกพล  ปินะถา
2. เด็กหญิงวริศรา  แขกรัมย์
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางอุไร  ดงวัง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายพิทยาพล  โคตรทิพย์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หลิบแก้ว
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงศนิดา  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงอรฤทัย  หวง
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ภูชื่น
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มะณีศรี
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวพัชรี  เชวรัมย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรงาม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ขันประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุริสา  โยมรัมย์
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางอนัญญา  ทมงาม