สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทะนะคุณ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายครรชิต  ยอดชมพู
2. เด็กชายธีรโชติ  กระแสจันทร์
3. เด็กชายปวิตร  ลิ้มเจริญ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
2. นางพรรณทิพยื  สุวรรณวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชินรัมย์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ชินรัมย์
5. เด็กหญิงนวดี  เจริญใหญ่
6. เด็กหญิงปาลิตา  ฉวิกขุนรัมย์
7. เด็กหญิงวันวิสา  คะเชนรัมย์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงสาพล
9. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีลาชัย
10. เด็กหญิงเขมิกา  บุตนุ
 
1. นางยุพิน  พลศิริ
2. นางพรรณทิพย์  สุวรรณวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มิมหาร
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี