สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรามาวดี  เจริญใหญ่
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.87 ทอง 14 1. เด็กชายสารินทร์  เปี่ยมรัมย์
 
1. นางอุไร  ดงวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ปั้นแววงาม
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวัลย์  แก้วประโคน
2. เด็กหญิงสุนิตา  พระศรี
3. เด็กหญิงเกษร  สมทรัพย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แสงตา
2. นางยุพิน  พลศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงอริสา  โพนสิงห์
 
1. นางพรรณทิพย์  สุวรรณวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ทะโยประการ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงนรมน  ตุรัมย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  คำงาม
 
1. นางอุไร  ดงวัง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.75 ทอง 9 1. เด็กชายกรวิชญ์  มิมหาร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัสชา
3. เด็กชายชนะชัย  ทาหนองบัว
4. เด็กชายพงศพัศ  เจริญใหญ่
5. เด็กชายพายุ  เพ็งผ่าน
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  เงยวิจิตร
 
1. นายสุดใจ  ดงวัง
2. นายสมทรัพย์  สุริยะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกพล  ปินะถา
2. เด็กหญิงวริศรา  แขกรัมย์
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางอุไร  ดงวัง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายพิทยาพล  โคตรทิพย์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หลิบแก้ว
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงศนิดา  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงอรฤทัย  หวง
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ภูชื่น
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มะณีศรี
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวพัชรี  เชวรัมย์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรงาม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ขันประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุริสา  โยมรัมย์
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางอนัญญา  ทมงาม