สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อินเลี้ยง
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สืบรัมย์
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวฐิติชญา  อินทรมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลยากร  ดัดตนรัมย์
 
1. นางสาวฐิติชญา  อินทรมณี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายนาวิน  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสุทธินันท์  นาศพัฒน์
3. เด็กชายอัครณี  แม้นรัมย์
 
1. นางประทีป  พันธุ์พงศ์
2. นายฉัตรชัย  ประเสริฐศรีสกุณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เดิมทำรัมย์
2. เด็กชายพิภัช  หินกอง
3. เด็กหญิงไอริน  อุไทรำ
 
1. นางประทีป  พันธุ์พงศ์
2. นายฉัตรชัย  ประเสริฐศรีสกุณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขันเงิน
2. เด็กชายมนภัทร  เข็มทิศ
3. เด็กชายสหโชค  ลิอ่อนรัมย์
4. เด็กชายอธิวัชร์  เดชกุลรัมย์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นายนัตพงษ์  มุ่งดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงณภัทร  จินาวงศ์
2. เด็กชายอชิตะ  สมานมิตร
 
1. นางกาญจนา  ชำนิกล้า
2. นางพัฒนี  แสนมณี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายวิกรม  ดินไธสง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ์  ทองพราว
 
1. นางจันเพ็ญ   คะรานรัมย์
2. นางกาญจนา  ชำนิกล้า
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายทัศกร  สมขุนทด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินเลี้ยง
 
1. นางจันเพ็ญ  คะรานรัมย์
2. นางกาญจนา  ชำนิกล้า
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวีระวรรณ  ลิอ่อนรัมย์
2. เด็กชายอำนาจ  แก้วพันใน
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฐมพร  มะลิรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายปฐมพร  มะลิรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคงคา  ปักกาถัง
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุญหลาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เมฆสันเทียะ
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
2. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายภูธเนศ  เดชกุลรัมย์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ตอรบรัมย์
 
1. นายนัตพงษ์  มุ่งดี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงคา  ปักกาถัง
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุญหลาย
3. เด็กชายนฤดล  สุขเสริม
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
2. นายสุรพงษ์  ลิอ่อนรัมย์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนัญชัย  สุขธนา
2. เด็กชายวรกฤต  เดิมทำรัมย์
3. เด็กชายวรกิตต์  เต็นรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
2. นายสุรพงษ์  ลิอ่อนรัมย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงมัญชุสา  ชาวประทุม
3. เด็กหญิงเมธาพร  ตอรบรัมย์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
2. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สุดตาซ้าย
2. เด็กหญิงยุภาวดี  แม่นปืน
3. เด็กชายอาคม  สินสุพันธุ์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
2. นายสุรพงษ์  ลิอ่อนรัมย์
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาคา   สินสุพันธ์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุธามาศ  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรเดช  พลเยี่ยม
2. เด็กชายเดชาวัต  สมขุนทด
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ศาลาจารย์
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
2. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติกร  เข็มพันธ์
2. เด็กหญิงรติมา  ตอแก้ว
 
1. นางชูจิต  วรรณวิจิตร
2. นางสุมิตรา  ชุนรัมย์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เดิมทำรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระเดช  หินกอง
2. เด็กชายเดชาวัต  สมขุนทด
 
1. นายนัตพงษ์  มุ่งดี