สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สืบรัมย์
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวฐิติชญา  อินทรมณี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลยากร  ดัดตนรัมย์
 
1. นางสาวฐิติชญา  อินทรมณี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงมัญชุสา  ชาวประทุม
3. เด็กหญิงเมธาพร  ตอรบรัมย์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
2. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า