สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เดิมทำรัมย์
2. เด็กชายพิภัช  หินกอง
3. เด็กหญิงไอริน  อุไทรำ
 
1. นางประทีป  พันธุ์พงศ์
2. นายฉัตรชัย  ประเสริฐศรีสกุณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขันเงิน
2. เด็กชายมนภัทร  เข็มทิศ
3. เด็กชายสหโชค  ลิอ่อนรัมย์
4. เด็กชายอธิวัชร์  เดชกุลรัมย์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นายนัตพงษ์  มุ่งดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายวิกรม  ดินไธสง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ์  ทองพราว
 
1. นางจันเพ็ญ   คะรานรัมย์
2. นางกาญจนา  ชำนิกล้า
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายทัศกร  สมขุนทด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินเลี้ยง
 
1. นางจันเพ็ญ  คะรานรัมย์
2. นางกาญจนา  ชำนิกล้า
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงคา  ปักกาถัง
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุญหลาย
3. เด็กชายนฤดล  สุขเสริม
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
2. นายสุรพงษ์  ลิอ่อนรัมย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนัญชัย  สุขธนา
2. เด็กชายวรกฤต  เดิมทำรัมย์
3. เด็กชายวรกิตต์  เต็นรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
2. นายสุรพงษ์  ลิอ่อนรัมย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สุดตาซ้าย
2. เด็กหญิงยุภาวดี  แม่นปืน
3. เด็กชายอาคม  สินสุพันธุ์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
2. นายสุรพงษ์  ลิอ่อนรัมย์
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาคา   สินสุพันธ์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุธามาศ  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติกร  เข็มพันธ์
2. เด็กหญิงรติมา  ตอแก้ว
 
1. นางชูจิต  วรรณวิจิตร
2. นางสุมิตรา  ชุนรัมย์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระเดช  หินกอง
2. เด็กชายเดชาวัต  สมขุนทด
 
1. นายนัตพงษ์  มุ่งดี