สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 18 1. เด็กหญิงจันทิมา  มาฤทธิ์
 
1. นายบุญเกิด  ยวนยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 18 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองอาษา
2. เด็กหญิงสุดาพร  จันทะเสน
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แย้มศรี
2. นายบุญเกิด  ยวนยิ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เพิ่มอุตส่าห์
 
1. นางสาวชนิกากาญจน์  ยวนยิ่ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศม้าว
2. เด็กชายนิธิกร  ชาวพลทอง
 
1. นางโสภา  นุ่นไธสง
2. นางสาววรรณีย์  ชาติรัมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  พรมะชุม
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  นุกอนรัมย์
 
1. นางโสภา  นุ่นไธสง
2. นางสาววรรณีย์  ชาติรัมย์
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แสงบุตร
2. เด็กชายณัฏฐ์พงษ์  สุนทะวงค์
3. เด็กหญิงศุภากร  อุดมทรัพย์
 
1. นางสุดาพร  มาลัยโคตร
2. นางสาวมาริษา  แก้วชะนะ
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตริน  ชื่นตา
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แย้มศรี
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายพรสุพัต  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แย้มศรี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เพิ่มอุตส่าห์
 
1. นางสาวมยุรี  ชาติมนตรี