สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 18 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองอาษา
2. เด็กหญิงสุดาพร  จันทะเสน
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แย้มศรี
2. นายบุญเกิด  ยวนยิ่ง
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายพรสุพัต  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แย้มศรี