สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธวัชชัย  สุนทะวงค์
2. เด็กชายภาคิม  ประทุมอาจ
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.36 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศาลาแดง
2. เด็กชายอภินันท์  ศาลาแดง
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเขมทัศน์  ช่อรัมย์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  เรืองศรี
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง 14 1. เด็กชายนิติกร  วิลามาศ
 
1. นางอรุณรัตน์  ประนามะกา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงสวรส  ตรวจมรคา
 
1. นางสาวนริสรา  ประทุมอาจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายพิพัฒน์   สุพะกำ
 
1. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 10 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  พยุุหะ
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  พลคำมาก
 
1. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ดำเนินงาม
2. เด็กหญิงภาวินี  นุยืนรัมย์
 
1. นางสุภาพร  โจไธสง
2. นางสาวปริมประภา  หลักเพ็ชร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปี
2. เด็กหญิงวิรชา  จันทร์โส
3. เด็กหญิงสุธิตา   แผลติตะ
 
1. นางอรุณรัตน์  ประนามะกา
2. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ