สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุพาสิณี  วันดี
 
1. นางกฤติกา  นนท์ธีระโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงนิสาชล  เผ่าหอม
 
1. นางกฤติกา  นนท์ธีระโชติ
2. นางวงเดือน  แทนสุโพธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวเรศ  จิตรประพันธ์
 
1. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ันันทะแสน
 
1. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐชา  พลเทพ
 
1. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์