สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปวีณธิดา  โยรัมย์
 
1. นางณัฐกัญญา  เกศศรีพงษ์ศา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภูริ  สายกระสุน
 
1. นางศศิมัชญ์  พุฒกลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรนภา  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงมิลลิการ์  โยยรัมย์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ชาวสวน
 
1. นางสุปรียา  หงษ์คำมี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงอนุศรา  เงางาม
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วกล้า
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกล้า
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงวาริน  จำนงค์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีทา
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ยินดีรัมย์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงภานุมาศ  วงศ์ศรี
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายวันทนา  หอมเนียม
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษสัตย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาวสวน
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กชายวรธน  แย้มรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยินดีรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัครพล  ตระกูลวีระศักดิ์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศักดิ์   กฤตภาคโภคิน
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล