สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.2 เงิน 7 1. เด็กชายธนพนธ์  ศิลาขจี
2. เด็กชายธีระเทพ  น้ำพุ
3. เด็กชายระพิพันธ์  สอนวิชา
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
2. นางปรารถนา  นามณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญอิน
2. เด็กหญิงปรารถนา  นนทะศิลา
3. เด็กหญิงพรรณทิวา  อาจหนองหว้า
4. เด็กหญิงวันวิสา  รัดอ้อ
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ขันนางรำ
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
2. นายธวัช  หยาดไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงชลดา  ช่างอาจ
3. เด็กหญิงเจตปรียา  ศาลางาม
4. เด็กหญิงเบญญาภา  มีผิว
5. เด็กหญิงโสภิญดา  ภูเงิน
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
2. นายธงชัย  นามณี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 17 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศาลางาม
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสกศรัณย์  จันทคาม
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมา
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี