สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงวรินกรณ์  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศิริภัตรา  คงสัตรา
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.7 ทอง 6 1. เด็กชายพีรพัส  ภู่พวง
 
1. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเปรมิกา  เจริญนาน
 
1. นายปรัชญาณ  พวงธรรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  โยวะ
2. เด็กชายวิเชียร  สีสันงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางสาวศิวากร  พิลาล้ำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสบงบาล
2. เด็กหญิงพศิกา  ผุยคำภา
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิรัมย์
2. เด็กหญิงดารากมล  สุริเย
3. เด็กชายโกมล  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางธนัดฐา  สามสี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สงวนเรืองรุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประจวบสุข
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรกมล  ขาวรัมย์
2. เด็กหญิงอุไรพร  โยยรัมย์
3. เด็กชายเสรี  ขาวรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นายยงยุทธ  ของเลิศ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงทองสุข  จงรัมย์
2. เด็กชายพฤฒิพงษ์  แซ่เตียว
3. เด็กชายวารินทร์  นามศรีฐาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ดอกพรมลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญน์ชนก  ตะเกิงสุข
 
1. นายยุทธยา  สามสี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักสินน  โยยรัมย์
2. เด็กชายทักสินัน  โยยรัมย์
3. เด็กหญิงนภัสรา  โยยรัมย์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางสาววิมลรัตน์  ดอกพรมลา