สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงวรินกรณ์  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.7 ทอง 6 1. เด็กชายพีรพัส  ภู่พวง
 
1. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสบงบาล
2. เด็กหญิงพศิกา  ผุยคำภา
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สงวนเรืองรุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประจวบสุข
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรกมล  ขาวรัมย์
2. เด็กหญิงอุไรพร  โยยรัมย์
3. เด็กชายเสรี  ขาวรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นายยงยุทธ  ของเลิศ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงทองสุข  จงรัมย์
2. เด็กชายพฤฒิพงษ์  แซ่เตียว
3. เด็กชายวารินทร์  นามศรีฐาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ดอกพรมลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักสินน  โยยรัมย์
2. เด็กชายทักสินัน  โยยรัมย์
3. เด็กหญิงนภัสรา  โยยรัมย์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางสาววิมลรัตน์  ดอกพรมลา