สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิราภา  ปักกาสาตัง
2. เด็กหญิงพิชญ์ชพัด  จันที
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูถวิล
 
1. นายสุดเฉลียว  ยืนยั่ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สำราญสุข
 
1. นายสุรินทร์  พรหมทา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฐมพร  แสงทอง
2. เด็กชายศักดิเดช  ชัยเจริญ
3. เด็กชายอนวัช  ขันเงิน
 
1. นายสุรินทร์  พรหมทา
2. นายประกายเพชร  ศรีจินดา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แทนคำ
 
1. นายศรชัย  ประทุมทอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณราช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โมลา
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองกาล
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คงหาดงาม
2. เด็กหญิงพลอยใจ  จันทะภา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เดชารัมย์
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นายศรชัย  ประทุมทอง