สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณราช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โมลา
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองกาล
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คงหาดงาม
2. เด็กหญิงพลอยใจ  จันทะภา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เดชารัมย์
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นายศรชัย  ประทุมทอง