สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  สุวรรณแสน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  นาคำศรี
3. เด็กชายอนุชิต  บุญแก้วศรี
 
1. นางสาวสุชานันท์  โสพันนา
2. นางกนิษฐา  ยศกระโทก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มงคลดี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นากลาง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มงคลดี
 
1. นางสาวกนิษฐา  ยศกระโทก
2. นางสาวสุชานันท์  โสพันนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงดารารัตน์  อุนาริเณ
2. เด็กหญิงศุภดา  ภาษี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วัฒนานุสิทธิ์
4. เด็กหญิงอรยา   พัจนา
5. เด็กหญิงอรอุมา  พัจนา
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
2. นางปราณี  อูตรวิเชียร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรพล  ขำสัจจา
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายสมเดช  พิสารัมย์
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์หล้า
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณมาศ
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายคณิศร  ฤากำลัง
2. เด็กชายปรมินท์  มีดอนคู่
3. เด็กชายวีรวัฒน์  วนะสิทธิ์
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
2. นางประนอม  ทุมรินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดุสิต  ทองแป้น
2. เด็กชายธีรภัทร  สำราญดี
3. เด็กชายศุทธวีร์  พลพวก
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
2. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 8 1. เด็กชายชาคริต  แย้มงาม
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมนิยม
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ธรรมนิยม
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายพงศกร  วงศ์ทอง
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฎิภาณ  บุบผาเต
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  บุตรเอื้อ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยำรัมย์
 
1. นายเอนก  ชาวไธสง
2. นายสุทธิพล  ยาวะโนภาส
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สักการี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาวดอน
3. เด็กหญิงอภิญญา  แขวรัมย์
 
1. นางประนอม  ทมโคตร
2. นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ