สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติญาดา  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทูลภิรมย์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงอรอุมา  หะสูง
5. เด็กหญิงเนตรดารา  วรรณศรี
 
1. นายเอนก  เอการัมย์
2. นายอานุภาพ  ชาติรัมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชกร  ดีชัยรัมย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ยีรัมย์
3. เด็กหญิงจิราพัชร  ชาติรัมย์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  นาคนวล
5. เด็กหญิงพัชรพร  ทับอุดม
6. เด็กหญิงภัทราภางาม  โห้
7. เด็กหญิงศิรินันยา  แสงดี
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ทองบ่อ
9. เด็กหญิงอภิสรา  พลเจริญ
10. เด็กหญิงเยาวพา  แม้นรัมย์
 
1. นายสุดจินดา  คำประเวศ
2. นายเอนก  เอการัมย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กชายกานต์ธี  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงวรดา  สะเกรัมย์
 
1. นายอัยกรณ์  ปัดสำราญ
2. นางสุดา  ปัดสำราญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิยะดา  ชะภูมิรัมย์
 
1. นายอุดม  บุญเสน่ห์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร  แม้นรัมย์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เลิศยะโส
 
1. ดร.ฉวัฒญา  ฉิมมา
2. นายคมกริช  ฉิมมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แม้นรัมย์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ผาสอน
 
1. ดร.ฉวัฒญา  ฉิมมา
2. นางสาวศิริพร  เพ็ชรภูวงษ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  โสภี
2. เด็กหญิงจีณา  จารัส
3. เด็กหญิงชลิตา  ยิงรัมย์
4. เด็กหญิงฐิดารา  ยอดจงรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐชา  ภักดี
6. เด็กหญิงนิชาภา  อุไกร
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งนอก
8. เด็กหญิงบุญสิตา  ชอบสอาด
9. เด็กหญิงปทิตตา  ชูรัมย์
10. เด็กหญิงพรรษา  บุตรสุวรรณ์
11. เด็กหญิงวาสนา  ทองสี
12. เด็กหญิงสุจิตรา  ชอบสอาด
13. เด็กหญิงอนัญญา  ผลพิมาย
14. เด็กหญิงอมลวรรณ  กาบคำบา
15. เด็กหญิงอารยา  สาดา
16. เด็กหญิงเกสรา  ยิงรัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นายอุดม  บุญเสน่ห์
3. นายสุนทร  ยางเครือ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนสุข
2. เด็กหญิงคุณิตา  รามเกียรติ
3. เด็กหญิงนานวล  พลหนองหลวง
4. เด็กชายปฏิพล  จันทะเสน
5. เด็กหญิงรติมา  เจียมจิตร
6. เด็กหญิงสุชาวลี  ดีโพรัมย์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ยีรัมย์
8. เด็กหญิงเรวดี  ชะรองรัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นางสาวศิริพร  เพ็ชรภูวงษ์
3. นางสุดา  ปัดสำราญ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 1. เด็กชายปริญญา  ชารัมย์
2. เด็กชายวิศรุต  ทองคำ
 
1. นายคมกริช  ฉิมมา
2. ดร.ฉวัฒญา  ฉิมมา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สีชาดา
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนสมจิตร
 
1. นางเพ็ญศิริ  แฝงฤทธิ์
2. นายอานุภาพ  ชาติรัมย์