สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนิปรียา  หินไชยศรี
 
1. นางสาวมนชรัตน์  นามประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศาลางาม
 
1. นางสาวมนชรัตน์  นามประโคน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงขวัญระวี  สีมาลา
 
1. นางยุวันนี  บุญศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 16 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยงรัมย์
2. เด็กหญิงอณิยา  ยามดี
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  เอี่ยมกลาง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ชีวาจร
3. เด็กหญิงอรปภา  สุขประเสริฐ
 
1. นางเพ็ญศรี  พิมพวง
2. นางสาวสุภพิชญ์  พลคำแหง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เครือยศ
2. เด็กหญิงณัฐลดา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กชายธีระเดช  ปฏิตัง
 
1. นางสาวสินจัย  ศรีพลาย
2. นายปริญญา  มีมัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  โพธิ์พันธ์
 
1. นางสาวสินจัย  ศรีพลาย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงปานชนก  นาราช
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองทาบ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก้วการ
2. นางสาวสวงสุดา  ยางยุทธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงทัศนียภรณ์  สุขเกษม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวจิรากานต์  จันทร์แก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  ยิ่งเสมอ
2. เด็กหญิงนิสิตา  ปานทอง
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  นามลัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปะโส
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  แป้นโสม
2. เด็กหญิงปักษมล  สารพัฒน์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สมศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  มณีล้ำ
5. เด็กหญิงภวิษยุ์พร  วันลักษณ์
 
1. นางสาวเกษณี  มณีทูล
2. นางวราลักษณ์  ปรักษ์เจริญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีหวาด
2. เด็กหญิงกันติชา  มุ่งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจิตสุดา  โม่อ่อน
4. เด็กหญิงจิรัชญา  นาอ่อน
5. เด็กหญิงชนิสรา  จันทา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เชือนรัมย์
2. นายภาสกร  บุลานลม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงวรรวิสา  โพธิ์สุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  แช่มครบุรี
4. เด็กหญิงอารีญา  คุ้มโนน้อย
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ยามดี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ปาสานัง
2. นางสาวมะลิดา  แพงยา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก่นดี
 
1. นางสาวสุรางรัตน์  ขวัญทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เถรี
2. เด็กหญิงชนิสรา  สวาศรี
 
1. นางวราลักษณ์  ปรักษ์เจริญ
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พาละพล
2. เด็กชายณภัทร  นามวงษา
 
1. นายพิเชษฐ์  วชิรพุทธานุกูล
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  พันธุ์มุง
2. เด็กชายจุลจักร  ศิลาเหลือง
 
1. นายอนิรุตต์  วาทะยา
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ศิริสำราญ
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายวัชรพงศ์  กมลพันธ์
 
1. นางสาวนิราพร  ประทุมทอง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงปณิตา  ภูแก้ว
2. เด็กหญิงรัชฎากร  รักษาภักดี
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลณัฐ  ศาลางาม
2. เด็กหญิงปุณฑรีวรรณ  ไชยา
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงนนทิชา  วิเศษดำรงกูล
3. เด็กชายศรีพุฒ  เรืองรัมย์
 
1. นางนิราพร  ประทุมทอง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 6 1. เด็กชายพีระพงษ์  ชมพู
 
1. นางสาวสินจัย  ศรีพลาย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตเกษม  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  เอี่ยมกลาง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สีส่วยเป้า
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เชือนรัมย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ศรีผุดผ่อง
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรภัทร  จิตตวิวัฒนา
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ร้อยมาลี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ปาสานัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  เอี่ยมกลาง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ยิ่งเสมอ
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วงศ์สุรินทร์
4. เด็กชายชลธิชา  จ่าพุลี
5. เด็กหญิงปนัดดา  สารังงาม
6. เด็กหญิงผกามาศ  มาขุมเหล็ก
7. เด็กหญิงวนิดา  สารมะโน
8. เด็กหญิงวริศรา  แสนดี
 
1. นางอรวรรณ  จูไธสง
2. นางนริศรา  มงคลดี
3. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
4. ดร.พีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
5. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาสินี  กมลพันธ์
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริศรา  บุญปอง
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ทานกระโทก
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภิรมย์นาค
2. เด็กหญิงพีรดา  จันทร์สำโรง
 
1. นางพิมญาดา  เครือแวงมนต์
2. นายจิรศักดิ์  สร้อยแสง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายกัณชัย  ยินดีหา
2. เด็กหญิงกานต์ณภัทร  นวลศรี
 
1. นายจิรศักดิ์  สร้อยแสง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนกร  วาระเลิศ
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีทิน
 
1. นายจิรศักดิ์  สร้อยแสง
2. นางพิมญาดา  เครือแวงมนต์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายสิรภัทร  บุญเหลือ
2. เด็กชายเพชรภิญโญ  ธนศิรินรากร
 
1. นายจิรศักดิ์  สร้อยแสง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงชญาดา  อินทร์ตาล
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  คงแพ
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ปีละนาม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจริญศิริ
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรีณาภา  อาจกล้า
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  จิมานัง
 
1. นางพิมญาดา  เครือแวงมนต์
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รักชาติ
3. เด็กหญิงสุเมษา  ดวงแก้ว
 
1. นายสุริยา  ลาอ่อน
2. นางสงกรานต์  พันธ์ุพินิจ
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ธิธรรมมา
2. เด็กชายเชษฐา  เสนาบูรณ์
3. เด็กชายเอกพล  จูไธสง
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
43 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  พวงบุญมี
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
44 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  พวงบุญมี
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง