สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 16 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยงรัมย์
2. เด็กหญิงอณิยา  ยามดี
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  เอี่ยมกลาง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  ยิ่งเสมอ
2. เด็กหญิงนิสิตา  ปานทอง
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  นามลัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปะโส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายวัชรพงศ์  กมลพันธ์
 
1. นางสาวนิราพร  ประทุมทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงปณิตา  ภูแก้ว
2. เด็กหญิงรัชฎากร  รักษาภักดี
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลณัฐ  ศาลางาม
2. เด็กหญิงปุณฑรีวรรณ  ไชยา
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงนนทิชา  วิเศษดำรงกูล
3. เด็กชายศรีพุฒ  เรืองรัมย์
 
1. นางนิราพร  ประทุมทอง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ