สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุดาสิริ  มะลิรัมย์
 
1. นางสิริวิมล  เจริญนาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรินทร์  ธรรมไธสง
2. เด็กชายจิรวิชญ์  ตอรบรัมย์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพันธ์
4. เด็กหญิงปวรรรณณา  ขอดรัมย์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เติมทำรัมย์
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แอ้นไธสง
7. เด็กชายวิชิต  แดงเทโพ
8. เด็กหญิงศศิธร  ป้องไธสง
9. เด็กหญิงศิริกานดา  นาเอก
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บัวพันธ์
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์
2. นางสุวิมาลย์  ยืนยั่ง
3. นางสิริวิมล  เจริญนาม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  มีทอง
2. เด็กชายรังสรร  เตไธสง
 
1. นายภูธร  ดีมาก
2. นางวงเดือน  ดีมานนท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรักษ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์