สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สีหล้าน้อย
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรทิวา  ศรีพิพัฒน์
2. เด็กชายสุภกิตติ์  เทียบแก้ว
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เทียบแก้ว
 
1. นายไพฑูรย์  กลมกูล
2. นางสาวอำพร  ดียิ่ง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราภา  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงสุนทรี  มีประพันธ์
 
1. นายสมนึก  เทียบแก้ว
2. นางทิพวรรณ  เทียบแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชาติบุรี
 
1. นางสาวมัตติกา  สุขประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย  สกุลชัยวานิ
2. เด็กหญิงพัชรมณฑ์   ยินดีรัมย์
3. เด็กชายศรัณย์  สมมติรัมย์
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นายพยับ  ไชยสง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  แปะกระโทก
2. เด็กหญิงสฐิตา  ยอดโพธิ์
3. เด็กหญิงเขมนิจ  โพธิ์กลาง
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นายพยับ  ไชยสง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติพล  เปลื่องนา
2. เด็กหญิงพิมพิกา  อยู่คง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมกลิ่น
4. เด็กชายวัชรพล  คลองผักแว่น
5. เด็กชายศุภกร   ศรีพลนอก
6. เด็กหญิงเกสรา  สุทธิ
7. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  สะเทิงรัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  บุดทะสี