สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81.77 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงตา
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐฤทธิ์  ยวงเดชกล้า
 
1. นางประจวบ  นพไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจริยา  ทองรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี  สังสีแก้ว
 
1. นางประจวบ  นพไธสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอิสระ  ใจรัมย์
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายจิรายุทธ  เยี่ยมสวน
2. เด็กชายชินวัฒน์  วนารัตน์
 
1. นายรเวก  เรือนมาศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงศุภิตา  มุ่งนา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  วะเรือน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ปะนะสุภา
2. เด็กหญิงกนกพร  ดอกไธสง
3. เด็กหญิงกรวิชญ์  เดิมทำรัมย์
4. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมทอง
5. เด็กหญิงจรรยพร  สังสี
6. เด็กหญิงจินตนา  อุดมทรัพย์
7. เด็กหญิงชนกนัญ  ศรีไมล์
8. เด็กหญิงชุติภา  ไชยเสนา
9. เด็กหญิงนภาพร  ทองทา
10. เด็กหญิงปิยธิดา  มัชปะโม
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตันท้าว
12. เด็กหญิงสิริกานดา  สังสีแก้ว
13. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลพาที
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญประภาร
15. เด็กหญิงไอริษา  บุตราศรี
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
2. นางสมฤทัย  ภูมิอินทร์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณริสา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามวิเชียร
 
1. นางจินตนา  สารชาติ
2. นางสาววิลาวรรณ  วะเรือน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมทอง
2. เด็กชายชนัญญู  สังสีแก้ว
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  ตามสีรัมย์
 
1. นางจินตนา  สารชาติ
2. นางสาววิลาวรรณ  วะเรือน