สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอิสระ  ใจรัมย์
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณริสา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามวิเชียร
 
1. นางจินตนา  สารชาติ
2. นางสาววิลาวรรณ  วะเรือน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมทอง
2. เด็กชายชนัญญู  สังสีแก้ว
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  ตามสีรัมย์
 
1. นางจินตนา  สารชาติ
2. นางสาววิลาวรรณ  วะเรือน