สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจริยา  ทองรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี  สังสีแก้ว
 
1. นางประจวบ  นพไธสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายจิรายุทธ  เยี่ยมสวน
2. เด็กชายชินวัฒน์  วนารัตน์
 
1. นายรเวก  เรือนมาศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงศุภิตา  มุ่งนา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  วะเรือน