สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81.77 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงตา
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐฤทธิ์  ยวงเดชกล้า
 
1. นางประจวบ  นพไธสง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ปะนะสุภา
2. เด็กหญิงกนกพร  ดอกไธสง
3. เด็กหญิงกรวิชญ์  เดิมทำรัมย์
4. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมทอง
5. เด็กหญิงจรรยพร  สังสี
6. เด็กหญิงจินตนา  อุดมทรัพย์
7. เด็กหญิงชนกนัญ  ศรีไมล์
8. เด็กหญิงชุติภา  ไชยเสนา
9. เด็กหญิงนภาพร  ทองทา
10. เด็กหญิงปิยธิดา  มัชปะโม
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตันท้าว
12. เด็กหญิงสิริกานดา  สังสีแก้ว
13. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลพาที
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญประภาร
15. เด็กหญิงไอริษา  บุตราศรี
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
2. นางสมฤทัย  ภูมิอินทร์