สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีขุ้ย
 
1. นางสติยา  ศิริถาวรวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนยเอี่ยม
 
1. นางธนานันท์  ไชยชนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กหญิงนภสร    อินชำนาญ
 
1. นางนภาพร  มาลีนันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงอนันตญา  บันหนองสา
 
1. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งไธสง
 
1. นางอุบล  กมลมุนีโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงพาทินธิดา   พูนพิทักษ์พงษ์
 
1. นายประจักษ์  ปาสานะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงอาริสา  ทองสง่า
 
1. นางเพ็ญจรีย์   ไหวดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
 
1. นายมโนปกรณ์  ธรรมธรานุกรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงพรลภัสสร  ยั่งยืน
 
1. นางศิริญา  มนต์อรุณโรจน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภิรมย์พงษ์
 
1. นางอารี  วงศ์แก่นท้าว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายอานนท์  ควรตะขบ
 
1. นางนิภาพร  ปะนามะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  งามระหงส์
 
1. นางทองใส   เสริมราษฎร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดีเลิศรัมย์
 
1. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุ่งดี
 
1. นางอาภาวรรณ  หนูนา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา มารีน่า  ราลดูจิน
 
1. นายสถิตย์  ศรีสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสรเวช
 
1. นางสาวนัตยา  มะไลไธสง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงเกษชนก  ทะรารัมย์
 
1. นางสุภัทราภรณ์  วงศาสนธิ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กชายญาณภัทร  กิ่งภารย์
 
1. นายกิตติ   ตะคอนรัมย์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายภัทรพล   คงพิมาย
 
1. นางนงคราญ   แสนลี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กชายภูสิษฐ์  หูไธสง
 
1. นางจิตราพรรณ  บุญลือชา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ยศเรือง
 
1. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นสุข
 
1. นางละไม  วรรณจักร์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมล
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงญาณิศา  เกษสิมมา
 
1. นางจิตรานุช   แสนศรีเชาว์พันธ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปักกาสิเน
 
1. นางสำรวย  มูลป้อม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงวิยะดา    พะนิดรัมย์
 
1. นางอนงค์  พรมนัส
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงภานุมาศ  โศกหอม
 
1. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ห้วยลำโกน
 
1. นางรจนา  วรรณโคตร
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 1. เด็กชายปฏิชา  ชุ่มนาค
 
1. นายนายวรวุฒิ   กกไธสง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชนิปรียา  หินไชยศรี
 
1. นางสาวมนชรัตน์  นามประโคน
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงวนิดา  ราชวิชา
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สิริบวรพงศา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงอนันตยา  นาทไธสง
 
1. นางบุญเพิ่ม  ผลาพงศ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กหญิงมาริสา  พรจันทร์
 
1. นางบุบผา  ดีสุทธิ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายรวิพล   ชูไธสง
 
1. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  นวลไธสง
 
1. นายบุญสวน  ไลไธสง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงสิริมา  เสามั่น
 
1. นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงเมทะกา  กระแจะจันทร์
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กชายวายุภักดิ์  หูไธสง
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ติดตองรัมย์
 
1. นางสาวจันทิรา  สิงห์ชัย
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงวรินกรณ์  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงสุพาสิณี  วันดี
 
1. นางกฤติกา  นนท์ธีระโชติ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กชายกีรติ  กิ่งภารย์
 
1. นางรัษฎากร  ทิพย์จ้อย
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศาลางาม
 
1. นางสาวมนชรัตน์  นามประโคน
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุขหนองบึง
 
1. นางบุญเพิ่ม  ผลาพงศ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขันทะศิลา
 
1. นางกรุณา  ยินดี
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์วังจันทร์
 
1. นางวัชรี  คณะมะ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทิณรัตน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำใบ
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงสัจจานันท์  บุญเสริม
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพา  แพงเพ็ง
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงวโรชา  หมื่นหน้า
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงนัตกานต์  ยิ่งใหญ่
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงโสรยา  สายทอง
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำภาแก้ว
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงอารีญา  อาษานอก
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงกนกพร  แรมสุข
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงอรณี  ปัจฉิมมา
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงสุธาสินี   ชูไธสง
 
1. นางพรทิพย์    ไชยสุริยวิรัตน์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงนันทิมา  ชมพุต
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  นิติสิทธิ์
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายชัยภัทร  ทศภักดี
 
1. นางนิลวดี  บุตรศรีภูมิ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงธนาวดี  น้อยพรม
 
1. นางกิตติกร  หนองพร้าว
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงนิชดา  จิตรครบุรี
 
1. นายธีระนันท์  อิสโร
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  แก่นนินทร
 
1. นางสันทนา  นันโช
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81.77 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงตา
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.91 ทอง 5 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ทับไธสง
 
1. นางชนิดาภา  ศรีละพันธ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปาลิดา  สัจจะมณี
 
1. นายธงชัย  อุดมศักดิ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ไอคอนรัมย์
 
1. นางอัญชณา  เดิมทำรัมย์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.91 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง
 
1. นางพรรณี  ชะบา
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.73 เงิน 9 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายตุุลยวัต  แก้วอินทร์
 
1. นางสมพวน  หมวกไธสง
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.41 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สายแสงจันทร์
 
1. นางกานดา  วิระกา
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76.68 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1. เด็กหญิงกานต์ธิกา  คำเนตร
 
1. นางวิจิตร  มะลิซ้อน
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75.41 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์ทอง
 
1. นางเพลินพิศ  เกรียงไกรยศ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74.73 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายธนโชค  กุลไธสง
 
1. นางสุนันทา  พยัคฆ์ไธสง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74.73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพลอย  พรไธสง
 
1. นางนงนุช  เกไธสง
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69.95 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ตอรบรัมย์
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68.05 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหลักศิลา 1. เด็กชายภัทรพล  สมดี
 
1. นายบุญทัน  เทียมจันทร์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64.23 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสไธสง
 
1. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 59.03 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กหญิงมินตรา  หาญชัย
 
1. นางสาวสมฤดี  มิสา
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50.91 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงณฐพรรณ  สังแสวง
 
1. นายคเณศ  นภวงศ์ ณ อยุธยา
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 45.41 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  แสงโชติ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงอรกัญญา  มีผล
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงกชกร  คุ้มกลาง
 
1. นางอรอุมา  เต็มรัมย์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเรือง
 
1. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทียมทะนงค์
 
1. นายสงวน  ศรีคุณ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วผาสุข
 
1. นางรจนา  วรรณโคตร
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 1. เด็กหญิงปีระดา  ปะสีละเตสัง
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  บุตรศรีภูมิ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงนิกัลยา  ดีขามนอก
 
1. นางอรพินท์  อันชำนาญ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายกรวัตร  สิทธานนท์
 
1. นางบรรจง  สวนสมุทร
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศลิลทิพย์  เหมหาชาติ
 
1. นางวไลลักษณ์  ชาติประเสริฐ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วณาไธสง
 
1. นางวงเดือน  แทนสุโพธิ์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรื่องรัมย์
 
1. นางเยาวภา  เสงี่ยมศักดิ์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงศิริภัตรา  คงสัตรา
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงโชติกา  บัวทอง
 
1. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงสุธามาศ   ตรงตามคำ
 
1. นางสาวบุบผา  ฉาไธสง
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงสุนิสา  กอนไธสง
 
1. นางกระบวน  จ่าไธสง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1. เด็กหญิงสุนิษา  อยู่ดีรัมย์
 
1. นางสาวบุญคนึง  มะลิวรรณ์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยทะนิจ
 
1. นายศิริชัย  จันทร์ศรี
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาลางาม
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กชายภูริช  แสนไธสง
 
1. นางสาวปริศนา  นามศรีคุณ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอรปรียา   เช่นรัมย์
 
1. นางสาวขวัญตา  ปักกาเวสา
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  เดชบุญ
 
1. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นางสาวจิราลักษณ์  สีสุมา
 
1. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชุ่มเสนา
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  นันทะเสน
 
1. นางสมร  สระทองหลาง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงวรรณภา  พิมพ์ไธสง
 
1. นายไฑฑูรย์  ชินโคตร
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. นางสาววิชิดา  ยินดี
 
1. นางบุญน้อม  ฝาแก้ว
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงจารุกร  นามสอน
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงวาสนา  วรจิต
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีชมชื่น
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญรัมย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงแพรวา  มาดี
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ยิ่งดี
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญแก้ว
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงอาทิตติยา   ละครรัมย์
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงเกษราพร  คำนัล
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกฤติยา  โยธานันท์
 
1. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงถิรดา  จันถาวร
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงสุภัสสร  งามสง่า
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 18 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิภาดา   มหาหมาด
 
1. นายมังกร  คำสุวรรณ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงยศวดี  สีบรรเทา
 
1. นางกระบวน  จ่าไธสง
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายทยุติกร  ช่างกรึง
 
1. นายสมร  ทองเรือง
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เอสาตี
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงวนัชพร  จันดาศร
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงกีรติ  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นารี
 
1. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงอริสา  แสนบุตรดา
 
1. นางอนงค์  พระสุทิพย์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เชื่อมไธสง
 
1. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงชลนภัส  แรกไธสง
 
1. นางสาววีิวา  พนาจันทร์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แมนประโคน
 
1. นายสงวน  ศรีคุณ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงสุภารักษ์  เจริญพันธุวงศ์
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชินไธสง
 
1. นางสาวพรรษชล  สุนทอง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทะนะคุณ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คุ้มไพฑูรย์
 
1. นางสาวจันทิรา  สิงห์ชัย
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิภาวี  สีแดง
 
1. นางปรียาลักษณ์  พระภูจำนงค์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงบุหงัน  วิชัย
 
1. นางศรีวิไล  ปักกะสัง
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เช่นรัมย์
 
1. นางลวัลย์  จำปานิล
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  สีหาเวช
 
1. นางนิลวดี  บุตรศรีภูมิ
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  โยรัมย์
 
1. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินหนู
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงมณธชา  สายบัว
 
1. นางเสาวนีย์  แถวนาชุม
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สระทองปา
 
1. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงอริสา  ศรีระษะ
 
1. นางวรรณา  เครือบคนโท
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริชาต   โฉมรัมย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงรามาวดี  เจริญใหญ่
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สีหล้าน้อย
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงณัชชา  มั่นคง
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วงศ์เมือง
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชุม
 
1. นางสาวอทัยพร  ดรที
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ยินดีรัมย์
 
1. นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ศรีเสริม
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
 
1. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงสุภาภร  จะริรัมย์
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงอรปรียา  โพนรัตน์
 
1. นายบุญเที่ยง  อุ่นทานนท์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อินเลี้ยง
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงบัวชมพู  บุตรอินทร์
 
1. นายเทพพนม  ชิณภา
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูสิมมา
 
1. นางสมพวน  หมวกไธสง
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายสกุลทอง  มากพูน
 
1. นางทิพย์ภาวัลย์  กมลมุนีโชติ
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา  ช่อรัมย์
 
1. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.62 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์เจริญ
 
1. นางพัฒนา  เชยรัมย์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงทิพญาพร  โมกไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญสุข
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.12 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงโชติรส  บุตรอินทร์
 
1. นางนงนุช  ชิณภา
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.12 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงปริศตา  โพธินา
 
1. นางณหทัย  ขุนแผ้ว
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  แดงชำรัมย์
 
1. นางพิชญาภรณ์  จันทร์เพชร
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขเกษม
 
1. นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุวภัทร  ทูลไธสง
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.37 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงฐิติยานันท์  บุญเอนก
 
1. นางอนงค์  พระสุทิพย์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงพรกนก  มีสนาม
 
1. นางรจนา  บุญมี
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฉำสันเทียะ
 
1. นางนงนุช  เกไธสง
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายสารินทร์  เปี่ยมรัมย์
 
1. นางอุไร  ดงวัง
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.82 ทอง 15 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงศรันยา  วาปีโย
 
1. นางพิศมัย  แสงสุนานนท์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.75 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณปภา  พุทธา
 
1. นางวนิดา  วรรณสุทธิ์
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.62 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงรุ้งวันทา  ดูเรืองรัมย์
 
1. นางสาวณัฐชปรียา  ประสาร
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงจันทิมา  มาฤทธิ์
 
1. นายบุญเกิด  ยวนยิ่ง
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.42 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงมาริษา  ภูสำเภา
 
1. นางจิราธิวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.25 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเสนอ
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 21 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงธารธารา   เต็นตารัมย์
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงอนงค์พร  นาลาด
 
1. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   แสงงามวัฒนา
 
1. นางสาวชมนาท   ช่อรักษ์
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ปั้นแววงาม
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงธันยพร  ปราบไธสง
 
1. นางสมพวน  หมวกไธสง
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ทิ้งไธสง
 
1. นางจินตนา  เรียงสิริ
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.7 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิมาลรัมย์
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.7 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายพีรพัส  ภู่พวง
 
1. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายณัฐฤทธิ์  ยวงเดชกล้า
 
1. นางประจวบ  นพไธสง
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.6 ทอง 9 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญระวี  สีมาลา
 
1. นางยุวันนี  บุญศรี
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงจิรชยา  แวนรัมย์
 
1. นางสำรวย  มูลป้อม
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.7 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพรประภา  จดรัมย์
 
1. นางลวัลย์  จำปานิล
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.1 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงชลาลัย  เอียดอ่อน
 
1. นางสาวกัลยา  ทบแก้ว
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.1 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภัทรนันท์  อ้วนอินทร์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.7 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กหญิงอรอมล  จุ่นจ่าง
 
1. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงชลลดา    มะสา
 
1. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.9 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงสุวิชญา  ดงประการ
 
1. นางรจนา  บุญมี
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.1 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงอริสา  จำปาอ่อน
 
1. นางชื่น  จงปัตนา
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแก้ว
 
1. นายวิเชียร  เยียวรัมย์
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.1 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิเศษวงษา
 
1. นายธรรมธร  ทองสุข
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  ตราชู
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สิริบวรพงศา
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  ขูลี
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงพรรณิกา  พูนไธสง
 
1. นางกรุณา  ยินดี
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายเจษฎา  เจียมทอง
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ประเสริฐแก้ว
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงสาริกา  ไร่สงวน
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงนิตยา  ชินศิริ
 
1. นางทัศนีย์  นามประกอบ
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สืบรัมย์
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูเยี่มยจิตร
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงพนัสดา  แก้วปุ่ม
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ปะตังถาโต
2. เด็กชายตุลยวัต  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงภคนันท์  โพธิแสง
 
1. นางสมพวน   หมวกไธสง
2. นายอำนวย   พวงไธสง
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกันญกร  นิติชัยตระกูล
2. เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง
3. เด็กหญิงศิรดา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นางอภิญญา  แก้วไธสง
2. นางธนานันท์  ไชยชนะ
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  วงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิดายุ   เสนาวงศ์
3. เด็กหญิงนาระดา   พลพวก
 
1. นางเพ็ญจรีย์   ไหวดี
2. นางเกษณี  สิมสีดา
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ใจดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รอดไธสง
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  จอดนอก
 
1. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
2. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 79.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายนิติธร  ดงสิงห์
2. เด็กชายภาคิน  หลุบเลา
3. เด็กหญิงอรัญญา  คำสอน
 
1. นางสาวอัญชลี  สาระศรี
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1. เด็กหญิงณธิดา  ฉิมสวัสดิ์
2. เด็กชายพิชยะ  ผงยา
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  แต่งตั้งรัมย์
 
1. นางคำมุน  ศีลกุล
2. นางธัญนัฎฐ์  ครำ่กลาง
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.2 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงศิรินันท์  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีคุณ
3. เด็กหญิงเมขลา  ดวงมาลา
 
1. นางเพลินพิศ  เกรียงไกรยศ
2. นางจิตราพรรณ  บุญลือชา
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายธนพนธ์  ศิลาขจี
2. เด็กชายธีระเทพ  น้ำพุ
3. เด็กชายระพิพันธ์  สอนวิชา
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
2. นางปรารถนา  นามณี
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70.6 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังวัง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เคล้าพิมาย
3. เด็กหญิงศศิภา  สิงห์หะ
 
1. นางปูรนิล  มารังรัมย์
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภา  เชวรัมย์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชุยรัมย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ช่วยรัมย์
 
1. นางพัฒนา  เชยรัมย์
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายธวัชชัย  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงพชรพร   ลิอ่อนรัมย์
3. เด็กหญิงสุนิภัทร   ตะคอนรัมย์
 
1. นางวรรณี   ทวีทรัพย์
2. นางสาวสุกัญญา  จันนวล
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร์  สวามีชัย
3. เด็กหญิงศุภาภรณ์  แนบทองดี
 
1. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
2. นางสุวัณณา  เจริญตา
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงชลดา  ชารัมย์
2. เด็กหญิงดอกบัว  มั่นยืน
3. เด็กหญิงปาริตา  พูนสวัสดิ์
 
1. นางจำเนียร  สงวนรัมย์
2. นางอัมรา  บุญทัน
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปะคำดง 1. เด็กหญิงกวิตา  สินทรัพย์
2. เด็กหญิงชนรดี  สีลาเลน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางเสาวภา  โขงรัมย์
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64.2 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ฝันใจ
2. เด็กชายธินิติ  แยรัมย์
3. เด็กชายมาริโอ  อีแซกส์ซอน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สิริบวรพงศา
2. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62.2 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมืด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โซรัมย์
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  จงรัมย์
 
1. นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
2. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60.2 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงพรประภา  สาจันทึก
2. เด็กหญิงรัญชิดา  แสนสุด
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เวฬุวันใน
 
1. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  วิเชียร
2. เด็กหญิงชวารินทร์   ชูใส
3. เด็กหญิงปรินดา  นามทะจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ศิริสุข
2. นางสาวมานิกานต์  มโนบาล
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายปฏิญญา  เบี้ยไธสง
2. เด็กหญิงปริญญา  ดีแป้น
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วรรณกูล
 
1. นายสมพงษ์  หมวกไธสง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงศุภดา  จงรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  อุ่นพิมาย
3. เด็กหญิงสุมินทรา  ถะเกิงสุข
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
2. นางสาวรจนา  ราสระคู
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สำราญดี
2. เด็กหญิงอารียา  บุญกอง
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  เกษไธสง
 
1. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
2. นายพยุง  โลไธสง
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ดินไธสง
2. เด็กหญิงปริยากร  ปลื้มนิยม
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  แสนพันธ์
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
2. นางสุคนธ์  บุบผาตะนัง
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายตะวัน  สินชัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  บุญครอง
3. เด็กชายอัครพล  ดาพัวพันธ์
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสำเนียง  ประนัดศรี
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ยอดปรางค์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นาบำรุง
3. เด็กชายอดิเทพ  บุญพร้อม
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
2. นางสาวพีรญา  แถวไธสง
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงธีริศรา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงวิระดา  พลมีศักดิ์
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำปาน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สิริบวรพงศา
2. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงมนิสรา  มีด้วง
2. เด็กชายวิศรุต  สวัสดิสิงห์
3. เด็กหญิงเกสรา  ชายคง
 
1. นางสาวอัญชลี  บุตรศรีภูมิ
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65.75 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงปณิดา  วันสาสืบ
2. เด็กหญิงปรารถนา  เรียนไธสง
3. เด็กหญิงพิมนภา  สร้างนานอก
 
1. นางสาววีิวา  พนาจันทร์
2. นางสาวกลีบผกา  พนาจันทร์
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงชญานี  ดวงเพชรแสง
2. เด็กหญิงศิขรินธาร  สุดเพราะ
3. เด็กหญิงหฤทัย  วารี
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62.25 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิขำ
2. เด็กหญิงแพรพร  ปานไธสง
3. เด็กหญิงไอรดา  นามวงศ์
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
2. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กำสุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์พลแสน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สวยรูป
 
1. นางสุขุมาล  กัณหา
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงจิราภา  ปักกาสาตัง
2. เด็กหญิงพิชญ์ชพัด  จันที
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูถวิล
 
1. นายสุดเฉลียว  ยืนยั่ง
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55.75 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย
3. เด็กชายนนทวัฒน์  เสเล
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางสาวขนิษฐา  ชะราจันทร์
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายชนะพล  บุญหนา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญรัมย์
3. เด็กชายวีรศักดิ์  บุญหนุน
 
1. นางอัมรา  บุญทัน
2. นางชรัญธิดา  สกุลชัยยะ
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 54.25 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงจันทราภา  อาสาเน
2. เด็กหญิงพัชรพร  บุญคงทน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันญูเทพ
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 53.25 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงนิธิพร  โฉมหน้า
2. เด็กหญิงอภัสรา  พนมใส
3. เด็กหญิงเขมิกา  จินดาศรี
 
1. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
2. นางเสาวภา  ลาดนาเลา
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงทักศิณา  อาจไธสง
2. เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงวรดา  ยุบรัมย์
 
1. นางวนิดา  ยะปะตัง
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงฐิติกาจญน์  ภูมิไธสง
2. นางสาวสุกัญญา  ทูลไธสง
3. เด็กหญิงหงส์ลดา  วาปีโย
 
1. นางสมร  สระทองหลาง
2. นางสาวพัชรี  พลายงาม
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตะวันเมืองตาาก
2. เด็กหญิงรุจิดา  ชาวสวน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ศิริสุข
 
1. นางสาวรจนา  ราสระคู
2. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สาดสิน
2. เด็กหญิงพิมญาดา  หล้าสุด
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นพรม
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
2. นางสุคนธ์  บุบผาตะนัง
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ยิงรัมย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สามารถ
3. เด็กชายวิชาญ  จำปาทอง
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
2. นางรัชนี  คล่องแคล่ว
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คงทรัพย์
2. เด็กหญิงดารณี  คุ้มบือ
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชัยศรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายวิทวัส  เดชกุลรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสม
3. เด็กชายอนุวงศ์  ศรีพลัง
 
1. นางสาวอัญชลี  สาระศรี
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะลีสิม
2. เด็กหญิงอรนิช  มาแกดำ
 
1. นางกุลทรัพย์  นนทบท
2. นางสาวเกวรินทร์  ศิลา
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงนิสาชล  เผ่าหอม
 
1. นางกฤติกา  นนท์ธีระโชติ
2. นางวงเดือน  แทนสุโพธิ์
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงหัทยา  สูนไธสง
2. เด็กหญิงอภิชญา  กิจคติ
 
1. นายธรรมธร  ทองสุข
2. นายอนนท์  อำพินธ์
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   คงพิมาย
2. เด็กหญิงรินลดา   สีมา
 
1. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
2. นางสาวทรรศนีย์   ปะเมโท
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมบุตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  เจริญทรัพย์
 
1. นางวันทนีย์   สิงห์ไธสง
2. นางทิพย์ภาวัลย์  กมลมุนีโชติ
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  บุขุนทด
2. เด็กหญิงปาณิสา  ศืริสุข
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
2. นางสาวรจนา  ราสระคู
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง
2. เด็กหญิงยลดา  ยินดีฉาย
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางขนิษฐา  ชะราจันทร์
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79.2 เงิน 8 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ด้ายกลาง
2. เด็กหญิงมะลิลา  อันปัญญา
 
1. นายชวลิต  ล้อมไธสง
2. นางสาวพันทิวา  ปุราสะกัง
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงฐิติญา  ยารัมย์
2. เด็กหญิงพิชราภา  สารสุข
 
1. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
2. นางจุติพร  โอชารส
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงจริยา  ทองรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี  สังสีแก้ว
 
1. นางประจวบ  นพไธสง
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงนัฐธาริกา  กุสิรัมย์
2. เด็กหญิงพิชชาภา   แสวงสุข
 
1. นายอนุชิต  ศิริสุข
2. นางสาวอัมชนา   สำรวมจิต
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงดลฤดี  คำจอน
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วเลื่อน
 
1. นางนิลวดี  บุตรศรีภูมิ
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  คำทุม
2. เด็กหญิงโสภิตา  ภูหล่มแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  การะวิโก
2. นางนางเอื้ออารี  ปาโส
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุปผาชาติ
2. เด็กหญิงศศิปรียา  สินสุพรรณ
 
1. นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ์
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กชายรณกร  แดงชำรัมย์
2. เด็กชายวรวัฒน์  สูญนอก
 
1. นายณัฒิวุฒิ  อรุณโรจน์
2. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 16 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยงรัมย์
2. เด็กหญิงอณิยา  ยามดี
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  เอี่ยมกลาง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  คอนเพชร
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสนารักษ์
 
1. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
2. นางจิราธิวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองอาษา
2. เด็กหญิงสุดาพร  จันทะเสน
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แย้มศรี
2. นายบุญเกิด  ยวนยิ่ง
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาโสม
2. เด็กหญิงวริศรา  ชนะพาล
 
1. นายบุญสวน  ไลไธสง
2. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  ดีรัมย์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อภัยสีลา
 
1. นางศรีวิไล  ปักกะสัง
2. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แสนนอก
2. เด็กชายวายุ   มากพูน
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงณัติยาภรณ์  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงพัชริดา  โนนทะคำจันทร์
 
1. นางสมร  สระทองหลาง
2. นางสาวพัชรี  พลายงาม
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงรัชนี  ชะบังรัมย์
2. เด็กหญิงสิรามล  มงคลจักรวาฬ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ชำนาญจันทร์
2. เด็กหญิงฟ้าสิริ  ปิติทะโน
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
2. นางจันทร์ทิพย์  สิริบวรพงศา
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงปรียา  เสียบไธสง
2. เด็กชายอนุชา  บุญเสนอ
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
2. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงธัญญ่า  เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สวยรูป
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงณัฐชา  ก้านจันทร์
2. เด็กหญิงอรัญญา  โคตรสีดา
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
2. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมาก
2. เด็กหญิงรัศมี  บัวปั้น
 
1. นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์
2. นายประยูร  ยะปะตัง
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชุมกลาง
2. เด็กชายชัญญา  โพธิ์เงิน
 
1. นายบุญเที่ยง  อุ่นทานนท์
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  เสาร์เมือง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สร้อยแสง
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
2. นางรัชนี  คล่องแคล่ว
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงพรรณา  บุญมี
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ปะวะศรี
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
 
1. นางสุมาลี  ธรรมรักษา
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  เพชรเลิศ
 
1. นายบรรจง  มหาสาร
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วไธสง
 
1. นางอินทรวิลัย  เมิดไธสง
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายอิสระ  ใจรัมย์
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กชายฆนณัฐ  ไพคำนาม
 
1. นางสุภัทราภรณ์  วงศาสนธิ์
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1. เด็กหญิงเอมิกา  วรรณโพธิ์
 
1. นางจรัล  พูดเพราะ
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สนองหงอก
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิตไธสง
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดธาตุ 1. เด็กชายคเชนทร์  หอมดวง
 
1. นายจักรภพ  แพงไธสง
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายศุภโชค  ชะอิ้งรัมย์
 
1. นางยุวดี  ศิริรัตน์
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายนพรุจ  เลไธสง
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธนวิน  ชาญชาติ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สารังงาม
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายณัฐนันท์  เรืองศรีชาติ
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  จันดาหงษ์
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำพิมูล
 
1. นางสาวนันทนา  บุญภา
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์อ้น
 
1. นางจงจิตร  วันศร
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายชาติชาย  ยิ้มรัมย์
 
1. นางรุ่งทิวา  กองพันธ์
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงสุนิสา  บุญที
 
1. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 1. เด็กชายอัครพล  จินดาศรี
 
1. นางพเยาว์  เยื่องกระโทก
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายจีรศักดิ์   จันทร์หอม
 
1. นางระวี   พยุงแสนกุล
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กชายวีรภัทร  คะเซ็นแก้ว
 
1. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงปวีณธิดา  โยรัมย์
 
1. นางณัฐกัญญา  เกศศรีพงษ์ศา
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนภรณ์  วรรณพราห์ม
 
1. นายวิรัตน์  ทับทิมหิน
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายกฤตาคม  บัวเรียน
 
1. นางสวนิต   รักชอบ
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แสนกล้า
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายปุณณวัฒน์  ใจกล้า
 
1. นางสาวอัมชนา   สำรวมจิต
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เปรียบสม
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  แดงเรืองรัมย์
 
1. นายมนตรี  นันโช
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายธนพล  บุญยืน
 
1. นายสมพงษ์  หมวกไธสง
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กชายจารุพร   แก้วกั้น
 
1. นายภาณุวัฒน์  เยรัมย์
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1. เด็กหญิงธิดาพร  สามารถกุล
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายภาคภูมิ  คำมูลศรี
 
1. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กชายอาริสา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สารีรมย์
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่ทอง
 
1. นายตรีภพ  ดวงภักดีรัมย์
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงกานติมา  โมกไธสง
 
1. นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงณิธกานต์  ใหญ่เลิศ
 
1. นางสิริกาจนญ์  ศรีมหาพรม
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายชยุต  จำปาศรี
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายอรรถพล  เขื่อนสอน
 
1. นางแพรวนภา  เวสะมูลา
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงเปรมิกา  เจริญนาน
 
1. นายปรัชญาณ  พวงธรรม
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วารีย์
 
1. นางสมร  ชมภูวงษ์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายชัชชัย  เรืองอนันต์สกุล
 
1. นายสุทิน  จริยาโสวรรณ
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กชายอนุชิต  โยงไธสง
 
1. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กชายวิรัตน์  บุตรคำโชติ
 
1. นายนพดล  มีชั้นช่วง
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงศศิธร  อารมณ์สวะ
 
1. นางสุนิด  โททำ
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงพรธิดา  มีรัตน์
 
1. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  นรสาร
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงสมปณิธาน  เลินไธสง
 
1. นางกรุณา  ยินดี
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงจีรณา  บุลารม
 
1. นางนันทนิจ  มหาสาร
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายวรากร  บริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงระยับ  ธุระทำ
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงธีรภัทร  พอกกล้า
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงหนูทิพย์  บุพลับ
 
1. นายไกรสร  แสนคำ
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายจุราวัฒน์  สำเริงไธสง
 
1. นางสาววีนัส  แสนจันทร์
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงชนาภรณ์   แนวกลาง
 
1. นางวรวงค์   วัชรกุลบุตร
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กชายขวัญชัย  ทวีสาร
 
1. นางนวยนาจ  พงษ์อินทร์วงศ์
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวฐิติชญา  อินทรมณี
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายวัชรพล  ชัยสุข
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงพัชราพร  ควินรัมย์
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านคูขาด    
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงชยุดา  กล้านา
 
1. นางสายพิณ  จิตไธสง
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายทิชานนท์  ภาวะพรหณ์
 
1. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
 
339 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ชีวาจร
3. เด็กหญิงอรปภา  สุขประเสริฐ
 
1. นางเพ็ญศรี  พิมพวง
2. นางสาวสุภพิชญ์  พลคำแหง
 
340 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงขวัญดาว  อิ่มจีน
2. เด็กหญิงจามรรัตน์  อิ่มจีน
3. เด็กชายภูวนาท  สันกลาง
 
1. นางจิตรานุช  แสนศรีเชาว์พันธ์
2. นางอรอุมา  เต็มรัมย์
 
341 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายจักรชกร  ทองเถิง
2. เด็กหญิงวรนุช  วงษ์เมือง
3. เด็กชายเทียนทันห์   บุญพร้อม
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ไชยโยลา
2. นางสาวสุภาวรรณ   ศรีสง่า
 
342 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายธนัญญา  สุขวิเศษ
2. เด็กหญิงปรารถนา  แพงเพ็ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาครสิทธิ์
 
1. นางสวนิต   รักชอบ
2. นางหอมจันทร์  ทองสุข
 
343 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงกนกพร  เจียมทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรือนไทย
3. เด็กหญิงเจียระนัย  ชุ่มเสนา
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสำเนียง  ประนัดศรี
 
344 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงสิริวัลย์  แก้วประโคน
2. เด็กหญิงสุนิตา  พระศรี
3. เด็กหญิงเกษร  สมทรัพย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แสงตา
2. นางยุพิน  พลศิริ
 
345 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงศกร  สุวรรณแสน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  นาคำศรี
3. เด็กชายอนุชิต  บุญแก้วศรี
 
1. นางสาวสุชานันท์  โสพันนา
2. นางกนิษฐา  ยศกระโทก
 
346 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายชมภู
2. เด็กหญิงฐิติชญา  หาญชนะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อุไรพันธ์
 
1. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
2. นางปรียาลักษณ์  พระภูจำนงค์
 
347 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กาญจนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรยา  บุญมี
3. เด็กหญิงเจมี่   ฟอรมเร
 
1. นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง
2. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
348 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงนริศรา   สาวิสัย
2. เด็กหญิงอมินา  บุตรแสง
3. เด็กชายเจษฏาวุธ   บุญประกอบ
 
1. นายบุรินทร์  สารีคำ
2. นายตรีภพ  ดวงภักดีรัมย์
 
349 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรา  โกสุม
2. เด็กชายอธิษฐ์  มีอุเทน
3. เด็กหญิงไพลิน  เจาะรัมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
2. นางลำดวน  ชาวไธสง
 
350 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  บุตรดี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พวงพอก
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  สิงห์พริ้ง
 
1. นายพิทักษ์  พิเศษ
2. นางอรทัย  ทนขุนทด
 
351 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริสุข
2. เด็กหญิงปาริตา  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงพิรารักษ์  ดีนาน
 
1. นางเบญญาภัทร  สอนจันทร์
2. นางสาวคณัสนันท์  คงทรัพย์
 
352 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เปรมไธสง
2. เด็กชายชยณัฐ  หอมวิเศษวงศาา
3. เด็กหญิงศศิประภา  ราชวงศ์
 
1. นางสวนิต   รักชอบ
2. นางหอมจันทร์  ทองสุข
 
353 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนพงษ์  อะเพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  นามาก
 
1. นางทัศนีย์  กลางสวัสดิ์
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
354 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  เครือยศ
2. เด็กหญิงณัฐลดา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กชายธีระเดช  ปฏิตัง
 
1. นางสาวสินจัย  ศรีพลาย
2. นายปริญญา  มีมัน
 
355 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายพชร  พลพิทักษ์
2. เด็กชายวิทวัส  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงแพรนวล  ชารัมย์
 
1. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
2. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
 
356 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยิ้มรัมย์
2. เด็กชายธนันต์  บุญที
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ไพเราะ
 
1. นางสุปราณี  ผาเจริญ
2. นางสาวอภิชญารัตน์  ช่วยรัมย์
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายภัครพล  ฃมพุต
2. เด็กหญิงศุจิตา  ลาดศิลา
 
1. นายมนตรี  นันโช
2. นางสันทนา  นันโช
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงกัญญวรา  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงพิยดา  จันมาลา
 
1. นางอรอุมา  เต็มรัมย์
2. นางสาวศิรประภา  เดชกุลรัมย์
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีมหาพรหม
2. เด็กชายปัณณรุจน์  ปิติประวัติพงษ์
 
1. นางหอมจันทร์  ทองสุข
2. นางสวนิต  รักชอบ
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แสงงาม
2. เด็กชายธนิศร  บุพเต
 
1. นายวัฒนชัย  ชูณรงค์
2. นายวชิระ  จันทร์เพชร
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายเจษฎา  สิทธิลักษณ์
2. เด็กชายโชคอนันต์  เพียขันทา
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
2. นางสาววารุณี  นิลงาม
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงขันคำ
2. เด็กชายพงษ์เดช  รินไธสง
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นายพิทยา  วิชาเลิศเรืองเดช
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงธิติสุดา   สิงอ่อน
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ตุงใย
 
1. นายวัชรินทร์  วรรธนะกำจรกิจ
2. นางสาวอัมชนา   สำรวมจิต
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เยี่ยมรัมย์
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แสนเกล้า
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงทัศสยา  สอนวงศ์แก้ว
2. เด็กชายอัครเดช  สิงห์ภูงา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์โสภา
2. นางสาวศศิประภา  คิ้วงาม
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิเชียรรัมย์
2. เด็กหญิงเดือนนวล  สุขศิริ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สารังงาม
2. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1. เด็กชายนพพร  เพ่งพิศ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ปานทอง
 
1. นายก้องกังวาน  เพชรงาม
2. นางไข่มุก  ลีแสน
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พึ่งวาน
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ดวงเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิตไธสง
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขคำเม
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ปรือทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง
 
1. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
2. นางเรวดี  ศรีงาม
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายนภัสกร  คะดีเวียง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  กาแดง
 
1. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
2. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายนวพล  บุญครอง
2. เด็กชายมานะชัย  บุญแหยม
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจีบมทอง
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กชายคุณากร  ป่าจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วนิล
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่แขก
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คืนรัมย์
 
1. นายจารุวัฒน์  อังกุระศรี
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิตินาถ  เผือกสง่า
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายพชร  บุญปัด
 
1. นางสมหมาย  อุ่นไธสง
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปะนามเตา
 
1. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายสุรพัศ  โสบุตร
 
1. นางจันทร์ทิพย์   ใจวิศาลสถิตย์
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจมาก
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายธิติ  มากมน
 
1. นางเพ็ญพร  สิงห์ไธสง
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายชยากร  ลาภเจริญ
 
1. นางวรัญญา  โคมร้าย
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายอธิชา  แดงเรืองรัมย์
 
1. นางสันทนา  นันโช
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายนครินทร์  เยรัมย์
 
1. นายอานุภาพ  ชาติรัมย์
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงสุมลพรรณ  สุดตา
 
1. นายเฉลิม  นาพิมพ์
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เพชรจำรัส
 
1. นางชลลดา  สุวรรณปะกา
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวทอง
 
1. นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายชยพล  ต้นศรี
 
1. นางสาวเทียบดาว  จำเริญใหญ่
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงเขมิกา  แสวงชัย
 
1. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปะเทสังข์
 
1. นางจินตนา  เรียงสิริ
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชมเชย
 
1. นายสุพันธ์  ชัยศรี
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายอภิสิทธิื  เสนคำ
 
1. นายจำเริญ  สายจีน
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วะเรือนไธสง
 
1. นายณัฐวัชต์  อุปพันธ์
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์ดี
 
1. นางสุกัญญา  สิงหพีระกล
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีจันทร์
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สมอไพร
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  จอดนอก
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันสีนาค
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายสุรเดช  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสมหมาย  อุ่นไธสง
 
400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงวรนุช  แหวนหล่อ
 
1. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กหญิงวชิรญา  ชาติรัมย์
 
1. นายวัฒนชัย  ชูณรงค์
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธนาณัฐ  อุ่นคำ
 
1. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เทพวงศ์ษา
 
1. นายตรีภพ  ดวงภักดีรัมย์
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทะสิทธิ์
 
1. นายสมจิตร  ดอนกลาง
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายเพชรรัตน์  คำคร
 
1. นายเฉลิม  นาพิมพ์
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  พืชพรรน์
 
1. นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เพิ่มอุตส่าห์
 
1. นางสาวชนิกากาญจน์  ยวนยิ่ง
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายจิระพงศ์  จำเริญ
 
1. นางสาวพิรญาณ์  นาคาธร
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายชุติพนธ์  สวยรูป
 
1. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
410 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงรัชณีกร  ฮามไธสง
 
1. นายสมจิตร  เรียงสิริ
 
411 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธูปน้ำคำ
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายวีรพงษ์  นิลฟู
 
1. นายวีระเดช  มูลจันทา
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธารเอี่ยม
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
414 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สามีรัมย์
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 21 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  โพธิ์พันธ์
 
1. นางสาวสินจัย  ศรีพลาย
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงกมลชนก  เชิงหอม
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ยีรัมย์
 
1. นางวาสนา  รัชรินทร์
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อ้นไธสง
 
1. นางสมหมาย  อุ่นไธสง
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกัญกานต์  ภักดิ์สูงเนิน
 
1. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เศษมาก
 
1. นายอัมพร  เรืองศักดิ์
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงรัชนี  เริ่มรักรัมย์
 
1. นางสาวลำพึง  ดวงบุญชู
 
422 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายอัมรินทร์  อะช่วยรัมย์
 
1. นางนันทนิจ  มหาสาร
 
423 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงภาวิดา  ชาธงไชย
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
 
424 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทอนนุสะ
 
1. นายไกรสร  แสนคำ
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  กางโงน
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
 
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายภูริ  สายกระสุน
 
1. นางศศิมัชญ์  พุฒกลาง
 
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  หมื่นหาญ
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
428 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายพีรนันท์  ซิมกระโทก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แถวนาชุม
 
429 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
 
1. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
 
430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ฤทธิ์หงษ์
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
 
431 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  ดัดตนรัมย์
 
1. นางสาวฐิติชญา  อินทรมณี
 
432 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธงกรานต์  อัณพิมพ์พา
 
1. นายจิรัฏฐ์  ศรีมหาพรม
 
433 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายกิตติพงศ์   เส็งกิ่ง
 
1. นางวรวงค์   วัชรกุลบุตร
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกนกพร   บำรุง
2. เด็กหญิงณัฐวิชญา   จันทรัศมี
3. เด็กชายพีรพล   ลักษร
 
1. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
2. นายวันชัย   ฉัตรนันทภรณ์
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฏ์ศิลป์
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  ธรรมรักษา
3. เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา
 
1. นายนราพันธ์  สมาทอง
2. นางอรทัย  พลสวัสดิ์วานิชย์
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงญาดา  ศิริวัฒนพงศา
2. เด็กหญิงพชรธรณ์  สร้อยเพชร
3. เด็กหญิงอลีน่า  บายมัน
 
1. นางสาววรัฎฐา  จงปัตนา
2. นางสาวโสภิดา  โพธิขำ
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงตรีดาว  สีทา
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงอารียา  ทองยิ้ม
 
1. นายสุทิน  จริยาโสวรรณ
2. นางรัชดา  สีทา
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงศักดิ์บรรณ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ประทุมมา
3. เด็กชายวรวิทย์  สิงห์ขาว
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวดวงกมล  วรรณะวีระโชติ
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญงอก
2. เด็กชายธนดล  ปะโสทะกัง
3. เด็กหญิงนิสา  ปรีชานนท์
 
1. นางสุพิชชา  ปักเคธาติ
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1. เด็กหญิงฐิติพร  มาตรภูศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ศาลางาม
3. เด็กชายอนุสรณ์  อุ่นมาร
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
2. นางฐิติรักษ์  โสภาอดุลย์สิริ
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงชุติภา   บุญครอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ปัสสาวะโพธิ์
3. เด็กชายอนุวรรตน์   รัตนพงษ์
 
1. นางสายฝน  พลอาษา
2. นายสุทัศน์  สุดประโคน
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 1. เด็กหญิงนพิศตรา  ชารัมย์
2. เด็กหญิงปียนุช  บุญกล้า
3. เด็กหญิงวนิดา  อุตสาห์รัมย์
 
1. นางดาวรุ่ง  ไทยโสภา
2. นางพัชรินทร์  ชินรัมย์
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ศรีป้อม
2. เด็กหญิงตะวัน  ภูมิพิชัย
3. เด็กหญิงภัทรดา  มืดอินทร์
 
1. นางเย็นฤดี  สีมาเมือง
2. นางมะลิ  วิชาพล
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เพชรเภา
2. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงโชติรส  ยิงรัมย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
2. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 1. เด็กหญิงชิตาภา  ฐิติพงศ์พิพัฒน์
2. เด็กชายติยะ  พลทามูล
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  เจ้ยไธสง
 
1. นายวรวุฒิ  กกไธสง
2. นางสาวฐาปนีย์  อาจจำนงค์
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทามี
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  ชารัมย์
3. เด็กหญิงศิริณัฐฌา  ภาขุนทด
 
1. นางจุติมาพร  เชียงกา
2. นางอัญชลี  นาพิมพ์
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายทิวัฒถ์  บูระพิน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วนอก
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แย้มศรี
 
1. นางอุษณา  พรมแสง
2. นางสาวนุจรี  ชินรัมย์
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายฐิตาพร   อุตรา
2. เด็กชายภูริพัฒน์   แคว้นไธสง
3. เด็กชายอนุพงศ์   เรืองศิริ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   บินไธสง
2. นางฉวี   ไปหนี
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงกีรติยา  วิเชียรเลิศ
2. เด็กหญิงวรัทยา  บุญเหลือ
3. เด็กหญิงศิรประภา  เพิ่มพูน
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
2. นางอุมากร  ร้อยภา
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงพรรพษา  ผลานิสงค์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เปลี่ยนไธสง
3. เด็กชายศุภากร  แพงไธสง
 
1. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย
2. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  มารศรี
2. เด็กหญิงพัชรา  เทียนไธสง
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ผิวอ้วน
 
1. นายสุวิทย์  ทัดไธสง
2. นายฤาชัย  ดากรุง
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริสุข
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ศิริสุข
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์
2. นางณัฏฐ์ชนินท์  แบลนตัน
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายกรวิช  แก้สมะณี
2. เด็กชายยุทธนา  ทำบุตรษิ
3. เด็กชายศิขรินทร์  สืบกลัด
 
1. นางเพ็ญศรี  เจริญพันธุวงศ์
2. นางหทัยกาญจน์  คำนึงผล
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กชายปารเมศ  ปักกาสาตัง
2. เด็กชายภราดร  ปักกาสาร
3. เด็กหญิงเกษร  เชอรัมย์
 
1. นางศรีวิไล  ปักกะสัง
2. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สีมูลา
2. เด็กหญิงสุรินดา  ธุหา
3. เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์เมือง
 
1. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
2. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศิริณภาพร  ศาลางาม
2. เด็กหญิงอรอุมา  วงค์วิลัยทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จำปานวน
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวดวงกมล  วรรณะวีระโชติ
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงรินธิญากร  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พรมบุตร
3. เด็กหญิงอรสา  เจียมทอง
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายนาวิน  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสุทธินันท์  นาศพัฒน์
3. เด็กชายอัครณี  แม้นรัมย์
 
1. นางประทีป  พันธุ์พงศ์
2. นายฉัตรชัย  ประเสริฐศรีสกุณ
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายสิรภัทร  ดาวไธสง
2. เด็กหญิงอทิตยา  นาลาด
3. เด็กหญิงไอรดา  งามเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์
2. นางอรอนงค์  สร้อยคำ
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ศรีพิพัฒน์
2. เด็กชายสุภกิตติ์  เทียบแก้ว
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เทียบแก้ว
 
1. นายไพฑูรย์  กลมกูล
2. นางสาวอำพร  ดียิ่ง
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงจิรภัทร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงชนิตา  สมสาย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วิเชียรเลิศ
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
2. นางอุมากร  ร้อยภา
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงธัญญา  พลนอก
2. เด็กหญิงสายใจ  แสงกนึก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีหามาตย์
 
1. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย
2. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงละอองดาว  เยรัมย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  ระยาย้อย
3. เด็กหญิงสาลิกา  ศิริสุข
 
1. นางนพวรรณ  ขุนธิวงศ์
2. นายกานต์พิสิษฐ์  ศาลางาม
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขไธสง
2. เด็กหญิงวฤนดา  ศรีหมื่น
3. เด็กหญิงสรุตา  สมพงษ์
 
1. นางสาวกฤตยรัตน์  พรมนัส
2. นางสาวกมลชนก  โพธิขำ
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงพรนภา  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงมิลลิการ์  โยยรัมย์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ชาวสวน
 
1. นางสุปรียา  หงษ์คำมี
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายจักรพรรณ  ฤทธี
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุพนาม
3. เด็กชายอานนท์  กองแก้ว
 
1. นายทองใบ  พิมพ์ตะครอง
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายทิชานนท์  กองรัมย์
2. เด็กหญิงปณาลี  สุโภชน์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  นอนา
 
1. นางสุดา  ปัดสำราญ
2. นายอัยกรณ์  ปัดสำราญ
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กชายธนาธิป  ตระกูลรัมย์
2. เด็กหญิงพิชชา  พันธุ์เมือง
3. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางศรีนภา  ศรีโสภา
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายชลนที  ข่ายคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จิตมาตย์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แวทไธสง
 
1. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. นางสาวพรรณประภา   กัณหา
2. นางสาวรุ่งนภา  อุ่นสนอง
3. นางสาววรรณวนัช   ทองอินทร์
 
1. นางพวงผกา  ห่อไธสง
2. นางสาวมยุรี   ศรีโชค
 
471 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ปะพลัง
2. เด็กหญิงพรรณวดี   สุขหนองบึง
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิติกรณ์
 
1. นางสาวนิรเนตร   นัดกล้า
2. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
 
472 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ช่อรัมย์
2. เด็กหญิงคัทลียา  ปาสานะโก
3. เด็กหญิงรัตติกาล  มิสา
 
1. นางชรัญธิดา  สกุลชัยยะ
2. นายปรีชา  เวชสุวรรณ์
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงปานชนก  นาราช
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองทาบ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก้วการ
2. นางสาวสวงสุดา  ยางยุทธิ์
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงต้นข้าว   แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรมอิน
3. เด็กหญิงสหฤทัย   ขุนราช
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  เส็งนา
2. นางวันทนา  สดรัมย์
 
475 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงกชกร  บัวผัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปียงใจ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุดดี
 
1. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
 
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  สติยศ
2. เด็กหญิงมะปรางค์  วงศ์รักษา
3. เด็กหญิงรัชนีกร  กอมณี
 
1. นางสาวสมบัติ  แอบไธสง
2. นายอะนันท์  คณะกูล
 
477 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กหญิงจรรยามล   กอไธสง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สำราญรมย์
3. เด็กชายวิรัช  เมชบุตร
 
1. นางภิตินันท์  โสธร
2. นางสาวสุภาณี  มาฤทธิ์
 
478 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงปวิชญา  โกสี
3. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ปัดเสนา
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แข็งขัน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาเจริญ
3. เด็กหญิงสุทธีกานต์  ยินดี
 
1. นางอุษณา  พรมแสง
2. นายอดิศร  ฉิมไธสง
 
480 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเที่ยง
2. เด็กหญิงพันธิตรา  หงษ์หา
3. เด็กชายศิรภัทร  วรวงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
2. นางรัชดา  สีทา
 
481 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงจักรีทิพย์  แก้วไธสง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แสนมณี
3. เด็กหญิงวริษฐา  มากมน
 
1. นางกรภัทร  กองกัญญา
2. นางสาวผกามาศ  อาจจำนงค์
 
482 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มากพูน
2. เด็กหญิงทัชชกร  ร่มจันทร์
3. เด็กหญิงอรปรียา  สว่างนอก
 
1. นางณัชชา  เชิญรัมย์
2. นางสาวพิมลรัตน์  วรสา
 
483 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง    
484 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พาสีดา
2. เด็กหญิงวรรณิศา  เสมารัมย์
3. เด็กหญิงศิวภา  เชียรัมย์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญมาพิลา
 
485 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มงคลดี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นากลาง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มงคลดี
 
1. นางสาวกนิษฐา  ยศกระโทก
2. นางสาวสุชานันท์  โสพันนา
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เดิมทำรัมย์
2. เด็กชายพิภัช  หินกอง
3. เด็กหญิงไอริน  อุไทรำ
 
1. นางประทีป  พันธุ์พงศ์
2. นายฉัตรชัย  ประเสริฐศรีสกุณ
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายกฤษณะ  ขอดคำ
2. เด็กหญิงนิสา  พรมริ้ว
3. เด็กหญิงภัศนีย์  ชัยมั่น
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
2. นางสมจิต  แสงสว่าง
 
488 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพรนภา  เลไธสง
2. เด็กหญิงอริศรา  ธุมา
3. เด็กหญิงอลิตา  ธุมา
 
1. นางณัชชา  เชิญรัมย์
2. นางสาวพิมลรัตน์  วรสา
 
489 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กชายบัญฑิต  คะเรรัมย์
2. นางสาวปภาวดี  โสภาค
3. เด็กหญิงวรรณิการ์  ปะวะศรี
 
1. นางอารีย์  คะเช็นแก้ว
2. นางนวยนาจ  พงษ์อินทร์วงศ์
 
490 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงทัศนียภรณ์  สุขเกษม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวจิรากานต์  จันทร์แก้ว
 
491 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชฏาชัย
2. เด็กชายนิติภูมิ  จะโรรัมย์
3. เด็กชายภาณุพงษ์  โศกหอม
 
1. นางรวีวรรณ   ศรีประดู่
2. นางสาวศิริพร  พูนสวัสดิ์
 
492 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุงไธสง
2. เด็กชายพลยุทธ  ไชยนา
3. เด็กหญิงศรุตา  อรุณรัตน์
 
1. นางกนกอร  สีหามาตย์
2. นางสาวกุลธิดา   พุงไธสง
 
493 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรสีเมือง
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  เดชกุลรัมย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลอดไธสง
 
1. นายฐากร  วุฒิจิรกุล
2. นางสาวจิราวรรณ์  ฉลวยศรี
 
494 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงฐิติวัสส์  สุราราษฎร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ท่อนทอง
3. เด็กหญิงปิยนันท์  รวมรส
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางจารุวรรณ  ท้าวสาย
 
495 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง    
496 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  พูนสดี
 
1. นายธัญวิชญ์  ศรีสุข
2. นายณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์
 
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงศิริวิภา  โสรธร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีสุวรรณ
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
2. นายณัฐพงษ์  โสมุล
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงจิรธิดา  สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนัญญา  มุ่งร่วมกลาง
3. เด็กหญิงภคพร  คำตา
 
1. นางสาววรัฎฐา  จงปัตนา
2. นางสาวโสภิดา  โพธิขำ
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงภคพร  แก้วรถ
2. เด็กหญิงภันทิลา  พลทองมาก
3. เด็กหญิงอทิตยา  ผึ้งวงศ์
 
1. นางกัลยาณี  สุดประโคน
2. นางกนกขวัญ  โจมภาค
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงดวงวิภา  ทองสา
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  แจ้งชัยภูมิ
3. เด็กชายพิชิตชัย  พินปราณี
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   นาชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนากานต์   ป้อมไธสง
3. เด็กหญิงชุติมา  ตลอดไธสง
 
1. นางวันทนา  สดรัมย์
2. นางสาวอารีลักษณ์  เส็งนา
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำทอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สาทอง
3. เด็กหญิงอินทุภา  จันทกา
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
2. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายครรชิต  ยอดชมพู
2. เด็กชายธีรโชติ  กระแสจันทร์
3. เด็กชายปวิตร  ลิ้มเจริญ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
2. นางพรรณทิพยื  สุวรรณวงศ์
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดบุปผาราม 1. เด็กหญิงขวัญลักษณ์  ชัยชุมพล
2. เด็กหญิงคุณัญญา  ประภูชะโก
3. เด็กหญิงธันวา  หนังไธสง
 
1. นางอรุณ  ไลไธสง
2. นางประพิน  ไลไธสง
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง    
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ยังกลาง
2. เด็กหญิงมีนา  จำเริญใหญ่
3. เด็กหญิงสุภา  ชะเบืองรัมย์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญมาพิลา
 
507 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ  ยอดยา
2. เด็กหญิงวรรวิษา  ภูนาเหลา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองยัง
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงดวงกมล  รัฐรินทร์
2. เด็กหญิงวัลภา  ศรีลาเลิศ
3. เด็กหญิงอารยา  ชมรัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
2. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนัชพร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงราณี  ศิลาสุริยานนท์
3. เด็กชายวีระชัย  ลาจันทะ
 
1. นายณัฐพงษ์  โสมุล
2. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ยิ่งเสมอ
2. เด็กหญิงนิสิตา  ปานทอง
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  นามลัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปะโส
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงจิรัสยา  สะเทินรัมย์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ชุ่มเสนา
3. เด็กหญิงสวิตตา  ทองกุนา
 
1. นางกัลยาณี  สุดประโคน
2. นางสาวปาริชาติ  สมเพ็ชร
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสสิริ  เสาะพบดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ก้อนรัมย์
3. เด็กหญิงสุพินวัน  โจมรัมย์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญมาพิลา
 
513 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงลลิตา   ยอดพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ศรีเวียง
 
1. นายทินกร  จ่าภา
 
514 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายภูริชกานต์  ชุ่มทองพิทักษ์
2. เด็กชายศรวิชัย  ศรีหรัง
 
1. นายฐากร  วุฒิจิรกุล
 
515 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชุติมันต์  พะวัดทะ
2. เด็กหญิงสุวิมล  สังขจุติ
 
1. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
516 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจะหลวย 1. เด็กหญิงธนาวิน  สมดี
2. เด็กชายประกอบ  สืบเพ็ง
 
1. นายสุรศักดิ์  อุ่นมาร
 
517 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดบุปผาราม 1. เด็กชายนรากร  ศรีหาเวช
2. เด็กชายอภิวิชญ์  กรมไธสง
 
1. นางอรุณ  ไลไธสง
 
518 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกศิลป์  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  สำราญดี
 
1. นางนทินี  พรเสนา
 
519 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กชายปริญญา  กอสาลี
2. เด็กชายพัฒนศักดื์  ไกรงาม
 
1. นางพุทธวรรณ  วิทยาประโคน
 
520 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง    
521 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายกฤษกร  จันทร์ดี
2. เด็กชายลัทธพล  ทองงาม
 
1. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
522 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายศิลาชัย  ไกรงาม
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สิทธิ์ศิรดิลก
 
1. นางนทินี  พรเสนา
 
523 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ธรรมมา
2. เด็กหญิงวิชยาภรณ์  สิงห์สี
 
1. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
524 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญมนต์
2. เด็กชายวันวิเศษ  ดีโพธิ์รัมย์
 
1. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายกัณฑกร  จันภิรมย์
2. เด็กหญิงอรณิดา  อุปทุม
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายธนภัทร  หลอมพลทัน
2. เด็กชายธีรวุฒิ  คลังทอง
 
1. นายสราวุธ   พรนิคม
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 59.49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายธนภัทร   เกตุมาลา
2. เด็กชายลัทธพล  พงษ์ผือฮี
 
1. นางเกษณี  สิมสีดา
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายกิตติระพันธ์  อาสนะจันทร์
2. เด็กชายเลิศพงษ์  ทูลไธสง
 
1. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กชายธีรเดช  อะพรรัมย์
2. เด็กชายเจษฎา  โนนยาง
 
1. นายฉัตรชัย  เกษรชื่น
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 1. เด็กชายกฤตเมธ  บัวพาวัน
2. เด็กชายชินวัตร  เจริญรัมย์
 
1. นายพนัส  สุขหนองบึง
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายคีตภัทร  ชัยยะ
2. เด็กชายอนิรุตต์  ยุบรัมย์
 
1. นางดวงกมล  วรรณะวีระโชติ
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายภัคพล  ศลาประโคน
2. เด็กชายอัศวนัย  แวทไธสง
 
1. นายสหกิจ  ไกรเพชร
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายทวีวัฒน์   สิงห์จันทร์
2. เด็กชายปรัชญา  สิงห์จันทร์
 
1. นายวิษณุ  ปิ่นรัตนกูล
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กชายปรมัตถ์  ล้านสงวน
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เจริญยิ่ง
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายนัทธวัฒน์  โสรกนิต
2. เด็กชายสุเมธ  สวยรูป
 
1. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กชายจักรรินทร์  เช่นรัมย์
2. เด็กชายประวิทย์  กุลดารัมย์
 
1. นายศิริพงษ์  สิมสีดา
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กชายปัญญา  บุญอ่ำ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  กอมณี
 
1. นายสุเมธ  อื้อเพชรพงษ์
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายจตุคาม  อันวิเศษ
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  บุญสัย
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวันนา 1. เด็กชายอธิษฐ์พัฒน์  มากพูน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทัดไธสง
 
1. นางสาวเมธินี  ฮามจันทร์
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายธวัชชัย  สุนทะวงค์
2. เด็กชายภาคิม  ประทุมอาจ
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
541 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายภาคิน  อินธิสาร
2. เด็กชายศิวัฒน์  อินทรามาลัย
 
1. นายโอภาส  โพธิขำ
 
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีวงษา
2. เด็กชายภานุวิชช์  ทาวงษ์ยศ
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดชัยสมพร 1. เด็กชายจิรภัทร  มะลิเลิศ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  มโนรมย์
 
1. นางพรรณพร  ฉัตรวิทยกุล
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายวุฒิพร  แก้วจุมพล
2. เด็กชายเจษฎา  สีทา
 
1. นายบุญยงค์  พงษ์สุระ
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายยศวัฒน์  อนุลีจันทร์
2. เด็กชายอนุภัทร  ทองนอก
 
1. นางเกศยุพา  สายรัตน์
 
546 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายศิริราช  ปะลิตะวา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราโสรักษ์
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  โลนไธสง
2. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงธรรม
 
1. นายเพชรฎา  พรไธสง
 
548 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายจิรายุทธ  เยี่ยมสวน
2. เด็กชายชินวัฒน์  วนารัตน์
 
1. นายรเวก  เรือนมาศ
 
549 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พรมนัส
2. เด็กชายธนากร  นพสันเทียะ
 
1. นายฉัตรชัย  เกษรชื่น
 
550 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กชายจิรทีป  แก้วคำ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เครือวัลย์
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
551 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐนันท์  กุตัน
2. เด็กชายพงศพัทธิ์  ดอมไธสง
 
1. นางสาวกฤตยรัตน์  พรมนัส
 
552 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กชายประมาณ  เจริญรัมย์
2. เด็กชายอนาวิน  มาดี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
 
553 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายบรรยงค์  สมมูลนา
2. เด็กชายวีรภาพ  จันทวี
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
554 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายมงคลชัย  ลูไธสง
2. เด็กชายอิศรานุึวัฒน์  ปาปะโน
 
1. นายพิชัย  บุตรงาม
 
555 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52.4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายชิตนันต์  ชินรัมย์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ข่ายเพชร
 
1. นายเฉลิมพล  เสนาวงศ์
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายกฤตพจน์  สายพันธ์
2. เด็กชายเจษฎาพร  สารไธสง
 
1. นายณัฐพล  จงปัตนา
 
557 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายกฤษณะ  สุ่ยไธสง
2. เด็กชายอดิศร  ไกรจันทร์
 
1. นายสัญชัย  มาลี
 
558 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.3 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กชายจตุรพร  บุญพร้อม
2. เด็กชายนวพล  วงษ์หมึก
 
1. นายอนุชา  จันทร์พลงาม
 
559 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 45.2 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายครรชิต   แจบไธสง
2. เด็กชายชินวัตร   มุ่งพร
 
1. นายวิชัย   ชินไธสง
 
560 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.36 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศาลาแดง
2. เด็กชายอภินันท์  ศาลาแดง
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
561 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโคกอะโตด 1. เด็กชายชวนันท์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายภูวนาท  สาพันธ์
 
1. นายทองสูณ  บัวมาตย์
 
562 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1. เด็กชายกฤษณพล  ชมเชย
2. เด็กชายขจรศักดิ์  สารเถื่อนแก้ว
 
1. นางสาวพันทิวา  ปุราสะกัง
 
563 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายสิทธินนท์  นาคพิมพ์
2. เด็กชายเจษฎา  อุปทุม
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
 
564 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.42 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายปนชัย  ทองคำสาร
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศิริสุข
 
1. นายสุรเชษฐ์  สิงห์นันท์
 
565 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.02 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายจันทร์ที  กล้าแข็ง
2. เด็กชายวุฒิไกร  สัชชานนท์
 
1. นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี
 
566 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.23 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายธนนนท์  สีแสน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุทธะโส
 
1. นายบุญยงค์  พงษ์สุระ
 
567 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.11 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายจิรายุทธ  สะอื้นรัมย์
2. เด็กชายสุโรจน์   สุพานิชย์
 
1. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
 
568 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.98 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภาษี
2. เด็กชายวชิราวุฒิ  แสนเจ๊ก
 
1. นางนงคราญ  บุญปัด
 
569 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กชายวรินทร  น้อนมณี
2. เด็กชายอรรถพล  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
 
570 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.75 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุตสาหรัมย์
2. เด็กชายวรภัทร  จันทร์พลงาม
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
571 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.65 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายธนกฤต  ดงไธสง
2. เด็กชายวัชรกุล  กันไธสง
 
1. นายสัญชัย  มาลี
 
572 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.75 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายกีรติ  ชัยเขต
2. เด็กชายหรรษา  ชารัมย์
 
1. นายเฉลิมพล  เสนาวงศ์
 
573 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายเขมทัศน์  ช่อรัมย์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  เรืองศรี
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
574 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายนันทพงศ์  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายวรวุฒิ  แสงรุ่งสว่าง
 
1. นางเกศยุพา  สายรัตน์
 
575 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.78 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายวรายุทธ  บุญถึง
2. เด็กชายสรรค์นิธิ  สวามิชัย
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
576 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 24.98 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบุปผาราม 1. เด็กชายจิรภาส  หนังไธสง
2. เด็กชายนนทกร  มูลไธสง
 
1. นายจิระศักดิ์  สัปสาร
 
577 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 16.12 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายชัยยาพร  แผ่วไธสง
2. เด็กชายอภิรักษ์  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นายเจริญ  เตาะไธสง
 
578 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายณัชชา  เหล็กกล้า
2. เด็กชายเขมชาติ  นิสัญตา
 
1. นายวิปัศย์  สวนพันธ์นอก
 
579 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายนพณัฐ  จริตรัมย์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  จันทะเสน
 
1. นางสุดา  ปัดสำราญ
 
580 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.03 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายภูธิต  แดนไธสง
2. เด็กชายอัศราวุฒิ  พลศรี
 
1. นายสหกิจ  ไกรเพชร
 
581 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ชานณรงค์
2. เด็กชายพิทวัส  ห่วงยวนกลาง
 
1. นายอุเทน  ทนขุนทด
 
582 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายสนธยา  ปิงตา
2. นายเกียรติศักดิ์  มารศรี
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
 
583 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายกฤติมา  ไกรไธสง
2. เด็กชายอุดมพร  เพิ่มพูน
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
584 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายปรเมศน์  ฤทธิรณ
2. เด็กชายวรพจน์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
585 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายชยานันท์  ภูสิมมา
2. เด็กชายบัญญัติ  หงษ์อาจ
 
1. นางสาววราภรณ์  นมัสไธสง
 
586 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายนครินทร์  เต็นตารัมย์
2. เด็กชายนนทนันท์   ปัญญาพิมพ์
 
1. นายทรงเดช  มากมน
 
587 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50.08 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายศิลา  ปะการัมย์
2. เด็กชายสันติ  พรมนัส
 
1. นางสาวโสภิตา  สายแก้ว
 
588 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42.1 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายคณิตศร  ตอบกลาง
2. เด็กชายพัชรพล  เปรียบสม
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
 
589 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.76 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธีรพงษ์  สร้อยศรี
2. เด็กชายวัฒนา  ฮุยน้อย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
 
590 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.79 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขจีฟ้า
2. เด็กชายศุภกร  เติมตัวรัมย์
 
1. นายบัญญัติ  กั้นไธสง
 
591 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.04 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสุข
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จานรัมย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์
 
592 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 37.42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายกฤษตเมธ  เกษดี
2. เด็กชายภูธเนศ  จันทอง
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
593 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35.11 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายนิธิภัทร  เดชารัมย์
2. เด็กชายอดิศัย  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
594 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.89 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายณัฐฐานนท์  เขียวขำ
2. เด็กชายธงชัย  ทากง
 
1. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
 
595 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.11 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายธวัช  ตอบไธสง
2. เด็กชายอนุวัฒน์   สิทธิศรีจัทร์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
596 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชะนุดรัมย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เดชแพง
 
1. นายภูวดล  ศรีประดู่
 
597 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายดัสกร  เช่นรัมย์
2. เด็กชายพิเชษ  ชารัมย์
 
1. นางสาวโสภิตา  สายแก้ว
 
598 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายณัฐพล  ภิรมย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเทศ
 
1. นายภูวดล  ศรีประดู่
 
599 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงพียาภัสณ์  บุตรเคน
2. เด็กชายสิริวัฐ  น่าชม
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
 
600 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สารสุข
2. เด็กชายชินวัตร  พลกำแหง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
 
601 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายกิตติภพ  พิมพ์ศิริมงคล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิชัย
 
1. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
602 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พวกไธสง
2. เด็กชายพนธกร  แหลมไธสง
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
603 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายปราโมทย์   แอ้นไธสง
2. เด็กชายวิชาญ  สำเภาเพชร
 
1. นายวิลัยศักดิ์  อาจทวีกุล
 
604 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุ่ยไธสง
2. เด็กชายสุภัทร  สถาวร
 
1. นายวีรพงษ์  โอกาสดี
 
605 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กชายจิราเมธ  ขาวงาม
2. เด็กชายภูทิป  ประทุมรัตน์
 
1. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
606 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เตณะวัฒน์
2. เด็กชายภูวดล  ปานเพชร
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
607 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายปัญญากร  ประทุมตรี
2. เด็กชายแสนไกร  อดทน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
608 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายสันติภาพ  ตรงสูญดี
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์
 
609 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายสมเด็จ  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายเวทการ  ดาศรี
 
1. นายบัญญัติ  กั้นไธสง
 
610 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมทอง
2. เด็กชายปณิธาน  พลดงนอก
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
611 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายประจักร  คำเล็ก
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วศรี
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
612 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายชัชพล  ลำไพ
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  ถาไพเรือง
 
1. นางสุดา  ปัดสำราญ
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงพุฒิธาดา  สวามิชัย
2. เด็กหญิงรุจิภา  สุไธสง
3. เด็กหญิงวรัชญา   อ่างบัว
4. เด็กหญิงวราพร  ต้ายไธสง
5. เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางณัชชา  ฉาไธสง
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงนัฐพร  โสภาพ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  กันยายน
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เพิ่มฉลาด
4. เด็กหญิงสิริกุล  มณีล้ำ
5. เด็กหญิงเสาวรส  ยิงรัมย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฐานะ
2. นางนุชจรี  แสนทวีสุข
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  คำเหมา
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงวรัชญา   สุพรรณารัง
5. เด็กหญิงวีรภัทธา  มาลี
 
1. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กหญิงภูสุดา  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สอนไธสง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนโศก
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองดาว
5. เด็กหญิงเก็จแก้ว  พอกแก้ว
 
1. นางชนากานต์  ประเสริฐ
2. นายมนตรี  ประเสริฐ
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงปวีณา  พงสินชัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แคนไธสง
3. เด็กหญิงลักษิกา  กุดไธสง
4. เด็กหญิงวริศรา  กายไธสง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยคุณ
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
2. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงชนมน  ภิรมย์หญิง
2. เด็กหญิงวิมลมณี  เพ็งรัมย์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เดชกุลรัมย์
4. เด็กหญิงหทัยภัทธ์  เสริฐจันทึก
5. เด็กหญิงแพรวภัทร  เชื้อสายสิทธิ์
 
1. นางสาวฬุทัยญา  คงรีรัมย์
2. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงชลนิภา  พุงไธสง
2. เด็กหญิงนันทิชา  แต้มไธสง
3. เด็กหญิงภัชราพร  นาคกระแส
4. เด็กหญิงภัชราภา  นาคกระแส
5. เด็กหญิงศศินิภา  ศรีธรรมมา
 
1. นายอำนวย   พวงไธสง
2. นางสมใจ  กองชะนะ
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สารพิมพ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดอนหลักคำ
3. เด็กชายรังสิมันตุ์  มูลตรี
4. เด็กหญิงสุวิษา  ปินะการัง
5. เด็กชายเทพหัสดิน  เบ้าหัวดง
 
1. นายเสถียร  ปาปะไพ
2. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขุมเงิน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรเลิศ
3. เด็กหญิงปพิชญา  จุปะมัตตัง
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  งามสะพรั่ง
5. เด็กหญิงอนุธิดา  เชิงสูงเนิน
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร  หนองพร้าว
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วมั่นธรรม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พูชุม
3. เด็กหญิงศศินิภา  ก้อนรัมย์
4. เด็กหญิงสุธิตา  อะช่วยรัมย์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ชะรุมรัมย์
 
1. นางทองใส  เสริมราษฎร์
2. นางวัชรี   สระสงคราม
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญอิน
2. เด็กหญิงปรารถนา  นนทะศิลา
3. เด็กหญิงพรรณทิวา  อาจหนองหว้า
4. เด็กหญิงวันวิสา  รัดอ้อ
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ขันนางรำ
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
2. นายธวัช  หยาดไธสง
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงญาณิศา  โททัสสะ
2. เด็กหญิงณิชกานต์   เยียวรัมย์
3. เด็กหญิงลักษิกา   ดนุชนาม
4. เด็กหญิงศันสนีย์  โพธิมาศ
5. เด็กหญิงเบญญาภา   เขียวสะอาด
 
1. นางดวงจันทร์   พรหมไธสง
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  สีลาใส
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนมี
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  เปลื้องอภัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์   แสงอรุณ
5. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์   สีชมพู
 
1. นางสุวิญชา  จันทบาล
2. นางพวงทอง  ศุภรัตนสมัย
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ภูมั่ง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงศาราช
3. เด็กหญิงณัฐวลัญช์   เมฆบนจันทร์
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ธรรมธุระ
5. เด็กหญิงวิราวรรณ   สืบเพ็ง
 
1. นางปรียาภรณ์  ลือนาม
2. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมพันธ์
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ยีรัมย์
2. เด็กชายฐปนวรรธน์  ทัศนา
3. เด็กหญิงทยิดา  โจทย์รัมย์
4. เด็กหญิงนิตา  ขาวสว่าง
5. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมอญ
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นางอุดมพร  สุดประโคน
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงกชกร  ลิ่งไธสง
2. เด็กหญิงชนกานต์  เตยไธสง
3. เด็กหญิงชลธิชา  มาประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรฟ้า  ลิ่งไธสง
5. เด็กหญิงศรันยา  วาปีโย
 
1. นายประภาส  มากพูน
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศิลป์
2. เด็กชายธนาธิปกรณ์  อุสันสา
3. เด็กหญิงภูริชญา  แจ่มแจ้ง
4. เด็กชายรชฏ  ทบแก่น
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีคุณ
 
1. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางวันทนีย์   สิงห์ไธสง
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิลา
2. เด็กหญิงกานติมา  โชติพูล
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  เดชกุลรัมย์
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยืนยงชาติ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  แดนราชรัมย์
 
1. นางสาวฬุทัยญา  คงรีรัมย์
2. นางสาวณัฐชปรียา  ประสาร
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จันทิมา
2. เด็กหญิงปริยภัทร  ช่วยเพชร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ตุนพอน
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  กอไธสง
5. เด็กหญิงศิรินทรา  โพธิขำ
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางสาวณัชชา  ฉาไธสง
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะลิรัมย์
2. เด็กหญิงชญาดา  ยาสุขศรี
3. เด็กหญิงปัทมา  เปลี่ยนโชติ
4. เด็กหญิงภรณ์ธิรา  เริงสนาม
5. เด็กหญิงรุ้งจาวี  นันตะรัมย์
 
1. นางสองสุดารักษ์  ปะตังถาโต
2. นายสมยศ  ศรีตัมภวา
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  โยงรัมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เมือง
3. เด็กหญิงบุญนิษา  บุตรดาพันธ์
4. เด็กหญิงอตินุช  สาแก้ว
5. เด็กหญิงเขมมิการ์  ยองรัมย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฐานะ
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มสนิท
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้ายไธสง
3. เด็กหญิงพรธวัน  รอดไธสง
4. เด็กหญิงยุภาวดี  เครือแก่นแก้ว
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เคี่ยมนอก
 
1. นางสาวฉัตรชนก  เหล่าคนค้า
2. นางสารภี  สงวนนาม
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กชายธันวา  จิมานัง
2. เด็กชายยศพัศน์  บุญศิริ
3. เด็กชายวราวุฒิ  แก้วแสงสิม
4. เด็กชายศุทธสิน  พิมายรัมย์
5. เด็กชายอนุชา  พิมายรัมย์
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นายณรงค์  จิตรัมย์
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  อุนาริเณ
2. เด็กหญิงศุภดา  ภาษี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วัฒนานุสิทธิ์
4. เด็กหญิงอรยา   พัจนา
5. เด็กหญิงอรอุมา  พัจนา
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
2. นางปราณี  อูตรวิเชียร
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะโปตินัง
2. เด็กหญิงณัชยา  คำทะเนตร
3. เด็กหญิงธิรดา   เดิมทำรัมย์
4. เด็กหญิงนฤตย์  จำจิตร
5. เด็กหญิงอนงอร  ศักดิ์คำดวง
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางภัชรี  ปักเคทัง
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงกรองทอง  เสมารัมย์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงนภัสรา  ชะร่างรัมย์
4. เด็กหญิงปทิตตา  ชะบังรัมย์
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แก้วมั่นธรรม
 
1. นางทองใส   เสริมราษฎร์
2. นางวัชรี  สระสงคราม
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พุทไธสง
2. เด็กหญิงฟาริดา  ศิรโรจนพงษ์
3. เด็กหญิงวรัทยา  โมกขรัตน์
4. เด็กหญิงวิชุดา  ช่างการ
5. เด็กหญิงอรพิน  โอดเบี้ย
 
1. นางสุทันต์  จันภักดี
2. นายสมพงษ์  หมวกไธสง
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงอมรมาลย์  หนองหาญ
3. เด็กหญิงเกดวดี  ชุมพู
4. เด็กหญิงเก็จแก้ว  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงเรวดี  พรมมา
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร   หนองพร้าว
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายธนากร  แฝงพุธซา
2. เด็กชายวรรณชัย  แดดลมรัมย์
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปะกาสังข์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุลารัมย์
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  กันรัมย์
 
1. นายเสถียร  ปาปะไพ
2. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงชลดา  ช่างอาจ
3. เด็กหญิงเจตปรียา  ศาลางาม
4. เด็กหญิงเบญญาภา  มีผิว
5. เด็กหญิงโสภิญดา  ภูเงิน
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
2. นายธงชัย  นามณี
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  พวงชมพู
2. เด็กหญิงณิชา  แดงเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงณิชาดา  แดงเรืองรัมย์
4. เด็กหญิงพิชญา  ดูยอดรัมย์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  พวงทอง
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาหนองค้า
2. เด็กชายณัชพล  ใจภักดิ์
3. เด็กชายธิติ  สีเขียว
4. เด็กหญิงภัทราพร  ทองมาก
5. เด็กหญิงมัณฑิรา  ดีจริง
 
1. นางจิตรานุช  แสนศรีเชาว์พันธ์
2. นางสาวจิราวรรณ์  ฉลวยศรี
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  โยมรัมย์
2. เด็กหญิงศิริพร  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กหญิงสายฝน  ใหญ่รัมย์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงอลิษา  โทบุดดี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฐานะ
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสุภโยค
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  พึ่งโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตรวิขาม
4. เด็กหญิงมินตรา  ทารารัมย์
5. เด็กหญิงสิรามล  มงคลจักรวาฬ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
2. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  มีแสง
2. เด็กหญิงณัฐกรณ์  ขามกิ่ง
3. เด็กหญิงดนยา  สาโพนทัน
4. เด็กหญิงนภัสรณ์  เปษาโก
5. เด็กหญิงอรทัย  ชุมจันทร์
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร   หนองพร้าว
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  จุไธสง
2. เด็กหญิงปรัชญา  ฤทธิ์ทา
3. เด็กชายภูมิภัทร  ใจบุญ
4. เด็กชายวรรณรงค์  บุญที
5. เด็กชายสุขุม  เหมสิงห์
 
1. นางจิราภรณ์  เลียมไธสง
2. นางสาวชลธิชา  อ้นไธสง
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายคิรากร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายธนเดช  เกษไธสง
3. เด็กชายนที  เหลาทอง
4. เด็กชายภาสุข  หาญชนะ
5. เด็กชายไพรงาม  ใจแสน
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
2. นายวิพัฒน์  แสนเจ๊ก
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  แป้นโสม
2. เด็กหญิงปักษมล  สารพัฒน์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สมศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  มณีล้ำ
5. เด็กหญิงภวิษยุ์พร  วันลักษณ์
 
1. นางสาวเกษณี  มณีทูล
2. นางวราลักษณ์  ปรักษ์เจริญ
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนะชัย  จันทา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ประสาร
3. เด็กหญิงพัชรพร  สมภาร
4. เด็กหญิงภันทิลา  จันทา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เครือแวงมนต์
 
1. นางเอี่ยมศิริ  ขุมทอง
2. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บุญหลัง
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา   ทองสุทธิ์
3. เด็กหญิงปานตะวัน   ยืนรัมย์
4. เด็กหญิงวรรณสวรรค์   เศรษฐี
5. เด็กหญิงอธิชา   คงศิริ
 
1. นางเจษฎาพร   วิเชียร
2. นางสาวรักษ์สุดา   ทรัพย์มาก
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ
2. เด็กชายธีรภัทร  มีทอง
3. เด็กหญิงพรระพี  เจริญศรี
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  น้อมธรรม
5. เด็กหญิงสุภัทรา  อิงไธสง
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ยิ้มละไม
2. เด็กหญิงชนันชิต  อารยนันทพงศ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ภาษาเวส
4. เด็กหญิงอรรัมภา  หัดกันยา
5. เด็กหญิงเนตรดาว  เตินเตือน
 
1. นายวิจิตร  จักรนารายณ์
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงต้นหวาย  บางศรี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  หาหา
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชารัมย์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  บวรรัมย์
 
1. นายปรมัตถ์  ชัยมนตรี
2. นางพิมพ์ลดา  ชัยมนตรี
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายกิตติคุณ  ศิริสุข
2. เด็กชายชาญชัย  สภาพรผล
3. เด็กหญิงธัญสิริ  ชินทอง
4. เด็กหญิงเนตรนภา  โมงห้างว้า
5. เด็กหญิงไพลิน  แย้มงาม
 
1. นายวินัย  บุญโภค
2. นางอัจฉรา  บุญโภค
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงชนาพร   มูลเทพพิชัย
2. เด็กหญิงนภัสชล  เผ่าเวียงคำ
3. เด็กหญิงปาริตา   ศรีษะนอก
4. เด็กหญิงสุณัฐชา   จรัญรักษ์
5. เด็กหญิงอัจจิมา   แม้นรัมย์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  เจียนดอน
2. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กหญิงปถมาภรณ์  ยอนรัมย์
2. เด็กหญิงพุธิตา  ยารัมย์
3. เด็กชายวายุภักดิ์  นามวงศ์
4. เด็กหญิงสุวิภา  ยารัมย์
5. เด็กหญิงเนตรชนก  แก้ววิเชียร
 
1. นางสุรัส  ภู่วงษา
2. นายบัญญัติ  ชารัมย์
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทานาค
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประโยชริต
3. เด็กชายวิชัยยุทธ  วังลาด
4. เด็กชายไกรสร  สมภาร
5. เด็กหญิงไพลิน  เจาะรัมย์
 
1. นางปริญภรณ์  อุไรรัมย์
2. นางสมบัติ  รุ่งแจ้ง
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีหวาด
2. เด็กหญิงกันติชา  มุ่งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจิตสุดา  โม่อ่อน
4. เด็กหญิงจิรัชญา  นาอ่อน
5. เด็กหญิงชนิสรา  จันทา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เชือนรัมย์
2. นายภาสกร  บุลานลม
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะริด
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  โพธิขำ
3. เด็กหญิงศรุตยา  แสนมณี
4. เด็กหญิงอภิสรา  จอดนอก
5. เด็กชายอิทธิ  ใจดี
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  แผงไธสง
2. เด็กหญิงญาณิศา  พร้อมพรั่ง
3. เด็กหญิงปริยากร  โมกไธสง
4. เด็กหญิงปวรรัตน์  ชวดศรี
5. เด็กหญิงวรรณพร  โมกไธสง
 
1. นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ
2. นายเจริญ  เตาะไธสง
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงขัตติยา  ฝากไธสง
2. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งปอพาน
3. เด็กชายภูริภัทร  นมัสศิลา
4. เด็กหญิงรัชณีกร  ฮามไธสง
5. เด็กหญิงสุชาดา  ราชสีห์
 
1. นางละไม  วรรณจักร์
2. นางศิรดา  ปัญญา
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงชลลิลิลลา  สมานมิตร
2. เด็กหญิงณฤมล  ฤทธิวงศ์
3. เด็กหญิงนภาชนก  เวียงสิมา
4. เด็กชายพงศกร  เหล่ายนต์ขาม
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ยางสุข
 
1. นายสุวัฒน์  สืบเพ็ง
2. นางลำพึง  นุกรรัมย์
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงฉัตรปรียา  มุธุสิทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  เยรัมย์
3. เด็กหญิงนวลนา  เยรัมย์
4. เด็กชายอนันดา  โยรัมย์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พลเจริญ
 
1. นางรศิญา  หาจันทร์
2. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กหญิงธันยพร  ชันเนตร
2. เด็กหญิงธิดานันท์  สถาพร
3. เด็กหญิงพิมชนก  ศรีสลัย
4. เด็กหญิงพีนัท  ยวงเงิน
5. เด็กหญิงอุษณี  ชินภาพ
 
1. นายวินัย  บุญโภค
2. นางอัจฉรา  บุญโภค
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.8 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  โอชารส
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองดียิ่ง
3. เด็กหญิงธัญญารี  ทองดียิ่ง
4. เด็กหญิงธิดาอัปสร  เมืองอินทร์
5. เด็กหญิงภนิดา  เฉลียวรัมย์
 
1. นางัพัทธ์ธีรา  ขุมทอง
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงขจาริน  สุราช
2. เด็กหญิงจันทกร  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงดวงแก้ว  สืบเสละ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เดิมทำรัมย์
5. เด็กชายพชรพล  เดิมทำรัมย์
 
1. นางอรอุมา  เต็มรัมย์
2. นางจิตรานุช   แสนศรีเชาว์พันธ์
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงวรรวิสา  โพธิ์สุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  แช่มครบุรี
4. เด็กหญิงอารีญา  คุ้มโนน้อย
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ยามดี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ปาสานัง
2. นางสาวมะลิดา  แพงยา
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกิตติญาดา  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทูลภิรมย์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงอรอุมา  หะสูง
5. เด็กหญิงเนตรดารา  วรรณศรี
 
1. นายเอนก  เอการัมย์
2. นายอานุภาพ  ชาติรัมย์
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายจูรกิจ  ไทยเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  บัญญธรพัฒนกุล
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  กองน้อย
4. เด็กหญิงพรรพัสษา  จันโท
5. นางสาววันทนา  จันทขาล
 
1. นายภูมิศักดิ์  ขวัญจันทร์
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมมา
2. เด็กหญิงนิจนรา  ทองแม้น
3. เด็กชายภานุวัฒน์  หารโคตร
4. เด็กหญิงวรรณษา  วรรณกาล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สืบเพ็ง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กันยะมี
2. นางกมล  หลาวนอก
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงพรนภา  ยะประโคน
2. เด็กหญิงมนัสวี  สาไธสง
3. เด็กหญิงวริศรา  สิ่วไธสง
4. เด็กชายอิทธิ  ใจดี
5. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ทิพย์เลิศ
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจิราพร  ไสไธสง
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตรีวิเศษ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ช่องงาม
4. เด็กหญิงพัชรพร  ทบหลง
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำจิต
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  นบน้อม
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  ขจัดโรคา
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  เวสา
4. เด็กหญิงพรรณทิพย์  พลไธสง
5. เด็กหญิงวัชรภา  คำปะทา
 
1. นางสุวรรณี  ชิณภา
2. นายเฉลิม  นาพิมพ์
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกชกร  สุวัตถี
2. เด็กหญิงกาญจนประภา  พลมีศักดิ์
3. เด็กหญิงญาณิกา  ขันติวงศ์
4. เด็กหญิงวริสรา  ชฎาชัย
5. เด็กหญิงอัมพร  ทองด้วง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นายเมธากฤษ  สมบังใด
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายธนภัทร  จันทศร
2. เด็กหญิงนาตยา  บัวพันธ์
3. เด็กชายสิรภพ  สุทารัมย์
4. เด็กหญิงสุนิสา  ปะนามเตา
5. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ้ง  เลื่อนลอย
 
1. นายพิสิฐ  บุญมี
2. นายปัญญา  เรียมไธสง
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายก้องภพ  ยั่งยืน
2. เด็กชายจิรายุ  ยิงรัมย์
3. เด็กชายธรรณธร  ไชคูบอน
4. เด็กชายวรเดช  ทองย้อย
5. เด็กหญิงสุนันทา  ไชยรัมย์
 
1. นางสาวดุษฎี  อาษากิจ
2. นางสาวปวรรณรัตน์  ประเทืองไทย
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มธโนขันธ์
2. เด็กชายปณวัตร  วิกุล
3. เด็กหญิงวราพร  ชุนรัมย์
4. เด็กชายศศิวิมล  หาญดา
5. เด็กชายศุภวิชย์  สิงห์จาร
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายคมกริช  อุ่มพิมาย
2. เด็กชายจิตติ  เช่นรัมย์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แพ้งสองคอน
4. เด็กชายสันติภาพ  พุฒเกิด
5. เด็กหญิงเกษร  พิมพ์เภา
 
1. นางสาวปุณยนุช  โมกศรี
2. นายประพันธ์  มาขุมเหล็ก
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขันเงิน
2. เด็กชายมนภัทร  เข็มทิศ
3. เด็กชายสหโชค  ลิอ่อนรัมย์
4. เด็กชายอธิวัชร์  เดชกุลรัมย์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นายนัตพงษ์  มุ่งดี
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงพันวรรษา  อัปะมะโถ
2. เด็กหญิงพันวสา  ดงแสง
3. เด็กชายอดิศร  บรรดาศักดิ์
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิทย์ไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายกชกร  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายกฤษกร  หุ้มไธสง
3. เด็กชายกิตติภณ  วันนา
4. เด็กหญิงจตุพร  มีอาษา
5. เด็กหญิงธนภรณ์  จีบไธสง
6. เด็กชายธนาพันธ์  สาออน
7. เด็กหญิงนัดตยา  พิมพ์สาร
8. เด็กหญิงนาราภัทร  หมั่นสดับ
9. เด็กหญิงปวีณ์นุช  มากพูน
10. เด็กชายพรพิชัย   โง้งบุตรศรี
11. เด็กหญิงมัลลิกา  อนันตภูมิ
12. เด็กหญิงวณิศรา  รอดไธสง
13. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกล้า
14. เด็กชายวีรภัทร   นามวิเศษ
15. เด็กชายวีระ  จั้นพลแสน
16. เด็กชายศุภชา  จันทีนอก
17. เด็กหญิงอนันตยา  ห้อยไธสง
18. เด็กหญิงอรวรรณ  วิเศษบุญ
19. เด็กหญิงเจนสุรี  เกียงโสด
20. เด็กชายเอกพล  จันทะบุรี
 
1. นางสาวดวงใจ  ทบวิชา
2. นางพิศสมัย  อ่อนสุวรรณ
3. นายสุเทพ  ประทีปวัชรวงศ์
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกันยา  ธรณี
2. เด็กชายคมสันต์  เกิดบุญศรี
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยอดมงคุณ
4. เด็กชายณัฐพล  เลไธสง
5. เด็กหญิงดวงพร  ทองภู
6. เด็กชายธนพล  ภูแข่งหมอก
7. เด็กหญิงธันยพร  อดทน
8. เด็กหญิงนัยนา  คำใบ
9. เด็กหญิงประกายวรรณ  ลครพล
10. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  นวดไธสง
11. เด็กชายมนต์ตรี  มนทอง
12. เด็กชายมนต์ตรี  มนทอง
13. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เรืองไพศาล
14. เด็กหญิงวริสา  บัวโฮม
15. เด็กชายสิทธิกร  นาควิจิตร
16. เด็กชายสิทธิพล  เกิดไธสง
17. เด็กหญิงสุภาวิดา  ประเสริฐสวัสดิ์
18. เด็กชายเขมทัต  จักษุทิพย์
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นายศรีวิไล  กิจไธสง
3. นางละเอียด  อำพินธ์
4. นางวราพร  หมั่นหมาย
5. นางนวลฉวี  พรดอน
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก่นดี
 
1. นางสาวสุรางรัตน์  ขวัญทอง
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์   แสงงามวัฒนา
 
1. นางสาวญาดา   ธัญญลักษณ์
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญารัมย์
 
1. นางสถาพร  วงศ์สายตา
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุพรรณคง
 
1. นายอามีล  รักชาติ
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงอินทร์วิตรา  อินทร์นอก
 
1. นางดาราวรรน  ศักดิ์ศรีท้าว
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงปวเรศ  จิตรประพันธ์
 
1. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนวัดบุปผาราม 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  มณีวงศ์
 
1. นางสาวศิวาพร  หินกอก
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุขแม้น
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กหญิงสุดาสิริ  มะลิรัมย์
 
1. นางสิริวิมล  เจริญนาม
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ล่อดงบัง
 
1. นางสง่า  ชอุ่มผล
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงอริสา  โพนสิงห์
 
1. นางพรรณทิพย์  สุวรรณวงศ์
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงสายฝน  จินดาแก้ว
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงอินทุอร  โพธิ์ดีรัมย์
 
1. นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจิมแหล่
 
1. นางสาวอรอุมา  น่วมไธสง
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงทรรศิกา  แก้วคำ
 
1. นางชนิตา  อุ่นทานนท์
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยินดี
 
1. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงจงศิริ  ดาดี
 
1. นางสำลวย  ดวงมูลลี
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กชายสุริโย  สิงหรัตน์
 
1. นางสาวปริศนา  นามศรีคุณ
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายรามภูมิ   แสงงาม
 
1. นางสาววชุรภา  ภรณ์ธนบูรณ์
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ทะโยประการ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ท่อนทอง
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำนะ
 
1. นางสาวสุภาพ  หินอ่อน
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช้อนรัมย์
 
1. นางสาวบุญคนึง  มะลิวรรณ์
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีเลือก
 
1. นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงวารีญา  แก่นอินทร์
 
1. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เจียม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาวาปี
 
1. นางจิราภรณ์  เลียมไธสง
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 1. เด็กหญิงโยสิยา  ชารัมย์
 
1. นางบุญธรรม  เจริญศิริ
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ันันทะแสน
 
1. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงจอยสุทธิมา  สิริศรีจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงวรพิชชา  กิจไธสง
 
1. นางไสว  โสภากุล
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูคงคา
 
1. นางบุญญานี  หุ้มไธสง
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดชัยสมพร 1. เด็กชายชนัญญู  ปะละภา
 
1. นางบุหลัน  บุตรงาม
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงศุภิตา  มุ่งนา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  วะเรือน
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงลภัสรดา  วงษ์เทราช
 
1. นายเชิงชาญ  ปัญญา
 
719 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอน    
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินไธสง
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงมานิสา  นิตยาชิตร
 
1. นายบุญสุข  คำพมัย
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงปภารวี  อาจเพียงรัมย์
 
1. นางสาวธีราพรรณ  แก้วลุน
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาวดง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  กิ่งแก้ว
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เถรี
2. เด็กหญิงชนิสรา  สวาศรี
 
1. นางวราลักษณ์  ปรักษ์เจริญ
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ต๊อดแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปักการะนัง
 
1. นางดาราวรรน  ศักดิ์ศรีท้าว
2. นายแสงอุทัย  ศักดิ์ศรีท้าว
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงพิชยาพร  นพพิบูลย์
2. เด็กชายภาคิน   วาระคำ
 
1. นางธัญวรัตน์  สมิธ
2. นางพวงเพชร  ควิลรัมย์
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงธนัญญา  บุราณรมย์
2. เด็กชายอนุชิต  กอไธสง
 
1. นางจีระพันธ์  แสวงชัย
2. นางพิมลพร  ฉะอ้อนศรี
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมมาลา
 
1. นางจีราพร  จันทร์โสดา
2. นางชุติกาญจน์  โสภาสุข
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายมรรถกร  ศรีรักษา
2. เด็กชายสุรินทร์  สบู่ทอง
 
1. นางสาวจันจิรา  พรมนัส
2. นางสาววัลลี  มารมย์
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายณรงศักดิ์  มุละสิวะ
2. เด็กหญิงพัชรี  บัวแสง
 
1. นางรัตยา  สายยศ
2. นางสาวปราณี  ดาแก้ว
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายติรวัฒน์   เฉียดไธสง
2. เด็กชายพัชรียา   เต็นตารัมย์
 
1. นางจตุพร   ฉาไธสง
2. นายสมชาย   พลทามูล
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พงษ์เพชร
2. เด็กชายนาวิน  อุปจันทร์
 
1. นางสำลี  สืบเพ็ง
2. นางสาวธวัลรัตน์  ยวงรัมย์
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศม้าว
2. เด็กชายนิธิกร  ชาวพลทอง
 
1. นางโสภา  นุ่นไธสง
2. นางสาววรรณีย์  ชาติรัมย์
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงจิราพัขร  โพธิ์กลาง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ  ทองสม
 
1. นางสาวพรพนา  เทศสวัสดิ์วงศ์
2. นางสาวธนิดา  กวางรัตน์
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายนาธาร  จงใจงาม
2. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์ดีวี
 
1. นางกานต์สินี  สกุลพรรณวัฒน์
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงฐานัส  แสนศรี
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ราชสีห์
 
1. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จำชาติ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แก้วนิล
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หารชะนะ
2. เด็กหญิงมันตรา  เยรัมย์
 
1. นางผ่องศรี  ปุยภูงา
2. นางสาวศิริพร  บุญศรีทุม
 
739 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ธงชัย
2. เด็กชายทวีทรัพย์  เยรัมย์
 
1. นางอนัญญา  จันทโนดม
2. นางรำไพ  วรรณะ
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มิสา
2. เด็กชายภูชิต  สายจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ศรีภูวงศ์
2. นางอุไร  สีเลา
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เดชไธสง
2. เด็กหญิงเขมนิษณ์  บำรุงเจริญ
 
1. นายประภาส  มากพูน
2. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายการุณ  ขันขวา
2. เด็กหญิงอภิญญา  อำคา
 
1. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
2. นางสุภาวดี   การะวิโก
 
743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงณภัทร  จินาวงศ์
2. เด็กชายอชิตะ  สมานมิตร
 
1. นางกาญจนา  ชำนิกล้า
2. นางพัฒนี  แสนมณี
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงธิดา  เทพเดช
2. เด็กชายศรายุทธ  เกษไธสง
 
1. นางรุจิรา  กัณหา
2. นายวีระยุทธ์  กลับโก
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นายบุญสวน  ไลไธสง
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ภูเสนา
2. เด็กชายแก้วกิดากร  บุญทัย
 
1. นางสำลี  สืบเพ็ง
2. นายสุวัฒน์  สืบเพ็ง
 
747 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายธนากร  พรมะชุม
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  นุกอนรัมย์
 
1. นางโสภา  นุ่นไธสง
2. นางสาววรรณีย์  ชาติรัมย์
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงพิระสา  อุบัติ
2. เด็กชายภราดล  พรหมพักตร
 
1. นางดาราวรรน  ศักดิ์ศรีท้าว
2. นายแสงอุทัย  ศักดิ์ศรีท้าว
 
749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงวรรณภา  ทวี
2. เด็กชายสิทธิกร  ศรีภา
 
1. นางุยุพิน  แสนเจ๊ก
2. นางนงคราญ  บุญปัด
 
750 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  บุญครอบ
2. เด็กชายเทพรัตน์  สุระศรี
 
1. นางวศินี  ชนะหาญ
2. นายวีระพงษ์  ชนะหาญ
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กชายธนรัตน์  คะรวนรัมย์
2. เด็กหญิงมาริษา  ดนุชนาม
 
1. นางพรรณี  แก้วมูล
2. นางรจนา  วรรณโคตร
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายตันติกร  สุดโสม
2. เด็กหญิงวันดี  เครือศรี
 
1. นายเทพฤทธิ์  เอกศรี
2. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายวิกรม  ดินไธสง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ์  ทองพราว
 
1. นางจันเพ็ญ   คะรานรัมย์
2. นางกาญจนา  ชำนิกล้า
 
754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงพิชญา   ทศแก้ว
2. เด็กชายภาณุ   ฉะอ้อนศรี
 
1. นางจตุพร   ฉาไธสง
2. นายสมชาย   พลทามูล
 
755 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดธาตุ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เนียวเจริญ
2. เด็กชายอิทธิกร  บุญโจม
 
1. นายธวัช  รอดรักษ์
2. นายสังคม  ลมไธสง
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงจินตนา  มิโนทานัง
2. เด็กชายพงษ์ศกร  มีภักดิ์
 
1. นางสองสุดารักษ์  ปะตังถาโต
2. นายสมยศ  ศรีตัมภวา
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายปฐมพงษ์  ถะเกิงสุข
2. เด็กหญิงอรวี  เวียงเหล็ก
 
1. นายวีระเดช  มูลจันทา
2. นายนที  น่วมเปี่ยมใหญ่
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงสุชาทิพย์  มหาวงษ์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ภูสะตัง
 
1. นางจีราพร  จันทร์โสดา
2. นางรัชดา  สีทา
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ภูผาทอง
2. เด็กชายวรัญชิต  จันทร์ประโคน
 
1. นางสาวพรพนา  เทศสวัสดิ์วงศ์
2. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
 
760 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรกำแหง
2. เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัยศรี
 
1. นางสุภาฤดี  ธาสถาน
2. นางสัมฤทธิ์  บุญยัง
 
761 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายจักราวุธ   มีชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชอบมาก
 
1. นางสุภาวดี   การะวิโก
2. นางเอิ้ออารี   ปาโส
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายนฤสรณ์  เดชโคบุตร
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
 
763 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธุรานุตร
2. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  รักษาพล
 
1. นางสมัย  ลิ้มอุบัติตระกูล
2. นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย
 
764 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงอริศรา  กลับช่วย
2. เด็กชายโยธิน  เสสา
 
1. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงมินลดา  วงเวียน
2. เด็กชายอดุลย์วิทย์  วงศ์ณะรัตน์
 
1. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
 
766 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงกล้า
2. เด็กชายธนชัย  ดำดี
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นายปฏิวัติ  ศรีมหาพรหม
 
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พรหมแสงใส
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นันสุนีย์
 
1. นางสุภาฤดี  ธาสถาน
2. นางสัมฤทธิ์  บุญยัง
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทา
 
1. นางสุภาวดี   การะวิโก
2. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
 
769 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงสุพัฒน์  สุขจันดี
 
1. นางศรีสุนันท์  เอกวารีย์
2. นางอรุณวรรณ  ศาลางาม
 
770 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงภัทริกา  เจียมทอง
2. เด็กชายศรัญญู  เอ็นดู
 
1. นางชลธิชา  บุญครอบ
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายทัศกร  สมขุนทด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินเลี้ยง
 
1. นางจันเพ็ญ  คะรานรัมย์
2. นางกาญจนา  ชำนิกล้า
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุผาโต
2. เด็กชายศิวกร  แก้วบุตรดี
 
1. นางเนตรา  มูลดวง
2. นางสาวพัชรินทร์  ตุ่มงาม
 
773 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงชลทิชา  ศรีภา
2. เด็กชายศุภชัย  ศรีภา
 
1. นางจิราภรณ์  เลียมไธสง
2. นางยุพิน  แสนเจ๊ก
 
774 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงธีรดา  จันทร์สุข
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ชำนาญสิงห์
 
1. นางจตุพร   ฉาไธสง
2. นางสาวสาวิตรี   ตระกูลสุข
 
775 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงภัทรดา  แข็งฉลาด
2. เด็กชายอาทิตย์  สุชัยราช
 
1. นางสาวประไพ  แถวโสภา
 
776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงนถาวรีย์  เยี่ยมรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
2. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อรังศรี
2. เด็กชายณัฐพล  พลสรรค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
2. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขหนา
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ชวนชื่น
 
1. นางจงจิตร  วันศร
 
779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงขณิตฐา  สุขสอน
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทวีกูล
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายสรวิชญ์  สูงสุด
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สบู่ทอง
 
1. นางฐิติยา  เกียรติเจริญศิริ
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลิ่งไธสง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แตบไธสง
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
 
782 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พาละพล
2. เด็กชายณภัทร  นามวงษา
 
1. นายพิเชษฐ์  วชิรพุทธานุกูล
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงบงกช  สีเขียว
2. เด็กชายศุภกร  แดงหล้า
 
1. นางรุจิรา  กัณหา
2. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
784 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายภูริวัฒน์  เหลืองสุข
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ครุธตำคำ
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นายเอนก  เอการัมย์
 
785 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงจันทนา  ตราชู
2. เด็กหญิงชินันพร  โททนะพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพวงศ์
4. เด็กหญิงประดับดาว  ศุภะสาร
5. เด็กหญิงพรรณทิพา  ชารัมย์
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เหล่าผง
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หว่าพิมาย
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ก่องนอก
9. เด็กหญิงสุภัทราวดี  จากมะเริง
10. เด็กหญิงสุวนันท์  ดีมาก
 
1. นายประหยัด  นามวงษา
2. นางอัญชลี  นาพิมพ์
3. นางจุติมาพร  เชียงกา
 
786 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทุมมะณี
2. เด็กหญิงทิพรดา  ครีบผา
3. เด็กหญิงนฤดี  เลื่อนรัมย์
4. เด็กหญิงปิยะดา  งามสง่า
5. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วสันติชัย
6. เด็กหญิงภัทราวดี  คำเภา
7. เด็กหญิงวรกาญจน์  อินสำราญ
8. เด็กหญิงสมิตานัน  สร้อยมุกดา
9. เด็กหญิงสุภิญญา  สืบเทพ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  คอยศาลา
 
1. นายทรงศักดิ์  อาจเดช
2. นางหัตถพร  มณีเฉลิมวงศ์
 
787 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายกรินทร์  ธรรมไธสง
2. เด็กชายจิรวิชญ์  ตอรบรัมย์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพันธ์
4. เด็กหญิงปวรรรณณา  ขอดรัมย์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เติมทำรัมย์
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แอ้นไธสง
7. เด็กชายวิชิต  แดงเทโพ
8. เด็กหญิงศศิธร  ป้องไธสง
9. เด็กหญิงศิริกานดา  นาเอก
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บัวพันธ์
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์
2. นางสุวิมาลย์  ยืนยั่ง
3. นางสิริวิมล  เจริญนาม
 
788 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงกัญกร  พรหมะ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รำไพ
3. เด็กหญิงควินทิพย์  ศิริปิ
4. เด็กหญิงฑิมพิกา  เกตไธสง
5. เด็กหญิงณฐิชา  สิทธิประเสริฐ
6. เด็กหญิงภัคจิรา  เอี้ยนไธสง
7. เด็กหญิงภัชราวรรณ  คมกฤช
8. เด็กหญิงวริญา  คำพิมูล
9. เด็กหญิงอริสรา  ปุริสังข์
10. เด็กหญิงโสภิดา  อ่อนสลวย
 
1. นางกระบวน  จ่าไธสง
2. นางกรรณิการ์  อุ่นภูษา
3. นางวรรณวิภา  พวงโต
 
789 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.9 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัฐกันต์  อินทวี
2. เด็กหญิงพัชรา  เพชรศรี
3. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่คู
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีคำ
5. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วนิล
6. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วนิล
7. เด็กหญิงวิชชุลดา  ทองสา
8. เด็กหญิงวิศรุตา  จำจิต
9. เด็กหญิงสิริอักษร  ประดาศรี
10. เด็กหญิงอรอนงค์  พะวัดทะ
11. เด็กหญิงเพ็ยพิสุทธิ์  บรรยง
 
1. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
3. นางกชพรรณ  บริสุทธฺ์
 
790 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกชกร  ดีชัยรัมย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ยีรัมย์
3. เด็กหญิงจิราพัชร  ชาติรัมย์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  นาคนวล
5. เด็กหญิงพัชรพร  ทับอุดม
6. เด็กหญิงภัทราภางาม  โห้
7. เด็กหญิงศิรินันยา  แสงดี
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ทองบ่อ
9. เด็กหญิงอภิสรา  พลเจริญ
10. เด็กหญิงเยาวพา  แม้นรัมย์
 
1. นายสุดจินดา  คำประเวศ
2. นายเอนก  เอการัมย์
 
791 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงกมลนิตย์   ฉลองภาค
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจือสุข
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   เนียนศรี
4. เด็กหญิงปัณฑิตา   แสนวันดี
5. เด็กหญิงภิติญา   ตองติดรัมย์
6. เด็กหญิงรดาพร   หมื่นไธสง
7. เด็กหญิงศุภิศรา   เสาสิงห์
8. เด็กหญิงสุทธิดา   เสาสิงห์
9. เด็กหญิงอนิตา   วิชาดี
10. เด็กหญิงเกณิกา   สาเจริญ
 
1. นางสาวบุญโรม  ดอมไธสง
2. นางสาวมยุรี  ศรีโชค
3. นางพวงทอง  ศุภรัตนสมัย
 
792 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.9 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงชนากร  ชามนตรี
2. เด็กหญิงดวงรักษา  อรเพ็ชร
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วดก
4. เด็กหญิงนฤมล  ยิงรัมย์
5. เด็กหญิงนัฐกรณ์  ยิงรัมย์
6. เด็กหญิงบุญฑริกา  จันทร์ภิรมย์
7. เด็กหญิงปณิตา  ยางสันเทียะ
8. เด็กหญิงรินรดา  สามร
9. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนฉลวย
10. เด็กหญิงอรัญญา  มีพันธุ์
 
1. นายทรงวุฒิ  บุญกอง
2. นางอนงค์  จันทร์คง
3. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์
 
793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79.2 เงิน 9 โรงเรียนวัดชัยสมพร 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   สีมาเคน
2. เด็กหญิงณิชากร   นิมิตรัมย์
3. เด็กหญิงนิติญา  จงฤาชา
4. เด็กหญิงปฑิตตา   ปะโมทาติ
5. เด็กหญิงประริดา    เลไธสง
6. เด็กหญิงปิวรินทร์   เนียนไธสง
7. เด็กหญิงภูริชญา  เบอร์ไธสง
8. เด็กหญิงมัลลิกา   มะลิเลิศ
9. เด็กหญิงวรัญรัสต์  เปไธสง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนศิริ
 
1. นายวิวัฒน์   รินไธสง
2. นางบุหลัน  บุตรงาม
3. นายสําราญ  มันเหมาะ
 
794 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชินรัมย์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ชินรัมย์
5. เด็กหญิงนวดี  เจริญใหญ่
6. เด็กหญิงปาลิตา  ฉวิกขุนรัมย์
7. เด็กหญิงวันวิสา  คะเชนรัมย์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงสาพล
9. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีลาชัย
10. เด็กหญิงเขมิกา  บุตนุ
 
1. นางยุพิน  พลศิริ
2. นางพรรณทิพย์  สุวรรณวงศ์
 
795 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสระบัว2 1. เด็กชายจักรเพชร  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงชลิสา  สมอาจ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมอาจ
4. เด็กหญิงปนัดดา  สีมันตะ
5. เด็กหญิงภัทรินทร์  สาวัตถี
6. เด็กชายภานุพงษ์  เกษศิริ
7. เด็กหญิงมนัญญา  สังข์บูรณ์
8. เด็กหญิงรักษิตา  สีรสาร
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สาคร
10. เด็กหญิงเกวลิน  บุญหาร
 
1. นางสาวรัตติกร  เจริญศิริ
2. นางเกษราวดี  โพธิขำ
3. นายสมบูรณ์  ปาโสรักษ์
 
796 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดหลักศิลา 1. เด็กชายจักรภพ  เหลืองสนธยา
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ทบศรี
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  ผาดไธสง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาดไธสง
5. เด็กชายนฤพล  กอนไธสง
6. เด็กหญิงพิจิตรา  จันทร์เปล่ง
7. เด็กชายภูธเนตร  หารชนะชัย
8. เด็กชายภูริภัทร  บุญผูก
9. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนะแสง
10. เด็กหญิงเกตุมณี  แต้วไธสง
 
1. นายลี  สาไธสง
2. นางจินตนา  สาไธสง
3. นายบุญทัน  เทียมจันทร์
 
797 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75.3 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนเพีย
2. เด็กหญิงธิดา  เทพเดช
3. เด็กหญิงปรียา  เกษไธสง
4. เด็กหญิงปวีณา  อินทร์สำราญ
5. เด็กหญิงปวีณา  วิลาศ
6. เด็กหญิงพรกนก  พุสาโลนา
7. เด็กหญิงรัฐฎาพร  เกษไธสง
8. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  สาโสภา
9. เด็กหญิงวรรณวลี  สีเขียว
10. เด็กหญิงสุวภัทร์  ไกลดงพลอง
 
1. นางรุจิรา  กัณหา
2. นายอาณัติ  จริยากุลวงศ์
3. นายวีระยุทธ์  กลับโก
 
798 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กหญิงกุลยา  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงปภาดา  แก้วสำราญย์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองทะวิง
4. เด็กหญิงมณฑิกาญจน์  ชัยหบุตร
5. เด็กหญิงวรฤทัย  ตุใยรัมย์
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ตุใยรัมย์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์สุภาพ
8. เด็กหญิงสุทธิษา  สุทธิทักษ์
9. เด็กหญิงเนตรนภิส  นานประโคน
10. เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายสังเวียน  ตรีวงษ์
2. นางสาวอนงค์รักษ์  โฮมราช
3. นายกิติพงษ์   สุตะนนท์
 
799 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 70.9 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงธนาภา   สังสี
2. เด็กหญิงบังอร    จำปา
3. เด็กชายปฐพี   ชึรัมย์
4. เด็กหญิงปาริษา   ชาญถิ่นดง
5. เด็กชายภัทรวุฒิ   สุขเกษม
6. เด็กหญิงลักษมิกรณ์   นกเที่ยง
7. เด็กชายวิชิต   เชิดนาม
8. เด็กชายศรเพชร   สินโสด
9. เด็กชายศักดาภรณ์  จวงจันทร์
10. เด็กหญิงอรยา  ทัดแก้ว
 
1. นายประจวบ  เจริญศิริ
2. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
3. นางสาวพัชรลดา  เจริญรัมย์
 
800 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงชลิดา  เสามั่น
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เสามั่น
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ
5. เด็กหญิงสุนิสา  พรมหงส์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  นรสาร
7. เด็กหญิงอรทัย  พรมนัตย์
8. เด็กหญิงอารียา  งามตรง
9. เด็กหญิงอุษา  ชื่นคล้าย
10. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นางฟองแแก้ว  อารีเอื้อ
2. นางกาญจนา  ชาติรัมย์
3. นางศรีสุนันท์  พุฒิธีรวงศ์
 
801 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยานุช  กาญจน์สุภัค
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สนโศรก
3. เด็กหญิงฉายสิริ  กุงไธสง
4. เด็กหญิงญานิศา  หนูนา
5. เด็กหญิงพัชรี  จอบกระโทก
6. เด็กหญิงรุ่งละมัย  พรมมาศรี
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงสินชัย
8. เด็กหญิงอริสา  โพธิขำ
9. เด็กหญิงอิสราภร  อะสันเทียะ
10. เด็กหญิงโชติมนต์  เกษไธสง
 
1. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
2. นายดิเรกฤทธิ์  เทพบัญฑิตย์
3. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
 
802 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเขื่อง
2. เด็กหญิงณัฐมล  ต้องเดช
3. เด็กหญิงนูรูฮูดา  เอียดยี
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  ใสเสือ
5. เด็กหญิงปิยดา  ยามรัมย๋
6. เด็กหญิงภัคจีรา  ยุบรัมย์
7. เด็กหญิงมุกดา  พรมพินิจ
8. เด็กหญิงรัตนา  จงรัมย์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมนัส
10. เด็กหญิงวาสนา  มาขุมเหล็ก
11. เด็กหญิงวิลดา  ยามรัมย์
12. เด็กหญิงสุพัตรา  บ้างตำรวจ
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สุนทรเวช
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทองคำสาร
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ยาน้ำคำ
 
1. นายประยูร  ยะปะตัง
2. นางเลขา  สมบัติทิพย์
3. นางกานดา  วิระกา
4. นายธนายุต  นนทเสน
 
803 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชึรัมย์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงประภัสสร  กระแสโสม
4. เด็กหญิงพิศมัย  ชึรัมย์
5. เด็กหญิงวรรณภา  พิสันเทียะ
6. เด็กหญิงวิภาดา  แชะรัมย์
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  โชรัมย์
8. เด็กหญิงสายฝน  ศรีสันงาม
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะการัมย์
10. เด็กหญิงสุนิศา  บุญมาก
11. เด็กหญิงสุมาลี  เทพสมาน
12. เด็กหญิงอังคณา  สนโศก
13. เด็กชายเดชา  ยีรัมย์
14. เด็กหญิงเรวดี  พุฒเกิด
15. เด็กหญิงไพพรรณ  อุรีรัมย์
 
1. นายชาย  ยาน้ำคำ
2. นายอภิชาติ  ธนชาติสมบัติ
 
804 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวทิพย์
2. เด็กหญิงกานติมา  พรบุตรศรี
3. เด็กหญิงจิดาภา  ไตรจันทร์
4. เด็กชายทัตพงศ์  เล็งไธสง
5. เด็กชายธีรภัทร   รู้ทำรัมย์
6. เด็กหญิงปนัดดา  แสงวงศ์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วศรี
8. เด็กหญิงมธุรดา  เรืองรัมย์
9. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทร์แดง
10. เด็กหญิงศิริเลิศ  ประเสริฐ
11. เด็กหญิงสิริกร  มูลติประถม
12. เด็กหญิงอนันยา  รู้ทั่วรัมย์
13. เด็กหญิงอภิสนันท์  สมุติรัมย์
14. เด็กชายอัครกร  รบไธสง
15. เด็กหญิงอินทิมร  ศรีวงษา
 
1. นางวราภรณ์  บุญแผน
2. นางสาวลำพึง  ดวงบุญชู
3. นางสาวสุพีชา  ชัยชนะวงศ์
4. นายอภิสิทธิ์  สีสมพงษ์
 
805 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายก้องภพ  หิรัญหลวง
2. เด็กหญิงคัทลียา  เป้งทอง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ณะรงค์ศักดิ์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุส่าห์ดี
5. เด็กหญิงปนัดดา  กั้นเกษ
6. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์พันธุ์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ชนะหาญ
8. เด็กหญิงพัชดาภรณ์  ศิริพรมมา
9. เด็กชายพีรภัทร  ลอยสนั่น
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ณ เรียนไธสง
11. เด็กหญิงศสิธร  ประสงค์
12. เด็กหญิงศิรประภา  จันนวล
13. เด็กหญิงสุนิสา  อนุตรี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ทวีโชติ
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  อธิกะ
 
1. นางสำรวย  คนกลาง
2. นางหทัยกาญจน์  คำนึงผล
3. นางเพ็ญศรี  เจริญพันธุวงศ์
4. นางสิริกาญจน์  ศรีมหาพรม
 
806 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงกชกร  ปะนะสุภา
2. เด็กหญิงกนกพร  ดอกไธสง
3. เด็กหญิงกรวิชญ์  เดิมทำรัมย์
4. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมทอง
5. เด็กหญิงจรรยพร  สังสี
6. เด็กหญิงจินตนา  อุดมทรัพย์
7. เด็กหญิงชนกนัญ  ศรีไมล์
8. เด็กหญิงชุติภา  ไชยเสนา
9. เด็กหญิงนภาพร  ทองทา
10. เด็กหญิงปิยธิดา  มัชปะโม
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตันท้าว
12. เด็กหญิงสิริกานดา  สังสีแก้ว
13. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลพาที
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญประภาร
15. เด็กหญิงไอริษา  บุตราศรี
 
1. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
2. นางสมฤทัย  ภูมิอินทร์
 
807 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยาน้ำคำ
2. เด็กหญิงฉัตรปรียา  มุธุสิทธิ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีคิรินทร์
4. เด็กหญิงดาวมณี  วังคีรี
5. เด็กหญิงนริศรา  เยรัมย์
6. เด็กหญิงนวลนา  เยรัมย์
7. เด็กหญิงปิ่นมุก  จวบรัมย์
8. เด็กหญิงพรพิมล  สายวิน
9. เด็กหญิงวิลาศินีย์  ศรีคิรินทร์
10. เด็กหญิงสมาพร  จิมานัง
11. เด็กหญิงสายรุ้ง  โยรัมย์
12. เด็กหญิงสโรชา  จิมานัง
13. เด็กหญิงอรสา  มะโนบาล
14. เด็กหญิงเกวลิน  จิมานัง
15. เด็กหญิงแพรพรรณ  ดีรัมย์
 
1. นางรศิญา  หาจันทร์
2. นางเบญจมาศ  ไพรสินธุ์
3. นางจุติพร  โอชารส
4. นางสาวดุษฎี  อาษากิจ
 
808 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ทะรุรัมย์
2. เด็กหญิงชนพร  รากวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐิกา  ชาชัย
4. เด็กชายธีรภาพ  อุดทะปา
5. เด็กหญิงนิตยา  ชาวสวน
6. เด็กหญิงนิรชา  แซ่ลี้
7. เด็กหญิงบรันี  มีโชค
8. เด็กชายพลพล  ทนทอง
9. เด็กชายรัชชพงษ์  เมืองหนองหว้า
10. เด็กชายวรานนท์  หักหาญ
11. เด็กชายวัฒนชัย  ปัสสาโก
12. เด็กชายศราวุธ  ยุบรัมย์
13. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้วกองนอก
14. เด็กชายอภิศักดิ์  ทาสิงห์
15. เด็กหญิงไอรดา  พลทา
 
1. นางทิวาทิพย์  ไชคูบอน
 
809 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจิราพร  โปยทอง
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยุบรัมย์
3. เด็กหญิงพิชชากร  คุณยา
4. เด็กหญิงพีรดา  กาทำมา
5. เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  เชิดรัมย์
6. เด็กหญิงรัตนา  สืบเทพ
7. เด็กหญิงวรรณา  บุญเจริญ
8. เด็กหญิงศศิธร  พรมศรี
9. เด็กหญิงสาลินี  สุทธิมูล
10. เด็กหญิงสุธิตา  อ่อนละมัย
11. เด็กหญิงสุนิสา  บุญหนุน
12. เด็กชายสุพศิน  บุญตา
13. เด็กหญิงอรัญญา  บุญเจริญ
14. เด็กหญิงอรัญญา  ลุนลาด
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ทรงพระ
 
1. นางอรทัย  ทนขุนทด
2. นางสาวไพลิน   กกรัมย์
3. นายพิทักษ์  พิเศษ
 
810 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายจารุกิตต์  แอดไธสง
2. เด็กชายชญานิน  อินสาร
3. เด็กหญิงชุติสรา  ปัญญา
4. เด็กหญิงธีรศักดิ์  เพียรไธสง
5. เด็กชายน่านฟ้า  เมืองแสน
6. เด็กหญิงปภานัน  หมื่นสีดา
7. เด็กชายพงษ์พิภัทร  เพียรไธสง
8. เด็กหญิงลิลดา  หล่าไธสง
9. เด็กหญิงศรีวิสา  พนาโพธิ์
10. เด็กหญิงศิริรักษ์  เลาะไธสง
11. เด็กชายสงกรานต์  เลิศไธสง
12. เด็กชายสิทธิพล  เจริญ
13. เด็กหญิงอรพรรณ  เดื่อไธสง
14. เด็กชายอุตรเดช  ผดาวัลย์
15. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แอดไธสง
 
1. นางสาวกฤตยรัตน์  พรมนัส
2. นางสาวกมลชนก  โพธิขำ
3. นางสาวเสาวภา  วิชิต
4. นางสาวสุกัญญา  แสนมณี
 
811 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เขตแวงควง
2. เด็กหญิงชาลิสา   เสมอมี
3. เด็กหญิงชิชานาง   สังข์ลาย
4. เด็กชายทัศกร  จิตไธสง
5. เด็กชายธนากร   ขาวฟอม
6. เด็กชายนวพล   ตามสีรัมย์
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ชนะชัย
8. เด็กชายพชรพล  เวสา
9. เด็กชายพีระพงษ์   ชิลวงศ์
10. เด็กหญิงยลดา   ปักเขมายา
11. เด็กหญิงวรัญญา   ปักกุลนันท์
12. เด็กชายศิวกร   ฉัตรไธสง
13. เด็กหญิงสุธาวินี   โคชมาศ
14. เด็กหญิงสุวิมล   สิงหชัย
15. เด็กหญิงเมธาวี   ประกายศรี
 
1. นายนิติลักษณ์  เกลียววงศ์
2. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
3. นางปรียาภรณ์  ลือนาม
4. นางสาวปิยาภรณ์  ตอรบรัมย์
 
812 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกุลธร  ยาวรัมย์
3. เด็กหญิงจันจิรา  จันทวารา
4. เด็กหญิงชยุดา  พูลศิลป์
5. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สุรินทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สุรินทร์
7. เด็กชายณัฐฐินันท์  ประจวบสุข
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  รสหอม
9. เด็กหญิงนิรันดร์  ขาวรัมย์
10. เด็กหญิงพนิดา  กล้าหาญ
11. เด็กหญิงพรกนก  เยียวรัมย์
12. เด็กหญิงวรรณวิสา  ยาวรัมย์
13. เด็กหญิงสิรินดา  โยยรัมย์
14. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  ศรีชนะ
15. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ยาวรัมย์
 
1. นายประยูร  ยะปะตัง
2. นางเลขา  สมบัติทิพย์
3. นางประจวบ  ปิงกุล
4. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์
 
813 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วกูล
2. เด็กหญิงนภาพร  มนเฑียรทอง
 
1. นายจีรทีปต์  สีอวน
2. นายจิรทีปต์  สีอวน
 
814 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายกานต์ระวี  เสาะสูงเนิน
2. เด็กหญิงเบญจพร  เพ็งพุฒ
 
1. นางเพ็ญศรี  เจริญพันธุวงศ์
2. นางสิริกาญจน์  ศรีมหาพรม
 
815 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ไวไธสง
2. เด็กหญิงประณิตา  จันทร์หยวก
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
2. นายมิตรวันชัย  วัดไธสง
 
816 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายปุณยวัจน์  ทนุวรรณ์
2. เด็กหญิงสิริพร  ยารัมย์
 
1. นางวนิดา  ทองหล่อ
2. นายประมูล  ศิริเวช
 
817 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายภูตะวัน  ภูทองแหลม
2. เด็กหญิงอรณิชา  ฝีปากเพราะ
 
1. นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน
2. นายทศพล  โพธิขำ
 
818 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    สุกแสง
2. เด็กชายสรวิชญ์   ยอดสุรินทร์
 
1. นายปรีชา  มันสลาย
2. นางสาวชริสา  โถทอง
 
819 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  อบสุนทร
2. เด็กชายนพรัตน์  สีลำเนา
 
1. นายสัมพันธ์  รุ่งแจ้ง
2. นางเอี่ยมศิริ  ขุมทอง
 
820 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กหญิงกนกพันธ์  คำมา
2. เด็กหญิงวชิรพันธ์  จ่าพิมาย
 
1. นางพิศสมัย  อ่อนสุวรรณ
 
821 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มาดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก่นทอง
 
1. นายลำปาง  หลักเพ็ชร์
2. นายธนิต  ศรีกลับ
 
822 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงจิราภา  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงสุนทรี  มีประพันธ์
 
1. นายสมนึก  เทียบแก้ว
2. นางทิพวรรณ  เทียบแก้ว
 
823 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงนันทนา  กันไธสง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สอนไธสง
 
1. นายอนนท์  อำพินธ์
2. นายธรรมธร  ทองสุข
 
824 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  มีทอง
2. เด็กชายรังสรร  เตไธสง
 
1. นายภูธร  ดีมาก
2. นางวงเดือน  ดีมานนท์
 
825 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงภาพิมล  ตาไธสง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลีวงศ์ศักดิ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  เกษศรี
2. นางพันธิวา  วรรณวิจิตร
 
826 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินทร์ใหม่
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขันแข็ง
 
1. นายสุพันธ์  ชัยศรี
 
827 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ยุบรัมย์
2. เด็กหญิงพรสุดา  สายสิงห์
 
1. นางชุฎาพร  บุญฉลาด
 
828 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อีสา
2. เด็กหญิงวิสา  ภักดีนัน
 
1. นายจงกรณ์  สุทธสนธิ์
 
829 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายณัฐพล  เผือกไธสง
2. เด็กชายธงชัย  แสนมี
 
1. นายวินัย  จอดนอก
2. นายธีระศักดิ์  ประตา
 
830 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปี่ยมรอด
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดน้ำคำ
 
1. นายศรายุทธ  วิชัด
2. นายสำรอง  เสนาโนฤทธิ์
 
831 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงนภนารา  ปิยะไพร
2. เด็กหญิงวาสนา  เทพวงศ์
 
1. นายชัยชนะ  ต้นสวรรค์
2. นายภาดล  ทาไธสง
 
832 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำสุวรรณ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พั่วคุณมี
 
1. นางสาวศิริมา  ทองประทุม
2. นางศุศราภรณ์  คิดเห็น
 
833 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหญ้าคา 1. เด็กหญิงนีรัมพร  ไพรบึง
2. เด็กหญิงอรทัย  สาโรจน์
 
1. นายสุรเดช  กาแก้ว
2. นางสาวรัญจวน  อังสนุ
 
834 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงบุญฑริก  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงสุจืตรา  อัปการัตน์
 
1. นายชวลิต  ชุมพลวงศ์
2. นายณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์
 
835 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิกา  แก้วสุข
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
2. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
 
836 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นางสาวดวงฤทัย  รสไธสง
2. นางสาวสุกัญญา  หลงศรีภูมิ
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
2. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง
 
837 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  พันธุ์มุง
2. เด็กชายจุลจักร  ศิลาเหลือง
 
1. นายอนิรุตต์  วาทะยา
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
838 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จงปงแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดีนอก
 
1. นายเพชรฎา  พรไธสง
2. นายประภาส  มากพูน
 
839 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายพงศกร  ชะวูรัมย์
2. เด็กชายพันธวัช  โสรกนิต
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
840 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายกานต์ธี  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงวรดา  สะเกรัมย์
 
1. นายอัยกรณ์  ปัดสำราญ
2. นางสุดา  ปัดสำราญ
 
841 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มเลิศ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ขาวรัมย์
 
1. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
2. นายวัชระ  นนตะพันธ์
 
842 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เพียรคำ
2. เด็กหญิงสิริยากร  พูนสม
 
1. นางสาวศิริมา  ทองประทุม
2. นางศุศราภรณ์  คิดเห็น
 
843 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. นางสาวณัฐนิชา   มะสา
2. นางสาวพิยดา   เทียมไธสง
 
1. นายอรรถพร   มาลีนันท์
2. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
844 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงปวีณา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงมริสรา  บุญยงค์
 
1. นายอภิราช  ผุยโพนทัน
2. นายพรชัย  สุดโสม
 
845 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.5 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีบุ้งง้าว
2. เด็กหญิงไอยรา  เสียงใหญ่
 
1. นางชนาธิป  ทองบ่อ
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
846 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 13 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิลาแดง
 
1. นายธีระศักดิ์  ประตา
2. นายวินัย  จอดนอก
 
847 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงนัฐภรณ์  ศรีภา
2. เด็กหญิงมนพร  ศรีม่วง
 
1. ส.ต.อ.มนัส  เคลื่อนไธสง
 
848 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายคมฦษณ์  เจียมทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จอมทะรักษ์
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
849 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. นายกฤษกร  ประสาร
2. เด็กชายธาราดล  ศิลา
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
850 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงวีระวรรณ  ลิอ่อนรัมย์
2. เด็กชายอำนาจ  แก้วพันใน
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
851 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงรจสุคนธ์  คำสาริรักษ์
2. เด็กหญิงอังคณา  ลายทอง
 
1. นางภัทราพา  อาจโสม
2. นางสุทธภา  โพธิ์ศรี
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงภคพร  ขวัญจ่า
 
1. นางนารี  ศรีปัญญา
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ศิริสำราญ
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายกรรชัย  จินมะเริง
 
1. นายวรวุฒิ   ตั้งใจ
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงพรนัชชา  พรมนัส
 
1. นางสาววัลลี  มารมย์
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กชายวีระชัย  วงศ์วิลาศ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายกิตติภณ   ลือนาม
 
1. นางปรียาภรณ์  ลือนาม
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงอจิรวดี  ทรงประโคน
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศาลางาม
 
1. นางสาวไอลดา  ภูวงษา
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงสุริษา  แคนรัมย์
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายพนธกร  แทบทาม
 
1. นายสมคิด  รุจิรศิริกุล
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงอารยา  มงคลเกตุ
 
1. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงอนุศรา  เงางาม
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายจิรายุ   ธรรมชาติ
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  ทรัพย์มาก
 
1. นายทองสุข  รักษาภักดี
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงพรธิตา  เขียวชอุ่ม
 
1. นายบุญธง  ควิลรัมย์
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายทินพัฒน์  โคตรประทุม
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงธันยวีร์  นมัสศิลา
 
1. นางสาวพรรษพร  ศรีจันทร์
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงเสาร์วรัตน์   เลาะไธสง
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เรืองเดช
 
1. นายอารมณ์  โพธิขำ
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายตะวัน  บำรุงสูงเนิน
 
1. นางอภิญญา  ทุมวารีย์
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงสใบแก้ว  ปิดตาระเต
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หวันเทน
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กชายสุทิวัส  สนิทนอก
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงศศิธร   คมศรทอง
 
1. นายชัยณรงค์  นัยลี
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กหญิงชัชฎาภร  ปาปะขัง
 
1. นายเฉลิมพล  เสนาวงศ์
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วกล้า
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงอาริยา  บุญสอน
 
1. นางนารี  ศรีปัญญา
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แปลงไธสง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นายทองสุข  รักษาภักดี
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1. เด็กหญิงอภิสา  สัมมะณี
 
1. นางพรรณทิพย์  เสนาวงศ์
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดธาตุ 1. เด็กชายธนโชติ  ชินสีนวล
 
1. นายธวัช  รอดรักษ์
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงนันทิชา  อำไธสง
 
1. นางสวนิต   รักชอบ
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ชุดไธสง
 
1. นายธนากร  สังสี
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายธนภัทร  สุขล้วน
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยไธสง
 
1. นายบุญธง  ควิลรัมย์
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 1. เด็กหญิงยุวดี  เฌอรัมย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  หอมหวล
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงจันทราภา  โพธิขำ
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายกันตธีร์  พรมมีเดช
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กชายอนุชา  ภูมิไธสง
 
1. นางสาวพรรษพร  ศรีจันทร์
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรภิญโญยิ่ง
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สำราญสุข
 
1. นายสุรินทร์  พรหมทา
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมภัชชา  พุงไธสง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกล้า
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงมุทิตา  ปรุงจันทร์
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ซุ่นขวัญ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจริยา  สันฐาน
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. นายเจษฎากร  วงษ์ไชยา
 
1. นายเดชา  พลทม
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยุทไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงธัญาพร   จินดาวัล
 
1. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงจุติมาพร  บุญสอน
 
1. นายอัจฉริยา  ฤทธิรณ
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  หาญชนะ
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีพิมพ์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสนกล้า
 
1. นางสาววัลลี  มารมย์
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐชา  พรภิญโญยิ่ง
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา
 
1. นางอภิญญา  ทุมวารีย์
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีฤทธิ์
 
1. นายวรวุฒิ   ตั้งใจ
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงจิราพร  เอี้ยงไธสง
 
1. นางยุวดี  ศิริรัตน์
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัง
 
1. นายธงศักดิ์  ประเสริฐสุข
 
910 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายศิวากร  วิชัยโย
 
1. นายธนากร  สังสี
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เทียมเพชร
 
1. นางสาวศิริมา  ทองประทุม
 
912 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงวาริน  จำนงค์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ศรฤทธิ์
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงชันนารี  ปิติ
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ผิวงาม
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงสุภา  ชาไธสง
 
1. นางจำเนียร  สงวนรัมย์
 
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงนุชชลา  พิมพ์สาร
 
1. นางสายพิน  ของเลิศ
 
918 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายพิตรพิบูล  ราชพลแสน
 
1. นางธนภัค  วรรณธาณี
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กชายพัชรดนัย  อ่อนไธสง
 
1. นางเยาวภา  เสงี่ยมศักดิ์
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1. เด็กชายวีรวุฒิ  สนิทสนม
 
1. นายทองสุข  รักษาภักดี
 
921 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กชายปฏิภาณ  คุมจันทึก
 
1. นายอารมณ์  โพธิขำ
 
922 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายวรรณภัคร  เบ้าช้างเผือก
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
923 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ห่อไธสง
 
1. นางพิศสมัย  นุตสินานันท์
 
924 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  แสนเจ๊ก
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพ์นนท์
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
926 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คลานกลาง
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
927 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายวรโชติ  โลนไธสง
 
1. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงศิรินันท์  โสดี
 
1. นางเล็ก  สุรวิทย์
 
929 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พรไทย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
930 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีทา
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
931 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงราชพฤกษ์  สุดตา
 
1. นายถาวร  กิ่งไธสง
 
932 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงกรกฏ   บูรณพันศักดิ์
 
1. นายชัยณรงค์  นัยลี
 
933 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกฤตชญา  ชะตารัมย์
 
1. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
 
934 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงนฤดี  แสนสุข
 
1. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายพงศ์อมร  ทรงพระ
 
1. นายพีระ  ม่วงชาติ
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  สีละพันธ์
 
1. นายเจิด  ภูมิกระจ่าง
 
937 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงศุภดา  เยรัมย์
 
1. นางกรวรรณ  ก้านจักร
 
938 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงศ์  กมลพันธ์
 
1. นางสาวนิราพร  ประทุมทอง
 
939 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดธาตุ 1. เด็กหญิงอรัญญา  ปุเรตัง
 
1. นายธวัช  รอดรักษ์
 
940 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กชายจิรายุทธ  ขาวงาม
 
1. นายศรายุทธ  ชุ่มเสนา
 
941 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชะรุมรัมย์
 
1. นายอาคม  อังคะ
 
942 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงนัทธกานต์  ช้อนรัมย์
 
1. นางกมล  หลาวนอก
 
943 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงชนานันท์  คิมหันต์
 
1. นายปัญญา  เรียมไธสง
 
944 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1. เด็กชายพงค์นริศร์  พานิสุทธิ
 
1. นายทองสุข  รักษาภักดี
 
945 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายธวัชชัย  เอี่ยมนอก
 
1. นางสมหวัง  ภู่ห้อย
 
946 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
947 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงจันทิมา  แรงจบ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
948 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงพฤกษา  กระแสโสม
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
949 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ยินดีรัมย์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายพลภัทร  จันทร์ชัย
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
951 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สมอนา
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
952 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายธนาณัฐ  คุณหงษ์
 
1. นายทรงศักดิ์  พัฒนแสง
 
953 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายอนวิท  วรจิต
 
1. นายกิตติชณณน์  จิตคติ
 
954 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูมิศาสตร์
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
955 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงอริสา  ทองคำเจริญ
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
956 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพีรพล  ขำสัจจา
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
957 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายปฐมพร  มะลิรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
958 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองการะโก    
959 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เพียรงาม
 
1. นายวิทยนันท์  โพธิ์ศรี
 
960 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายสุริยะ  แตบไธสง
 
1. นายเดชา  พลทม
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายสุรชัย  วงศ์ราชสีห์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงสุธิดา  มารศรี
 
1. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงนันทิสา  พรมนัส
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
964 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงภานุมาศ  วงศ์ศรี
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
965 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงกัญจนพร  หม้อไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายศักดิ์พล  แอ้นไธสง
 
1. นายปริญญา  ผาดไธสง
 
967 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายโยทัย  เดชารัมย์
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ใจเพชร
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
969 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงปณิดา  ฉัตรพิมาย
 
1. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
970 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กชายณัฐพล  บุญโสม
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
 
971 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสมเดช  พิสารัมย์
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
972 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ระยาย้อย
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
973 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายปฐมพร  มะลิรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
974 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายเจตชฎา  เรียบไธสง
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
 
975 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายพีระวัฒน์  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
976 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงสุภาพร  ใจกล้า
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
977 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงมนทิรา  ศรีตะวัน
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
 
978 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงวิยะดา  ชะภูมิรัมย์
 
1. นายอุดม  บุญเสน่ห์
 
979 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายญาณพัฒน์   ชีพไธสง
 
1. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
980 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงเอมอร  เยวรัมย์
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
981 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายธีระวัฒน์  น้อยพรม
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
982 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. นายกิตติพงษ์  ลวกไธสง
 
1. นายเดชา  พลทม
 
983 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมืองไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
984 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงญาณี  สติภา
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
985 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์หล้า
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
986 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแคน 1. นางสาวศศินา  แพงศรี
 
1. นายปริญญา  ผาดไธสง
 
987 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพร  ไพรสันต์
2. เด็กหญิงจิระภิญญา  รอดวินิจ
 
1. นางกรวรรณ  ก้านจักร
 
988 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงณัฎฐนิดา  ปาปะไมล์
2. เด็กชายรวิพล  ธนินพงษ์
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มมา
2. นางสาวจันทนี  ไชยเกตุ
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทาสี
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ดูรูปรัมย์
 
1. นายสุนทร  จงเพียร
2. นายดุสิต  แก้วกล่อมโชติ
 
990 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  เปรียบสม
2. เด็กหญิงชลลดา  ชุ่มเสนา
 
1. นางสาวชวนชม  ไชยอำนาจ
2. นางยุวดี    ศิริรัตน์
 
991 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สวนงาม
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ใจดี
 
1. นางสุรีย์วรรณ  พนมรัตน์
 
992 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงพรยมล  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  คามไธสง
 
1. นางสาวศุภิสรา  เทนไธสง
2. นางสาวพิกุล  ตองติดรัมย์
 
993 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายนุเดช  ชะรัมย์
2. เด็กหญิงสวรส  เจริญศิริ
 
1. นางสายฝน  เกริงรัมย์
2. นางสาววัลลี  มารมย์
 
994 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กหญิงกัญญวรา  พัฒนะแสง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สามนคร
 
1. นางนภาพร  มาลีนันท์
 
995 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงนรมน  ตุรัมย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  คำงาม
 
1. นางอุไร  ดงวัง
 
996 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ปะวะภูโต
2. เด็กหญิงหนึ่งกัญญา  ชุมชาติ
 
1. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
2. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์
 
997 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิปนา  ไชยมาคำ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  โสดี
 
1. นางวณัชญา  จำปาศรี
 
998 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงญานิศา  พันสีนาค
2. เด็กหญิงตติยา  นอกไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
999 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  หาดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศุภจิตรา  เสินไธสง
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นางศวิตา  แพนแก้ว
 
1000 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  โยวะ
2. เด็กชายวิเชียร  สีสันงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางสาวศิวากร  พิลาล้ำ
 
1001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  ภูแก้ว
2. เด็กหญิงรัชฎากร  รักษาภักดี
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
1002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงชุติภา  บัวทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  แถววงศ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ปาละจูม
2. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
1003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โลบไธสง
2. เด็กหญิงนิตยา  กลางสวัสดิ์
 
1. นางกุลธรี  ตาดโคกสูง
2. นางประกอบแก้ว  บุญแผน
 
1004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญตะนัย
 
1. นางเกศินี  ทุมนานอก
 
1005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายธวัฒชัย  เขียวรัมย์
2. เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณดี
 
1. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
2. นายอนันต์  ปิดตานะ
 
1006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เยรัมย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   นันกำปัง
 
1. นางนภาพร  บุญที
 
1007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงฐิปนา  ไชยมาคำ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  โสดี
 
1. นางวณัชญา  จำปาศรี
 
1008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสบงบาล
2. เด็กหญิงพศิกา  ผุยคำภา
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
1009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจีรณา  คงรีรัมย์
2. เด็กหญิงชนาภา  วงษ์สนิท
 
1. นายสุนทร  จงเพียร
2. นายทองพูน  บุษบงค์
 
1010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงธนัชชา  ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงวุฒิชา  บุญเหลือ
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มมา
2. นางสาวศุษณีย์  มีทรัพย์
 
1011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกชกร  แม้นรัมย์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เลิศยะโส
 
1. ดร.ฉวัฒญา  ฉิมมา
2. นายคมกริช  ฉิมมา
 
1012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงพิมพิวรรณ  ศรีษาคำ
2. เด็กชายเจษฏากร  พูลเฉลียว
 
1. นางสาวพิศมัย  ปาละจูม
2. นางอรทัย  คุณแสน
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงธนัญญา  นารัมย์
2. เด็กหญิงพิชชากร  พรมศรี
 
1. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
2. นางสาวสำเรียน  จินดารอง
 
1014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1. เด็กหญิงนฤภร  เดือนแจ้งรัมย์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ตึกสูงเนิน
 
1. นายบุญช่วย  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวรติรส  แสงสุขเลิศ
 
1015 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เมืองเหนือ
2. เด็กหญิงพรรชนก  ไกรจันทร์
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นางราณี  กิ่งไธสง
 
1016 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงนิชา  โอชารส
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณสังโส
 
1. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา
2. นางเยาวภา   เสงี่ยมศักดิ์
 
1017 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงภิริญา  พงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นุเรศรัมย์
 
1. นายอุเทน  ทนขุนทด
 
1018 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงวายุรี  สีน้ำคำ
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นางพิกุล  พรมพลเมือง
 
1019 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงกิติยา  หล่ายจาด
2. เด็กหญิงอดิสา  วิชิต
 
1. นางกฤติกา  นนท์ธีระโชติ
2. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์
 
1020 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชลิตา  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงออมทรัพย์  ค้าขาย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
2. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
1021 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสระบัว2 1. เด็กหญิงกนกพร  ห่่อไธสง
2. เด็กหญิงสุพิชตา  แก้วธานี
 
1. นางเกษราวดี  โพธิขำ
2. นายสมบูรณ์  ปาโสรักษ์
 
1022 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงธิวาวัลย์  ดาพัวพันธ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  ปรีตารัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
2. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
 
1023 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แวดไธสง
2. เด็กหญิงวาสนา  ประพฤติชอบ
 
1. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์
 
1024 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปุเรตัง
2. เด็กหญิงเจวริน  ปานอู
 
1. นางสาวพันทิวา  ปุราสะกัง
2. นางรัชฎากร  เนื่องปัญหา
 
1025 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ปังสี
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  พลอาจ
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
2. นายพิพัฒน์  ปักเคธาติ
 
1026 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายกิตดิภณ  จามิตร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สงคราม
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
 
1027 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงณัฐพร  แม้นรัมย์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ผาสอน
 
1. ดร.ฉวัฒญา  ฉิมมา
2. นางสาวศิริพร  เพ็ชรภูวงษ์
 
1028 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงวาสนา  ยุยรัมย์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ใจกล้า
 
1. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย
2. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
 
1029 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงมุทิตา  จันทาสี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เยรัมย์
 
1. นายสอน  ละเอียด
2. นายสุนทร  จงเพียร
 
1030 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เจียมทอง
2. เด็กหญิงจันทนี  สุขแม้น
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
1031 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  โอ่งรัมย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุปเท่ห์
 
1. นายณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์
2. นายชวลิต  ชุมพลวงศ์
 
1032 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  ประเทสา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แก้วใหญ่
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์
 
1033 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงจิตรสินี  เต็นรัมย์
2. เด็กหญิงแพรพลอย  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เย็นใจ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กิจการ
 
1. นางสาวอิ่มจิตร  ขำวงษ์
2. นางฐิตรัตน์  โนนไธสง
 
1035 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายณัฐพล  แถวโสภา
2. เด็กหญิงสิริยากร  จำพร
 
1. นายอภิชาติ  ปิยะกุล
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงพิศมัย  การมิ่ง
2. เด็กหญิงสุวิสา  เทียมทะนงค์
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
2. นายอนุวัฒน์  เม็งไธสง
 
1037 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงเฟื่องลดา  สีเขียว
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
2. นางปลิตา  เขจรสัตย์
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงลักษณาลี  พระโบราณ
2. เด็กหญิงวิกานดา  ศรีบุญเมือง
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
1039 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชลณัฐ  ศาลางาม
2. เด็กหญิงปุณฑรีวรรณ  ไชยา
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
1040 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงธนิชา  นาคร้าย
2. เด็กหญิงรุจิรา  แสนบุดดี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ฤทธิรณ
 
1041 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. นางสาวจิราภรณ์  สุคงเจริญ
2. นางสาวพนิดา  ปักเคทัง
 
1. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์
2. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
 
1042 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชานน  สร้า่งนา
 
1. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
1043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปุงไธสง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
1044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงวงศธร  โชรัมย์
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
1045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ดิ่งรัมย์
 
1. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
1046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
1047 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณมาศ
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
1048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายวันทนา  หอมเนียม
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
1049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายวิศรุต  ราชสมบัติ
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
1050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เลาะไธสง
 
1. นางสาวอิ่มจิตร  ขำวงษ์
 
1051 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายศักดินนท์  เจียมใจ
 
1. นายปริญญา  ผาดไธสง
 
1052 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มาดี
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
 
1053 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. นายกิตติภูมิ  จันทสมบัติ
 
1. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์
 
1054 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงศุภดา  คูสำโรง
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
 
1055 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ภูมิกอง
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
 
1056 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงอรอุมา  นฤทุกข์
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
1057 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กหญิงชนรดี  ทิรัมย์
2. เด็กชายชนะชัย  แสงดวง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงดาวสว่าง
 
1. นางกนกอร  สีหามาตย์
2. นางสาวนิดทิกาญจน์  จันทะดี
 
1058 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ชิดรัมย์
2. เด็กชายภัทรพล  ศุภสาร
3. เด็กหญิงอิสรีย์   ศรีสว่าง
 
1. นางนารี  ศรีปัญญา
2. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
 
1059 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กรมไธสง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภาษี
3. เด็กหญิงเขมมิกา  เลไธสง
 
1. นายโอภาส  โพธิขำ
2. นางวณัชญา  จำปาศรี
 
1060 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กหญิงนริศรา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงบุษบา  มั่นสกุล
3. เด็กหญิงอติกานจน์  ชนะบุญ
 
1. นายพิชญาภรณ์  จันทร์เพชร
2. นายสนิท  สุชิลา
 
1061 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิรัมย์
2. เด็กหญิงดารากมล  สุริเย
3. เด็กชายโกมล  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางธนัดฐา  สามสี
 
1062 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงนนทิชา  วิเศษดำรงกูล
3. เด็กชายศรีพุฒ  เรืองรัมย์
 
1. นางนิราพร  ประทุมทอง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
1063 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษสัตย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาวสวน
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
1064 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายกุลินทร  ภูคำศักดิ์
2. เด็กชายธนากร  มหานาม
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  จำจิตร
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางรัตนากรณ์  ตันเจริญ
 
1065 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายคณิศร  ฤากำลัง
2. เด็กชายปรมินท์  มีดอนคู่
3. เด็กชายวีรวัฒน์  วนะสิทธิ์
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
2. นางประนอม  ทุมรินทร์
 
1066 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายคณาธิป  พูนศรี
2. เด็กชายจิระภัทร  ปวงหล้า
3. เด็กชายวิชรวิทย์  บุญตาม
 
1. นางสุนทรี  เหล่าภักดี
2. นางดลยา  ตะยุนรัมย์
 
1067 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กชายกมลภัทร  แสนนอก
2. เด็กหญิงธัญญานุช  ทัดไธสง
3. เด็กหญิงอาริชญาพร  คุยสูงเนิน
 
1. นายฤาชัย  ดากรุง
2. นางอังคณา  ทาไธสง
 
1068 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงกุลปรียา  แรงดี
2. เด็กชายภัทราวุธ  เลิศยะโส
3. เด็กหญิงอินทิรา  เกษมสวัสดิ์
 
1. นางสาวดุษฎี  อาษากิจ
2. นางเบญจมาศ  ไพรสินธุ์
 
1069 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กชายธีระวุฒิ  พงษ์ชาติ
2. เด็กชายวงศกร  ชะเดืองรัมย์
3. เด็กชายวราภพ  ชุยรัมย์
 
1. นายอาคม  อังคะ
 
1070 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พลเนตร
2. เด็กชายธนกร  มนัสศิลา
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  ศีลให้อยู่สุข
 
1. นายจำลอง  รักเป้า
2. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
 
1071 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  กัณหา
2. เด็กชายวริทธิ์  หลเมฆ
3. เด็กชายสุวิจักร์  ชำนิกล้า
 
1. นางพิเสก  เชาวนพุทธิสาร
2. นายบุญเหลือ  จันทร์ภิรมย์
 
1072 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อโนราช
2. เด็กชายพันทิวา   พลแสน
3. เด็กชายพีรพล   กุดไธสง
 
1. นายปัญญา  บุญที
2. นางนภาพร  บุญที
 
1073 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  มงคลจินดาโชติ
2. เด็กชายภูวเบศร์  สายวัน
3. เด็กชายศรายุทธ  สว่างเกษฒ
 
1. นางสาวยุวพา  จันทร์พลงาม
2. นางสาววิชุดา  อ่อนห้างหว้า
 
1074 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  กิจไธสง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โถทัย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจกล้า
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นายศรีวิไล  กิจไธสง
 
1075 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สงวนเรืองรุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประจวบสุข
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
1076 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ชารัมย์
2. เด็กชายพันกร  ร่มเย็น
3. เด็กชายสุริยัณห์  อยู่เกิด
 
1. นายพีระ  ม่วงชาติ
2. นายนพพร  วงศ์สายตา
 
1077 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายณัฐฐาพร  วงค์จันทร์
3. เด็กชายธนากร  สะสม
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางภัชรี  ปักเคทัง
 
1078 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายการินธร  ชำนิกล้า
2. เด็กชายสรสิทธิ์  แอมไธสง
3. เด็กชายอนันต์  สรสิทธิ์
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
2. นางดวงจันทร์  กัณหา
 
1079 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทรมิตร
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงศุธิมา  ชะร่างรัมย์
 
1. นายอาคม  อังคะ
2. นางวัชรี  สระสงคราม
 
1080 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายประกาศิต  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เบอร์ไธสง
3. เด็กชายวิษณุเดช  เทียมไธสง
 
1. นายจำลอง  รักเป้า
2. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
 
1081 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรโคตร
2. เด็กชายพงศ์พล  ศลาประโคน
3. เด็กหญิงรักษิตา  บุตรโคตร
 
1. นายธนากร  สังสี
 
1082 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  เป้าไธสง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงสุขสว่าง
3. เด็กหญิงอภิสรา  หมื่นสีดา
 
1. นางสาวอิ่มจิตร  ขำวงษ์
2. นางฐิตรัตน์  โนนไธสง
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายธีราธร  ตามสีรัมย์
2. เด็กชายพีรพงษ์  จวงจันทร์
3. เด็กชายวรเมธ  ปักกาวะลา
 
1. นางสุนทรี  เหล่าภักดี
2. นางดลยา  ตะยุนรัมย์
 
1084 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายจารุเดช  ไกรจันทร์
2. เด็กชายวรวัฒน์  ผาดไธสง
3. เด็กชายสิริภาส  สีเขียว
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นายสง่า  อาจจำนงค์
 
1085 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนากร   พลแสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์   สลับตาล
3. เด็กชายสุเมธ   ชะภูมิรัมย์
 
1. นายปัญญา  บุญที
2. นางนภาพร  บุญที
 
1086 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายธนาวุฒ  ชาติมูลตรี
2. เด็กชายสราวุทธ  ประเสริฐแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีละออง
 
1. นายอนันต์  ปิดตานะ
2. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
1087 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายชินดนัย  ประสาระกัง
2. เด็กชายณัฐพล  ผลจรัส
3. เด็กชายทีปกรณ์  มิสา
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
2. นายอำนาจ  ศรีภูวงศ์
 
1088 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีสุก
2. เด็กชายธนิต  กาดกระโทก
3. เด็กชายภราดร  เล็นไธสง
 
1. นายฤาชัย  ดากรุง
2. นายสุวิทย์  ทัดไธสง
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายณัฐนนท์  สร้อยจิตร
2. เด็กชายธนุพงษ์  เจียมทอง
3. เด็กชายพงศกร  เลื่อยคล่อง
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
2. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายชินภัทร  หนูบุญมา
2. เด็กชายธนพล  หนองหาญ
3. เด็กชายอนุชา  กรีสูงเนิน
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
2. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายชัชรินทร์  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กชายชิโนทิศ  พินิจรัมย์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงเฉวต
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นายณัฐกิตติ์   ภัทรพงศ์พิชญ์
 
1092 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายฐิติ  ยุดรัมย์
2. เด็กชายณัฐวัตร  สร้อยมุกดา
3. เด็กชายสำราญ  วรรณศิลป์
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
2. นางโสภา  ศรีทอง
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายชัยอนันท์  เรืองอนันต์สกุล
2. เด็กชายนันทกร  แทนคำ
3. เด็กชายนิรวิทย์  รัตธรรม
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
 
1094 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายปฐมพร  แสงทอง
2. เด็กชายศักดิเดช  ชัยเจริญ
3. เด็กชายอนวัช  ขันเงิน
 
1. นายสุรินทร์  พรหมทา
2. นายประกายเพชร  ศรีจินดา
 
1095 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธนากร  เชิดรัมย์
2. เด็กชายพีรณัฐ  เจนสาคู
3. เด็กหญิงวรรณษา  ยือรัมย์
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
2. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
 
1096 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ปิดตาระเต
2. เด็กชายนิติรัฐ  แก้วชมภู
3. เด็กชายโศภิษฐ์  เลิศสงคราม
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
2. นางพรรณี  ทบลม
 
1097 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายดุสิต  ทองแป้น
2. เด็กชายธีรภัทร  สำราญดี
3. เด็กชายศุทธวีร์  พลพวก
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
2. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
1098 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พันโยศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  พลไธสง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
2. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
1099 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายสิทธิพล  เนืองสา
2. เด็กชายอนุสรณ์  คงทรัพย์
3. เด็กชายเขตตะวัน  นาอ่อน
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
1100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายคมกฤษ์  เจียมทอง
2. เด็กชายธนารัตน์  สุขสมบุตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตองติดรัมย์
 
1. นายกิตติชณณน์  จิตคติ
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
1101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายภูวนัย  ประทุมแก้ว
2. เด็กชายมงคล  เชื่อมขุนทด
3. เด็กชายวีรวัฒฑน์  ปติสัตย์
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
 
1102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงนิตยา  สิมวิเศษ
2. เด็กหญิงวิภาวี  ใจดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จัดรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณัฐวรา   ผนิดรัตนากร
 
1. นายประจวบ  เจริญศิริ
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูพลอย
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กชายณัฐกานต์  แพงทรัพย์
 
1. นายสิทธิ์  บุ้งทอง
 
1106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายอดิเทพ  พรรัมย์
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงปัทมา  ชาติรัมย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
1108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงโยษิตา   พรมนัส
 
1. นางสาวขวัญตา  ปักกาเวสา
 
1109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กชายโสภณ  พันชมภู
 
1. นายวันชัย  ปิ่นสกุล
 
1110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนเจ๊ก
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
1111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ทอยรัมย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มหามาตร
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงอชิรญา  รองประโคน
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงนารากร  กินรี
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
1115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   นำพูน
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
1116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาดี
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงกฤตยา  ตรีชัยรัมย์
 
1. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
1118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกมลธิดา  เพิ่มศรี
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
1119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กิจการ
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
1120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงรวิสรา    ชึรัมย์
 
1. นายปรีชา  มันสลาย
 
1121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงธนัชชา  มิมหาร
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงปรัชญา   ชึรัมย์
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายธนัญชัย  แขกรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
1124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงปาริชาติ   โสขะ
 
1. นางสาวพัชรลดา  เจริญรัมย์
 
1125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   รำมะนา
 
1. นางสาวชริสา  โถทอง
 
1126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
1127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัจจัยคา
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
1128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณวรา   ชึรัมย์
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
1129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายฐารัฐ  ปานทอง
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
1130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายณัฐพล  ระฆัง
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
1131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจันทะ
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
1132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงจิราพร  ยางนอก
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
1133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุพรรณ์นอก
 
1. นางรำเพย  จินตนสถิตย์
 
1134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์ไทร
 
1. นางอรุณลักษณ์  พื้นบน
 
1135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 1. เด็กหญิงวัทนพร  ลาลุน
 
1. นางสาวธัญพร  เพ็งพิศ
 
1136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงนาฎยา   สระประทุม
 
1. นางอนงค์  พรมนัส
 
1137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  แตะอินรัมย์
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
1138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   รำมะนา
2. เด็กหญิงนาฎยา   สระประทุม
3. เด็กหญิงปรัชญา   ชึรัมย์
4. เด็กชายปาริชาติ   โสขะ
5. เด็กชายพรศิริ  สุขแสง
6. เด็กหญิงพัชราภา   บุญมา
7. เด็กหญิงรวิสรา   ชึรัมย์
8. เด็กหญิงอรปรียา   ชะรุมรัมย์
9. เด็กหญิงโยษิตา   พรมนัส
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
2. นางสาวชริสา  โถทอง
3. นางสาวขวัญตา  ปักกาเวสา
 
1139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกนกขวัญ   ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิกา   นำพูน
3. เด็กหญิงกัลยา  มาทวงศ์
4. เด็กหญิงขวัญมนัส   รำมะนา
5. เด็กหญิงชุติกานต์   แช่มรัมย์
6. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
7. เด็กหญิงนาฎยา   สระประทุม
8. เด็กหญิงบัณฑิตา   หาญศรีนาท
9. เด็กหญิงปาริชาติ   โสขะ
10. เด็กชายพรศิริ  สุขแสง
11. เด็กหญิงพัชราภา   บุญมา
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรชุมแสง
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ทอยรัมย์
14. เด็กหญิงอรปรียา   ชะรุมรัมย์
15. เด็กหญิงโยษิตา   พรมนัส
 
1. นายจันทร์ทิพย์   ติมอญรัมย์
2. นายปรีชา  มันสลาย
3. นางสาวพัชรลดา  เจริญรัมย์
4. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
1140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญเติม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุทารัมย์
3. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พิลาล้ำ
4. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล
5. เด็กหญิงบุญรัตน์  พรเจริญ
6. เด็กหญิงปัทมา  ชาติรัมย์
7. เด็กหญิงพัชราภา  โชติสนธ์
8. เด็กหญิงภัคจิรา  สังเกตจิต
9. เด็กหญิงวริศรา  เอกวงษา
10. เด็กหญิงศุรัตนาวรรณ  สุขจิตต์
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ
12. เด็กหญิงอโนทัย  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ
3. นางสาวอัมภาพร  วงษาสนธิ์
4. นายสฤษฏ์พล  สุขกำเนิด
 
1141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โสระธร
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  รัตนวรรณ
3. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญเติม
4. เด็กหญิงกิ่งตะวัน  ไชยคูบอน
5. เด็กหญิงขนิษฐา  พูลนิล
6. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ภักดีจุ
7. เด็กหญิงชัญญานุช  พาโคกทม
8. เด็กหญิงนันฐิชา  สุฑารัมย์
9. เด็กหญิงบุญรัตน์  พรเจริญ
10. เด็กหญิงปฐมาพร  ปาปะไมล์
11. เด็กหญิงปรียาณัฐ  สุวรรณชาตรี
12. เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์ษาสนธิ์
13. เด็กหญิงพัชราภา  โชติสนธ์
14. เด็กหญิงพันธิตรา  ผะดาศรี
15. เด็กหญิงภัคจิรา  สังเกตจิต
16. เด็กหญิงวรัญญา  ชาดี
17. เด็กหญิงวริศรา  เอกวงษา
18. เด็กหญิงอนัญตญา  บรรดาศักดิ์
19. เด็กหญิงอโนทัย  สิทธิจันทร์
20. เด็กหญิงไหมแก้ว  คุ้มหมื่นไวย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ
3. นายสฤษฎ์พล  สุขกำเนิด
4. นางสาวอำภาพร  วงษาสนธิ์
5. นายอนุชิต  ศิริสุข
6. นางสาวมานิกานต์  มโนบาล
 
1142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาลีสัมพันธ์
2. เด็กชายณัฐเมธี  ดะนุชนาม
3. เด็กชายยศธร  สุขไสย
4. เด็กชายอณพล  เมืองวงษ์
5. เด็กหญิงอทิตติยา  เวียงการ
6. เด็กชายอัษฏายุทธ  ช่างเรือนกุล
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
2. นายสุรสิทธิ์  ฉิมงาม
3. นายวศิน  แสงหัวช้าง
 
1143 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายตะวัน  อินทิพันธ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ชิณภา
3. เด็กชายปัญญา  คงทะนงค์
4. นางสาววันทนา  จันทะขาล
5. เด็กชายสิทธินันท์  สืบเพ็ง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ชารัมย์
 
1. นายณัฐพล  โมราสวัสดิ์
2. นายภูมิศักดิ์  ขวัญจันทร์
3. นายพรศักดิ์  จงเกษี
 
1144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายภิรมย์รัตน์  ทันไธสง
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
1145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายพัชร  คำคร
 
1. นางสุวรรณี  ชิณภา
 
1146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  กินไธสง
 
1. นายเดชา  หุ้มไธสง
 
1147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายพีรภาส  โสแพทย์
 
1. นางวิลาวัลย์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
1148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายพิสุทธิพงษ์  คะรุรัมภ์
 
1. นายวัฒนา   อานไธสง
 
1149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายพีระพงษ์  ชมพู
 
1. นางสาวสินจัย  ศรีพลาย
 
1150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายอนุภัทร  บุญแซม
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
1151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กชายชัยนันท์  ปัญญา
 
1. นางวนิดา  ยะปะตัง
 
1152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายวรธน  แย้มรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์
 
1153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายนิติกร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
1154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายณัฐกานต์  ละพันธ์
 
1. นายแสวง  นามปัญญา
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายภูริช  ภูผาขวัญข้าว
 
1. นายพยุง  โลไธสง
 
1156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายจิรภัทร   สายบุตร
 
1. นายเสาร์  สายรัตน์
 
1157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายนิติกร  วิลามาศ
 
1. นางอรุณรัตน์  ประนามะกา
 
1158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.25 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กชายวีรภาพ  ลาดไธสง
 
1. นางศศิกาญจน์  พรไทย
 
1159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เชยรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
1160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ช่องงาม
 
1. นางสาวสายฝน  นิวาสสิริพงศ์
 
1161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง 18 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แอ้นไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้
 
1162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดธาตุ 1. เด็กชายสรศักดิ์  ฝ่ายพลแสน
 
1. นายธวัช  รอดรักษ์
 
1163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กชายสหโชค  ดีรัมย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
1164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. นายชนายุทธ  ตุ้มนอก
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
1165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศาลางาม
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
1166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายกิตเกษม  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  เอี่ยมกลาง
 
1167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายพิชชากร  เกษไธสง
 
1. นางสาวสุมนา  คามดิษฐ์
 
1168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กชายพีรดนย์   เจือสุข
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
1169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายภากร  ขุ่ยภูมี
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
1170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายรัตนพล  แสวงทรัพย์
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
1171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  แย้มงาม
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
1172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายจรัญชัย  ตามรัมย์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
1173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยินดีรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์
 
1174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 11 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายสุทธิ  หาทรัพย์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายพลศักดิ์  อุประ
 
1. นางสาวสายฝน  นิวาสสิริพงศ์
 
1176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 13 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายกรกฏ  ภูตะดา
 
1. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
1177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.5 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิลาโชติ
 
1. นางพรพินธ์  คนคิด
 
1178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น    
1179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายสุรชัย  ตุริรัมย์
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
1180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กงไธสง
 
1. นางพรพินธ์ุ  คนคิด
 
1181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุธารินี  สิทธิประภา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บินไธสง
 
1182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชุมศรี
 
1. นางสาวพจนีย์  เกือมรัมย์
 
1183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงพนิดา  กุหลาบขาว
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เฉื่อยรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
1185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สีส่วยเป้า
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เชือนรัมย์
 
1186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  รักมณี
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
1187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1. เด็กหญิงสุขิตา  สำนักนิตย์
 
1. นางสาวมนทิรา  เชิญรัมย์
 
1188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยาสุขี
 
1. นางนุชจรี   นินนานนท์
 
1189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จารคุน
 
1. นายสุรัตน์  จิมพละ
 
1190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กัณหา
 
1. นายวัฒนา   อานไธสง
 
1191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงภูศนิษา  ประสพลาภ
 
1. นายฉัตรชนันท์  นรินทร์รัมย์
 
1192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  โคตรสีดา
 
1. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
 
1193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงอริศรา  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนใหม่
 
1194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 15 โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  โลบไธสง
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
1195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 1. เด็กหญิงศรัญญ่า  อินทร์ประโคน
 
1. นางสาวธัญพร  เพ็งพิศ
 
1196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศาลางาม
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
 
1197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงสวรส  ตรวจมรคา
 
1. นางสาวนริสรา  ประทุมอาจ
 
1198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงฉัตรปรียา  มุธุสิทธิ์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
1199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงจันจิรา  นกคุ้ม
 
1. นางสาวบุศยรินทร์  หงส์สิงห์
 
1200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 20 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกตุน์สิริ  บุญมีมาก
 
1. นายมังกร  คำสุวรรณ
 
1201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงนิภาธร  ทองด้วง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
 
1202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  สุขจิต
 
1. นางเบญจวรรณ  อุไรรัตน์
 
1203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงญาดา  ปุราถาเน
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  โยมรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
1205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงสุปรียา   อันเทา
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
1206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ภักดี
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
1207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงนุศรา  พรเสนา
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
1208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลมไธสง
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
1209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงธิธัมพร  เหมือนกลาง
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
1210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. นางสาวพรรณี  กุลอุปฮาด
 
1. นายสิทธิ์  ตุ้มไธสง
 
1211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุปเท่ห์
 
1. นางสุกัญญา  สีสมพงษ์
 
1212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติกาล  พิทักษ์เกิด
 
1. นางสิรินภร  ศรีมหาพรหม
 
1213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  พอกแก้ว
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
1214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ไชยมงคล
 
1. นายนัฐพล  โมราสวัสดิ์
 
1215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงพัชริดา   เต็นตารัมย์
 
1. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
1216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พลอยชื่น
 
1. นางพรพินธ์  คนคิด
 
1217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์   กัณหา
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
1218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ
 
1. นางสรินนา  สืบสำราญ
 
1219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายอภิรักษ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์
 
1220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายรักชาติ   ดีเลิศรัมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
1221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายวิทวัส  ยอดสุรินทร์
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
 
1222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เชื้อหงส์
 
1. นางสาวจุฬาพัฒน์  นามไพร
 
1223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กชายวรรณชัย  เฉื่อยรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
1224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายทินกร  รวมรถ
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
1225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายเอกรัตน์  บริบูรณ์
 
1. นางอภิญญา  เขียวอ่อน
 
1226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายศุภโชค  ทองจันดา
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
1227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.4 เงิน 11 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กชายมนัส  นมัสศิลา
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
 
1228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายพิพัฒน์   สุพะกำ
 
1. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ
 
1229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายวัชรพล  สุขจิตต์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ศศิธร
 
1230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปุณยวัจน์  หนูโต
 
1. นายอำพร  นามไธสง
 
1231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายปีย์มนัส   ทองก้อน
 
1. นางปานจิต  โลหิตะ
 
1232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1. เด็กชายภานุ  ศิลาสุข
 
1. นางสาวมนทิรา  เชิญรัมย์
 
1233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กชายสิริวุธ  แสนบุญสิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
1234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายศตนันท์  คำใสขาว
 
1. นายประจง  กงจักร
 
1235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายวัชรินทร์  บินนอก
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
1236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายภัชรพงษ์  วรรณกิจ
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
1237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธีรเทพ  พรมยา
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
1238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. นายรัตนากร  เตมิโก
 
1. นางพรพินธ์  คนคิด
 
1239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายสมพร  พรมบุตร
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
1240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมนิยม
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
1241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แต้มพิมาย
 
1. นายปิยศักดิ์  แสนเจ๊ก
 
1242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงสรีรัตน์  จำปาแดง
 
1. นายวัฒนา   อานไธสง
 
1243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ศรีผุดผ่อง
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
1244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงชลิตา  ยวนยี
 
1. นางสาวบุศยรินทร์  หงส์สิงห์
 
1245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงอนงค์อร   พันธ์วงค์
 
1. นางนุชจรี   นินนานนท์
 
1246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงชลชนก  อาจหาญ
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
1247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงอรัญญาพร  แสงสุริยะ
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
1248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชฏาพร  พลกำแหง
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
1249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ยิงรัมย์
 
1. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
1250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงอรอุมา  จันทะรัตน์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงชลิดา  ตอรบรัมย์
 
1. นางรจนา  บุญมี
 
1252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงสิริวรรณ   ทะกะเนนะ
 
1. นางสาวจริยา  แสนโคตร
 
1253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ดาวุธ
 
1. นางอภิญญา  เขียวอ่อน
 
1254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.6 เงิน 14 โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กหญิงปนัดดา  อาจปราบ
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
1255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แหลมทอง
 
1. นายอำพร  นามไธสง
 
1256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.6 เงิน 16 โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงอริญญา  เทนไธสง
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
1257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไกรจันทร์
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
1258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงดุษณียา  เทพเสนา
 
1. นางสาวจุฬาพัฒน์  นามไพร
 
1259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.8 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงปภาวดี  ชะบังรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
1260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ขาวพา
 
1. นายธีระพจน์  โสภาพล
 
1261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุริโส
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
1262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ไวไธสง
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
1263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงยุภาพร  นาลาด
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงศิรินทรา  สีลานนท์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
1265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  ศาลางาม
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
1266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
1267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จัดรัมย์
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
1268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ธรรมนิยม
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
1269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ดาวไดรัมย์
 
1. นางอภิญญา  เขียวอ่อน
 
1270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีณะลา
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
1271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงอริสราภรณ์  บุญครอง
 
1. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
1272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายนิติภูมิ   เที่ยงไธสง
 
1. นางสาวสาวิตรี   ตระกูลสุข
 
1273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  จริตรัมย์
 
1. นางอนัญญา  รีด
 
1274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายชนวีร์  ศรีมันตะ
 
1. นางเอี่ยมศิริ  ขุมทอง
 
1275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภาคภูมิ   สเกรัมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
1276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายอัครพล  ตะคอนรัมย์
 
1. นางสาวจริยา  แสนโคตร
 
1277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายพงศภัก  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางหัชฆภรณ์  กาวไธสง
 
1278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายศาสตรา  ศรีธรรมา
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
1279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายอนุวัตน์  สวยรูป
 
1. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
1280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายสราวุฒิ  ประทุมคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
1281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ชำรัมย์
 
1. นางสุวิมล  เครือศรี
 
1282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายอนันดา  โยรัมย์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
1283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายอบูดี้  เรืองไพศาล
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
1284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1. เด็กชายธีระชาติ  ภักดี
 
1. นางปวีณา  ประวรรณรัมย์
 
1285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แทนคำ
 
1. นายศรชัย  ประทุมทอง
 
1286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายภูมิภัทร  แสงคำ
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
1287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. นายกฤษดา  มาเย็น
 
1. นายวีระศักดิ์  อรุณโน
 
1288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  จิตตวิวัฒนา
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
1289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมบวร
 
1. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง
 
1290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.9 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายกฤษฎา  ขอดคำ
 
1. นางสาวสายฝน  นิวาสสิริพงศ์
 
1291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายอนุสรณ์  จรัญพงษ์
 
1. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
1292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.1 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายนพกร   เนตรสะอาด
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
1293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ    
1294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทุดปอ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
1295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   จันบัวลา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
 
1296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงภคพร  คำมูล
 
1. นางนุชจรี   นินนานนท์
 
1297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์  อุ่นทานนท์
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
1298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 1. เด็กหญิงนาราทิพย์  โฮกอ่อน
 
1. นางสาวพจมาน  พละศักดิ์
 
1299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เจริญชัย
 
1. นางลำดวน  ชาวไธสง
 
1300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงสิริกร  สำโรงลุน
 
1. นางสุดารัตน์  ฉวีวงศ์
 
1301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงบุษกร   เลียนไธสง
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
1302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จำปางาม
 
1. นางสาวจีรภัทร  จันทะสอน
 
1303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  วัดพะยา
 
1. นางวัชราภรณ์  แซ่บ่วง
 
1304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปิยธิดา   จำปาทอง
 
1. นางวิลาวัลย์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
1305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงสิราภรณ์  ปะโปตินัง
 
1. นางสุวิมล  เครือศรี
 
1306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พลเทพ
 
1. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์
 
1307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสระบัว2 1. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญญสาร
 
1. นางสาวอภิชญา  สีสุรัมย์
 
1308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 1. เด็กหญิงกิตติพร  ขนานไทย
 
1. นางสาววรารัตน์  รักไธสง
 
1309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สิลา
 
1. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
1310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฉากรัมย์
 
1. นางทัศนีย์  จือศานติ
 
1311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อินทร์กาง
 
1. นางเกศินี  ทุมนานอก
 
1312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พลเจริญ
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
1313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงนุชรดี  ชินไธสง
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
1314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ร้อยมาลี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ปาสานัง
 
1315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลินไธสง
 
1. นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์
 
1316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศาลางาม
 
1. นางสาววาสนา  มะลัยสิทธิ์
 
1317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุกสาย
 
1. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
1318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เดชกุลรัมย์
 
1. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
1319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ชินภา
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
1320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงพัณณิตา   จ่างจันทา
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
1321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มงคลจินดาโชติ
 
1. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย
 
1322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยิ่งนอก
 
1. นางสุกัญญา  สีสมพงษ์
 
1323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 10 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ
 
1. นางจีราภัทร์  คงมงคล
 
1324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัลยา  สุริโย
 
1. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
1325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงอภิชญา  นวลไธสง
 
1. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง
 
1326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงนวีพร   แสนสุดตา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
1327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงเฟิร์น  สำเล็ง
 
1. นายวีระศักดิ์  อรุณโน
 
1328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายนฤดล  กลางสวัสดิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
1329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   คำเสี่ยน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
 
1330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายเสกศรัณย์  จันทคาม
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
 
1331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายธีรวุฒิ  เหลลานอก
 
1. นางสรินนา  สืบสำราญ
 
1332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายปรัชญาวุธ  จันทะบูรณ์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงศกร  วงศ์ทอง
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
1334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายวัชรกรณ์  แสนรัมย์
 
1. นางพนิดา  ทาหนองบัว
 
1335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กชายสรายุทธ  ชัยศรี
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
1336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายระพีภัทร  เจริกรัมย์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
1337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  พยุุหะ
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
1338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วโพธิ์
 
1. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
 
1339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายศราวิน  มุลศรีสุข
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
1340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 11 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภัทรพงศ์   พันทอนศรี
 
1. นายชนะพงศ์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
1341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีมะเรือง
 
1. นายอำพร  นามไธสง
 
1342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายมนัสวิน  มงคลนำ
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
1343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายณัฐกานต์   ชินหัวดง
 
1. นายเสาร์  สายรัตน์
 
1344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านยางนกคู่    
1345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายเจษฎา  พลรักษา
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
2. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปฎิภาณ  บุบผาเต
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
1347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชาติบุรี
 
1. นางสาวมัตติกา  สุขประเสริฐ
 
1348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายนันทพงศ์  สังฆะเวช
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
1349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทุมมาลา
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
1350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายอานนท์  เจียมทอง
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
1351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  อุทธี
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
1352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิมาลรัมย์
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
1353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงธันยพร  กาสินธุ์
 
1. นางอวยพร  ไชยอินทร์
 
1354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมา
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
 
1355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงชาริฎา  จีระออน
 
1. นายวุฒิชัย  เมืองศักดา
 
1356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ์  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางนุชจรี   นินนานนท์
 
1357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ขุ่ยภูมี
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
1358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงรัตชนา  เอื้อไธสง
 
1. นางพันธิวา  วรรณวิจิตร
 
1359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงอทิตญา  สลาพิมพ์
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
1360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงปนัดดา  วิสาย
 
1. นางสาวจุฬาพัฒน์  นามไพร
 
1361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงขัตติยา  ฝากไธสง
 
1. นางสุวรรณี  นาดี
 
1362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  บุญหนองเหล่า
 
1. นายปิยศักดิ์  แสนเจ๊ก
 
1363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชะตารัมย์
 
1. นางพนิดา  ทาหนองบัว
 
1364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ต่อล้ำธนไพศาล
 
1. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
1365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง 15 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงอนัญพร  ตระกุลรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
1366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง 16 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงแสงดาว  เทียมพัสดุ
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงวิลาศินีย์  ศรีคิรินทร์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
1368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพันธาคุณ  ขันศรี
 
1. นางสุพิน  เจนไธสง
 
1369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงชนินทร์พร  วัฒนพัฒน์กุลธร
 
1. นางสาวบุศยรินทร์  หงส์สิงห์
 
1370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
1371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทิ้งรัมย์
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
 
1372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงนภาพร  มโนรมย์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
1374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  เอี่ยมกลาง
 
1375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขจิตร
 
1. นางสาวสุมนา  คามดิษฐ์
 
1376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองนอก
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
1377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงสุนิตฐา  สุพสร
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
1378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
1379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงณัชชา  อุปเท่ห์
 
1. นางสาวนิตยา  วรรธนภานุ
 
1380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  พอกแก้ว
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัม
 
1381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   สร้อยเพ็ชร
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
 
1382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์วงษ์
 
1. นางพรพินธ์  คนคิด
 
1383 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงกัญญภัค   ชิรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญาพร   เจียมทอง
3. เด็กชายกิคติ   สีสม
4. เด็กหญิงคิมมีล่าร์   ตุ่นยอด
5. เด็กหญิงญาณิศา   สุขเลา
6. เด็กชายณัฐพล   มาตราตัง
7. เด็กหญิงณิชมน   ขาวฟอม
8. เด็กชายธนนนท์   มลกา
9. เด็กชายธนวัฒน์   คำพระทิก
10. เด็กชายธีรภัทร  หอมหวน
11. เด็กชายนรภัทร   แย้มศรี
12. เด็กหญิงนันธิชา   พุ่มพวง
13. เด็กหญิงปนัสยา   น้อยนาม
14. เด็กหญิงปภัสสร   ชิลวงศ์
15. เด็กชายประวิทย์   ตองติดรัมย์
16. เด็กหญิงปัญฑิตา   ศรีหาอวน
17. เด็กหญิงผกาวัลย์   แดงเรืองรัมย์
18. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ดอนม่วง
19. เด็กหญิงพิชญา   ประสานศักดิ์
20. เด็กหญิงพิชญาภา  เดิมทำรัมย์
21. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญเต็ม
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นพดล
23. เด็กหญิงฟ้าใส   ปินะการัง
24. เด็กชายภานุวัฒน์   เวสา
25. เด็กชายรณชัย   เดิมทำรัมย์
26. เด็กหญิงรติพร   สายแก้วแดง
27. เด็กชายรัตน์พงษ์   บุญครอง
28. เด็กหญิงลลิตา   บุญธรรม
29. เด็กหญิงลักษิกา   สนวนรัมย์
30. เด็กชายวัศพล   เส็งนา
31. เด็กหญิงศุภกานต์    แจ่มปรีชา
32. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมุดรัมย์
33. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สุวรรณศรี
34. เด็กชายสันติ   ปักกุลนันท์
35. เด็กหญิงสิริยากร  ไชยสิงห์
36. เด็กชายสุธี   กอขุนทด
37. เด็กหญิงอภิสรา   รุ่งแจ้งรัมย์
38. เด็กหญิงอริญชยา   สดรัมย์
39. เด็กชายเฉลิมวงศ์   ศรีมาศ
40. เด็กหญิงเมจิยานันท์   กันยะ
 
1. นายทนงศักดิ์  ดวงคำจันทร์
2. นางสาวพฤกษะราวัน  อันแสน
3. นางสาวพีรญา  แถวไธสง
4. นางสาวจริยา  แสนโคตร
5. นางวันทนา  สดรัมย์
6. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
7. นางสาวอารีลักษณ์  เส็งนา
8. นางสาวจันทร์ทิพย์  เจียนดอน
 
1384 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายคาร์วิณท์  จงเพียร
2. เด็กหญิงจันทร์รวี  อินทะหอม
3. เด็กหญิงจิระพิญญา  แก้วรถ
4. เด็กชายชนธร  เปลี่ยนไธสง
5. เด็กหญิงญาดา  คงน้ำ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญที
7. เด็กชายณัฐภูมิ  แสนตรา
8. เด็กชายธณกิจ  พิมพ์สวรรค์
9. เด็กชายธนโชติ  ยืนแน่นอน
10. เด็กหญิงธัญสินี  เถลิงลาภ
11. เด็กชายธันวะรัช  แก้วพงัน
12. เด็กหญิงธาราทิพย์  เกษไธสง
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วไธสง
14. เด็กชายนับอนันต์  กกสันเที๊ย
15. เด็กชายปิยะณัฐ  ประเสริฐสังข์
16. เด็กหญิงพัชราภา  คำไทย
17. เด็กหญิงพัชรี  แสนกล้า
18. เด็กชายพีรณัฐ  หอมจันทร์
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาลี
20. เด็กชายวงศกรณ์  คงเจริญ
21. เด็กหญิงศิริประภา  โฉมไธสง
22. เด็กชายศุภกร  ถาทุมมา
23. เด็กชายหัสดี  มารศรี
24. เด็กหญิงหิรัญญา  นามวิชา
25. เด็กชายอจลวิชญ์  สวยไธสง
26. เด็กชายอนันตโชค  สุริยวงค์
27. เด็กหญิงอารยา  ปลื้มพันธ์
28. เด็กชายเจษฎากร  สวามีชัย
 
1. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง
2. นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน
3. นางคณามาศ  สอนไธสง
4. นางอภิญญา  ทุมวารีย์
5. นางอรทัย  พลสวัสดิ์วานิชย์
6. นางจีระพันธ์  แสวงชัย
7. นายทศพล  โพธิขำ
8. นายกิตติพงษ์  พรฆังทรัพย์ทวี
 
1385 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  คำภีระ
3. เด็กหญิงจิราวัฒน์  แม้นรัมย์
4. เด็กหญิงชาลิสา  พันธุ์แก่น
5. เด็กหญิงญาณินท์  บุตรสะดี
6. เด็กหญิงณัฐชยา  บุระพิณ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  มะลิสอน
8. เด็กชายธนกฤต  สิงห์เสนา
9. เด็กชายธนพงษ์  ชนไพโรจน์
10. เด็กหญิงปณิดา  พรมพันธ์ห่าว
11. เด็กหญิงปัทมพร  วงษ์ชาดา
12. เด็กหญิงปิ่นริยาภรณ์  พรมบัว
13. เด็กหญิงพรฉวี  คำภีระ
14. เด็กหญิงพิมลพักตร  แสงโยธา
15. เด็กหญิงลัลนา  กาหลง
16. เด็กชายวรพล  มั่นต่าย
17. เด็กหญิงวรัญญา  พิทักษ์วงศ์
18. เด็กชายวิชานนท์  นนท์อ่อน
19. เด็กหญิงศลิษา  ศาลางาม
20. เด็กชายศักดิ์ชัย  สร้อยโชติ
21. เด็กหญิงสาวิกา  เสริมผล
22. เด็กหญิงสิรินนภา  ปักการะโถ
23. เด็กหญิงสุพรรษา  ยารัมย์
24. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มุลศรีสุข
25. เด็กหญิงสุภาวดี  กาหลง
26. เด็กหญิงสุรีพร  ใจซื่อ
27. เด็กชายอดิเทพ  เจียดรัมย์
28. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณมงคล
29. เด็กหญิงเบญญาภา  ยานรัมย์
 
1. นายทวีศักดิ์  จำปาทอง
2. นางสาวบุศยรินทร์  หงส์สิงห์
 
1386 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.9 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายกิตติคุณ  ศิริสุข
2. เด็กชายกิตติพงษ์  วังสนาม
3. เด็กหญิงจันจิรา  กองแสง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยจันทึก
5. เด็กชายณปภัช  มาดี
6. เด็กชายณัฐภูมิ  พวงยอด
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จินดาศรี
8. เด็กหญิงณิชากร  สมล้วน
9. เด็กชายถรัชชัย  ทองอาสา
10. เด็กชายธนา  อาศัยสงฆ์
11. เด็กชายธนากร  เพ็ชรสอน
12. เด็กหญิงธิดานันท์  สถาพรผล
13. เด็กชายธีรเดช  ดียิ่ง
14. เด็กชายพรชนิตว์  สีดา
15. เด็กหญิงพิมผกา  เสนานิมิตร
16. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  สุขจิตต์
17. เด็กชายพุฒินาท  ระวีชัยนันท์
18. เด็กหญิงมัชฌิมา  การีเกื้อ
19. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พวงยอด
20. เด็กชายวรฤทธิ์  ชินภาพ
21. เด็กชายวรวุฒิ  กระแสโสม
22. เด็กหญิงวราภรณ์  เยรัมย์
23. เด็กหญิงวริศรา  กันคำแหง
24. เด็กชายวีรภาพ  จันทร์ตรง
25. เด็กหญิงศุภารัตน์  ถวัลย์มั่นคง
26. เด็กชายสิทธิโชค  เมฆลา
27. เด็กหญิงสิรินยา  ขุนนามวงษ์
28. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  กางรัมย์
29. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขจิตต์
30. เด็กหญิงสุวภัทร  แสนกล้า
31. เด็กหญิงอนงค์นาง  แก้ววิจิตร
32. เด็กชายอนุชา  ประจวบสุข
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสุข
34. เด็กหญิงเข็มอัปสร  สุขจิตต์
35. เด็กชายเจษฎา  โมงห้างหว้า
36. เด็กหญิงเนตรนภา  โมงห้างหว้า
37. เด็กหญิงเนาวภา  โชติขุนทด
38. เด็กชายเอกพงษ์  เชรัมย์
39. เด็กหญิงแสงดาว  บุญเลิศ
40. เด็กชายไตรภพ  ชินภาพ
 
1. นายจิรวัตร  พันโพค้า
2. นายมนูญ  ทองสุข
3. นางสาวปรารถนา  รังมาตย์
4. นางสาวปุลิน  ปานทอง
 
1387 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายจักรินทร์  สมสี
2. เด็กหญิงจีระไน  คำสา
3. เด็กชายชัชพงศ์  โพธิพล
4. เด็กชายณรงค์ชัย  ชุ่มเย็น
5. เด็กชายณัชพล  น่วมไธสง
6. เด็กชายณัฏฐชาติ  บุ่งไธสง
7. เด็กชายทรงพล  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงทรงอัปสร  สมบัติไทย
9. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์สุวรรณ
10. เด็กหญิงนริสรา  พลเดชา
11. เด็กชายนัทธ์นภัส  ทิ้งไธสง
12. เด็กหญิงนิจวรีย์  แสวงวงค์
13. เด็กชายพงศภัก  เพ็งกระจ่าง
14. เด็กชายพงศิริกุล  หาญชนะ
15. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์แก้ว
16. เด็กหญิงพรพรรณ  หลวงน้อย
17. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  แหนไธสง
18. เด็กหญิงพัชรีพร  พิมพ์รัมย์
19. เด็กชายมนัญชัย  แก้วกล้า
20. เด็กหญิงระวีพลอย  หวนไธสง
21. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุรารมย์
22. เด็กชายวงศธร  โมสืบแสน
23. เด็กชายวีระพันธ์  จันทะโคตร
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปะเทสังข์
25. เด็กชายศุภสัณฑ์  ปกพันธ์
26. เด็กหญิงสุดาพร  พลายงาม
27. เด็กหญิงสุธิมนต์  ชัยรัตน์ประภากุล
28. เด็กหญิงอัญญาณี  เพ็ชรราช
29. เด็กหญิงเกศวดี  จักยันรัมย์
30. เด็กหญิงเปรมยุดา  พึ่งวาน
31. เด็กหญิงแก้วตา  ชูชีพ
32. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ผลเจริญ
33. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ทิ้งไธสง
 
1. นางหัชฆภรณ์  กาวไธสง
2. นายชาญชัย  แก้วฝ่ายนอก
3. นายประทีป  ชาวโยธา
4. นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร
5. นางสุวภัทร  ทูลไธสง
6. นางจินตนา  เรียงสิริ
7. นางนวลอนงค์  วาระสิทธิ์
8. นางประนอม  ชุมวงค์
 
1388 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียงตา
2. เด็กหญิงกฤติยา  โยธานันท์
3. เด็กชายณัฐกานต์  ปุลาโก
4. เด็กชายธนบดี  ตรีวิเศษ
5. เด็กชายธนวัฒน์  บัวสุข
6. เด็กชายธนวัฒน์  ประดับศรี
7. เด็กชายธนศักดิ์  เชียรรัมย์
8. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
9. เด็กชายนรินทร  สุขสวย
10. เด็กหญิงนิภาธร  ทองด้วง
11. นางสาวปนัดดา  กรมธรรมมา
12. เด็กหญิงปิ่นปัก  เชียรรัมย์
13. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
14. เด็กหญิงพรรณภา  อินทะรา
15. เด็กชายพรรษา  สงโท
16. เด็กหญิงพิจิตรา  โศกหอม
17. เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
18. เด็กชายมงคล  หัวข้อ
19. เด็กหญิงวรนุช  ทองด้วง
20. เด็กชายวัชรพงษ์  ถนอมสิน
21. เด็กชายวัฒนพงษ์  วงดีวี
22. เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น
23. เด็กชายสหรัฐ  จันทะโชติ
24. เด็กชายสัญญา  พุทธศรี
25. เด็กชายสัตยา  สายสวาท
26. เด็กหญิงสุกัญญา  ลินทอง
27. เด็กหญิงสุพัตรา  ดำริห์
28. เด็กหญิงสุวนันท์  หมายงาม
29. เด็กหญิงหัทยา  พุฒบัวทอง
30. เด็กชายอดิศร  อุดมทรัพย์
31. เด็กชายอภิลาบ  กาบแก้ว
32. เด็กชายอัษฎา  ซอมประโคน
33. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์หอม
34. เด็กหญิงอาริษา  คำสุด
35. เด็กชายเสกสรรค์  กลิ่นบัว
36. เด็กหญิงเอ็มมิกา  ภาป่าผึ้ง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นายเมธากฤษ  สมบังใด
3. นายอนวัชร  เอ่นแคน
4. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
5. นางอนัญญา  รีด
6. นางสาวธัญญลักษณ์  นารี
7. นางสาวสิริษร  ประสาร
8. นายศตวรรษ  ทุมดี
 
1389 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประดับศรี
2. เด็กหญิงกุริสรา  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายธีระวัฒน์  คลังทอง
5. เด็กหญิงปูริดา  สุตัน
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ศิริสุข
7. เด็กหญิงวราภรณ์  สายกระสุน
8. เด็กหญิงศศิธร  น้อยหา
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สาขจร
10. เด็กชายศุภานนท์  ชาติอุดมคติ
 
1. นางนพวรรณ  ขุนธิวงศ์
2. นางปาณิสรา  อุ่นไธสง
3. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
1390 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกรวิทย์  สำราญดี
2. เด็กหญิงทิพย์มาศ  พิมพ์พวง
3. เด็กชายทิวากร  พิมพ์วรรณา
4. เด็กชายธนภัทร   พอกประโคน
5. เด็กชายภัทรพล  ชาริดา
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ณุวงษ์ศรี
7. เด็กหญิงวาสนา  ศาลางาม
8. เด็กชายศรายุทธ  สุขจิตร
9. เด็กหญิงศรุตา  เนาวอำพล
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  บูรณะขจร
 
1. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
2. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
 
1391 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ดาดผารัมย์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สินทร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  คงน้ำ
4. เด็กหญิงมธุรดา  พลแสน
5. เด็กหญิงรัตนากร  ศรีเลิศ
6. เด็กชายวายุ  อ่อนรัมย์
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  คำตา
8. เด็กชายศรายุทธ  ทองแสง
9. เด็กชายอภิชัย  อ่อนรัมย์
10. เด็กชายเกริกเกียรติ  แซ่ฮ่วน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ประคองใจ
2. นางสาวพรทิพย์  วรรณวิจิตร
 
1392 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตั้งไว้รัมย์
2. เด็กชายชูวิทย์  มลิวรรณ์
3. เด็กหญิงธนัสนัน  จีนเพชร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาจันที
5. เด็กหญิงภคพร  ตั้งไว้รัมย์
6. เด็กชายภัทรกร  วิไลฤทธิ์
7. เด็กชายวงศ์ระพี  วิลัยฤทธิ์
8. เด็กหญิงวรัชพร  ตั้งไว้รัมย์
9. เด็กหญิงศุภกัญญา  ไพรงาม
10. เด็กชายอัฐพร  แดงชำรัมย์
 
1. นางสะอาด  โภคาพานิชย์
2. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
3. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
1393 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายกรกต   คงทน
2. เด็กชายจิรพัส  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงณฐพร   ชัยวงศ์
4. เด็กหญิงนัฐชา   ศรีภักดี
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ยุทธอาจ
6. เด็กหญิงรุจิรา  ทบดี
7. เด็กชายวิทวัส   มะธิตา
8. เด็กชายศักดินนท์   จุ้มอังวะ
9. เด็กหญิงสุชานาถ   สังสีแก้ว
10. เด็กชายเขตติศักดิ์   หงษ์จันภู
 
1. นายเทพธานี  กัณหา
2. นางสาวจริยา  แสนโคตร
 
1394 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีเวียง
2. เด็กชายคุณากร   สูงห้างหว้า
3. เด็กชายธงรบ  บุบผาศรี
4. เด็กหญิงบุญญาพร  โสน้ำเที่ยง
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  คันทับไทย
6. เด็กหญิงอรพิมล  ไม่รอดดี
7. เด็กหญิงเบญญาภา  กัมหาวงศ์
8. เด็กชายโชคสิริชัย  สะร้างรัมย์
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
1395 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายจุลศักดิ์  ทองสม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ลีเกศ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุ่ยภูมี
4. เด็กชายทิชานนท์  มัทธิตะถัง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  สีมา
6. เด็กหญิงลันตา  แก้วบุตรดี
7. เด็กชายอธินันท์  มณีพร้าว
8. เด็กชายโยธิน  สุดมี
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
2. นางลัดดาพร  ลาภใหญ่
3. นางจีราพร  จันทร์โสดา
 
1396 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สีเขียว
2. เด็กหญิงนานาพร  อำมะ
3. เด็กหญิงศิวากรณ์  เสริญไธสง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ภูครองตา
5. เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง
6. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ประภาสโนบล
 
1. นางจิตติมา  อุ่นทานนท์
2. นางกิ่งดาว  บาลไธสง
3. นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์
 
1397 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงกรกนก  หล่ำศรี
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มายูร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลัยศรี
4. เด็กหญิงวณิชยา  อัยรัตน์
5. เด็กหญิงวันวิสา  ซ่งโนนรัง
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภูแก้ว
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ประทุมทอง
8. เด็กหญิงสุภัชชา  แสนภูวา
9. เด็กหญิงอภิสร  ไชยมะเริง
10. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ต้นจาน
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
2. นางธิดา  ศรคำภา
3. นางสาวอุมา  ศรคำภา
4. นางสาวปรัชญา  พรมฮาด
 
1398 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
2. เด็กหญิงจรรยาภา  ศรีพา
3. เด็กหญิงณัชนิชา  ตองติดรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  กุนไธสง
5. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
6. เด็กหญิงนิภาวี  พนมไพร
7. เด็กหญิงปรินดา  ดีเลิศตระกูล
8. เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรตระโคตร
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้วสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวรัดดา  ปิตานัง
3. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
4. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
1399 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จ่าพุลี
2. เด็กหญิงธนัญชญา  ไชยสุริยงค์
3. เด็กหญิงธนัญชณา  ไชยสุริยงค์
4. เด็กหญิงภัณฐา  ศรีเดช
5. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตตาวงษ์
6. เด็กหญิงอภิชญา  นิลคร
 
1. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
2. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
 
1400 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พนมมรรค
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนหนอง
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ลอมศรี
4. เด็กหญิงรินรดา  เดชบุรีรัมย์
5. เด็กชายสราวุฒิ  วุฒิงาม
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวงศ์
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
1401 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ่นยอด
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรล้วน
3. เด็กหญิงณัชณิชา  ตองติดรัมย์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้อยเพชร
5. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
6. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ล้อมไธสง
8. เด็กหญิงศิราวัณ  น้ำจันทร์
9. เด็กหญิงอมรกานต์  มุ่งนา
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
3. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
4. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
 
1402 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   จริงไธสง
2. เด็กหญิงสายฝน   โฉมไธสง
3. เด็กหญิงสุชานันท์   สวามิชัย
4. เด็กหญิงอนันตญา   ชีพไธสง
5. เด็กหญิงอลิษา   เสงี่ยมโพธิ์
6. เด็กหญิงแจ่มใส   เลื่อยไธสง
 
1. นางสาวทรรศนีย์   ปะเมโท
2. นางจตุพร   ฉาไธสง
3. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
4. นางนงคราญ   แสนลี
 
1403 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. นางสาวกัญญาภค  กุแก้ว
2. นางสาวชลธิชา  วิทย์ประศษสน์สุข
3. นางสาวน้ำทิพย์  บุตรไธสง
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  เรียนไธสง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  วิเศษวงษา
6. นางสาวสุดารัตน์  โกณา
 
1. นางบุศรินทร์  แพนแก้ว
2. นางพิศมัย  แสงสุนานนท์
3. นางสาวพัชรี  พลายงาม
4. นางสมร  สระทองหลาง
 
1404 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชุติมา  เด็ดดวงรัมย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ภูวงษ์
3. เด็กหญิงปัทมา  ประสงค์ผล
4. เด็กหญิงพิมพ์วดี  จันทะมี
5. เด็กหญิงวันดี  เจียมจิตร์
6. เด็กหญิงสุภาพร  เบาสูงเนิน
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดำขำ
2. นางสาวพิชญามนชู์  ทองเรือง
3. นางภัทราพา  อาจโสม
4. นางอัจฉราวรรณ  แสนจันทร์
 
1405 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ชนะกาญจน์
2. เด็กชายธนกร  ธรรมโม
3. เด็กชายธนภัทร  พร้อมไธสง
4. เด็กชายธนภัทร  ธรรมโม
5. เด็กหญิงธิดา  ยวนรัมย์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศาลางาม
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พื้นแสน
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  สระมอญ
9. เด็กชายวิริยะ  สุระถาวร
10. เด็กชายสถิตย์  มั่งมูล
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวนมะเริง
12. เด็กหญิงหฤทัย  สีเขียว
13. เด็กหญิงอรอนงค์  แสงวันทอง
14. เด็กชายอุทัย  ใจกล้า
15. เด็กหญิงเสาวภา  สมภักดี
 
1. นายนัฐพงษ์  จำปาชุม
2. นางสาวกาญจนา  สุดโสม
3. นางสาวรวีวรรณ  อาษากิจ
4. นางสาวรัตนากร  แซ่บ่วง
5. นายชนะพล  มะลิเลิศ
 
1406 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกชกร  โสภี
2. เด็กหญิงจีณา  จารัส
3. เด็กหญิงชลิตา  ยิงรัมย์
4. เด็กหญิงฐิดารา  ยอดจงรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐชา  ภักดี
6. เด็กหญิงนิชาภา  อุไกร
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งนอก
8. เด็กหญิงบุญสิตา  ชอบสอาด
9. เด็กหญิงปทิตตา  ชูรัมย์
10. เด็กหญิงพรรษา  บุตรสุวรรณ์
11. เด็กหญิงวาสนา  ทองสี
12. เด็กหญิงสุจิตรา  ชอบสอาด
13. เด็กหญิงอนัญญา  ผลพิมาย
14. เด็กหญิงอมลวรรณ  กาบคำบา
15. เด็กหญิงอารยา  สาดา
16. เด็กหญิงเกสรา  ยิงรัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นายอุดม  บุญเสน่ห์
3. นายสุนทร  ยางเครือ
 
1407 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ยิ่งเสมอ
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วงศ์สุรินทร์
4. เด็กชายชลธิชา  จ่าพุลี
5. เด็กหญิงปนัดดา  สารังงาม
6. เด็กหญิงผกามาศ  มาขุมเหล็ก
7. เด็กหญิงวนิดา  สารมะโน
8. เด็กหญิงวริศรา  แสนดี
 
1. นางอรวรรณ  จูไธสง
2. นางนริศรา  มงคลดี
3. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
4. ดร.พีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
5. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
1408 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนสุข
2. เด็กหญิงคุณิตา  รามเกียรติ
3. เด็กหญิงนานวล  พลหนองหลวง
4. เด็กชายปฏิพล  จันทะเสน
5. เด็กหญิงรติมา  เจียมจิตร
6. เด็กหญิงสุชาวลี  ดีโพรัมย์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ยีรัมย์
8. เด็กหญิงเรวดี  ชะรองรัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นางสาวศิริพร  เพ็ชรภูวงษ์
3. นางสุดา  ปัดสำราญ
 
1409 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาสงค์
2. เด็กชายณัฐภัทร์  อ้นไธสง
3. เด็กชายธีรัช  ดาวไธสง
4. เด็กชายพงศกร  มุ่งเกิด
5. เด็กชายเวหา  จันทภาส
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีทอง
2. นายทรงศิลป์  พลแสน
 
1410 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายกฤษกร  ใสรัมย์
2. เด็กชายชัยพงศ์  สมสวย
3. เด็กชายธีรภัทร  คงหินไธสง
4. เด็กชายพีระเดช  รู้ทั่วรัมย์
5. เด็กชายสรวิทย์  ชำนาญหมอ
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
1411 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงบงกชพร  สีสมาน
2. เด็กหญิงมนิสรา  ทองประมูล
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
1412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  กมลพันธ์
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
1413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงนฤมล  พลคำมาก
 
1. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ
 
1414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  บุญปอง
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
1415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ทานกระโทก
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
1416 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายณัฐนนท์  เจริญรัมย์
2. เด็กชายทิวากร  พวงพอก
3. เด็กชายพงศธร  ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายพรพิทักษ์  สรสิทธิ์
5. เด็กชายศักนรินทร์  คงหาญ
6. เด็กชายสันติ  สกุลรัมย์
 
1. นายประทีป  เจียมทิพย์
2. นางสุพิศ  เจียมทิพย์
3. นายวรายุทธ  โพธิ์ลา
 
1417 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายธนกฤต  ยั่งยืน
2. เด็กชายธยศ  บรรเทา
3. เด็กชายปัญญาธร  แสงซา
4. เด็กชายผาติธร  สมละออ
5. เด็กชายศุวิวัฒน์  สิทธิจาต
6. เด็กชายสุวัจ  ทองนาค
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มีผล
2. นายธนิต  ศรีกลับ
 
1418 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกนภัส  กระจ่างจิตต์
2. เด็กชายกิตตินันท์  พมูลพิลา
3. เด็กหญิงชาลิสา  ไพรสวรรค์
4. เด็กชายปิยะ  ประโยชริต
5. เด็กชายอมร  หลวงวงษ์
6. เด็กชายเทพทัต  อำไพพิศ
 
1. นายบุญนาค  อุไรรัมย์
2. นางสมบัติ  รุ่งแจ้ง
3. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
 
1419 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.65 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กชายกลวัชร  ราชพลแสน
2. เด็กชายญาณพัฒน์   เข็มไธสง
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  วาฤกษ์ดี
4. เด็กชายธีรพัฒน์  มะโนวัน
5. เด็กชายนภัทร  แกล้วกล้า
6. เด็กชายบริพัฒน์  สุขเสริม
 
1. นายสนิท  สุชิลา
2. นายวัฒนชัย  ชูณรงค์
3. นายวชิระ  จันทร์เพชร
 
1420 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กชายจาฬุวัฒน์  ยอดน้ำคำ
2. เด็กหญิงพิยดา  สิมศิริวัฒน์
3. เด็กชายพีรธัช  มั่นคง
4. เด็กชายมงคลกมล  แก้วศรีฟอง
5. เด็กชายยศกร  ศิริสุข
6. เด็กชายอัศวิน  อุ่มพิมาย
 
1. นายณัฐพงศ์  มะลิงาม
2. นางสาววรรพณา  มะลิซ้อน
 
1421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรภพ  ยาวไธสง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เศียรประภัสสร
3. เด็กชายทนงศักดิ์  เภาถาวร
4. เด็กชายธนาธิป  ปะวิโน
5. เด็กชายสิปปนนท์  แหลมทอง
6. เด็กชายอชิตะ  นาคไธสง
 
1. นายพิชัย  บุตรงาม
 
1422 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 1. เด็กชายชัยมนัส  จิตไธสง
2. เด็กชายรักชาติ  แถวโสภา
3. เด็กหญิงละอองดาว  บุญเลี้ยง
4. เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนแสง
5. เด็กชายสิทธิโชค  เลี้ยวไธสง
6. เด็กชายอมรเทพ  ด่านไธสง
 
1. นางเสงี่ยม  ฉวีวงศ์
2. นายทองใบ  ฉวีวงศ์
3. นายอุทิศ  นาหนองขาม
 
1423 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.25 ทอง 8 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายกรวิชญ์  จำนงค์พันธ์
2. เด็กชายกฤษฎากร  เพาะไธสง
3. เด็กชายจิรพัฒน์  คำมะปะไนย์
4. เด็กชายณัฐกฤต  ประสาระกัง
5. เด็กชายดนัย  งาคะเคน
6. เด็กชายรัฐพล  ทองพาพันธ์
 
1. นายสมคิด  รุจิรศิริกุล
2. นายจำเริญ  สายจีน
3. นางอุไร  สีเลา
 
1424 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายกรวิชญ์  มิมหาร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัสชา
3. เด็กชายชนะชัย  ทาหนองบัว
4. เด็กชายพงศพัศ  เจริญใหญ่
5. เด็กชายพายุ  เพ็งผ่าน
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  เงยวิจิตร
 
1. นายสุดใจ  ดงวัง
2. นายสมทรัพย์  สุริยะ
 
1425 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายจิรายุทธ  ใหม่โพธิ์กลาง
2. เด็กชายชิดชัย  เมขุนทด
3. เด็กชายธีรภัทร  เคลื่อนไธสง
4. เด็กชายนพวิชญ์  นาดี
5. เด็กชายระพีภัทร  ปุยะโท
6. เด็กชายศรัญญู  สวามิชัย
 
1. นางวิมลมาศ  ชำนิกล้า
2. นายคำปน  ดวงมูลลี
3. นางสำลวย  ดวงมูลลี
 
1426 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ทองนำ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สติพา
3. เด็กชายธนพัฒน์  ท้วมประเสริฐ
4. เด็กชายธนัตถ์  พ่วงแพ
5. เด็กชายวัชรพร  ตอรบรัมย์
6. เด็กชายสุรวุฒิ  ดูเรืองรัมย์
 
1. นายอินทรา  ปะวะศรี
2. นายธีระนันท์  อิสโร
3. นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร
 
1427 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.65 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายชัยพัทธ์  ยึดรัมย์
2. เด็กชายณัฐกร  โนแก้ว
3. เด็กชายธนกฤต  แสงอรุณ
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  อ่อนเรือง
5. เด็กชายยศพล  หาลี
6. เด็กชายวีรภาพ  ดาศรี
 
1. นายรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ
2. นางนิธินาถ  แหวนวิเศษ
 
1428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.9 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนทา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีทอง
3. เด็กหญิงนิศาชล  ศาลางาม
4. เด็กชายปัญจพล  ยอดจงรัมย์
5. เด็กหญิงวรนุช  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงวลัยขวัญ  อึงซือ
 
1. นางเจียมจิตร  จันทะมณี
2. นางณัฏฐ์ชนินท์  แบลนตัน
3. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์
 
1429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 1. เด็กชายกิตติภพ  แถวโสภา
2. เด็กชายณัฐพล  อินนอก
3. เด็กชายรุ่งเจริญ  เจาะรัมย์
4. เด็กชายศิริพงศ์  ไพรจิตต์
5. เด็กชายอนุพงศ์  พัฒนแสง
6. เด็กชายเสกสรร  จันเต
 
1. นางพจมาน  นมัสศิลา
 
1430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายชินกฤต  ชาดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กิ่งกัณหา
3. เด็กชายบัญวัติ  ดงนางรัมย์
4. เด็กชายปวรปรัศน์  ยีรัมย์
5. เด็กชายศุภกิจ  แพงเจริญ
6. เด็กชายศุภกิตติ์  ระวังยาก
 
1. นายศิริชัย  วิชาพล
2. นางมะลิ  วิชาพล
3. นางเย็นฤดี  สีมาเมือง
 
1431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.3 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายชัชวาล  เพชรสังหาร
2. เด็กชายธนภัทร  อ้นบุ่งค้า
3. เด็กชายธรรมธร  วารี
4. เด็กชายธีรพล  บุญทัน
5. เด็กชายนิวัฒน์  พันคะชะ
6. เด็กชายอาทิตย์  พรมรักษ์
 
1. นายทวีวัฒน์  ผลาพงศ์
2. นางบุญเพิ่ม  ผลาพงศ์
 
1432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.55 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงกรวี  สิทธิมัง
2. เด็กชายจิรวัตร  คะเชนเชื้้อ
3. เด็กชายธปณวัตร  ทัศนา
4. เด็กหญิงนิตา  ขาวสว่าง
5. เด็กชายยงยุทธ  สุระสน
6. เด็กชายวีรพัฒน์  สิทธิวงศ์
 
1. นายไพรัตน์  คำศรี
2. นายยรรยง  โอชารส
3. นายณรงค์  จิตรัมย์
 
1433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองภู
4. เด็กชายธันวา  สุอังควาทิน
5. เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ
6. เด็กชายปณิธิ  รักมณี
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
2. นายราชัน  โพธิขำ
3. นายสง่า  อาจจำนงค์
 
1434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.75 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกนกธร  สุมาลี
2. เด็กชายกันตพัฒน์  ปักกาถัง
3. เด็กหญิงนภาพร  โมนาติ
4. เด็กหญิงปวีย์สุดา  ศรีตะวัน
5. เด็กชายภูริช  เซอร์เวห์เม
6. เด็กชายวีรภัทร  วังสอง
 
1. นางภัชรี  ปักเคทัง
2. นางสันทนา  นันโช
3. นายอามีล  รักชาติ
 
1435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหญ้าคา    
1436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงแขม 1. เด็กชายคงกะพัน  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  มลัยไธสง
3. เด็กชายดนุพร  อ่อนทา
4. เด็กหญิงรัตนา  ชุนรัมย์
5. เด็กหญิงวีริศรา  ใสสะอาด
6. เด็กชายอรรมนาถ  แป้นโสม
 
1. นายวีรานุวัฒน์  จงใจงาม
2. สิบเอกธีรศักดิ์  ปิงกุล
3. นางสาวปิยนุช  นาคศรี
 
1437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  หลักดี
2. เด็กชายกาจบัณฑิต  ไหมพรม
3. เด็กชายพิทยา  ละดาเสริฐ
4. เด็กชายอัษฎา  ประจวบสุข
5. เด็กชายเกษมศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายไกรสร  สมภาร
 
1. นายสัมพันธ์  รุ่งแจ้ง
2. นายธัชพล  ขุมทอง
3. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
 
1438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กชายตะวัน  ชินรัมย์
2. เด็กชายประกาศิต  บรรจง
3. เด็กชายภูชนะ  จันทะศิลา
4. เด็กชายวัฒนา  มาราสูตร
5. เด็กชายสาคร  คำไทย
6. เด็กชายสุรัตน์  ศรีมะละ
 
1. นายไพทูล  ตะกูลรัมย์
2. นางนารี  ศรีปัญญา
3. นายประหยัด  นามวงษา
 
1439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิพล  สนองหงอก
2. เด็กชายปฏิพล  โมงไธสง
3. เด็กชายปริญญา  อินธิกาย
4. เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ปาปะโน
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โชติยา
6. เด็กชายเพชรพิรุฬ  พักสวัสดิ์
 
1. นายพิชัย  บุตรงาม
 
1440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วังสนาม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พวงยอด
3. เด็กชายวรฤทธิ์  ชินภาพ
4. เด็กชายสิทธิชัย  พรมนัส
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสุข
6. เด็กชายไตรภพ  ชินภาพ
 
1. นายสุขสันต์  โสภาพูล
 
1441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายธีรภัทร  นนทศิริ
2. เด็กชายพัสกร  หารวิชา
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ขำศิริ
4. เด็กชายอานนท์  พลเลื่อย
5. เด็กชายเจตภานุ  เย็นรัมย์
6. เด็กชายไชยวัฒน์  นาขินรัมย์
 
1. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
2. นายรศิญา  หาจันทร์
3. นางศิริชัย  วิสัย
 
1442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 1. เด็กชายกฤษดา  สวัสดี
2. เด็กชายธนพล  หมื่นทอง
3. เด็กชายนราธิป  โสภัณ
4. เด็กชายพงษ์ภัค  จิตรช่วย
5. เด็กชายพรหมพิริยะ  เดวิชา
6. เด็กชายศราวุฒิ  ยิบรัมย์
 
1. นายทองใบ  ฉวีวงศ์
2. นางเสงี่ยม  ฉวีวงศ์
3. นายอุทิศ  นาหนองขาม
 
1443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ทอนสี
2. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมิภักดิ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  เสาร์จันทร์
4. เด็กหญิงปพิชญา  อินตา
5. เด็กหญิงภัทรดา  สุภะเสถียร
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เนาวอำพล
 
1. นายพิชิต  มะติยาภักดิ์
2. นายกรวิก   วรรณวิจิตร
 
1444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กชายกฤษกร  หงส์ทอง
2. เด็กชายกฤษดา  เลไธสง
3. เด็กชายณัฐนนท์  พรมจิตต์
4. เด็กชายธนาภา  แย้มยวน
5. เด็กชายพิชิตชัย  อินทรามาลัย
6. เด็กชายสมภพ  เซิ่งสูงเนิน
 
1. นายกชกร  จันทร์อาภาส
2. นายณัฐพันธ์  อุ่นไธสง
 
1445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายทรงวุฒิ   สีสมพงษ์
3. เด็กชายนวมินทร์  ระหารนอก
4. เด็กชายภานุวัฒน์   วงค์วาศ
5. เด็กชายวรากร   ปัญญาพิมพ์
6. เด็กชายอริยชาติ   อินทร์แป้น
 
1. นายบุญส่ง   กิจคติ
2. นางสาวรัดดา  ปิตานัง
3. นายอำนวยวิทย์  วงค์วาศ
 
1446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายชัยพัทธ์  พันสนิท
2. เด็กชายนนทกานต์  คำมณี
3. เด็กชายภานิต  ศิริสุข
4. เด็กชายภูทรัพย์  กระแสโสม
5. เด็กชายรพีภัทร  แจ่มใส
6. เด็กชายอนุชา  มณีศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  ชะบัวรัมย์
2. นายวีระเดช  มูลจันทา
3. นายนที  น่วมเปี่ยมใหญ่
 
1447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายกรวิชญ์  เพิ่มพูน
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาลือศรี
3. เด็กชายธนสิทธิ์  ฤทธิ์บำรุง
4. เด็กชายรณพีร์  เดิมทำรัมย์
5. เด็กชายสมคิด  สะตะ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  วงษ์แสน
 
1. นายนิรุทธิ์  เส็งนา
2. นางสาวสิริรัตน์  เหลือหลาย
3. นายพิทักษ์  ปะนามะ
 
1448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมบัติ
2. เด็กหญิงชญาดา  เฉลิมจาน
3. เด็กหญิงนันทิชา  ทามาศ
4. เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งโพธิ์
5. เด็กหญิงสุมิตตรา  บับภาวันดี
6. เด็กหญิงเอมิตรา  แสงสำอาง
 
1. นายสุทิน  จริยาโสวรรณ
2. นายปราโมทย์  เจริญเกียรติ
 
1449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1. เด็กชายถาวิน  แซ่โค้ว
2. เด็กชายธนวิชญ์  วิเศษสวัสดิ์
3. เด็กชายธีธวัช  ลาดนอก
4. เด็กชายวิษณุ  ยอดน้ำคำ
5. เด็กชายสุทธินันท์  วงค์จันทร์
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พุทธรักษา
 
1. นายทรงธรรม  ผจวบบุญ
2. นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย
3. นางสมัย  ลิ้มอุบัติตระกูล
 
1450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชึรัมย์
2. เด็กชายทรัพย์เพิ่ม  กองศรี
3. เด็กหญิงพรรษา  ศรีสุข
4. เด็กชายพิฑูรย์  มีพล
5. เด็กชายวีระชัย  สายกระสุน
6. เด็กชายโรจน์ชัย  ไชยรัมย์
7. เด็กหญิงไพริน  คชเศียรสืบ
8. เด็กหญิงไอรดา  เรืองสุขสุด
 
1. นายทวีศักดิ์  ลาสอน
2. นายเอกราช  พุทธลา
3. นายประพันธ์  มาขุมเหล็ก
 
1451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายกฤษณะ  ลัดดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  รังชัย
3. เด็กชายตะวัน  แถวโสภา
4. นายภูตะวัน  สุขสำราญ
5. เด็กชายวศิน  แผงพัน
6. เด็กชายวายุ  ภูธาตุเพชร
7. เด็กชายวีรภัทร  เพิ่มพูน
8. เด็กชายเทิดพงษ์  เม่ากลาง
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์
2. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
3. นายทวีสิทธิ์  บุญปลูก
 
1452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน    
1453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดนจอหอ
2. เด็กหญิงญาณิสา  ลิ่งไธสง
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  นวลไธสง
4. เด็กชายธนบูลย์  ศรีทองทุม
5. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีภา
6. เด็กหญิงนฤมล  โนไธสง
7. เด็กหญิงรสิกา  น้อยมาลัย
8. เด็กชายวิโรจน์   พุทธะรา
9. เด็กหญิงสุพรรษา   โจไธสง
10. เด็กหญิงอริสา   ป้อมไธสง
 
1. นายอิสสระ  เตียนศรี
2. นางสุภาภรณ์  ศิลปการ
 
1454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชิตณรงค์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุภัค  วิเชียรเลิศ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  เพิ่มพูน
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
2. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
1455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงธิญาดา  ชาติรัมย์
2. เด็กหญิงพิริศา  สีสุมา
3. เด็กหญิงอาฑิตญา  สบายดี
 
1. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
2. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
 
1456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไวไธสง
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองภูวงศ์
3. เด็กหญิงศศิธร  รั่วไธสง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เชอรัมย์
2. นางสกุลรัตน์  บุตรศรีภูมิ
 
1457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงปัญจพร  กล่อมกามิฬ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วิเศษสังข์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  เฉียบแหลม
 
1. นางสิริกาญจน์  ศรีมหาพรม
2. นางหทัยกาญจน์  คำนึงผล
 
1458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐริชา  สมวงค์
3. เด็กหญิงนิลุบล  ผิวพรม
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
2. นางอุษณา  พรมแสง
 
1459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงกานติมา  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุริโย
3. เด็กหญิงหริณยา  แขนคันรัมย์
 
1. นางสุมาภรณ์  นิกรรัมย์
2. นางสาวชวนชม  ไชยอำนาจ
 
1460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายกรกช  อุปจันทร์
2. เด็กชายพรรษวัฒน์  นามไพร
3. เด็กหญิงวิสสุตา  วงษ์จันทร์ดี
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  ยวงรัมย์
2. นางลำพึง  นุกรรัมย์
 
1461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญเติม
2. เด็กหญิงอินทิรา  แสนสุข
3. เด็กหญิงเมธาวี  โยธานันท์
 
1. นางณัฐวดี  จันทร์ศรจักร
 
1462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แหมไธสง
2. เด็กหญิงศิริวิภา  กอนไธสง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  มณีเนตร
 
1. นางเธียรรัตน์  หอมวิเศษวงศา
2. นางสาวสุจิตรา  กองเกิด
 
1463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงธิติยา  ชาติทอง
2. เด็กหญิงพรชนก  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงศศิตา  ตาปราบ
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
1464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงปภัสสร  ประเมศรี
2. เด็กชายวรายุส  สีโนนสูง
3. เด็กชายอัครพล  พวงไธสง
 
1. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา
2. นางสายพิน  ของเลิศ
 
1465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  โยติกา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  หลิวเซงกุล
3. เด็กหญิงวิชาฎา  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวปริศนา  นามศรีคุณ
 
1466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายนวพล  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  เลพล
 
1. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
2. นางรจนา  บุญมี
 
1467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว
2. เด็กหญิงจินตนา  คนหาญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
1468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ขุนงาม
2. เด็กหญิงชิตาภา  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ยีรัมย์
 
1. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
2. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
1469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงชมพู่  โพธิขำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ดงใจ
3. เด็กชายภูริภัทร  เธียไธสง
 
1. นางกระบวน  จ่าไธสง
2. นางกรรณิการ์  อุ่นภูษา
 
1470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงชนากานต์  กองการ
2. เด็กหญิงสุวิภา  เปรียบสม
3. เด็กหญิงเกวลิน  ครุธตำคำ
 
1. นางนิภาพร  ปะนามะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนใหม่
 
1471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงขัตติยา  สีหามาต
2. นางสาวสุดารัตน์  แต้มสีคราม
3. นางสาวเกษราภรณ์  ชาติรัมย์
 
1. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
2. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
 
1472 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทันลา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประทุมวัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบุตรสา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
1473 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. นางสาวนภาวรรณ  สายยืน
2. เด็กหญิงนิภาพร  เขียนทอง
3. เด็กชายเอกณรันดร์  คำใสขาว
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
2. นางสาวจีรภัทร  จันทะสอน
 
1474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงดาหลา  โคขามลา
2. เด็กหญิงธาริณี  ป้อมศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมนุษย์
 
1. นางกระบวน  จ่าไธสง
2. นางกรรณิการ์  อุ่นภูษา
 
1475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เครือแตง
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  อุปสิทธิ์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์ด้วง
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
1476 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายยุทธชัย  มิสา
2. เด็กหญิงอนุสรา  สาจันทร์
3. เด็กหญิงเรืองวรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นางอรพินท์  อันชำนาญ
2. นางสลักจิต  ขุนศรี
 
1477 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพัทรินทร์  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงวิภา  นงคม
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
1478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกชกร  ชะโปรัมย์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ชะโปรัมย์
3. เด็กชายยศพล  ทาเงิน
 
1. นางสาวธีราพรรณ  แก้วลุน
 
1479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายคงคา  ปักกาถัง
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุญหลาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เมฆสันเทียะ
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
2. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
1480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงปราณี  เพ็งธรรม
2. เด็กหญิงพันสา  สีนาดนอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  ระมงคล
 
1. นางยุวดี  แสงดารา
2. นายกุศล  แสงดารา
 
1481 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90