หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเรณู เลื่อยไธสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ฝ่ายอำนวยการ  
2 นางสาวนนทวรรณ พุสาโลนา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม  
3 นางรัตติกา คุ้มแวง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม  
4 นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ฝ่ายประสานงาน  
5 นางวริศรา มนูขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ฝ่ายประสานงาน  
6 นายเกียรตินัย เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
7 นายสมพร แปไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
8 นางวริศรา มนูขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
9 นายสมชาติ ปรึกไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
10 นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
11 นางวริศรา มนูขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
12 นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
13 นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
14 นายบรรเจนต์ ลิไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
15 นายไพฑูรย์ มูลดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
16 นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
17 นายสถิต ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแคนดง คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
18 นางเพลินจิตร นัดกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
19 นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
20 นายธีรภัทร ยศม้าว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
21 นายสุขุม วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้ว คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
22 ว่าที่ พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
23 นางสาวรัตนาภรณ์ ไตรศร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
24 นายกมลนิตย์ ทาไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
25 นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
26 นายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
27 นายจรัส พรดีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
28 นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
29 นางสาวปสุตา ไชยสงคราม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
30 นายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
31 นายสุพจน์ ฝาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤาษีสถิต คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การงานอาชีพ  
32 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การงานอาชีพ  
33 นายชัดเจน ณรัตคณาศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การงานอาชีพ  
34 ๑. นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ  
35 ๒. นายอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางทะเล คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ  
36 นายพนม ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ  
37 นายธนพล จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
38 นายสมภาร กุลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
39 นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
40 นางสาวคำพัน คำมุชโช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรียนร่วม  
41 นางสมพร เรืองศรีชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรียนร่วม  
42 นางเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรียนร่วม  
43 นายสุนทร ไชยสุริยวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
44 นายธนา โด่งพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
45 นายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
46 นายชูสิทธิ์ โล้เจริญรัตน์ ผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ออกแบบงานกราฟฟิก (เทคนิคคอมพิวเตอร์)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศน. เรณู เลื่อยไธสง 081 282 7477
ศน. พณพร เกษตรเวทิน 085 479 1505
ศน. วริศรา มนูขจร 086 255 7018 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]