หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางนันทพร พนาจันทร์โรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
2. นางสมฤทัย ภูมิอินทร์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางรัชการดา เหลาแก้วโรงเรียนบ้านวัดบัวทองกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญน้อม ฝาแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ลับไธสงโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
3. นางประกาย พลทามูลโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางนงนุช ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นางรัตนา สมภักดีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสติยา ศิริถาวรวงศ์โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
2. นางศศิวิมล แพงไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
3. นางพฤกษชาติ วงเวียนโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ พันธ์งามโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวันวิสาข์ โยงไธสงโรงเรียนบ้าน ก.ม. ศูนย์กรรมการ
2. นางพจนพร ทิพเนตรโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
3. นางสาวนฤมล สวัสดิผลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นางไข่มุก ลีแสนโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
5. นางอรอานันท์ บุญบรรลุโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
2. นางสาวอทัยพร ดรทีโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สำโรงลุนโรงเรียนบ้านหนองไ่ผ่เบญจมิตรกรรมการ
4. นางพรรณี ชะบาโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
5. นางศรีวิไล ปักกะสังโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางมะยุรี ตลอดไธสงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
2. นางสาวสุรางคณา เลื่อยไธสงโรงเรียนบ้านหนองไ่ผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นายบุญเที่ยง อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางอุ่นใจ สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นายก้องศักดา ยศราวาสโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางหทัยกาญจน์ คำนึงผลโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางสาวสมบัติ แอบไธสงโรงเรียนสามัคคีเทพพอำนวยกรรมการ
3. นางจินตนา เรียงสิริโรงเรียนบ้านหหนองเรือกรรมการ
4. นางประจวบ นพไธสงโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นางรจนา บุญมีโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางสุปราณี สืบทองโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นายถวิล บุญมีป้อมโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นางอนงค์ พระสุทิพย์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกาญจน์สิตา ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นางสุคนธ์ บุปผาตะนังโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นางพจมาน นมัสศิลาโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
4. นางปุรนิล มารังรัมย์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางรัษฎากร ทิพย์จ้อยโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบรรลุ โนนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วฯกรรมการ
2. นางนวลตรี พิมพ์ขาวโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
3. นางพิศมัย แสงสุนานนท์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นางศุภรักข์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นางนิลวดี บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร เจริญศิริโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
2. นางสมใจ กองชนะโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
3. นางสมร สระทองหลางโรงเรียนวัดสุุคันธารมณ์กรรมการ
4. นางนงเยาว์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
5. นางวัชรี คณะมะโรงเรียนอบุบาลสตึก(ประะชาอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวทองหัน กิจไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
2. นางจรรยวรรธน์ ครองปัญญากวีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางสวภัทร ทูลไธสงโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางมยุรี มะลัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่ากรรมการ
5. นางจิราธิวัฒน์ ดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางนงนุช เกไธสงโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางอรพินท์ อันชำนาญโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
3. นางกุลธรี ตาดโคกสูงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
4. นางฉวี เกลี้ยงแสนเมืองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางจารุวรรณ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพัฒนี แสนมณีโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางพัชนี พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นางกฤติกา นนท์ธีระโชติโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
4. นายเทพนม ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นางสาวสิริษร ประสารโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางบุญเพิ่ม ผลาพงศ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง ฉัตรวิทยกูลชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา สิงห์ชัยโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางจันทกานติ์ ผุยลานวงศ์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางกมลวรรณ เพชรกล้าโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางปราณี บัวเรียนโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย นามอินทร์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางอัมรา บุญทันโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุุ่นกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายศิริชัย จันทร์ศรีโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
2. นายจักรภพ แพงไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
3. นางกรุณา ยินดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ ใจวิศาลสถิตย์โรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
5. นางสาวมัตติกา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านบ้านสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
2. นางพิศมัย แหลมทองโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
4. นายสุนทร ศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
5. นางสาวพีรญา แถวไธสงโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นายศิวานนท์ สวยสว่างโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นายอนุภาพ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ แสงตาโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนิษฐา ปิติโชตินานนท์โรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
2. นายบัญญัติ ซารัมย์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิตร ดอนกลางโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ประเสริฐศรีสกุณโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
5. นางเมตตา กันทาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิษฐา ปิติโชติธนานนท์โรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
2. นายบัญญัติ ซารัมย์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิตร ดอนกลางโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ประเสริฐศรีสกุณโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
5. นางเมตตา กันทาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงศ์ ยาวไธสงโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
2. นางสายพิน จิตไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ปะกิระเคโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ โนนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางฐิตรัตน์ โนนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ ยาวไธสงโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
3. นางสายพิน จิตไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิระเคโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพันธิวา วรรณวิจิตรโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
2. นายสมจิตร เรียงสิริโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวรัฐดาพร บับภาวรรณคดีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
4. นางสาววีนัส แสนจันทร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพันธิวา วรรณวิจิตรโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
2. นายสมจิตร เรียงสิริโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวรัฐดาพร บับภาวรรณคดีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
4. นางสาววีนัส แสนจันทร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวศุทธิณี คามดิษฐ์โรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
2. นางจำเนียร สว่างนอกโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวศศิมัชญ์ พุฒกลางโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
4. นางสุขุมาล กัณหาโรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางปิยวดี ศรีกลับโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
2. นางสวนิต รักชอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
3. นายคมสัน อ่อนหนองหว้าโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรมโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายสมพงษ์ หมวกไธสงโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
3. นายประพันธ์ มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายสุทิน จริยาโสวรรณโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ กัณหาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี จำชาติโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ โม้พิมพ์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ เมิดไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาววรัฏฐา จงปัตนาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นางฐานิตา บุญมาพิลาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมนา คามดิษฐ์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
2. นางสาวพิมลรัตน์ วรสาโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
3. นายสุวิทย์ ทัดไธสงโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
4. นางจุติมาพร เชียงกาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
5. นายอัศวเดช ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนราพันธ์ สมาทองโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโตโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางสุพิชชา ปักเคธาติโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางพัชรี ปักเคทังโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีลักษณ์ เส็งนาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางสาวกฤตยารัตน์ พรมนัสโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วฯกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอุมากร ร้อยภาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวอารีลักษณ์ เส็งนาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางอุมากร ร้อยภาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
4. นางสาวกฤตยารัตน์ พรมนัสโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีลักษณ์ เส็งนาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางสาวกฤตยารัตน์ พรมนัสโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอุมากร ร้อยภาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นางขนิษฐา แก้วการโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญโรม ดอมไธสงโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
2. นางสาวธารินี พลายงามโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
3. นางสาวบุศยรินทร์ หงส์สิงห์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางสถาพร ประโกติโยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นายวิลัยศักดิ์ อาจทวีกุลโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประทีป ชาวโยธาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
2. นายประวัติ บุญละครโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นางนันท์นภัส วิศิษฎ์คิลป์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางจุติพร โอชารสโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
5. นางสาวนพมาศ ห่วงไธสงโรงเรียนกอกโคกวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันนภัส วิศิษฎ์ศิลป์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายประวัติ บุญละครโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นางจุติพร โอชารสโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ ห่วงไธสงโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
5. นายประทีป ชาวโยธาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายณัฐดนัย ประดับโชติโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
2. นายบุญธรรม เยินรัมย์โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นายสัญชัย มาลีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นายไพศาล แสงนวลโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ ศรีพุทธิรัตน์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีมหาพนมโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
4. นางสุภาฤดี ธาสถานโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
5. นางรติรส มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสงโรงเรียนโคกกุงกรรมการ
2. นายภูมิรินทร์ ธิภาศรีโรงเรียนบ้านปรือเกียนกรรมการ
3. นายพิชิต พรมจันทร์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางฉัฐกานต์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นายมิตรวันชัย วัดไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯกรรมการ
2. นางสุดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
3. นายประยงค์ วรรณคำโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวกานดา อ้นไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
5. นางพัตสรา พัจนาโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายภูวดล ศรีประดู่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ประธานกรรมการ
2. นางศริญญา เงินไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วฯกรรมการ
3. นายสรรธาน ประทุมโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
4. นางการต์พิชชา ขวัญตาโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
5. นายมานิต กีรตินิตยาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางวาสนา ย่องมณีโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
3. นางกฤติกา นนท์ธีระโชติโรงเรียนบ้าน ก.ม.ศุนย์กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ สิงหนุชโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ ฐานะโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเนตรา มูลดวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นางธิชารัตน์ จงปัตนาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
4. นายสมาน วงษ์สมบัติโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเนตรา มูลดวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นางธิชารัตน์ จงปัตนาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
4. นายสมาน วงษ์สมบัติโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววิลาวัลย์ เนืองโนราชโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
2. นางสมพิศ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
3. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
4. นางปราณี คำมีโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
5. นางกาญจนา ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวภา วิชิตโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นางสุทันต์ จันภักดีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
3. นางอัญชลี แผลงประพันธ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายสมาน วงศ์จำปาโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
5. นายดุสิต แก้วกล่อมโชติโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวภา วิชิตโรงเรียนบ้้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นางสุทันต์ จันทร์ภักดีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
3. นายสมาน วงศ์จำปาโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
4. นายดุสิต แก้วกล่อมโชติโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
5. นางอัญชลี แผลงประพันธ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติกานต์ จันไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางวนิดา ทองหล่อโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติกานต์ จันไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางวนิดา ทองหล่อโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
2. นายบุญสุข คำพมัยโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
3. นางสาวพรพนา เทศสวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
4. นายเทพฤทธิ์ เอกศรีโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
2. นายบุญสุข คำพมัยโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
3. นางสาวพรพนา เทศสวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
4. นายเทพฤทธิ์ เอกศรีโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุกฤษฎ์ สอนเพียโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
2. นายคนองเดช เบ็ญขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางปราณี แพงแสงไพศาลโรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
4. นายเอนก เอการัมย์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางเอื้ออารี ปาโสโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุกฤษฎ์ สอนเพียโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
2. นายคนองเดช เบ็ญขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางปราณี แพงแสงไพศาลโรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
4. นายเอนก เอการัมย์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางเอื้ออารี ปาโสโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวรรณวิภา พวงโตโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางกชภร แผ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางจันทร์พร วิญญายงค์โรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
4. นางสมปอง สนหอมโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
5. นางสาวอนันทิยา โพธิขำโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิมลพร ฉะอ้อนศรีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นางเยาวภา รอดรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นางนภาพร มาลีนันท์โรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ พรมไธสงโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
5. นางโสภา นุ่นไธสงโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจีรพันธ์ แสวงชัยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯกรรมการ
2. นางอุไร สีเลาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
3. นางละม่อม เหลือช่างโรงเรียนวัดชายอรัญกรรมการ
4. นางสุภัทราภรณ์ วงศาสนธิ์โรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
5. นางนภา สุยะโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางกระบวน จ่าไธสงโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นายประหยัด นามวงษาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
3. นางจินตนา สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ลายสุขังโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ สืบเพ็งโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางกระบวน จ่าไธสงโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นายประหยัด นามวงษาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
3. นางจินตนา สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ลายสุขังโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ สืบเพ็งโรงเรียนบ้านขามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสามารถ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอภินันท์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
3. นางสาวรัญจวน อังสนุโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ราชอารีย์โรงเรียนสวายสอกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ราชอารีย์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน อังสนุโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นายอภินันท์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
4. นายสามารถ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวกมลชนก โพธิขำโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)กรรมการ
2. นายสังคม แพงแสงไพศาลโรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
3. ส.ต.อ.มนัส เคลื่อนไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายถนอม ชุมศรีโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นายพิสิฐ บุญมีโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนิต ศรีกลับโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. สิบเอกทัสนา สุวรรณไตรย์โรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
3. นายพิชิต มะติยาภักดิ์โรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
4. นายชุฎาพร บุญฉลาดโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่ากรรมการ
5. นายอนิรุตต์ วาทะยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
4. นายกิติพัฒน์ สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายทวีวัฒน์ ผลาพงศ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นายอารมณ์ โพธิขำโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี อาษากิจโรงเรียนดงพลองกรรมการ
4. นายทวี ง้าวไข่น้ำโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
5. นายประไพพัตร สีจันทาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศศิกาญจน์ พรไทยโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
2. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคูฯกรรมการ
3. นายถาวร กิ่งไะสงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นายภิญโญ โพธิบัตรโรงเรียนหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์โรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
2. นายบรรเทิง อารีย์กุลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
3. นายเมธวิน พุทธินันทเมธาโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
4. นายสุนทร จงเพียรโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบุญมี ลุนไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกญาณกร เชิงหอมโรงเรียบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
4. นางยุพาวดี ศรเสนาโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นายประพันธ์ ทุมรินทร์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา จันทะมาตย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
3. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอุดม บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
2. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นายเสาร์ สายรัตน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นายพรชัย บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เสนีกิจเกษตรโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บุตรไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
2. นางเพลินพิศ เกรียงไกรยศโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นายเชิดเกียรติ พวงแก้วโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นายอามีล รักชาติโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
5. นายสง่า ใสงามโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทรงศักดิ์ ภูสเทียนโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
2. นายวิญญูชัย วรสีหะโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นางสาวพรรษพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้าน ก.ม. ศูนย์กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ นัยลีโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
5. นายพีระ ม่วงชาติโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบรรจง ดวดไธสงโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
2. นางพจมาน นมัสศิลาโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
3. นางนภาพร บุญทีโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา บุญเฮ้าโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายนภดล ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง ช่างงานโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
3. นางวริณพิรุณ กาศนอกโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
2. นายศรายุทธ ชุ่มเสนาโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
3. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
4. นางอังคณา ทาไธสงโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัยโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
2. นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนบาลแคนดงกรรมการ
3. นายศตวรรษ ทุมมีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายสามารถ หาจันทร์โรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ สุตะนนท์โรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวปวีณา ชมภูงศ์โรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
2. นายวิชัย ตุใยรัมย์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นายปริญญา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นายครรชิต ประทุมทองโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
5. นายโอภาส โพธิขำโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจำลอง รักเป้าโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯกรรมการ
2. นายปัญญา บุญทีโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัยโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายฤาชัย ดากรุงโรงเรียนสระจันทร์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ดร.เชาว์ การวิชา และ คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทองปิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสุดา สีแดงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองประธานกรรมการ
2. นางรำเพย จินตนสถิตโรงเรียนบ้านพรสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ประตาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายถวิล บุญมีป้อมโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นางรำเพย จินตนสถิตโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ประตาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นายถวิล บุญมีป้อมโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
5. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองประธานกรรมการ
2. นางรำเพย จินตนสถิตโรงเรียนบ้านพรสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ประตาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายถวิล บุญมีป้อมโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองประธานกรรมการ
2. นางรำเพย จินตนสถิตโรงเรียนบ้านพรสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ประตาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายถวิล บุญมีป้อมโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ประตาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
3. นายถวิล บุญมีป้อมโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
4. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีบ้านโคกเมืองกรรมการ
5. นางรำเพย จินตนสถิตบ้านพรสำราญกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไสว พลสมโรงเรียนบ้านโศกกะฐินกรรมการ
2. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางพัทรีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายวิชัย ปรี่เจริญโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ รัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางศศิกาญจน์ พรไทยโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง ปักกาสารโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
4. นางสาวธิดาทิพย์ เอื่อมกลางโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไสว พลสมโรงเรียนบ้านโศกกะฐินกรรมการ
2. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางพัทรีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายวิชัย ปรี่เจริญโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ รัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางศศิกาญจน์ พรไทยโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง ปักกาสารโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
4. นางสาวธิดาทิพย์ เอื่อมกลางโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประมาณ อุ่นพิมายโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
2. นางพิสมัย ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางสาวปวีณา ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นายปิยศักดิ์ แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองปลิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูนประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสุดา สีแดงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประมาณ อุ่นพิมายโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
2. นางพิสมัย ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางสาวปวีณา ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุิทศ)กรรมการ
4. นายปิยศักดิ์ แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองปลิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสุดา สีแดงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางนภาพร บาร์เวลล์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
4. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวรินทร์์ ศิลาโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เทวินรัมย์โรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ รักไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
5. นายพงศ์ธวัช พุทธิพงศ์พรโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงรองประธานกรรมการ
2. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางนภาพร บาร์เวลล์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
4. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา เทวินรัมย์โรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ รักไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
3. นางสาวเกวรินทร์ ศิลาโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นายพงศ์ธวัช พุทธิพงศ์พรโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพทอง ภูเสนาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุมา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางวัฒนา แสงเนตรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายอภินึก สีหานามโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ บัวบานโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
4. นางกุหลาบทิพย์ มากพูนโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
5. นางพวงพยอม ศรีกลับโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพทอง ภูเสนาโรงเรียนหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร เจริญพันธุ์วงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงเนตรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางอุมา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายอภินึก สีหานามโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ บัวบานโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
4. นางกุหลาบทิพย์ มากพูนโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
5. นางพวงพยอม ศรีกลับโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายถาวร กิ่งไธสงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายสุเมธ อื้อเพชรพงษ์โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวยกรรมการ
4. นายประชัน มิ่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
5. นายวสันต์ เชื้อรัมย์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายถาวร กิ่งไธสงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายสุเมธ อื้อเพชรพงษ์โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวยกรรมการ
4. นายประชัน มิ่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
5. นายวสันต์ เชื้อรัมย์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญภรณ์ ลิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางนุชจรี นินนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
5. นางจิตติมา อุ่นทานนท์์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญภรณ์ ลิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางนุชจรี นินนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
5. นางจิตติมา อุนทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธธสงฯกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญภรณ์ ลิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางนุชจรี นินนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
5. นางจิตติมา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางกิติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ฉิมไธสงโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นางสาวณทิพรดา หนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางกิติมา โพธิขำโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ฉิมไธสงโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นางสาวณทิพรดา หนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางกิติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ฉิมไธสงโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นางสาวณทิพรดา สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางกิติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ฉิมไธสงโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นางสาวณทิพรดา หนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นายเสริม พรมบุตรโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นายนิรุทธ์ เส็งนาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นายเสริม พรมบุตรโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นายนิรุทธ์ เส็งนาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริกุล ผิวอ่อนโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. Missไช ฟา เชี่ยนโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. Missครู ซาร่าโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกุล ผิวอ่อนโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกุล ผิวอ่อนโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุขสันต์ จวงพลงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิพัฒน์ แสนเจ๊กโรงเรียนบ้านแคนรองประธานกรรมการ
3. นายชูศิลป์ ทองบ่อโรงเรียนบ้านจะหลวยกรรมการ
4. นายวัฒนชัย ชูณงค์โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
5. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
6. นายเสรี วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
7. นายอนุชา สีหาวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธนพล จงปัตนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่าประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ สุวรรณผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสะแกรองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภาษีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
4. นายรัชวุฒิ แหวนวิเศษโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ บุญปลูกพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
6. นายสุพจน์ แสนเมืองชินโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
7. นายเพชรฎา พรไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
8. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมภาร กุลสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมืองประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูฯรองประธานกรรมการ
3. นายทองใบ ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
4. นายธัชพล ขุมทองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ชะบัวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจานกรรมการ
6. นายบุญเลิศ พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
7. นายปัญญา เรียมไธสงโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
8. นางสาวสุพรรณี ภูแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงจันทร์ คะบูรณ์รัมย์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางสายพิณ ของเลิศโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางสาวพัชรี พลายงามโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นางกานต์พิชชา ขวัญตาโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
5. นายจรัส ทบแก้วโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวพณพร เกษตรเวทินศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวจิตอนันต์ กุมชาดโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางเธียรรัตน์ หอมวิเศษวงศาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเธียรรัตน์ หอมวิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา ดาโสมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
3. นางนิศรา ไกรเพชรโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
4. นางศิริวรรณ โสแก้วโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นางบุญมี อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสาวสกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย นกไธสงโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
4. นางวิริสา ยอดอาจโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสาวพิศมัย นกไธสงโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
3. นางสาวสกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิโรงเรียนโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
4. นางวิริสา ยอดอาจโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
2. นายไพทูล ศรีนาเรียงโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
3. นายภาดล ทาไธสงโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
4. นางยุภาลักษณ์ อ่อนหนองหว้าโรงเรียนบ้านกระทุมเครือฯกรรมการ
5. นายมนตรี ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูวดล จำปาศรีโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ เม็งไธสงโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
3. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวหนึ่งนุช เต็นตารัมย์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นางสาวศิรประภา สุรวิทย์โรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
6. นางสาวอนันตพร ศรีชมภูโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ พนาจันทร์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นายยุทธนา ภุบาลชื่่นโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
3. นายคนิณณัฏฐ์ รอดจันทึกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศกุนิชญ์ บุญครอบโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
2. นายเวช ประทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นายคมกริช ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ศรีสมพงษ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
5. นายยุทธนา ภูบาลชื่นโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พลพุฒินันท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯกรรมการ
2. นายหัสดิน เป็นนวลโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางสาวพิรญาณ์ นาคาธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
6. นายณัฐธีฤทธิ์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
2. นายกมล ชื่นไธสงโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางกชพรรณ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นายเกษม ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
6. นายสุวิจักขณ์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลชนก โพธิขำโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นางสาวบุญโฉม ลมไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวนงค์คราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ ตอรบรัมย์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
5. นายสุดเฉลียว ยืนยั่งโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ อุ่นมารโรงเรียนบ้านจะหลวยกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวปดิวรดา ยอดเจริญโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นางสุนทราภรณ์ สุขสบายโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นายเสรี วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันนต์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายคมเดช ภูถาดลายโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นางเจนจิรา แขวงสารคามโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย อุดมศักดิ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์โรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ อุ่นภูษา ครูโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ อ่างทองโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีละบุตรโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายยรรยง โอชารสโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
5. นางมรกต ภู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
6. นายชิตษณุ จีระออนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา บุตรชานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นางปาณิสรา อุ่นไธสงโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
4. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล แสงนวลโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นายทินกร จ่าภาโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
3. นายสมชาย พะยังเคโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
4. นายศรายุทธ วิชัดโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เกษรชื่นโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
6. นายทองใบ พิมพ์ตะครองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นายทินกร จ่าภาโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
3. นายสมชาย พะยังเคโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
4. นายศรายุทธ วิชัดโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เกษรชื่นโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
6. นายทองใบ พิมพ์ตะครองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นายทินกร จ่าภาโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
3. นายสมชาย พะยังเคโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
4. นายศรายุทธ วิชัดโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เกษรชื่นโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
6. นายทองใบ พิมพ์ตะครองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายห้สดิน เป็นนวลโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
2. นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์โรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
3. นางประทีป เสรีเรืองยุทธโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชญาดา วิสัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
5. นางสาวสำเรียน จินดารองโรงเรียนบ้านปรือเกียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
2. นางทองสี ภุบาลชื่่นโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
3. นางนิตยา เสกชัยโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นายเกรียงสิงห์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ หลักเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นางอุไร ดงรังโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางบุญญานี หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นายภูบดินทร์ โพธิขำโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ หลักเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นางอุไร ดงรังโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางบุญญานี หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นายภูบดินทร์ โพธิขำโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางรำไพ สมวงษ์โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์กรรมการ
2. นางเสาวภา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นางนิตยา เสกชัยโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ สมวงษ์โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์กรรมการ
2. นางเสาวภา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นางวรัญญา ทองงามโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
4. นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางปดิวรดา ยอดเจริญโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ สิมสีดาโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
3. นายอุเทน สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นางหนูแวว ขุนแก้วโรงเรียนบ้านปะคำดงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธีรวุธ กาแดงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
2. นายอภิชาติ ปิยะกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางรำไพ สมวงษ์โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์กรรมการ
4. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสุนิทรา ลิไธสงโรงเรียนวรดิษฐ์กรรมการ
2. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางสุพิชญ์ชญา ศรีเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ตั้งใจโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ พรฆังทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นางฉันทนา พรหมบุตรโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
3. นายพยับ ไชยสงโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรัชฏากร เนื่องปัญหาโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ไพรสินธุ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางสำราญจิต หนองสีโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นายสุนันท์ บุญทีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัชฏากร เนื่องปัญหาโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ไพรสินธุ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางสำราญจิต หนองสีโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นายสุนันท์ บุญทีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ เปล่งปลื้มโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาณุมาศ เสาว์สิ่งห์โรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
4. นางสาวศิวากร พิลาล้ำโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา กองพันธ์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ เปล่งปลื้มโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ เสาร์สิงห์โรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
4. นางสาวศิวากร พิลาล้ำโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา กองพันธ์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณา ลิ่มไธสงโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
2. นางนิติยา เพ็งพาจรโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอัฐชยาน์ พิพัฒน์ไกรกูรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นางนิติยา เพ็งพาจรโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัตนาภรณ ศรีสุขโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นางศิรดา ปัญญาโรงเรียนบ้านหนองห้องกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นางศิรดา ปัญญาโรงเรียนบ้านหนองห้องกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางซิวเกียง รอดโฉมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
2. นางศุภร ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
3. นางจุฬาพร คำพิมูลโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นางสุภาพ กันยายนโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
5. นายปุญญาณัช อินเถื่อนพะเนาว์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาลโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
2. นางเนตรนภา วินไธสงโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางเบญจาภัค สนองหงอกโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
4. นางวันดี ผะดาศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นางอัญชลี ศรีบุญโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพลอยธมาศ ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
2. นางเยาวภา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
3. นางขนิษฐา รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพลอยธมาศ ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
2. นางเยาวภา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
3. นางขนิษฐา รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสมดี ไชยสงครามโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นายไพฑูล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
4. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสมดี ไชยสงครามโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นายไพฑูล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
4. นางระวีวรรณ ตฤหณโชติโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสมดี ไชยสงครามโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นายไพฑูล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
4. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสมดี ไชยสงครามโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นายไพฑูล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
4. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสมดี ไชยสงครามโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นายไพฑูล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
4. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอ้อมเดือน แสนศึกโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
2. นายศิริชัย วิลัยโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางปรียาพร ลือนามโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ์ บุญโสมโรงเรียนอนุบาลสตึกฯกรรมการ
5. นายวิชิต ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบรรเทิง อารีย์กุลโรงเรียนกรรมการ
2. นางจินตนา สารชาติโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางธนภัค วรรณธาณีโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
4. นายประไพพัตร สีจันทาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
5. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจครุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบรรเทิง อารีย์กุลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางจินตนา สารชาติโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางธนภัค วรรณธาณีโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
4. นายประไพพัตร สีจันทาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
5. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจครุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรเทิง อารีย์กุลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางจินตนา สารชาติโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางธนภัค วรรณธาณีโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
4. นายประไพพัตร สีจันทาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
5. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจครุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ ผาดไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางพลอยธมาส ทองแม้นโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ อ่านเขียนโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ยาวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
6. นางเกษราวดี โพธิขำโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรินพิรุณ กาศนอกโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ จันทร์หนองหว้าโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
3. นางพิศสมัย นุตสีนานันท์โรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางอุทุมพร ปริเตนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นายชาคริต กาแก้วโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
6. นายเวชศักดิ์ อุสาทรัพย์โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวรินพิรุณ กาศนอกโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ จันทร์หนองหว้าโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
3. นางพิศสมัย นุตสีนานันท์โรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางอุทุมพร ปริเตนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นายชาคริต กาแก้วโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
6. นายเวชศักดิ์ อุสาทรัพย์โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุภาวรรณ ขุนทองโรงเรียบ้านซาดศึกษากรรมการ
2. นางเบญจมาส ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางพวงพยอม ศรีกลับโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นายกลวัชร อินทราชาโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชานุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวจริยา แสนโคตรโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาวรรรณ ขุนทองโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางพวงพยอม ศรีกลับโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นายกลวัชร อินทราชาโรงเรียนอนุบาลสตึกฯกรรมการ
6. นางสาวจริยา แสนโคตรโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาวรรรณุ ขุนทองโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางพวงพยอม ศรีกลับโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นายกลวัชร อินทราชาโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
6. นางสาวจริยา แสนโคตรโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไชยณรงค์ สุเวทเวทินโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
2. นางเกษณี สีผายโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
3. นายจำลอง รักเป้าโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไชยณรงค์ สุเวทเวทินโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
2. นางเกษณี สีผายโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
3. นายจำลอง รักเป้าโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
4. นางทิพยา แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรพินธ์ คนคิดโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ กัณหาโรงเรียนวัดศรีสุทรกรรมการ
3. นางเยาวภา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก บุญทันโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
5. นางวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพินธ์ คนคิดโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ กัณหาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
3. นางเยาวภา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก บุญทันโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
5. นางวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีวภา หลวมสนามโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นางสาวบุญโฉม ลมไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ใหญ่โสมะนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางอรทัย ทนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนหนองติ้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญโรม ลมไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ใหญ่โสมะนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางศรีวิภา หลวงสนามโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางอรทัย ทนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
5. นายพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีวิภา หลวมสนามโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นางสาวบุญโรม ลมไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ใหญ่โสมะนังโรงเรียบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางอรทัย ทนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ นาคทองทวีวัฒน์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสมคิด ตอบไธสงโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แพงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางสมใจ มะลิงามโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พันธุระโรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววนิดา พูนวงษ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นางสมคิด ตอบไธสงโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แพงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางสมใจ มะลิงามโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พันธุระโรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำรวย คนกลางโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนทองหลางกรรมการ
3. นายคมกริช ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา แต่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านกระทุ่มกรรมการ
5. นางอนงค์ ลาฮามโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
2. นางสาวสุวิมล เจริญพันธุ์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ อ่างทองโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐถาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
2. นายเวช ประทุมมาโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ อ่างทองโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
6. นายสุขสันต์ ขำคมเขตโรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้างฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เนตรผลโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศิริพร บุญศรีทุมโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ พรฆังทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสุกัลยานี บัวแก้วโรงเรียนวัดพนมวันกรรมการ
3. นางกลีบผกา พนาจันทร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางประนอม ทมโคตรโรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ พรฆังทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกุล)กรรมการ
2. นางสุกัลยานี บัวแก้วโรงเรียนวัดพนมวันกรรมการ
3. นางสาวกลีบผกา พนาจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางประนอม ทมโคตรโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางนิตยา เสกชัยโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมณ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงค์อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษณ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานุกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษณ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมณ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวารณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสปประชานกูล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมณ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวาภรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสปรชานกูล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานุกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนอกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมณ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานุกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมณ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานกูล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานุกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติุโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมณ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพทไธสง(โอภาสประชานกููล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษ์ สุุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกููล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชชานนท์ประชานุกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคชาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายกิตติภัท ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
6. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ววิชชานนท์ประชานกูล)กรรมการ
7. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศน. เรณู เลื่อยไธสง 081 282 7477
ศน. พณพร เกษตรเวทิน 085 479 1505
ศน. วริศรา มนูขจร 086 255 7018 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]