หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ห้องประชุมเขตฯ 18 พ.ย. 2559 9.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ห้องประชุมเขตฯ 18 พ.ย. 2559 9.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ห้องประชุมเขตฯ 18 พ.ย. 2559 9.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ห้องประชุมเขตฯ 18 พ.ย. 2559 9.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-09.15
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 1 ห้อง ชั้น1อาคารโอภาส100ปี 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 1 ห้อง ชั้น1อาคารโอภาส100ปี 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
11 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวที(เสาธง) ชั้น 1 ห้อง 9 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
12 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวที(เสาธง) ชั้น 1 ห้อง 9 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 18 พ.ย. 2559 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 2 ห้อง ICT 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารอนุบาล 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/3 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อนุบาล1/2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้องสังคมศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้องสังคมศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ป.1/1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่3 ห้อง ป.2/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ป.1/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
5 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง เวทีในโดมอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารองค์การเสกสรร ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารองค์การเสกสรร ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารองค์การเสกสรร ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารองค์การเสกสรร ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารองค์การเสกสรร ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารองค์การเสกสรร ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ป.2/1 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ป.2/1 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ป.2/3 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ป.2/3 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารสามัญศึกษา ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารสามัญศึกษา ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารสามัญศึกษา ชั้น 1 ห้อง ป.3/4 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อ.2/4 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อ.2/4 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารอนุบาล2 ชั้น 1 ห้อง อ.2/3 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
17 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารอนุบาล2 ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
18 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
19 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
21 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
22 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ร่มไทร 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
23 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ร่มไทร 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
24 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ร่มไทร 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
25 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ร่มไทร 18 พ.ย. 2559 9.00-16.00
26 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
27 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้องสมุด 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้องสมุด 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง อาคารโรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง อาคารโรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง อาคารโรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง อาคารโรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง อาคารโรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ชั้น 1 ห้อง 6 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
2 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ชั้น 1 ห้อง 6 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ห้อง ปฏิบัติการคอมฯ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
8.00-13.00
2 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ห้อง ปฏิบัติการคอมฯ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
8.00-13.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ปฏิบัติการคอมฯ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ปฏิบัติการคอมฯ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
5 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ห้อง ปฏิบัติการคอมฯ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โดมและเต๊นท์ข้างโดม 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อาคารประถม ห้อง ป.1 และ ป.3 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อาคารประถม ห้อง ป.4และป.5 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 18 พ.ย. 2559 9.00-12.00
2 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศน. เรณู เลื่อยไธสง 081 282 7477
ศน. พณพร เกษตรเวทิน 085 479 1505
ศน. วริศรา มนูขจร 086 255 7018 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]