รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงซ้องนาง  บุญหว่าน
 
1. นางพิมพ์เดือน  ไวจำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  แผนสันเทียะ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แก้วอำไพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. นางสาวสุกัญญา  นิลขันธ์
 
1. นางพรกมล  ชัสวิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก
 
1. นางภีม์สุดา  ปุยะติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนิจรัตน์   สุดหอม
 
1. นางวันเพ็ญ   เณรเกิด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. นางสาวศุภาลักษณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายบุญส่ง  พราหณ์หิรัญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไพรัตน์
 
1. นางมะลิสา  โม้งปราณีต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงจีระนันท์   เทียนพิมาย
 
1. นางสาวทิฆัมพร   ชาติเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ช่างนำ
 
1. นางสาววัลยา  บ่อไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนนอก
 
1. นางเพลินพิศ  อ่อนงาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสะแก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พร้าวไธสง
 
1. นางชวนชม  ไถกระโทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทภัทร์  บาลฤทัย
2. เด็กชายวัชราภิเษก  ถนิมกาญจน์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อภัยจิตต์
 
1. นางพัชรินทร์  วันศุกร์
2. นางศิริบูรณ์  เบ็ญณรงค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น
2. เด็กหญิงจันทรัสม์  เทพเนาว์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อภัยจิตต์
 
1. นางสาวชญาดา  อึ้งวานิช
2. นางวลัยภรณ์  เหมือนพร้อม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. นางสาวธนภรณ์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   เหมือยไธสง
3. เด็กหญิงพิลารินทร์  นามบุรี
 
1. นางสาวกนกอร  กระมล
2. นางสาวเกศรา  ชาติคำดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรเวทยากร 1. เด็กหญิงชนกนาถ  อุ่นกระสัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สินสุพรรณ์
 
1. นางสาวศศิธร  นิ่มพันธ์
2. นางสาวศรินยา  ไชยมะดัน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงพีรดา  พิมพา
2. เด็กหญิงวิสุดา  บุตดี
 
1. นางวิยดา  วงค์มามี
2. นางวงเดือน  จำลองชาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  หาลี
 
1. นางสาวชุลีกร  จีนประสพ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิภาศิริ 1. เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์
 
1. นางสาวดุษิตา  คำจันดา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงชนิดา  นิ่มพันธ์
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิพล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะวงค์
3. เด็กหญิงพัฐสุดา  ขวัญกิจพิริยะ
 
1. นางเกศินี  ป้อมหิน
2. นางเพ็ญศิณี  ศิริถาวรวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวงเดือน
2. เด็กหญิงรัตนากานต์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวิชญา  กุมภากูล
 
1. นางสุดารัตน์  อะช่วยรัมย์
2. นางสาววิไลวรรณ  สงสาร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กหญิงประพิมภรณ์  ไกรสุข
2. เด็กชายภูวดล  รักภักดี
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นันศิริ
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นางสาวดาราวรรณ  โตสกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ครจอหอ
2. เด็กหญิงอริสา  คชเสียรสืบ
3. เด็กหญิงไชยพร  เจริญดี
 
1. นางประไพรัตน์  ศิริรัมย์
2. นางสาวจิราวรรณ  พิสูจน์ธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 1. เด็กหญิงนันทชพร  จั่นบางม่วง
2. เด็กหญิงสุภนิดา  เวชชัยภูมิ
 
1. นายสมเกียรติ  ทิพย์อักษร
2. นางสาวรัชฎาพร  เทียมคำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผมทำ
2. เด็กชายวรเวช  เลิศวิลัย
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมชมภู
2. นางคชภรณ์  สายบุตร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภรภัทร 1. เด็กชายชัยภัทร  กองรัมย์
 
1. นายสุทธิโรจน์  หันสันเทียะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1. เด็กชายกษิดิศ  เหมือนวาจา
 
1. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 1. เด็กชายราชภัทร   ชัยบำรุง
 
1. นางสาวทัศพร   บุญปัญญา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายรัญชน์  จันทร์ณภัทร
2. เด็กหญิงลลิดา  ตึดพันธ์พงษ์
3. เด็กชายเดชา  เพชรศรี
 
1. นางดรุณี  ศรีจันทร์
2. นางสาวสมมาตร  บุญราก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กหญิงขวัญใจ   สุมารุ
2. เด็กชายคัมภีร์   ชินวงศ์
3. เด็กชายทศพล   สิมาจารย์
 
1. นางสาวรัตน์ดา   ทานกระโทก
2. นางนิทยาลัย  ทองภู
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงจิณณรัตน์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ทับโททับไทย
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ศิลาอ่อน
 
1. นางสุนันทา  บุญเรืองศรี
2. นางสาวพิณญาดา  บุตรกันหา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูทำนบ 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คำเกษ
2. เด็กหญิงพิชญาภา    ฤทธิ์กระจาย
3. เด็กหญิงสุวรรณี   จิมมอญ
 
1. นางกรรณิการ์  ดวงตะวัน
2. นางอาทิตยา  ตุ้มจงกล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายกฤษดา  ยอดเยี่ยมแกร
2. เด็กหญิงนิตยา  สุวันทา
3. เด็กหญิงวรรณพร  พิศพงพันธ์
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีโยธา
2. นางสาวพิณญาดา  บุตรกันหา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อำไพพิศ
3. เด็กหญิงสุภาพร  เพียเพ็ง
 
1. นางนงลักษณ์  สำรวมจิต
2. นายมนตรี  สำรวมจิต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงกวิสรา  โสมะณี
2. เด็กหญิงจุฬาพร  บุญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ดีมาก
 
1. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
2. นางสาวนุชจรินทร์  ธรรมทวี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นาคนาคี
2. เด็กหญิงมาริสา  ศรีคนินทร์
3. เด็กหญิงหยกกริช  กลิ่นสาคร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุนทรินทร์
2. นางสาวประภัสสร  จันดากุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พินิจกิจ
2. เด็กชายอนาวิน  สุราวุธ
 
1. นางสุทธิวรรณ  รักสัตย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไกรษร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สินสุพรรณ์
 
1. นายเมทิน  สุระแสน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถนน 1. เด็กชายธนภัทร  วิภาวนีสกุล
2. เด็กชายเจษฎา  วงมามี
 
1. นายณัฐพงษ์  ประกลม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กชายจิรพนธ์  ปราบภัย
2. เด็กชายวีรภัทร  คำพินิจ
 
1. นายสมเกียรติ  ภักดีนรินทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 1. เด็กชายณัฐภัทร  อินทสอน
2. เด็กชายปิยะ  บัวบาน
 
1. นายณสมวิเชียร  หาลากรณ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 1. เด็กหญิงวริศรา  ขาววิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองคำ
 
1. นายเอกลักษณ์  อ่อนราฎร์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กชายนันทวุฒิ  เกษมศรี
2. เด็กชายปณวัตติ์  เทสถิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชพัฒน์  อินทร์ชำนาญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงมณีนุช  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  เกิดสุข
3. เด็กหญิงอัญมณี  ซิลเลฟสกี้
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วยงกฎ
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   อยู่เจริญ
 
1. นายพิศุทธิ์  สามเณร
2. นางจุไรวรรณ  หาแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1. เด็กหญิงวริศรา   ช้างต้น
2. เด็กหญิงสุชาดา   สีหามาตร
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  นามยงค์
4. เด็กหญิงเปมิกา  จอมพล
5. เด็กหญิงเอวิตา   สมบัติคำ
 
1. นางสวัสดิ์   อินทร์ชำนาญ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  อินทร์ชำนาญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ประชุมพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรืองปะคำ
3. เด็กหญิงชุลีพร  ลมกระโทก
4. เด็กหญิงฐิติพร  บำเพ็ญพงษ์
5. เด็กหญิงสุริยาพร  มานางรอง
 
1. นายสันติ  พวงไธสง
2. นางกัญญาพัชร  รสหอม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม
2. เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง
3. เด็กหญิงนาเดีย  เปรงปราง
4. เด็กหญิงประภาพัฒน์  ก้านเงิน
5. เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา
 
1. นางสาวจันทกานต์  หวังเจริญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พุทธโค
2. เด็กหญิงรุ่งลิยา  ปริกัมศิล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปริญรัมย์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สอนผึ้ง
5. เด็กหญิงอรวี  วงเดช
 
1. นางวิรารรรณ  จันทะเมนชัย
2. นายฉัตรชัย  ชาญเฉลิม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  พันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงพลอยสวย  พวงมาลา
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทำประเสริฐ
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปริกัมศิล
5. เด็กหญิงศรีบุรีนทร์  โสโรมรัมย์
 
1. นางวิรารรรณ  จันทะเมนชัย
2. นางสาวทิพวัลย์  อัครจักร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศิลา 1. เด็กชายคมสิทธิ์  จานรัมย์
2. เด็กชายจิรายุ  มูระคา
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  นินทะสิงห์
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  พันธะนาม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุระขันธ์
 
1. นายสายชล  จันทร์สิงห์
2. นายไพศาล  คาดสนิท
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราญมีชัย
2. เด็กหญิงกานดา  จันทา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ชมตะคุ
4. เด็กหญิงพนิดา  แจ้งประจักษ์
5. เด็กชายเมธี  เคนคำน้อย
 
1. นายสาธิต  ปริวันตา
2. นายอดิเรก  ประทุมตรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายคณิสร  มีน้ำคำ
3. เด็กหญิงชนินาถ  รอดนางรอง
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  ใหญ่กระโทก
5. เด็กหญิงชีวาภร  ชมมี
6. เด็กหญิงณัฐพร  ฉันกระโทก
7. เด็กชายทวีศักดิ์  สารบรรณ
8. เด็กชายธีระวุฒิ  เจริญผล
9. เด็กชายนิรวิทย์  อ่อนปะคำ
10. เด็กหญิงปราณี  คูณกระโทก
11. เด็กหญิงปาริตา  บุญมี
12. เด็กหญิงรมิตา  จันทร์โพธิ์
13. เด็กหญิงรินรุตา  รินเสนา
14. เด็กหญิงรุจิรัตน์  มากนอก
15. เด็กหญิงวรวลัญช์  คำสี
16. เด็กหญิงวิชิตา  แก้วนางรอง
17. เด็กหญิงศศิชา  โพธิ์นางรอง
18. เด็กหญิงสุทธิดา  พันณรงค์
19. เด็กหญิงสุภรัตน์  มาสูตร
20. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลุนอินทร์
 
1. นายเสนอ  ไทยแท้
2. นายปัณณวิชญ์  ชูชาติ
3. นายจิรวุฒิ  สารคร
4. นางสาวมัณฑนา  สังข์ทองหลาง
5. นายภักวิจิตร  เหง้าละคร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กชายกีรติ  จำปาเสน
2. เด็กชายชัยณรงค์   ทิ้งแสน
3. เด็กชายณัฐดนัย   ธรรมดา
4. เด็กชายตะวัน   เทียมทอง
5. เด็กชายทัชชกร   อินทร์ชำนาญ
6. เด็กชายทัตพงศ์   วิชุมา
7. เด็กชายปฏิภาณ   อาสานอก
8. นางสาวปณาลี   วิสุมา
9. นางสาวประวีณา   มาลัยกรอง
10. เด็กชายปรเมศ   พลบัวแก้ว
11. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   ธรรมนิยม
12. นายพุฒิพงษ์  ทิ้งแสน
13. เด็กชายภานุวัฒน์   เทวรัตน์
14. เด็กชายภูริทัต   ลอยนอก
15. เด็กชายวัชระ   คำโส
16. เด็กชายวีรยุทธ   พลดงนอก
17. เด็กชายศุภกิตติ์   กระดานลาด
18. นายสิทธิโชค   ลีแสน
19. เด็กชายสุทธิศักดิ์   ไผ่ล้อม
20. เด็กชายเอกมงคล   ชาญตะกั่ว
 
1. นางรัชนี   อภัยจิตร
2. นางสุมาลี   รุ่งอรุณ
3. นางสาววนิดา   ภาชะโน
4. นายทวี   ศรีนาม
5. นายบัณฑิต  พับพิมพ์สัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  เพ็งมูล
 
1. นางสาวแจ่มนภา  เพ็งมูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงนิษฐเนตร  อิทธิพรม
 
1. นางสาวปทมา  รักสนาม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงปิยนันท์  นาคนวล
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  โอฬาร์ศาสตร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ทลาไธสง
2. เด็กชายวัชรากร  งาหอม
 
1. นางทรงศรี  ทรงประโคน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงธิฆัมพร  จันทร์ไทย
2. เด็กชายธีรพล  บุตรงาม
 
1. นางนิตยา  สุขประเสริฐ
2. นางยุพิน  นวะมะรัตน์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กหญิงกิตติมา  บุญทศ
2. เด็กชายธีรภัทร  แจงกระโทก
 
1. นางสาวสุเมธ  พูนสวัสดิ์
2. นางชูสี  จบสัญจร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 1. เด็กหญิงกรณิศ  เจนทิตย์
2. เด็กชายกิตตินันท์  บุตรทอง
3. เด็กชายธนพล  หาสุข
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองนำ
5. เด็กหญิงมนัสยา  โสปัญหาริ
6. เด็กหญิงรสจนา  พรหมลิ
7. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงดี
8. เด็กชายสมชาย  พิมษ์วงษา
9. เด็กชายอรรถพล  ละอองศรี
10. เด็กหญิงเขมมิกา  เงางาม
 
1. นายชาญชัย  ชินประโคน
2. นางกรกิตติมา  ศรีกล้า
3. นางสาวจินารักษ์  พวงเกษ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย. 1. เด็กหญิงชลดา  พูลแก้ว
2. เด็กหญิงธาริณีย์  เอื้อไธสง
3. เด็กหญิงปิ่น  เขียวนิล
4. เด็กหญิงรัตติกาล  อำพิมพ์
5. เด็กหญิงวนิดา  ประตังทาเน
6. เด็กหญิงวรรธนา  ประตังทาเน
7. เด็กหญิงวาสนา  กาวิน
8. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีนรคุตร
9. เด็กหญิงสาวิณีย์  อุดเสน
10. เด็กหญิงอรนันท์  หาญตระกูล
 
1. นายอุดม  วรรณวิเศษ
2. นายสุวิทย์  มลาศรี
3. นางวันเทา  มลาศรี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ราศรี
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุตรทอง
3. เด็กหญิงนิภรณ์  ด่านกำมา
4. เด็กหญิงพรนภา  ศรีคำหาร
5. เด็กหญิงมณีนุช  ภูวงษ์
6. เด็กหญิงมัณฑนา  ประทุมตรี
7. เด็กหญิงรวีวรรณ  ทิมา
8. เด็กหญิงลักษิกา  ละห้อย
9. เด็กหญิงวรรณวิษา  อ้นประถม
10. เด็กหญิงวรรณิสา  จงจิตร
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทะมัง
12. เด็กหญิงอรพรรณ  หรรษา
13. เด็กหญิงอิศราพร   กาทอง
14. เด็กหญิงเบญจมาพร  เย็นเหลือ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญชิด
 
1. นางโชติกา  สกุลมหาบดี
2. นางสาวกุลภัสสร์สรณ์  เรือนชิน
3. นางสาวเมธาวี  โสภักดี
4. นางวิไลพรรณ  แสนศิริ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงกิจพร  บุญฑีฆ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  สุตะพรม
3. เด็กหญิงกุลจิรา  แจ้งหมื่นไว
4. เด็กหญิงจันทรรัตน์  วงศ์มณีใส
5. เด็กหญิงจินนิภา  แวงดงบัง
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงนิชาภา   มิตรเจริญ
8. เด็กหญิงบุณดา  จำปาทอง
9. เด็กหญิงปนัดดา  นิลพันธ์
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  กาญจนสมบัติ
11. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิพย์นางรอง
12. เด็กหญิงรุจิรา  ฝ่ายพรม
13. เด็กหญิงสุชาดา  ลาภเจริญ
14. เด็กหญิงสุทธิการต์  ฉิมงาม
15. เด็กหญิงอริสา  ทูฉลอง
 
1. นางสาวเกศริน  จันทร์อยู่จริง
2. นางสาวแสงดาว  เจริญรักษ์
3. นางสาวรจนา  ไพรวัน
4. นายฉัตร์ธีรวัชร์  ทองหย่อน
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัชชา  อภัยจิตต์
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  สมัยกุล
 
1. นายศิริศักดิ์  ใจเย็น
2. นางอาทิตยา  วงค์ประยูร
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงชุติกานต์  มนัสศิลา
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  เที่ยงธรรม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เทพธานี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขุม
 
1. นางสาวพัชรี  มาตา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธิดา  เรืองรัมย์
 
1. นางอารีย์  นามวงศ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงสุธินันท์  หาญสุวรรณ์
 
1. นายแดนชัย  เต็งประวัติ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ชุมจิตร
 
1. นายชัยวัฒน์  ชุมศิริวงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวราวัฒนา 1. เด็กหญิงเกสร  แหวนวิเศษ
 
1. นางเปรมยุดา  ประสงค์ทรัพย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงจริญญา  ผิวพรรณ
 
1. นางสุรัชฎา  พลถาวร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 1. เด็กหญิงสุธินี  แพงเจริญ
 
1. นายมนตรี  ศรีขาวรส
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  ศรีสุข
 
1. นางกัญญนันทน์  กลิ่นตันธนานันท์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  มาทา
 
1. นางสาวทัศนี  แสนท้าว
2. นางอานันท์  รัตนวิชัย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  แสนโกฏิ
2. เด็กหญิงอุทุมพร   ตาติจันทร์
 
1. นางสาวทัศนี  แสนท้าว
2. นางสาวกาญจนา  ปักษาพันธ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงวิรียา  อุ่นเรือง
 
1. นางนุ่มนวล  วรรณลี
2. นางสาวสุภาพร  กองศักดิ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 1. เด็กหญิงธนิดา  แสนเสนา
 
1. นายนิมิตร  ตาชูชาติ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงธัญกร  เกื้อจรูญ
2. เด็กหญิงสุจิรา  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ชัยอาจ
 
1. นางดวงดาว  น้อยโลมา
2. นางปทุมทอง  ศรีวงษา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายนวพล  น้อยโลมา
2. เด็กชายศิขรินทร์  อันศึกษา
3. เด็กชายศุกร์พกิจ  สัตรัมย์
 
1. นางคำพู  งุ้นทอง
2. นางมาลิ  ไชยสิน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายจักรินทร์  เจาะใจดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชาอินทร์
3. เด็กชายพีระพล  ผาดี
 
1. นายฉัตร  สืบสำราญ
2. นายสุนทร  สีสุมัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขานพรม
 
1. นายกำพล  พรมสร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กชายจิรภัทร  วัดนางรอง
 
1. นางสาวนิวัฒนา  ปราบพยัคฆา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนโชติ   สถิตสุข
 
1. นางอัจฉราวรรณ  อัครกิตติธาดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายสุรสีห์  วงศ์อามาตย์
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แก้วศักดิ์
 
1. นายกำพล  พรมสร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทคาต
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สิงห์วงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงญาณิศา  จีนชาติ
 
1. นางสาวิตรี  ชมกลาง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
 
1. นางอัจฉราวรรณ  อัครกิตติธาดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กหญิงอนุสรา  กาหลง
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
 
1. นางบัญญัติ  กาทองทุ่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายคมสันต์  บุญศรี
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  โวหารลึก
 
1. นายจีระศักดิ์  ย่านกลาง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กลิ่นตั้น
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  เกษรนวน
 
1. นางสาวฐพัชร์  ฉิมกูล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พวงมาลัย
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กชายศิวกร  ไหลครบุรี
 
1. นายภูษิต  น้อยครบุรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กชายธัชชัย  บัวจะโป๊ะ
 
1. นายภูษิต  น้อยครบุรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นมัสศิลา
 
1. นางรุจี  อุทโท
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงตระการ
2. เด็กหญิงนาตาชา  ชะม้ายกลาง
3. เด็กหญิงพนิดา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงสุภธิดา  ดีด้วยชาติ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียงตั้งรัมย์
6. เด็กชายเกียรติชัย  อุทโท
7. เด็กหญิงเดือนพรรษา  ประจงดี
8. เด็กหญิงเสาวภา  ระหานนอก
 
1. นางรุจี  อุทโท
2. นายสมส่วน  เสาวกูล
3. นางกนิษฐดา  เขตรัมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาดไธสง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  เกลี่้ยงแสนเมือง
3. เด็กหญิงจิรายุ  การสร้าง
4. เด็กหญิงชดาภา  คำตานิตย์
5. เด็กหญิงธิติมา  ธรรมทักษา
6. เด็กหญิงธีรารัตน์  บัวบังใบ
7. นายนัทกานต์  อ่วมรุ้ง
8. เด็กหญิงนารากรณ์  ไฝทาคำ
9. เด็กหญิงปรียานันท์  ถาบุตร
10. เด็กหญิงพฤกษา  มีพวงผล
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพยอม
12. นายวรกมล  ชัยพระอินทร์
13. เด็กชายวีรวุฒ  รักเพื่อน
14. เด็กหญิงสิรามล  ศรีช่วง
15. เด็กหญิงเดือนเต็ม  พลจันทึก
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
2. นายเกรียงไกร  บุญเบ้า
3. นางสาวสุกัญญา  โม้คำ
4. นายณัฐพงษ์  มีศิริ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะจุไทย
2. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ทองประภา
3. เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา
4. เด็กชายธนทรัพย์  ศิริเมฆา
5. เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์
6. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ปราบสกุล
7. เด็กหญิงพัชราภา  ทาหาร
8. เด็กหญิงภัทราภา  เจิมขุนทด
9. เด็กหญิงภาวิกา  มาตา
10. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คงนันทะ
11. เด็กหญิงรัชชาวดี  ศรีเชื้อ
12. เด็กหญิงวรรณวิษา  ชนะชัย
13. เด็กชายศุภกิตติ์  คลังกูล
14. เด็กหญิงสุกัญดา  ฉกรรจ์ศิลป์
15. เด็กหญิงสุชาวดี  ฉกรรจ์ศิลป์
16. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เอี่ยมสะอาด
17. เด็กชายสุรเดช  ศรีเชื้อ
18. เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์นอก
19. เด็กหญิงอิศญา  เสาโร
20. เด็กชายเจษฎาพร  สุดสันเทียะ
 
1. นางเขมจิรา  มงคลวัชรกุล
2. นางอัญนิภา  ศรีชุม
3. นางภัทรานิษฐ์  มงคลธนไพสิฐ
4. นางรวีวรรณ  คงสอดทรัพย์
5. นางเตือนใจ  พยุงตน
6. นางสาววิภาพร  สนทนา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสะแก 1. เด็กชายกิตติกร  พะไลดำ
2. เด็กชายชัยวุฒิ  ทานกระโทก
3. เด็กชายนพคุณ  ปัญญาสิม
4. เด็กชายนภดล  แตงกระโทก
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  พะไลดำ
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีกระสัง
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  กระแจะจันทร์
2. นางปาริชา  โพธิ์จันทึก
3. นางชวนชม  ไถกระโทก
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายณัฐพล  รักศรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  ขำจิตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระสัง 1. เด็กชายวรวุฒิ  สีเหลื่อม
 
1. นางสาวองุ่น   แมตสี่
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศาลางาม
 
1. นายสุชิน  บุญด้วง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กหญิงอนุสรา  กาหลง
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อุทัยมา
 
1. นายสุชิน  บุญด้วง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายสุรฉัตร  ศิริโชติ
 
1. นางสาวรัตติมา  โค่นถอน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญหว่าน
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สงฆ์นางรอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงละอองดาว  ภักดี
 
1. นางเพชรรัตน์  มาดนอก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายณัฐพร  เพ็งประโคน
 
1. นางสาวชุลีพร  เรืองศรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1. นาย สมหมาย  ดีราชรัมย์
 
1. นางมะลิวัลย์  กลีบกลาง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงแพรวรำไพ  รูปเรี่ยม
 
1. Mrs.Risen  S.Cabalida
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กหญิงพลอยตะวัน   ผ้างาม
 
1. นายสัญญา   ตาชูชาติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กชายวรากร  เงินชัยภูมิ
 
1. นายเฉลิมพร  สารศรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รินอาโปร์
 
1. นางโฉมวิไลย  สุรัตน์ภิรมย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทะคาด
 
1. นายเฉลิมชัย  อยู่สาโก
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 1. เด็กหญิงชนิตา  สุดแก้ว
 
1. นายอรรถพล  หวังผล
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสะแก 1. เด็กชายกิตติกร  พะไลดำ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  แตงกระโทก
4. เด็กชายนพคุณ  ปัญญาสิม
5. เด็กหญิงบุญสิตา  แตงกระโทก
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  พะไลดำ
7. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีกระสัง
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  กระแจะจันทร์
2. นางปาริชา  โพธิ์จันทึก
3. นางชวนชม  ไถกระโทก
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ธงไชย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชวดสูงเนิน
3. เด็กหญิงจิราพร  อ่วมอิ่ม
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  ภาแก้ว
5. เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์ศิริ
6. เด็กหญิงฐิติชญา  กล้าพิมาย
7. เด็กหญิงณัฐญา  มะโรงมืด
8. เด็กชายณัฐภูมิ  กุนแก้ว
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรวิเศษศิริกุล
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิสกุล
11. เด็กหญิงธันยธรณ์  เชียงมา
12. เด็กชายธีรภัทร  สันทิศ
13. เด็กชายนิติภูมิ  จะเซ่นรัมย์
14. เด็กชายนิพัฒน์  จัตุรัส
15. เด็กหญิงประภัสสรา  สีลำโกน
16. เด็กหญิงพรสุดา  โชคกลาง
17. เด็กชายภูมินทร์  ปาปะไพ
18. เด็กหญิงยุวธิดา  ภูมิภาค
19. เด็กหญิงรัตนาพร  ชินรัตน์
20. เด็กหญิงวรรณเรศ  แถมดอน
21. เด็กชายวรากร  เงินชัยภูมิ
22. เด็กหญิงศศิธร  วงคง
23. เด็กชายศุภมิตร  คำโหมด
24. เด็กชายสรุจ  โพธิ์จันทร์
25. เด็กชายสุพสิน  สังสัมฤทธิ์
26. เด็กหญิงสุพิชชา  ดาบคำ
27. เด็กหญิงอนุสรา  เพวงค์
28. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีนวลจันทร์
29. เด็กหญิงอรอุมา  ซาไธสง
30. เด็กชายอัฐตินันท์  จันทร์อ่อน
31. เด็กหญิงอาริสา  บุญกระโทก
32. เด็กหญิงอินทิมา  แลสูง
 
1. นายเฉลิมพร  สารศรี
2. นายสรศักดิ์  ซุนเฮงกุล
3. นายณรงค์ศักดิ์  เทพธานี
4. นายจินดา  พลอ่อน
5. นายสุรเดช  กาญจนศร
6. นายนงเยาว์  ภาษี
7. นายชัยสิน  แก้วสีพรม
8. นางสาวหทัยชนก  วรรณกุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะลึก
2. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  จันทร์นอก
3. เด็กชายชนะชัย  สิงห์ชาดา
4. เด็กชายณฐพล  เพ็งโคต
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  เสวกอนันต์
6. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เคล้าฉลาด
7. เด็กชายทักษิณ  ดอนลาดลี
8. เด็กชายทิวัตถ์  คำภูมี
9. เด็กชายธนรัฐ  โสมัสสา
10. เด็กชายธวัชชัย  สินธุภูมิ
11. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันหนองหว้า
12. เด็กชายนันทิพัฒน์  คำทวี
13. เด็กหญิงนิภารัตน์  ทับวิเศษ
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กายะชาติ
15. เด็กหญิงปนัดดา  นะราวงษ์
16. เด็กหญิงปรตรา  โพธิ์ไทร
17. เด็กหญิงปรางทอง  แขมคำ
18. เด็กหญิงปัทมาพร  สิงห์คำ
19. เด็กชายปุณยวีร์  ไทยลือนาม
20. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  กองคำ
21. เด็กหญิงพัชรี  นิเรียงรัมย์
22. เด็กชายพิพัฒน์  เศษสุวรรณ
23. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  มะลิลา
24. เด็กชายพิระพงษ์  ศรีสมศักดิ์
25. เด็กหญิงพีระนัน  ชำนาญกอง
26. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมโสฬส
27. เด็กชายวรวุฒิ  กมลมา
28. เด็กชายวุฒินันท์  สุวรรณสังโส
29. เด็กชายศุภกร   ภัทรประภาพงษ์
30. เด็กหญิงสุพิชชา  ชินพลชาย
31. เด็กหญิงสุภัตรา  บุตรโสภา
32. นางสาวสุภาพร  สร้อยทอง
33. เด็กชายสุวิชยา  กองสกุล
34. เด็กหญิงอริศรา  ฤทธิ์เดช
35. เด็กชายอัทธชา  สุดพูล
36. เด็กหญิงอุมาพร  พรหมลักษณ์
37. เด็กหญิงเบญญาภา  สมในใจ
38. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สทักรัมย์
39. เด็กหญิงเอื้ออาทร  พวงพี
40. เด็กชายโยธิน  เชื่อมรัมย์
 
1. นายสุนัย  แก้วอำไพ
2. นายมงคลวัฒน์  อาศัยนา
3. นายสุรกานต์  ยังวุฒิกูล
4. นางสาวสงกรานต์  อาจหาญ
5. นางสาวมลฤดี  โป้ยสกุล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่อนศรี
2. เด็กชายธีระพัฒน์  สุขวงค์กฎ
3. เด็กชายธีระพันธ์  สุขวงค์กฎ
4. เด็กชายปริญญา  แปลงดี
5. เด็กชายปิยเทพ  พันโย
6. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ประถมบุตร
7. เด็กชายภานุวัฒน์  วิญญาสุข
8. เด็กหญิงมุฑิตา  สังขศิลา
9. เด็กหญิงวิภาศิริ   กรรเชียง
10. เด็กหญิงสุปรียา  หวังดี
 
1. นางธารารัฏฐ์  ภักดีธรรมวิทย์
2. นางสิริ์กาญจน์  สิงห์เสน
3. นายประพันธ์  มีศิริ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ดิษมา
2. เด็กชายชัยธวัช  มีแสวง
3. เด็กชายธีรพล  สุไตทอน
4. เด็กชายธีรวิชญ์  ยศดี
5. เด็กหญิงปรียานุช  จันหอม
6. เด็กชายปัญญา  ประเมินชัย
7. เด็กหญิงปิยดา  วงศา
8. เด็กหญิงพรทิพย์  สัตย์ตะรัมย์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  พึ่งลมเย็น
10. เด็กชายสุรกิจ  จันทร์สิงห์
 
1. นายสากล  หนูน้อย
2. นางสาวสิริการย์  ดิษย์ชนะพงศ์
3. นายณัชนพ  แกล้วกล้า
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  มาระทัด
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  จามชาติ
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นามวงค์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทวีพูน
5. เด็กหญิงพรทิวา  อินผลสุข
6. เด็กหญิงวริศรา  พันธ์น้อย
7. เด็กหญิงวิริยาพร  บริสุทธิ์ศิลป์
8. เด็กหญิงอารียา  ชาดี
 
1. นางศิโรรัตน์  ทองคำดี
2. นายนิพล  ทองคำดี
3. นางสาวปราชญ์ชฎาพร  ฉุนเชื้อ
4. นางสาววรชพรพรรณ  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์วรี  สังข์อินทร์
2. เด็กหญิงชลมาศ  ปริงปราง
3. เด็กหญิงธฤตมน  ซอมประโคน
4. เด็กหญิงพัชราภา  ศิริสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศิรัชฌา  สัตย์ฌุชนม์
6. เด็กหญิงอะชิตระยา  โคตุทา
7. เด็กหญิงเมธาวดี  ยอดทะเล
 
1. นางโกสุม  สวัสดิ์พูน
2. นางนงนภัส  ทรงประโคน
3. นางสาวคุลิกา  ชารัมย์
4. นางสาวภาณุมาศ  ดีมีแสง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  นุ่มนวลศรี
2. เด็กหญิงพรรณิภา  รินทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโยหะ
4. เด็กหญิงสุปภัสสรา  ยัสสระ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  จงกระโจม
6. เด็กหญิงหิรัณยา  กุยลอยทาม
7. เด็กหญิงอรภา  ลอยทาม
8. เด็กหญิงแก้วตา  ทวีโภค
 
1. นางสาวธราภรณ์  บำรัมย์
2. นางสาวศิริวรรณ   แก้วอำไพ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดวงนิล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มือขุนทด
3. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองนางรอง
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  เรืองนางรอง
5. เด็กชายประณยา  ฤทธิ์นอก
6. เด็กหญิงปาราวี  ลายพยัคฆ์
7. เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์โสดา
8. เด็กหญิงสุปัญจรีพร  จรเอ้กา
 
1. นางปริศนา  รินทรุด
2. นางสาวปริศริญญา  รินทรุด
3. นางทิพวรรณ  หาญวารี
4. นางสาวนิวัฒนา  ปราบพยัคฆา
5. นางสาวอัญชนาภรณ์  แก้วอุทัศน์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายกรกิจ  เภสัชชะ
2. เด็กหญิงณัชชา  อาจเอื้อม
3. เด็กชายธีรภัทร  เนียมกูล
4. เด็กชายธีรภัทร์  อนันต์นิล
5. เด็กหญิงนันทิชา  คำคล้อย
6. เด็กหญิงปัทมวรรณ  รัจรัญ
7. เด็กหญิงปิยนันท์  มหากัณฑ์
8. เด็กหญิงมัลนิสา  ต่วนกระโทก
9. เด็กหญิงศศิประภา  จุฬามณี
10. เด็กชายศุภฤกษ์  จุลผักแว่น
11. เด็กชายสิงหเดช  นุ่นกลาง
12. เด็กชายอครพล  เอมโอช
13. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์สิงห์
14. เด็กหญิงเกวลี  ชัยศิลป์
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
2. นางสุดารัตน์  พรมสร
3. นางวิไลลักษณ์  โชติช่วง
4. นางดวงมาลย์  สุวรรณหงษ์
5. นางยุพิน  เจียรัมย์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ขุนทิพย์ทอง
2. เด็กชายพัสกร  เข็มนางรอง
3. เด็กหญิงมัณฑนา  เทพจังหรีด
4. เด็กชายศุภชัย  ดุษฎี
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ใหญ่กระโทก
 
1. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
2. นางวรนุช  อิสริยจงกล
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงมธุรส  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงสวัสดี  นุ่มนวลศรี
 
1. นางชมพูนุช  ลีสม
2. นางจรรยา  แก้วพรม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงจีรพร  อุไรรัมย์
 
1. นางสาวปรางทิพย์  สุนทรภักดี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงสโรชา  ตันปิติ
 
1. MissLiu  Jialing
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายเซินกุ้ย  หวง
 
1. MissLiu  Jialing
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายชุติพนธ์  ขวัญทวี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ดีมิตร
3. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร
4. เด็กหญิงสุพพัตรา  ละเอียด
5. เด็กชายอนันต์  ศรีเสนา
6. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์ทอง
 
1. นายโกเมศ  โล่ห์นารายณ์
2. นางวรุณกาญจน์  สุทธศรีเมธีชัย
3. นางกัลยา  เทียนวรรณ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขกูล
2. เด็กชายชินวัตร  วงศ์ประโคน
3. เด็กหญิงณัฐชา  จิตระเบียบ
4. เด็กชายนันทฉัตร  พรมรุกขชาติ
5. เด็กชายสุทธิภัทร  พรมรุกชาติ
6. เด็กหญิงอลิสสา  คุณวงค์
 
1. นายประเสริฐ  ทองช่างเหล็ก
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พึ่งโค
2. เด็กชายจีรวัฒน์  บุญทูล
3. เด็กชายจีระศักดิ์  ศิริบูรณ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีเย็น
5. เด็กชายนพดล  ยางนอก
6. เด็กชายวรวิทย์  ทองเขียน
7. เด็กชายวัชรินทร์  นามฝาง
8. เด็กชายเมธี  หนุนเจริญ
 
1. นายบัลลังก์  เสียงดี
2. นายสุทัศน์  โฉมอุปฮาด
3. นางสุภกาญจน์  เสียงดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ถนอมมิตร
2. เด็กชายจักรพงศ์  ปัญญายงค์
3. เด็กหญิงจิดาภร  ประเมินชัย
4. เด็กหญิงจิดาภา  ประเมินชัย
5. เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสมะมี
6. เด็กหญิงนิภาพร  โพธิสาย
7. เด็กหญิงนิรชา  หมูสีโทน
8. เด็กชายวโรดม  ดวงจิตดี
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สุภผล
10. เด็กชายเสกสันต์  สุภผล
 
1. นางแพรวพรรณ  นาคนวล
2. นางสาวขวัญจิต  จงกลาง
3. นางรุ่งนภา  เศษสุวรรณ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูทำนบ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองเฟื่อง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กองสูงเนิน
5. เด็กหญิงยุพิน  นาคินชาติ
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อานไธสง
7. เด็กหญิงวรนุช  เกิดนารี
8. เด็กหญิงสุดปราถนา  ดวงนิล
9. เด็กหญิงหทัยชนก  จำปาศรี
10. เด็กหญิงอารียา  รักพลวงศ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  เที่ยงมน
2. นางสาวอ้อมฤดี  เมืองศรี
3. นางสาวธนิตา  นามฤทธิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อาษากลาง
2. เด็กหญิงปัญจภรณ์  เพ็ชรทะเล
3. เด็กหญิงพิยพร  ปักษา
4. เด็กหญิงศศิตา  ศิลากุล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  คงนันทะ
 
1. นายเรียด  พรหมบุตร
2. นางอำไพ  พรหมบุตร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงพณิชา  อิ่นอ้อย
2. เด็กหญิงวราพร  จิตติ
3. เด็กชายวันชัย  พงษ์เชื้อ
 
1. นางสาวฉัตนฬี  ทองดี
2. นางปราณีต  คนชุม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สาดศรี
2. เด็กหญิงสุดา  หมอปะคำ
3. เด็กหญิงสุธิดา  แววสูงเนิน
 
1. นางพิศสมร  น้อยหลุบเลา
2. นางสมพงษ์  เนื้อทอง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทิพย์อักษร
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิพงษ์  แวงเกตุ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ  พรมทะเล
2. นางทิวาภัค  มะธิมา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียนเจษฎา
2. เด็กหญิงนริศรา  นุพันธ์
3. นางสาวเกวลิน  เนตรดำกูล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สงสาร
2. นางสุดารัตน์  อะช่วยรัมย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถนน 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทวยมา
2. เด็กหญิงรสนันท์  พุกรัดกรุด
 
1. นายณัฐพงษ์  ประกลม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. นายภายุวัฒน์  พงษ์อำพันธุ์
2. นางสาวสุดารัตน์   เป็นนวล
 
1. นางสิรินธร   วัชรพืชผล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายชลชาติ  บุญเจียม
2. เด็กชายพิชชากร  กลิ่นหวล
 
1. นางตะวันรัตน์  ประกอบใจ
2. นางนัฐกาวัลย์  มณีศรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เข็มผะกา
2. เด็กหญิงเมษา  ไชยกิตติ
 
1. นางสายฝน  ทิพย์อักษร
2. นายอนุรักษ์  ฉัตรชัยรัตนเวช
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กชายฐิติวัสส์  นามตะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์นอก
 
1. นางกัญญารัตน์  อุทัยรัตน์
2. นายอภิชาติ  คุยสูงเนิน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สุขล้อม
2. เด็กชายสหภพ  กองเสลา
 
1. นายพัฒนพงษ์  น้อยวิบล
2. นายธานินทร์  สวยรูป
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงจิรารัช  ชื่นพงษา
2. เด็กหญิงเสาวภา  พงษ์อินทร์วงษ์
 
1. นางตะวันรัตน์  ประกอบใจ
2. นายมงคล  มณีศรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงชนิชา  ก้องพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุณล้าน
 
1. นายวีระ  ประเสริฐศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุขรัตน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กชายธนกฤต  บุญกองชาติ
2. เด็กชายสุธาวิศน์  สองคร
 
1. นายณัฐพงษ์  จีนฉายา
2. นายบัญชา  คนชุม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ประกอบธรรม
2. เด็กหญิงหยาดนภา  กติการ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ประเสริฐศรี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายวรวุฒิ  พันธะรักษา
2. เด็กชายสุรพัศ  จันนวล
 
1. นายเจษฎา  แผ้วพลสง
2. นางณัฐธยาน์  รัตนไพศาล
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ดอนหล้า
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขยิ่งทวี
3. เด็กหญิงสุธินี  รักษา
 
1. นางสาวบังอร  รัตนวรรณ
2. นางสาวสว่างจิตร  ปัดทุม
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กชายทนากร  สนทนา
2. เด็กหญิงนิภา  ตั้งชาติ
3. เด็กชายอนุชา  มาศเลิง
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นายธนวัฒน์  ศุุภวงค์ชินศรี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กชายนวพล  ส่งพิมาย
2. เด็กหญิงวรนุช  ศรีนวล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาญไธสง
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นางสาวโชติรส  มากชุมแสง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายฆนาการ  ชื่นเปรื่อง
2. เด็กชายทักษิณ  สังขระ
3. เด็กชายอัครพงษ์  วงศรีเขา
 
1. นางขนิษฐา  บุตรเงิน
2. นางปาณิสรา  ใสสว่าง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  วงศ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  แอมไธสง
3. เด็กชายเนติพงษ์  ปลัดประโคน
 
1. นายมหิดล  ชัยมีเขียว
2. นางสาวรัสวดี  ศรีดาพล
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กหญิงนิภา  ตั้งชาติ
2. เด็กหญิงวรนุช  ศรีนวล
3. เด็กชายอนุชา  มาศเลิง
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นายธนวัฒน์  ศุภวงค์ชินศรี
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 1. เด็กหญิงกวางกมล  สะเกรัมย์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  แสงกระโทก
3. เด็กหญิงสรัญญา  ดาทอง
 
1. นายธนากร  นภาภรณ์
2. นางรัตนสุพร  กาแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กชายธนธรณ์  จำลองชาติ
2. เด็กชายธีรพงษ์  สับปศรี
3. เด็กชายพงศธร  ทองศรี
 
1. นายสงกรานต์  คเชนกูล
2. นางวราภรณ์  คเชนกูล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายจักรกฤษ  เหมกุล
2. เด็กชายธนายง  ช่างนำ
3. เด็กชายอติชาติ  ศรีนาคา
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหิน 1. เด็กชายณรงค์รัตน์  เพียวสูงเนิน
2. เด็กหญิงณิชา  มาพิบูลย์
3. เด็กหญิงอุษณิษา  ครุฑหมื่นไวย
 
1. นายบัลลังก์   แคนสิงห์
2. นางสังวาลย์  แคนสิงห์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงดรุณี  สิงหาญ
2. เด็กหญิงพิมลภัทร  ศิริดล
3. เด็กหญิงอุทัยวดี  จู๋นางรอง
 
1. นายไกร  ธิราชรัมย์
2. นางนุ่มนวล  วรรณลี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หมวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โกฎกระโทก
3. เด็กหญิงนภาพร  เหลือสืบพันธ์
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  พึ่งชุมแสง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แวงสันเทียะ
6. เด็กหญิงอรกานต์  ศรีจันทร์
 
1. นางตุลยา  ศรีการุณ
2. นางสาวจารุณี  สิงห์สถิตย์
3. นางสาวพัทธพร  คนชุม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงกัลยา   คนชุม
2. เด็กหญิงกุลจิรา    เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์   อะมินรัมย์
4. เด็กหญิงฉัตรสุดา  แลสันเทียะ
5. เด็กหญิงชุติมา   คนชุม
6. เด็กหญิงนฤมล   คนชุม
 
1. นางรัชนี  เทือนสุทน
2. นางสาวทิฆัมพร   ชาติเพ็ชร
3. นางสาวยุพาพร  รองดอน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายดิษกร  สุขหนองบึง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทับคำมูล
3. เด็กชายอนุรุตน์  กัญญามาศ
 
1. นางปราณีต  คนชุม
2. นางนำทรัพย์  องค์สวัสดิ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สิงห์คำ
2. เด็กชายวิษณุ  ชะเทียนรัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  นิลพันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  กาละสี
2. นางพลอยชนก  กาละสี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์  ลีตี
2. เด็กชายสิทธิกร  พินิจนาม
3. เด็กชายสุทธิภัทร  โลหากาศ
 
1. นายสมชาย  สุขรัตน์
2. นางสาวสยามล  สุขรัตน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่างรัมย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา   พ่อค้า
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก่นหล้า
 
1. นายสมชาย  สุขรัตน์
2. นางสาวศยามล  สุขรัตน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  จำเริญสุข
2. เด็กหญิงมนทการ  อุดมครบ
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชะเทียนรัมย์
 
1. นางประชุม  บุญกองชาติ
2. นายไพโรจน์  สังข์ป้อม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ถาพินนา
2. เด็กหญิงอรพิน  พืมขุนทด
3. เด็กหญิงไพรินทร์  เข็มโพธิ์
 
1. นางอำไพวรรณ์  แหวนจะโป๊ะ
2. นางสาวสุริกิจ  การะเกต
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 1. เด็กหญิงจันทิมา  โฉมงาม
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  กลัดสันเทียะ
3. เด็กหญิงยศติกานต์  ใหญ่กลาง
 
1. นายสุพจน์  ทวนไธสง
2. นางรัชฎาภรณ์  เล้าศิริ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงกวิสรา  เมฆปะคำ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ทาหนองโดก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  มีสานุ
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นายจิรวุฒิ  สารคร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงจิรณา  ตุ่มผกา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  สุนทรัตน์
3. เด็กหญิงสุธิมา  คำน้อย
 
1. นางเกวลิน  ทองเอี่ยม
2. นางสาวรจนา  นุชนาด
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หลวงแสง
2. เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมนางรอง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงเวียน
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นางสาวรัตนา  สุวรรณวิเศษภูมิ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงนนทิยา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงรจนา  สวัสดี
 
1. นางธัญญาลักษณ์   ประสาระเอ
2. นายทศพร  สีหะวงษ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณภา  ยินดีชาติ
2. เด็กหญิงสุชาดา  แขนโคกกรวด
3. เด็กหญิงสุมานัส  อาจทวีกุล
 
1. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
2. นายทศพร  สีหะวงษ์
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทพวงศ์
2. เด็กชายราวา  ดวงนิล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อรมรัมย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองเรือง
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงธีมาพร  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงปภัสรา  ทองไทย
3. เด็กหญิงมินตรา  ใจมาภักดี
 
1. นางสุพรรณ์  ล้อมกระโทก
2. นางวรางคณา  สวยสะอาด
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายชาย  บุญหนุน
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญวอน
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ตักกศิลาพันธุ์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายธนพล  วะดี
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายนนทการ  วิรัตน์
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายกิตติกุล  ศิริโส
 
1. นางรุจิรา  ทองพระพักตร์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายศรายุทธ  จะสูงเนิน
 
1. นางนุ่มนวล  วรรณลี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายพิษณุ  บัวคง
3. เด็กชายแมททิว  จูนนางรอง
 
1. นางลดาวัลย์  อุ่นคำ
2. นางจิระภา  โพธิ์ลอง
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล   การงานดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา   ลัดกระโทก
3. เด็กหญิงสุพินญา   ยางสุด
 
1. นางณัฏฐณิฏฐ์   ปริวันตา
2. นางนุจรี   ช่วงชัย
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ขำเอนก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นัยสุทธิ์
 
1. นางสมพร  วิดประโคน
2. นางพัฒนา  อริยะศิริวงศ์
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พูนแก้ว
2. เด็กชายศรัญภูมิ  บุญเจริญ
 
1. นางสาววรารัตน์   รุ่งเป้า
2. นางประภัสสร  ธรรมสา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เฝ้ากระโทก
 
1. นางการุณา  นาคินชาติ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณษา  อรรคฮาด
 
1. นางสิริปัญญ์  ศรนอก
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายสิทธิพล  อุดทาเวียง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วิเศษกูล
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขันนารัตน์
 
1. นายแสวง  วรหสังค์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ว่องไว
 
1. นางละมัย  ศรีตะสังข์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. เด็กหญิงวินัดดา  เจริญศิริ
 
1. นายโชค  แก้วยงกฎ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขสำราญ 1. เด็กชายกิติชัย  พรมตื้อ
 
1. นางสาวนิตยา  ทองใบ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 1. เด็กหญิงศวิตา  ท่งกระโทก
 
1. นางสาว ภควรรณ  ชินนะภา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายชาคริต  เถียรกิตติพงศ์
 
1. นางลดาวรรณ์  รักสัตย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายนิรุตต์  กลิ่นบุหงา
 
1. นางณัฐธิดา  แจ้งสูงเนิน
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงอภิญฎา  กุลวงศ์
 
1. นางฐิตาภรณ์  แรงประโคน
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย. 1. เด็กชายรัฐพล  โคตรศรี
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อไธสง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงดารุณี  ศรีสุขา
 
1. นางวนิดา  คลายโศก
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายดนุสรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวกนกอร  กระมล
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 1. เด็กหญิงเขมิกา  พรมสูงเนิน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปราบสกูล
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กชายศุภกิจ  วิทย์ไธสง
 
1. นางกันย์ชลี  อันดี
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 1. เด็กหญิงปิยะพร   สารคาม
 
1. นางสำเนียง   แกล้วกล้า
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  นุชผักแว่น
 
1. นางมาลินี  พึ่งภพ
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  โกยกอง
 
1. นายปุระกานต์  นาคปทุมมา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กชายธนทัต  เผ่าเวียงคำ
 
1. นางสาวนิวัฒนา   ปราบพยัคฆา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงกนกพร   พยัคกุล
2. เด็กหญิงกรรภิรมณ์  เที่ยงฤทธิ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ด้วงนางรอง
4. เด็กหญิงธนพร  พยัคกุล
5. เด็กหญิงปทุมมา  กุลทอง
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์  อรัญพันธ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สมานประธาน
2. นางขนิษฐา  ประสาร
3. นางพรพิมล  นิรัยรัมย์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรานิชฐ์  เมฆปะคำ
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  เลิศกระโทก
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  เลิศเกษม
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นายพิทยา  ดีมาก
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายนภดล  กมลวิบูลย์
2. เด็กชายอรรถพล  ผลวิลัย
3. เด็กชายอิสระศักดิ์  วาปีโย
 
1. นายศรีทอง   พูนประโคน
2. นางสาววรลักษณ์  สุขกลาง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายกฤษกร  มังคะลา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  วรรณยุทธ
3. เด็กชายอนุทัศน์  วงศ์ใส
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
2. นางนุ่มนวล  วรรณลี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายชานน  บุญเกิด
2. เด็กชายปานรวัช  บัวทอง
3. เด็กชายพนฐกร  สุขนางรอง
 
1. นางสาววาสนา  ปราบสกุล
2. นางสาวกัลยา  กาละมูล
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำปุย
2. เด็กชายวัฒนา  ศรีสม
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ปะริญ
 
1. นางอวยพร  พลพฤกษ์
2. นางพัสดา  วาเสนัง
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชายพันธุ์
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  โนวะ
 
1. นางกุลฉัตร  ดำรงเธียรกุล
2. นางสาวยุภาพร  วงษ์วิพัฒน์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายณพธวรรษ  จีนรัมย์
2. เด็กชายอนิวัตติ์  ส่งศรี
 
1. นายภาณุพงษ์  สมสวย
2. นางสาวจารุวรรณ  เกศดำขวา
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  เวียนประพันธ์
2. เด็กชายสุตนันท์  วันนอก
 
1. นายประเสริฐ  ปิ่นแก้ว
2. นายภาณุพงษ์  สมสวย
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กชายชัยรัตน์  อาจทวีกุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์   วิชัยสุชาติ
 
1. นางประกอบกานต์  ปะกิระคะ
2. นางฉัตราพรรณ  นามปราศัย
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงพรพิมล  เข็มนางรอง
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สาดนอก
3. เด็กหญิงอธิชา  บุญเจริญ
 
1. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
2. นางวรนุช  อิสริยจงกล
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อินพะเนาว์
2. เด็กชายสาริน  ทิพย์อักษร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ใสกระโทก
 
1. นายปัญญา  ตามประหัตถ์
2. นางกันติชา   อ่อนปะคำ
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายเสกสรรค์  มุ่งเขตต์กลาง
 
1. นายสุวัฒน์  อยู่แท้กูล
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายศรันย์  ครจอหอ
 
1. นายสุวัฒน์  อยู่แท้กูล
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1. นายศักดา  ถนอมสิน
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. นายธีรภัทร   ทีลาด
 
1. นายโกศล   มหานาม
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายเสกสรรค์  มุ่งเขตต์กลาง
 
1. นายสุวัฒน์  อยู่แท้กูล
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญประกอบ
 
1. นายสุวัฒน์  อยู่แท้กูล
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 1. เด็กหญิงมธุรดา  นาบุญ
 
1. นายศักดา  ถนอมสิน
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. นายอนุชา   การฉิ่ง
 
1. นายโกศล   มหานาม