สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 9 6 8 23 30 5 0 0 35
2 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 9 4 6 19 27 5 1 0 33
3 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 8 4 3 15 16 2 1 0 19
4 บ้านปากช่อง 8 2 0 10 11 2 1 0 14
5 วัดน้ำไหล 7 1 0 8 9 1 1 2 11
6 บ้านโคกเขาพัฒนา 6 1 5 12 16 0 0 0 16
7 บ้านขามเสม็ดบำรุง 5 3 7 15 16 7 1 0 24
8 อนุบาลปะคำ 5 3 2 10 13 1 0 0 14
9 บ้านฝ้าย 5 2 1 8 10 1 1 1 12
10 อนุบาลโนนสุวรรณ 5 0 2 7 9 1 0 0 10
11 บ้านขามน้อย 5 0 0 5 7 0 4 0 11
12 แสนสุข 4 8 4 16 22 6 3 0 31
13 บ้านลำนางรอง 4 6 4 14 17 2 1 0 20
14 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 4 6 1 11 15 5 2 0 22
15 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 4 3 3 10 17 2 1 0 20
16 บ้านหินโคน 4 1 1 6 7 1 0 0 8
17 บ้านหนองหญ้าวัว 4 0 1 5 4 1 0 0 5
18 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 3 5 0 8 9 0 0 0 9
19 บ้านแท่นบัลลังก์ 3 4 2 9 11 1 1 1 13
20 บ้านสระสะแก 3 3 4 10 13 3 0 0 16
21 กมลลักษณ์ 3 3 3 9 15 3 3 1 21
22 บ้านหนองย่างหมู 3 3 3 9 13 0 2 0 15
23 บ้านทุ่งจังหัน 3 3 1 7 9 1 2 0 12
24 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 3 3 1 7 9 1 1 0 11
25 บ้านศรีม่วงแดง 3 2 1 6 9 1 1 0 11
26 บ้านหนองหมี 3 2 1 6 5 6 0 0 11
27 บ้านเทพพัฒนา 3 2 0 5 7 0 0 0 7
28 วัดโนนศรีคูณ 3 1 1 5 5 1 0 0 6
29 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 3 0 1 4 5 1 0 0 6
30 บ้านดอนไม้ไฟ 2 3 2 7 11 3 2 1 16
31 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 2 3 2 7 7 4 0 1 11
32 บ้านดอนสมบูรณ์ 2 2 2 6 8 2 0 0 10
33 ชุมชนวัดชุมพร 2 2 1 5 10 2 2 1 14
34 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 2 1 7 10 17 2 1 0 20
35 อนุบาลหนองกี่ 2 1 2 5 9 5 0 0 14
36 บ้านหนองกวางทอง 2 1 2 5 7 3 1 0 11
37 บ้านหนองแวง 2 1 1 4 11 2 1 0 14
38 ไทยรัฐวิทยา 26 2 1 1 4 10 3 0 0 13
39 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 2 1 1 4 8 1 1 0 10
40 วัดก้านเหลือง 2 1 1 4 7 2 0 0 9
41 บ้านห้วยก้อม 2 1 1 4 6 0 0 0 6
42 บ้านม่วงงาม 2 1 1 4 4 0 0 0 4
43 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 2 1 0 3 9 1 1 1 11
44 บ้านโนนสูงน้อย 2 1 0 3 6 4 2 0 12
45 บ้านหูทำนบ 2 1 0 3 4 1 2 0 7
46 บ้านโคกไม้แดง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
47 บ้านสันติสุข 2 0 1 3 4 3 0 0 7
48 บ้านหนองถนน 2 0 1 3 3 0 0 1 3
49 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 2 0 0 2 3 1 0 0 4
50 บ้านเสลาโสรง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
51 บ้านโคกลอย. 2 0 0 2 2 0 0 0 2
52 ชุมชนบ้านดอนอะราง 1 8 5 14 19 3 3 1 25
53 อนุบาลหนองหงส์ 1 6 3 10 16 6 4 3 26
54 บ้านหนองทองลิ่ม 1 6 0 7 11 5 1 1 17
55 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 1 4 2 7 12 3 0 0 15
56 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1 4 1 6 9 3 0 1 12
57 มารดาวนารักษ์ 1 4 0 5 7 4 0 0 11
58 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 1 3 2 6 10 1 0 0 11
59 บ้านราษฎร์รักแดน 1 3 2 6 6 3 0 0 9
60 วัดสุขสำราญ 1 3 1 5 15 4 1 0 20
61 ราชประชานุเคราะห์ 1 3 1 5 11 3 0 0 14
62 บ้านโคกยางหนองตาสี 1 3 0 4 6 1 2 0 9
63 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 1 3 0 4 6 0 0 0 6
64 บ้านหนองหว้า. 1 2 2 5 10 0 1 1 11
65 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1 2 1 4 10 4 1 1 15
66 เบญจมาศกุญชร 1 2 1 4 4 1 2 0 7
67 นิภาศิริ 1 2 0 3 7 2 1 0 10
68 บ้านหนองตะครอง 1 2 0 3 6 2 1 1 9
69 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1 1 5 7 10 3 1 0 14
70 บ้านหนองโบสถ์ 1 1 2 4 7 5 0 0 12
71 บ้านบุกระสัง 1 1 2 4 5 0 0 0 5
72 บ้านหนองตาดำ 1 1 1 3 6 5 0 2 11
73 บ้านหนองกง 1 1 1 3 6 1 0 0 7
74 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 3 6 1 0 0 7
75 บ้านปลื้มพัฒนา 1 1 1 3 4 2 2 0 8
76 บ้านแท่นทัพไทย 1 1 1 3 4 1 1 0 6
77 บ้านโนนศิลา 1 1 0 2 5 0 0 0 5
78 บ้านหนองเสม็ด 1 1 0 2 4 1 0 0 5
79 ภรภัทร 1 1 0 2 3 0 2 0 5
80 บ้านหนองตะคร้อ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
81 บ้านโคกมะค่า 1 1 0 2 2 3 0 0 5
82 มารีพิทักษ์ 1 0 3 4 8 0 1 0 9
83 บ้านน้อยหนองหว้า 1 0 1 2 4 2 1 0 7
84 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 1 2 4 0 1 0 5
85 บ้านกระเบื้อง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
86 บ้านอุบลสามัคคี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
87 บ้านโคกยาง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
88 บ้านผไทรวมพล 1 0 1 2 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองบัวลี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
90 บ้านโคกกระชาย 1 0 1 2 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 0 1 4 0 0 1 4
92 วัดห้วยหิน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
93 บ้านบัวตะเคียน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
94 วราวัฒนา 1 0 0 1 2 1 2 0 5
95 บ้านบุ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
97 บ้านหนองถั่วแปบ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
99 วรเวทยากร 1 0 0 1 1 2 3 0 6
100 บ้านโคกลอย 1 0 0 1 1 1 0 1 2
101 บ้านคลองหิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านคูขาดน้อย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
104 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านตะโก "วันครู 2501" 1 0 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านปรือพวงสำราญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 0 3 2 5 6 5 0 1 11
108 อนุบาลโนนดินแดง 0 2 2 4 12 4 0 0 16
109 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
110 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 0 2 0 2 2 1 0 0 3
111 บ้านถาวร 0 1 2 3 7 3 1 0 11
112 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 0 1 2 3 5 0 0 0 5
113 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 2 3 3 2 1 0 6
114 บ้านบาระแนะ 0 1 2 3 1 4 1 0 6
115 บ้านคลองโป่ง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
116 บ้านตากอง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
117 บ้านสระขาม 0 1 1 2 4 0 0 0 4
118 บ้านซับคะนิง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
119 บ้านเขว้า 0 1 1 2 3 0 0 0 3
120 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
121 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 1 0 1 5 0 0 0 5
122 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
123 บ้านหนองโบสถ์. 0 1 0 1 3 0 0 0 3
124 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 1 3
126 ไทยรัฐวิทยา 90 0 1 0 1 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองเพชร 0 1 0 1 1 4 1 0 6
128 บ้านหนองโคลน 0 1 0 1 1 2 0 0 3
129 บ้านสุขสำราญ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
130 ตุลยาธร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
131 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
132 บ้านเสลา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
133 บ้านสมจิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 ไตรคาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
135 บ้านศรีภูมิ 0 0 4 4 7 2 1 1 10
136 บ้านสระขุด 0 0 2 2 6 1 0 0 7
137 บ้านหนองละหานทราย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
138 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
139 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
140 บ้านหนองแช่ไม้ 0 0 1 1 2 0 2 0 4
141 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
142 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
143 บ้านไทรออ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองตาเยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
145 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 ชนิดา 0 0 0 0 6 2 0 1 8
147 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
148 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 บ้านโคกปราสาท 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
151 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านนายาวสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
153 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
157 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านโคกสูงคูขาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 ชุมชนบ้านโคกว่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านน้อยสะแกกวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองม่วง. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกตาพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
171 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
172 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านสระตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านนาจาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 210 172 613 955 237 94 32 1,286