หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
2 นายปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
3 นายสุชิต ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
4 นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
5 นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
6 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการอำนวยการ
7 นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
8 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
9 นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นาสางภานุมาศ ทรงประโคน ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
13 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
14 นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
15 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
16 นางวิรนณ ฮุยเป้า ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
17 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
18 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
19 นางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
20 นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
21 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
22 นายสุชิต ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
23 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
24 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
25 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
26 นายวิเชียร พลจันทึก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
27 นายพชร เทียมวงษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์ ICET คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
28 นายก้องณรงค์ อภัยจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) กรรมการบันทึกคะแนน
29 นางสาววิชญรัตน์ ธนาสวัสดิ์พูน ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) กรรมการบันทึกคะแนน
30 นายสุรชัย จวงศร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการบันทึกคะแนน
31 นางสาวนันทพร เมฆหมอก เจ้าหน้ที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสวยสอ กรรมการบันทึกคะแนน
32 นางอุไรวรรณ หมั่นประโคน ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน
33 นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน
34 นายชนะศักดิ์ เสาวพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) กรรมการบันทึกคะแนน
35 นางสาวศศิธร ศรนอก ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน
36 นางพลอยชนก กาละสี ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน
37 นายทวีพงษ์ ดีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน
38 นางสาวอรดี นาคกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนางรองฯ กรรมการบันทึกคะแนน
39 นายธีรวุฒิ เข็มทิศ ครู โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) กรรมการบันทึกคะแนน
40 นางสุพรรณี อินนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม กรรมการบันทึกคะแนน
41 นางพิมนภัทร์ ชุกชุม ครู โรงเรียนวัดสุขสำราญ กรรมการบันทึกคะแนน
42 นางสาวพิณชนก ชุยจันทึก ครู โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา กรรมการบันทึกคะแนน
43 นางสาวปริศนา นพพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา กรรมการบันทึกคะแนน
44 นางสาวอัญส์ชิสา นาคินชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลปะคำ กรรมการบันทึกคะแนน
45 นางสาวอำไพ ทิพย์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านเสลา กรรมการบันทึกคะแนน
46 นางสายเปล นาคินชาติ เจ้าหน้ที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ กรรมการบันทึกคะแนน
47 นางสาวกรนิข วิจตรศักดิ์ เจ้าหน้ที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา กรรมการบันทึกคะแนน
48 นางสาวสุภาทิพย์ จำลองชาติ เจ้าหน้ที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม กรรมการบันทึกคะแนน
49 นางสาวชีวิน นามนุ เจ้าหน้ที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสวยสอ กรรมการบันทึกคะแนน
50 นางสาววีณา นิลปานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ กรรมการบันทึกคะแนน
51 นายเกษม พิมวันนา เจ้าหน้ที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา" กรรมการบันทึกคะแนน
52 นางอำไพ พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน
53 นางสาวเพียงใจ ทิพย์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านเสลา กรรมการบันทึกคะแนน
54 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
55 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
56 นางสาวอำไพ ทิพย์นางรอง ครูโรงเรียนบ้านเสลา คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
57 นางประไพรัตน์ ศิริรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
58 นางสาวจิราวรรณ พิสูจน์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
59 นางสาววิลาวรรณ สงสาร ครูโรงเรียนบ้านถนน คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
60 นางอุไรวรรณ หมั่นประโคน ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
61 นางสาวเพ็ญศร๊ สงฆ์นางรอง ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
62 นางสาวศศิธร ศรนอก ครูโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
63 นางพลอยชนก กาละสี ครูโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
64 นางสาวชุลีพร เรืองศรี ครูโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
65 นางสาวปภัชญา โสดา ครูโรงเรียนบ้านโกรกแก้ว คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
66 นางสาวสุพัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
67 นางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
68 นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นายทวีโชค ใจเฉื่อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิงห์ฯ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางอารี ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลอย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นายสนอง แก้วอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐ ๒๖ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
74 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
75 นายภักวิจิตร เหง้าละคร ครู โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
76 นางสาวกัณฑิมา จันทร์สองสี ครู โรงเรียนบ้านคอกควาย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
77 นางขนิษฐา หาญสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านฝ้าย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78 นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
81 นางสาวศศิธร ม่านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละหานทราย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
82 นายประสิทธิ์ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า ครู โรงเรียนหนองโคลน คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 นายพิริยะ นาราช ครู โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 นายธนากร ดอนสามารถ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นางสาวอมรรัตน์ สุนทรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลปะคำ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 นางณัฏฐณิชา คำกังวาฬ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทรฯ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 นายจริยะ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
91 นายสมชาย เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
92 นางสุกานดา ชำนิประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
93 นางอำไพ พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
94 นางสาวเพียงใจ ทิพย์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านเสลา คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางวิรมณ ฮุยเป้า ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
96 นางจิรัฏฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
97 นายจีระศักดิ์ รักสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
98 นายสมพาน เบ็ญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
99 นายปัญญา สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคน คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
100 นายปรีชา มั่งมี ครู โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
101 นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
102 นางสาวศศิธร ม่านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละหานทราย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
103 นายธีระ คนชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
104 นายสมศักดิ์ แสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
105 นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมี คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
106 นางวิสารัช จบสัญจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่๔) คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
107 นางอัจฉรา หรั่งแร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่องฯ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
108 นายนิตินัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
109 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
110 นางโกสุม สวัสดิ์พูน ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นายสุชิน บุญด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นางสมจิตร ศรีกระสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นายพรหมพิริยะ ดีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดน้ำไหล คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นางรัตนาภรณ์ ธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 นางรุจี อุทโท ครู โรงเรียนวัดก้านเหลือง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นายเฉลิมพร สารศรี ครู โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูล ครู โรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นายกฤษณ์ พวงพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นางวิเชียร สลับศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นายสุวิทย์ จันททคณานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหินโคน คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นายโผน คำลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นายเขียวพร สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝ้าย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นายทรงพล เหลืองศรีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นายวิทยา สอนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ ๒๒๕” คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
126 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
127 นางแสงระวี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดำ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
128 นางพวงเพชร คำลอย ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
129 นายบุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
130 นายสมาน พลจังหรีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
131 นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
132 นายอติเทพ ซิมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
133 นายประจักษ์ วรนุช ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
134 นายวีรศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์ชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
135 นายทวีพงษ์ ดีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
136 นางมาลี ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
137 นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
138 นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
139 นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
140 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
141 นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
142 นายเรียด พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
143 นายประมวล พุงกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นายสราวุธ ขุนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางรอง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดแสงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านชุมชนวัดโคกกลาง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
146 นายอุดร ชอบใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านอนุบาลหนองหงส์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
147 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
148 นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149 นางพิชามนศ์ สุภา ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
150 นายประหยัด เหมือนพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
151 นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
152 นางสาววิจิตรา ตั้งตระการพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
153 นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
154 นายพิมล สารคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะคำ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
155 นายวิโรจน์ ศรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ) คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
156 นางสุดารัตน์ อยู่สาโก ครู โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
157 นางวันเพ็ญ เณรเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
158 นางสมพร วิดประโคน ครู โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
159 นางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
160 นางสมทรง เอี่ยมไธสง ครู โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
161 นางพเยาว์ ศรีภักดี ครู โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
162 นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
163 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
164 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
165 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
166 นายวิเชียร พลจันทึก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
167 นายพชร เทียมวงษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ICT คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]