หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสมร ภาเจริญสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพูนสุข(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา โลไธสงโรงเรียนวัดโนนศรีคูณกรรมการ
3. นางจารุวรรณ บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองต้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางบังอร แสนศิริโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นายสำเภา บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
3. นางสังวาลย์ แคนสิงห์โรงเรียนวัดห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายเกรียงเดช เทียนยาณีโรงเรียนบ้านโคกมะค่าประธานกรรมการ
2. นางลำพูน กลิ่นสาครโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)กรรมการ
3. นางยาหยี เจริญชนม์โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางจิตรดา ราษีเมฆโรงเรียนบ้านบุกระสังประธานกรรมการ
2. นางธารุณี มัดถาปะตังโรงเรียนบ้านละหานทรายฯกรรมการ
3. นางจุรีพร สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางศิริบูรณ์ เบ็ญณรงค์โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ แก้วมุกดาโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ บุญยอดโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา พยัคกุลโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นางทิพมาศ ปัญญาใสโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายนิพล ทองคำดีโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ วรงค์โรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการ
3. นางวิยดา วงค์มามีโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสมหญิง เต็งประวัติโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางสริญญา มาตรนอกโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
3. นางพรธิภา จ้อยสาคูโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุนันท์ แดงชาติโรงเรียนบ้านบัวตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา บุญราศรีโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการ
3. นางวันลิดา มาดราชโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางณัฏฐิดา เทียนยาณีโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา จำปาโทโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
3. นางสาวพิศสมร น้อยหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สายันเกณะโรงเรียนวัดเย้ยปราสาทประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร รสหอมโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางขวัญทอง ดอนสามารถโรงเรียนบ้านโคกมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางปิยกาญจน์ แผ้วผลสงโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวสดใส อินทรปาลิตโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
3. นางณีราวรรณ บุญด้วงโรงเรียนอนุบาลนางรองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางวรดาพร สุขเขียวโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ เผือกฟักโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นางสาวธันยพร มุ่งดีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางมาลินี พึ่งภพโรงเรียนบ้านโคกมะค่าประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย สนิทโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวสมหวัง คุณวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวจีรภัทร มากทรัพย์ไพศาลโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพร เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์โรงเรียนอนุบาลนางรองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สุขช่วยโรงเรียนบ้านหนองตาดำประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการ
3. นางวารินทร์ อินทร์ไพรโรงเรียนบ้านโคกตะโกกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุรกิจ สมานชาติโรงเรียนบ้านโคกตะโกประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขันธะโภคะโรงเรียนบ้านสว่างพัฒนากรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ รู้ทั่วรัมย์โรงเรียนบ้านบุกระสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ กัญญาพันธ์โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ภาแกดำโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ภัทร คงด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวัลย์ อัครจักรโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพรรณ พูนสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ ชินนะภาโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ แก้วรักษาโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นายโกศล ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านโคกสูง(สมานสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวรัชนี ศรีบุญเรืองโรงเรียนวัดห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย วัฒนสุขครูโรงเรียนบ้านฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางฉันท์ชนก กันตะบุตรครูโรงเรียนบ้านแพงพวยฯกรรมการ
3. นางพัสดา วาเสนังครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา วันทองโรงเรียนขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภนิจ แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เขมะปัญญาโรงเรียนบ้านดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายประชุม ไชยชาติครูโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตต์ ซุยจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ รังพงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายแสวง วรหสังข์โรงเรียนวัดน้ำไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสงโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภักวิจิตร เหง้าละครโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราณี สุขแสวงโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
3. นางสุภานิตย์ อริยะศิริวงศ์โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางผาสุข วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายประมวล ยินดีรสโรงเรียนจตุคามราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพ ไขรัมย์โรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
4. นางวันนิดา สังข์ศรีฤทธิไกรโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
5. นางนิตยา จันอ่อนโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจิชญ์ชญาภัษญ์ ทิพย์กรรณโรงเรียนบ้านโนนพะไลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ขวัญทวีโรงเรียนบ้านละหารทรายฯกรรมการ
3. นางวันนิดา เทียนเจษฎาโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
4. นางสาวธารา ภาพยนต์โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการ
5. นายเกรียงไกร บุญเบ้าโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ วิกุลโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ประถมบุตรโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายภัทรพล สัตนาโคโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ รัตนเจริญโรงเรียนบ้านคลองโป่งกรรมการ
5. นางบุญญาภา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองโคลนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรุณกาญจน์ สุทธศรีเมธีชัยโรงเรียนบ้านก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ตามประหัตถ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เทพเนาว์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ประสารโรงเรียนอนุุบาลปะคำกรรมการ
5. นางนิทยาลัย ทองภูโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนจิต พันธุมาศโกมลโรงเรียนวัดน้ำไหลประธานกรรมการ
2. นายกฤชภากร มาลานนท์โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
3. นายสุริยุทธ เชืื้อหงส์โรงเรียนหนองกราดกรรมการ
4. นางสาวพยอม น้อยศรีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางชมพูนุช ลีสมโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนัทธมน รัชนะปกิจโรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ทองภูเหวดโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการ
3. นางวาสนา รัตร์สวนจิตรโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ โล่ห์ทองครู โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางโชติกา สกุลมหาบดีโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนากรรมการ
3. นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้าโรงเรียนบ้านหนองโคลนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเกศกานดา ขุนนอกโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คนชุมโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการ
3. นางสาวทนานันท์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านสระขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษขจร ศรีถาวรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ดวงตะวันโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว จันทร์อยู่จริงโรงเรียนบ้านถาวรประธานกรรมการ
2. นางราตรี จันชูโรงเรียนบ้านหนองกี่่สุขสำราญกรรมการ
3. นางปารณีย์ โทศรีโรงเรียนเทพพยัคฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรัศมี ชำนาญงามโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์สุกานต์ สิงห์เสนโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นางยุพิน พันธ์สมบัติโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรัสวลัย สนทนาโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ วันจันทร์โรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
3. นางจิตติกร พินิจนามโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิงหนาท ศรีณรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่านประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ โสภาคโรงเรียนบ้านลุงขี้หนูกรรมการ
3. นายทวี ยอดวงษ์กองโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทอุระ เพ็ชรนอกโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กลีบกลางโรงเรียนบ้านตากองกรรมการ
3. นายนาวิน มณีแสงโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
4. นายชนิตย์ เศษสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26กรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสะอาด พลถาวรโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ศุภวงค์ชินศรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัวกรรมการ
3. นายรังสิต บุญเปล่งโรงเรียนบ้านตลาดแย้กรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ประโมณกังโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
5. นางสาวสาวิณี กรรโณโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเสงี่ยม กลางพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางประธานกรรมการ
2. นายเด่น พลเศษโรงเรียนกมลลักษณ์กรรมการ
3. นายพรพิชิต สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
4. นายรัชวุฒิ โค่นทองโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายณัฐสิทธิ์ อาจเอื้อมโรงเรียนบ้านตากองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา สิงห์เสนีโรงเรียนบ้านหนองกราดประธานกรรมการ
2. นายอร่าม จันทะแจ่มโรงเรียนเบญจมาศกุญชรกรรมการ
3. นายวรางกูล ธรรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการ
4. นางสาวธิดา จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นายนิคม นราพงษ์โรงเรียนอุบลสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเดช ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนาภรณ์ แก้วอุทัศน์โรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นางสาวสุริกิจ การะเกตโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
4. นายสุธี สีเย็นโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ จันวิเชียรโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภาพ กลมกูลโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันประธานกรรมการ
2. นางฐิตา ชูเลื่อนโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุทิน มรมิตรโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมาลินี บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ประธานกรรมการ
2. นางรันดร เหล็กกับทองโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นายทวี ศรีนามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
4. นางบัวผัน สุปะเมโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
5. นายณรงค์ เฮงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนุเวช ยอดไฟอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันประธานกรรมการ
2. นางวารินทร์ เย็นเพชรโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นางเรืองริน เพ็ชรนอกโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวรำไพวรรณ เสาวโรโรงเรียนบ้านแพงพวยฯประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สุดหอมโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
3. นางฤชาพร กรวยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ จินันทุยาโรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา สายสร้อยโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นางเพียงกาญจน์ ปรีชาพูดโรงเรียนบ้านวังกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ทิมพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองหมีประธานกรรมการ
2. นายลือชัย ประคองกลางโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดกรรมการ
3. นางนันทลักษณ์ วิภาหัสถ์โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสกล พันธมาศโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)ประธานกรรมการ
2. นายธนยศ ฉาบพิมายโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคีกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ก้อนโทนพะเนาโรงเรียนบ้านเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พงศ์ทองมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ เรืองยงค์โรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนาฏยา สว่างศรีโรงเรียนบ้านหูทำนบประธานกรรมการ
2. นางถวิล ตาชูชาติโรงเรียนบ้านหนองโคลนกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา น้ำกรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอมรา จันทร์นวลโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา นาราชโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
3. นางสาวศรุดา ศรีนาคโรงเรียนบ้านสระสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสำเภา เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านโคกไร่หนองปรือฯประธานกรรมการ
2. นายแสวง หินดงโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
3. นางธนภรณ์ สุภานุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปาวี ทิพย์อักษรโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ปักษาพันธ์โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)กรรมการ
3. นางวิภาวรรณ งาหอมโรงเรียนบ้านหนองตาดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข ท่อชูโรงเรียนบ้านไตรคามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการ
3. นางไพรวรรณ ศรีกุลาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สมานสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประเทือง กัณหาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางจีระนันท์ ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านถาวรกรรมการ
3. นางกิตติมา สวยรูปโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางกัลย์ดา ฉัตรปทุมทิพย์โรงเรียนบ้านละหานทรายฯประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กลับพิษโรงเรียนบ้านสะเดาหวานกรรมการ
3. นางลำดวน จิตร์สนธิโรงเรียนบ้านโกรกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางวรดา อ้อมวิหารรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสุมนา สาวงค์ตุ้ยโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ โล่ห์สุวรรณโรงเรียนบ้านคอกควายฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวาโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางธนิสรา เฮ่ประโคนโรงเรียนหนองกก(ทรงรวมมิตร)กรรมการ
3. นางสาวกนกอร กระมลโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวาโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางธนิสรา เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)กรรมการ
3. นางสาวกนกอร กระมลโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศาสตรา ปิ่นเพชรโรงเรียนบ้านโคกตะโกประธานกรรมการ
2. นายมฤทธิ์ ทองภูโรงเรียนบ้านโคกประสาทกรรมการ
3. นางกาญจนา นิยมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอรรทพล คงทิพย์โรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสมพงษ์ เนื้อทองโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ชิดรัมย์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายดนัย สุริยวงศ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางไสว ปะวะเคโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอานนท์ โลนไธสงโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายจำรัส ไวไธสงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สุภาพโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางกัญญนันท์ กลิ่นตันธนานันท์โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายรชต ปรีดิธาดากุลโรงเรียนบ้านนิคมเขตประธานกรรมการ
2. นายโสพา แฉล้มชาติโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ปัญญารัมย์โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางจิรฐา สมมาตร์โรงเรียนบ้านหนองโคลนประธานกรรมการ
2. นายอมร วิเศษกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางนุ่มนวล วรรณลีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ อันษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วชิรดุสิตโรงเรียนบ้านสระสะแกกรรมการ
3. นางณัฐธิดา แจ้งสูงเนินโรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอัมพร รักสนามโรงเรียนบ้านสระขุดประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ปะวะเคโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุธิดา ศิริสันติเมธาคมโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมส่วน ผิวผ่องโรงเรียนวัดน้ำไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ทองใบโรงเรียนวัดสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวจิรภา อุ่นภูษาโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย เต็งประวัติโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ จันทร์โนนม่วงโรงเรียนโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ รอดไธสงโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศุภชัย บริหารโรงเรียนบ้านคลองหินประธานกรรมการ
2. นางจิรวัฒน์ คตมรคาโรงเรียนบ้านตะกุดตาสาฯกรรมการ
3. นางพเยาว์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย ศรีภู่โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นายอร่าม สุนทรียภาพโรงเรียนบ้านหนองกงกรรมการ
3. นางสาวปราณีย ธรรมราชโรงเรียนบ้านตากองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ธีรวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลนางรองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร์ ภาพยนตร์โรงเรียนตะโกวันครู'๒๕๐๑กรรมการ
3. นายสมชาติ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา การะเกตโรงเรียนบ้านระนามพลวงประธานกรรมการ
2. นางนลินี ศรีสมัครโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นางสมปรารถนา ศิลแสนโรงเรียนชนิดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอำพรรณีย์ แพทย์รัตน์โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ พุฒพันธ์ุโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการ
3. นายสิน ผาสุขโสมโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางอรสา ประดิษฐ์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปราบพยัคฆาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นางนันทิยา คิดโสดาโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประชุม บุญเย็นโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณิกา คงบุญโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นางสาวกรกนก บุญสอนโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีขาวรสโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีขาวรสโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีขาวรสโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีขาวรสโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันคนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายนพพร พรมสรโรงเรียนตุลยาธรกรรมการ
3. นางรุจี อุทโธโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันคนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายนพพร พรมสรโรงเรียนตุลยาธรกรรมการ
3. นายรุจี อุทโธโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันคนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายนพพร พรมสรโรงเรียนตุลยาธรกรรมการ
3. นางรุจี อุทโธโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ พรมมณีโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
3. นางสาวณัฐริญา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันคนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายนพพร พรมสรโรงเรียนตุลยาธรกรรมการ
3. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันคนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายนพพร พรมสรโรงเรียนตุลยาธรกรรมการ
3. นางรุจี อุทโธโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี เรืองปรัชญากุลโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อนันต์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางสาวฐพัชร์ ฉิมกูลโรงเรียนอนุบาลนางรองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันคนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายนพพร พรมสรโรงเรียนตุลยาธรกรรมการ
3. นางรุจี อุทโธโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี เรืองปรัชญากุลโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อนันต์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางสาวฐพัชร์ ฉิมกูลโรงเรียนอนุบาลนางรองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เรืองปรัชญากุลโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อนันต์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางสาวฐพัชร์ ฉิมกูลโรงเรียนอนุบาลนางรองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันคนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายนพพร พรมสรโรงเรียนตุลยาธรกรรมการ
3. นางรุจี อุทโธโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เรืองปรัชญากุลโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อนันต์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางสาวฐพัชร์ ฉิมกูลโรงเรียนอนุบาลนางรองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่นโรงเรียนอนุบาลนางรองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริญา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ชมกลางครู โรงเรียนบ้านละหานทรายฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่นโรงเรียนอนุบาลนางรองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริญา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ชมกลางโรงเรียนบ้านละหานทรายฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่นโรงเรียนอนุบาลนางรองฯประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพร สารศรีโรงเรียนวัดโนนศรีคูณกรรมการ
3. นางสาวณัฐริญา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่นโรงเรียนอนุบาลนางรองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริญา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นางสาวิตรี ชมกลางโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ชมกลางโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายนพพร พรมศรีโรงเรียนตุลยาธรกรรมการ
3. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่นโรงเรียนอนุบาลนางรองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริญา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ชมกลางโรงเรียนบ้านละหานทรายฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุชิน บุญด้วงโรงเรียนอนุบาลนางรองฯประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นายสายรุ่ง ปรือทองโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายยุทธเดช ป้อมสนามโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายชัชวาล โชคคุณโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมไทย อยู่สาโกโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวศศิธร บัวสอนโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมไทย อยู่สาโกโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร บัวสอนโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมไทย อยู่สาโกโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร บัวสอนโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมไทย อยู่สาโกโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร บัวสอนโรงเรียนบ้านนายาวสามััคคีกรรมการ
3. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปุระกานต์ นาคประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีประธานกรรมการ
2. นายสงวน อาวาทย์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวนิลรัตญาณ รุ้งไร่โคกโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปุระกานต์ นาคประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีประธานกรรมการ
2. นายสงวน อาวาทย์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวนิลรัตญาณ รุ้งไร่โคกโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปุระกานต์ นาคประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีประธานกรรมการ
2. นายสงวน อาวาทย์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวนิลรัตญาณ รุ้งไร่โคกโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปุระกานต์ นาคประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีประธานกรรมการ
2. นายสงวน อาวาทย์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวนิลรัตญาณ รุ้งไร่โคกโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ รังษ์พงษ์โรงเรียนบ้านสะเดาหวานกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ รังษ์พงษ์โรงเรียนบ้านสะเดาหวานกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ รังษ์พงษ์โรงเรียนบ้านสะเดาหวานกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ รังษ์พงษ์โรงเรียนบ้านสะเดาหวานกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ สิงห์มนัสโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ่โพธิ์จันดีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เพ็ชรพันธ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ สิงห์มนัสโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ่โพธิ์จันดีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เพ็ชรพันธ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ สิงห์มนัสโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ่โพธิ์จันดีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เพ็ชรพันธ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ สิงห์มนัสโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ่โพธิ์จันดีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เพ็ชรพันธ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายสุชิน บุญด้วงโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นายชัยอนันต์ บุญประสพโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุชิน บุญด้วงโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นายสายรุ่ง ปรือทองโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุชิน บุญด้วงโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นายชัยอนันต์ บุญประสพโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางโกสุม สวัสดิ์พูนโรงเรียนอนุบาลนางรองฯประธานกรรมการ
2. นางสุธาศิน สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนกรรมการ
3. นายพรหมพิริยะ ดีสวัสดิ์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางศรัญญา ยางหงษ์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
5. นางธราวรินทร์ นพเดชนันทพันธ์โรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโกสุม สวัสดิ์พูนโรงเรียนอนุบาลนางรองประธานกรรมการ
2. นางสุธาศิน สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนกรรมการ
3. นายพรหมพิริยะ ดีสวัสดิ์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางศรัญญา ยางหงษ์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
5. นางธราวรินทร์ นพเดชนันทพันธ์โรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเสน่ห์ คำมณีโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ธรรมมาโรงเรียนบ้านละหานทรายคุรุราษฏ์บำรุงวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี มีดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นายสงคราม ศาสตร์พงษ์โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
5. นางทิพย์สุคนธ์ อภิษิเถกราชโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชวัลลักษณ์ รังคเสนีโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแก้วโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นางศิโรรัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการ
5. นางลักขณา โขงรัมย์โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชวัลลักษณ์ รังคเสนีโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการ
3. นางศิโรรัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแก้วโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นางลักขณา โขงรัมย์โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านสระขุดประธานกรรมการ
2. นางสีนวล นนท์พละโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการ
3. นางคมขวัญ สุขเกษมโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
5. นายสันติ พวงไธสงโรงเรียนบ้านบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงชกร ประสีระเตสังข์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางละมัย บุญประสาทโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนากรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ สุริวงศ์ชมภูโรงเรียนบ้านโกรกแก้วกรรมการ
4. นางธารารัฏฐ์ ภัคดีธรรมวิทย์โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคีกรรมการ
5. นางสมจิตร ศรีกระสังข์โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ รักสัตย์โรงเรียนบ้านวังกระโดนประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สีสุมังโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นายธานินทร์ บุญอบโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เรืองศรีชาติโรงเรียนกมลรักษณ์กรรมการ
5. นายสุเมธ อภัยจิตรโรงเรียนศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนบ้านหนองตะครองประธานกรรมการ
2. นางพลอย นรดีโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา แสงดีโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้ากรรมการ
4. นายประกาศ บุตรคำโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
5. นางสาวเพียงกาญจน์ โภคสมบัติโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายชัชวาล ขจรนำโชคโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. Miss Z HOU SHUYONโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวอังสนา ศรีกระสังข์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ขจรนำโชคโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. Miss Z HOU SHUYANโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางอังสนา อนุศิริโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ขจรนำโชคโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. Miss Z HOU SHUYONโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางอังสนา อนุศิริโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกิตติพงษ์ การเกษโรงเรียนเบญจมาศกุญชรประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดแสงรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางกรรมการ
3. นายผดุง ชูชาติโรงเรียนบ้านเสลากรรมการ
4. นายวินัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านโคกตะโกกรรมการ
5. นายวิรัตน์ พรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
6. นายจำรูญ เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
7. นายสุทิตย์ พวงท้าวโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีมนตรี แก้วมะเริงโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นายอุดร ชอบใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
3. นายเชวง มนัสศิลาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เจริญโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือฯกรรมการ
5. นายสุคิด เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านระนามพลวงฯกรรมการ
6. นายธวัชชัย อุ่นเรืองโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
7. นายสุทัศน์ ทิมพิทักษ์โรงเรียนบ้านตากองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพันศักดิ์ พันธ์พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนพงศ์ เนื่องนาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายพิชัย ถิ่นสถาพรโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญแข พุ่มพวงโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ขันบุญโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
6. นางพิมลพร ละครพลโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านชุมแสงฯประธานกรรมการ
2. นายพุฒิคุณ ละเอียดโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นายบัลลังก์ เสียงดีโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการ
4. นายธรรมนูญ กลมกูลโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
5. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหาโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านชุมแสงฯประธานกรรมการ
2. นายพุฒิคุณ ละเอียดโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นายบัลลังก์ เสียงดีโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการ
4. นายธรรมนูญ กลมกูลโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
5. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหาโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายพุฒิคุณ ละเอียดโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นายบัลลังก์ เสียงดีโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการ
4. นายธรรมนูญ กลมกูลโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
5. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหาโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุบรรณ หมื่นภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขุดประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ไชยชิตโรงเรียนบ้านหนองเพชรกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ แดงกองโคโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวสุวัลภา สังฆะวรรณาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางยุพิน โพธิ์ดอกโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
6. นางสาวอรทัย ผลดีโรงเรียนชนิดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ ฉิมกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาโสรงประธานกรรมการ
2. นางสุมนา พนมรัมย์โรงเรียนไตรคามกรรมการ
3. นางนงเยาว์ กลมกลางโรงเรียนบ้านหนองไทรฯกรรมการ
4. นางสุกานดา อันดีโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
5. นางสมเพียร ไหลครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
6. นางสงบ ลีกระโทกโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวนกรรมการ
7. นางสิริรัตน์ งามกมลรัตน์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายชานนท์ อรัญสารโรงเรียนบ้านสระขามประธานกรรมการ
2. นางสาวจรูญรัตน์ สนทนาโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
3. นางปาริชาติ วรดิษฐ์กุลโรงเรียนบ้านหนองตาดำกรรมการ
4. นางสาวจิตตวดี สุขสบายโรงเรียนบ้านแพงพวยฯกรรมการ
5. นางจำเรียง เพื่อนรัมย์โรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสะเอม กุยศรีกุลโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
7. นางพรกมล ชัสวิเศษโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ อรัญสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขามประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ เสาวพันธ์โรงเรียนมารีพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวจรูญรัตน์ สนทนาโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
4. นางปาริชาติ วรดิษฐ์กุลโรงเรียนบ้านหนองตาดำกรรมการ
5. นางอัชดาพร พรมกลางโรงเรียนบ้านโคกมะค่ากรรมการ
6. นางพรกมล ชัสวิเศษโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิชัย โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ชญา ยอดลองเมืองโรงเรียนบ้านสระแกกรรมการ
3. นายประเสริฐ แก้วมีศรีโรงเรียนเทพพัฒนากรรมการ
4. นางจินตนา แจ่มโนนคูณโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการ
5. นางสาวกิดาการ วิไทยราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ สันโดษโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ประราชิโกโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวตะวันรัตน์ ยอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา โค่นถอนโรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวนิวัฒนา ปราบพยัคฆาโรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัชนา พรมภมรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๑ประธานกรรมการ
2. นายไพฑุรย์ สุขหนาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการ
3. นายจำรัส เสริมงามโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
4. นายสราวุธ สุธาโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ จีนฉายาโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภาพร วงษ์วิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ สังข์ทองโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการ
5. นายมโนรมย์ ชาติประสพโรงเรียนหนองยายพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาจิณ งามกมลรัตน์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายประธานกรรมการ
2. นายอุทัย จิตรลมโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา รักสัตย์โรงเรียนบ้านถนน(ประสงค์ทรัพย์)กรรมการ
4. นางสาวนัยนา เตียงงาโรงเรียนบ้านคอกควายกรรมการ
5. นายวิภาคย์ หมานจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุปัญญา เหลาสาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชชา ตาชูชาติโรงเรียนบ้านลุงขี้หนูกรรมการ
3. นายสุริยา ปักกาเวสาโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ชาดีโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการ
5. นางสาวแสงอรุณ กุนอกโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ วรนุชโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คุยสูงเนินโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวบุญญิสา โคตรประทุมโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการ
4. นางศันสนีย์ ผิวทนโรงเรียนบ้านละหารทรายฯกรรมการ
5. นายพีระพัฒน์ โจทย์พิมายโรงเรียนบ้านหนองมดแดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย สมใจโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิธินา เรืองสระโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
3. นางอำพรรัตน์ สุพรรณ์โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการ
4. นางสาวพิรุณ คะกะเนปะโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
5. นายสุกฤษฎิ์ เทกระโทก โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ มากวงษ์โรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ประเสริฐศรีโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
3. นางสาวชญานิน วันเปรี่ยงเทาโรงเรียนสระตะเคียนกรรมการ
4. นายเลิศฤทธิ์ ด่านกระโทกโรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสิรินธร วัชรพืชผลโรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมส่วน เสาวกูลโรงเรียนวัดก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางพัชร์อัมพร พินิจสิงหปรีชาโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นายนิคม พลอาษาโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการ
4. นางสาวรวงนภา โอดรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสูง(สมานสามัคคี)กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ คำแหงรสโรงเรียนบ้านซับคะนิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประกิจ ชื่นใจดีโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ใหญ่กลางโรงเรียนบ้านตระกรุมทองกรรมการ
3. นางสุนันต์ทา ก้อนโทนพะเนาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวกิ่งแก้ว แก้วผลึกโรงเรียนบ้านละหารทรายกรรมการ
5. นายสมคิด กระดานลาดโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ชูค้ำโรงเรียนบ้านลำนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดามณี แก้วสดโรงเรียนโคกหลวงพ่อกรรมการ
3. นางสาวเจียมจิต กันยาวุธโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎาโรงเรียนอนุบาลนางรองฯกรรมการ
5. นายอรรถพล ฉิมกูลโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวรมิตร วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ ๒๒๕"ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สวัสล้ำโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นายสมคิด คำกังวาฬโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
4. นายอนิรุต ปลายขอบโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายอัฐกร สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยากรรมการ
6. นายศุภมิตร สาวสุดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย สังข์สนิทโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวรมิตร วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สวัสล้ำโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นายสมคิด คำกังวาฬโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
4. นายอนิรุต ปลายขอบโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายอัฐกร สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยากรรมการ
6. นายศุภมิตร สาวสุดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย สังข์สนิทโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวรมิตร วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สวัสล้ำโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นายสมคิด คำกังวาฬโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
4. นายอนิรุต ปลายขอบโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายอัฐกร สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยากรรมการ
6. นายศุภมิตร สาวสุดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย สังข์สนิทโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวรมิตร์ วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สวัสล้ำโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นายสมคิด คำกังวาฬโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
4. นายิอนิรุต ปลายขอบโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายอัฐกร สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยากรรมการ
6. นายศุภมิตร สาวสุดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย สังข์สนิทโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมควร สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายพชรพน ธรรมวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
4. นางภัทร์ชนก เลี่ยมนางรองโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
5. นางบัวสอน มะณีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมควร สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายพชรพน ธรรมวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
4. นางภัทร์ชนก เลี่ยมนางรองโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
5. นางบัวสอน มะณีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพันธ์ อยู่ยืดโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ งามผักแว่นโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการ
3. นายปัญญา ป้องสีดาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายวินัย อ้อมวิหารโรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการ
5. นายทองดี พลพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพันธ์ อยู่ยืดโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ป้องสีดาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ งามผักแว่นโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการ
4. นายวินัย อ้อมวิหารโรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการ
5. นายทองดี พลพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ลดา ไชยสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ บุตรศรีเมืองโรงเรียนบ้านสระขามกรรมการ
3. นางธัญยธรน์ เกิดเส็งโรงเรียนบ้านชนิดากรรมการ
4. นางณัฏฐณิฏฐ์ ปริวันตาโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการ
5. นางจำเรียง แจ้งกูลโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหารทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ บุตรศรีเมืองโรงเรียนบ้านสระขามประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลดา ไชยสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางธัญยธรน์ เกิดเส็งโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นางณัฏฐณิฏฐ์ ปริวันตาโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการ
5. นางจำเรียง แจ้งกูลโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหารทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ คะเชนทรโรงเรียนบ้านละหารทรายฯประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปักษีโรงเรียนหนองบอนฐานเจ้าป่ากรรมการ
3. นางถาวรีย์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการ
4. นางสาวกรกช มารอดโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการ
5. นายมนตรี สำรวมจิตโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ คะเชนทรโรงเรียนบ้านละหานทรายประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปักษีโรงเรียนหนองบอนฐานเจ้าป่ากรรมการ
3. นางถาวรีย์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการ
4. นางสาวกรกช มารอดโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการ
5. นายมนตรี สำรวมจิตโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปฏิวัติ ปักเสติโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ นาคศิริชัยกุลโรงเรียนบ้านหนองกงกรรมการ
3. นายเศรษฐศาสตร์ สว่างศรีโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการ
4. นายกำพล พรมสรโรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
5. นายพิชิต ผ่องแก้วโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ ปักเสติโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ นาคศิริชัยกุลโรงเรียนบ้านหนองกงกรรมการ
3. นายเศรษฐศาสตร์ สว่างศรีโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการ
4. นายกำพล พรมสรโรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
5. นายพิชิต ผ่องแก้วโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศิลปิกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ พวงเกษโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
3. นางจรรยา แก้วพรมโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางรมิดา ชนะกิตติคุณโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงฯกรรมการ
5. นางโกสุม ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ศิลปิกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ พวงเกษโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
3. นางจรรยา แก้วพรมโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางรมิดา ชนะกิตติคุณโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงฯกรรมการ
5. นางโกสุม ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก สีดีโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวนกรรมการ
3. นางสาวสอิ้ง ฉิมกูลโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการ
4. นางจุรี บุญราศีโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
5. นางสาวฉลวย ถิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสอิ้ง ฉิมกูลโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการ
3. นางพิมพ์ชนก สีดีโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวนกรรมการ
4. นางจุรี บุญราศีโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
5. นางสาวฉลวย ถิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางบังอร เฟืองสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ราชประโคนโรงเรียนบ้านบัวตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ทะโยหาโรงเรียนบ้านดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)กรรมการ
4. นางดนตรี พิเศษโรงเรียนหนองบัวลีกรรมการ
5. นางฉัตราพรรณ นามปราศัยโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบังอร เฟืองสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ราชประโคนโรงเรียนบ้านบัวตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ทะโยหาโรงเรียนบ้านดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)กรรมการ
4. นางดนตรี พิเศษโรงเรียนหนองบัวลีกรรมการ
5. นางฉัตราพรรณ นามปราศัยโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพวงเพชร คำลอยโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
3. นางอัมพร รักสนามโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
4. นางณัฐิยา จัตุกูลโรงเรียนบ้านตากองกรรมการ
5. นางพิศมัย ทรงบันดิษฐ์โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร คำลอยโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
3. นางอัมพร รักสนามโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
4. นางณัฐิยา จัตุกูลโรงเรียนบ้านตากองกรรมการ
5. นางพิศมัย ทรงบันดิษฐ์โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเกษร สวนบุรีโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ภาษีโรงเรียนวัดโนนศรีคูณกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ตั้งตระการพงษ์โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอำพร พันธะไชยโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสมพร นุชพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ วชิรดุสิตโรงเรียนบ้านสระสะแกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธ๊ระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นายทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธ๊ระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัชญา โสดาโรงเรียนบ้านโกรกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรนอกโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวี ศรีนามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์ แก่นจัดโรงเรียนบ้านละหานทรายคุรุราษฏ์บำรุงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เมืองไทยโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวี ศรีนามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์ แก่นจัดโรงเรียนบ้านละหานทรายคุรุราษฏ์บำรุงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เมืองไทยโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สงฆ์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธ๊ระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
10. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอำไพ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัชญา โสดาโรงเรียนบ้านโกรกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรนอกโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพเยาว์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา เรืองแสงโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
3. นางอรชร มาระศรีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกานดา อันดีโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีประธานกรรมการ
2. นางลำใย รัตนเวชตระกูลโรงเรียนไตรคามกรรมการ
3. นางสาวชญาฎา จันทร์ราตรีโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกานดา อันดีโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีประธานกรรมการ
2. นางลำใย รัตนเวชตระกูลโรงเรียนไตรคามกรรมการ
3. นางสาวชญาฎา จันทร์ราตรีโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นางทรงศรี ทรงประโคนโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นางสาวสดใส อินทรปาลิตโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประทีป ประดิษฐปรีชาโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ วรวงศ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายประกาศ บุตรคำโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประทีป ประดิษฐปรีชาโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ วรวงศ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายประกาศ บุตรคำโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประทีป ประดิษฐปรีชาโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ วรวงศ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายประกาศ บุตรคำโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ มะณีโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ อาจอาสาโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวมาลีวรรณ์ ยรรยงนวกิจโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ มะณีโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ อาจอาสาโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวมาลีวรรณ์ ยรรยงนวกิจโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ มะณีโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ อาจอาสาโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวมาลีวรรณ์ ยรรยงนวกิจโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประทีป ประดิษฐปรีชาโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ วรวงศ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายประกาศ บุตรคำโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัชญา โสดาโรงเรียนบ้านโกรกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรนอกโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอำไพ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัชญา โสดาโรงเรียนบ้านโกรกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรนอกโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ คำมะนะโรงเรียนโคกเขาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ภัคดีนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์)กรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัชญา โสดาโรงเรียนบ้านโกรกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรนอกโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ คำมะนะโรงเรียนโคกเขาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ภัคดิ์นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ คำมะนะโรงเรียนโคกเขาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ภัคดิ์นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ คำมะนะโรงเรียนโคกเขาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ภัคดิ์นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ป้อมไธสงโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ปักการะโกโรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ คำมะนะโรงเรียนโคกเขาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ภัคดิ์นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางคำเสร็จ ปักเคเตโรงเรียนโคกสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกราดประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เกิดศรีทองโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นางสุจิตรา เหลาสาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโกสุม ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางบุรมย์ อินทะเสนโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ)กรรมการ
3. นางสาวทับทิม เที่ยงนนดาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธิดารัตน์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองกวางทองประธานกรรมการ
2. นายชารินทร์ เพวงศ์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเอื้องฟ้า เติมงามโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธิดารัตน์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองกวางทองประธานกรรมการ
2. นายชารินทร์ เพวงศ์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเอื้องฟ้า เติมงามโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโกสุม ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายกวินกิตต์ รัตนพงษ์ภูวดลโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ)กรรมการ
3. นางสาวทับทิม เที่ยงนนดาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเอกรัฐ นานอกโรงเรียนบ้านกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัญญา ราศรีประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ชูชาติโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225กรรมการ
4. นางสารภี เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวประทุม คงเป็นนิจโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
6. นางทับทิม ยินดีชาติโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
7. นางปราณี สวัสดีพุทธาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
8. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
9. นางเปรมฤดี พันธุ์วิเศษโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ นานอกโรงเรียนบ้านกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัญญา ราศรีประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ชูชาติโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนิรุจน์ ปลายขอกโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายธนากร นภาภรณ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายจักรี รักสนามโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ นานอกโรงเรียนบ้านกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัญญา ราศรีประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ชูชาติโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเคน ปักเคเตโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิชิต ผ่องแก้วโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นางละมัย เก้าศักดาโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเคน ปักเคเตโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ผ่องแก้วโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นางละมัย แก้วศักดาโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายนิธิศักดิ์ วันทองโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิริชัย ธนูชาญโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการ
3. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านถนน(ประสงค์ทรัพย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนิธิศักดิ์ วันทองโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิริชัย ธนูชาญโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการ
3. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านถนน(ประสงค์ทรัพย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตลดา วิทยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชญ์ ก้านท้าวครูโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นายสำเริง จึงนอกครูโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชญ์ ก้านท้าวโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นายสำเริง จึงนอกโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายนิธิศักดิ์ วันทองโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิริชัย ธนูชาญโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการ
3. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านถนน(ประสงค์ทรัพย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายนิธิศักดิ์ วันทองโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ อนันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๑กรรมการ
3. นายสิริชัย ธนูชาญโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชญ์ ก้านท้าวโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นายสำเริง จึงนอกโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชต์ ก้านท้าวโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นายสำเริง จึงนอกโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]