รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วยก
 
1. นายวิรัตน์  อุตขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  เกาะรัมย์
 
1. นางสันทนีย์  หมั่นดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะลารัมย์
 
1. นายชัยทัต  เปรียรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  วงศ์ไทย
 
1. นางจรรยาพร  สิงห์วงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 1. เด็กหญิงอารยา  โททอง
 
1. นางสุเพียบ  ตันสกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กหญิงอารินดา  ดาราย้อย
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุขสำราญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กุมรัมย์
 
1. นางสันทนีย์  หมั่นดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สอนบุญชู
 
1. นางเจนจิรา  จะกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สิงห์วงศ์
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสนเมืองใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงชุติมา  สมานกล้า
 
1. นางเจษฎา   เครือศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  บุญเลิศ
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงชัญณิสา  วิไลรัมย์
2. เด็กหญิงสุธานันท์  ชัยกล้า
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  กะฐินสี
 
1. นางสุณี  ตีเวียง
2. นางสาวศุภาพิชญ์  โพธิ์หมุด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงฉัตรา  เชิดกลิ่น
2. เด็กหญิงนันทิดา   อะพินรัมย์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    สุขวรจิตร
 
1. นางบังอร   รักษ์มณี
2. นางชลาลัย    ทะลายรัมย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงกฤติกา  พวัชทะ
2. เด็กหญิงนุชศรา  บูรณะ
3. เด็กหญิงสุนิษา  พาหา
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางกรรณิการ์  แซวรัมย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีโสพันธ์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  คำเกาะ
 
1. นางชลนิชา  เลิศนพคุณวงศ์
2. นางสาวเกศมณี  ทาประโคน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุขสนั่น
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ณพรรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  เชื้อนิด
2. นางมนัญญา  เรืองสุขสุด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี
 
1. นางสาวเยาวนิตย์  คูณประโคน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์
 
1. นางอุทุมพร  เลียวประโคน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงบุษบา  ดาศรี
 
1. นางสาวดวงใจ  แจ่มใส
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ช่อทับทิม
2. เด็กหญิงปุณณภา  คูณประโคน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เตียกประโคน
 
1. นางสาวณัฐฑกาญจน์  ขันอาสา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายปธานิน  เพ็ชรประโคน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แจ่มประโคน
3. เด็กหญิงสุภัชชา  เผ่าพันธุ์
 
1. นายวิสูตร  แสนกล้า
2. นายทิวากรณ์  มากะเต
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาคเดียว
2. เด็กหญิงฟ้าสุดา  ลีรังกา
3. เด็กหญิงสิรลักษณ์  คงดี
 
1. นายดนัย  อนุวัน
2. นางสาวกาจบัณฑิต  จอมประโคน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พลพงษ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยามดี
3. เด็กหญิงวิสา  แม้นรัมย์
 
1. นางสาวบุปผา  เติมประโคน
2. นายคมพิสิฐ  ทวีชาติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายภาดล  รานประโคน
2. เด็กชายภูวดล  เสนารัตน์
 
1. นางเยาวลักษณ์  กระฐินหอม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กชายศิวกร  สูงรุ่ง
2. เด็กชายอภิรมย์  คงดี
 
1. นางสรัญญา  เคนคำภา
2. นายสุเทพ  จันทขัมมา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายภูธเนศ  เจริญสุข
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แป้นนรินทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ละอองดี
 
1. นางผกากรอง  ร้อยศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายบุณพจน์  แถมกระโทก
 
1. นางสมบุญ  แก้วเนตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาภไธสง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุข
3. เด็กชายปรานต์  ศรีสุข
 
1. นางพรรณี  หวังสุขกลาง
2. นางอารี  สิทธิศักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงณิชาปวีน์  เขมะรัง
2. เด็กหญิงสุทัตตา  จันทร์เมือง
3. เด็กชายอัครพนธ์  นวนประโคน
 
1. นายสมหมาย  ฝอยศาลา
2. นางวันดี  กรุมรัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงปาริษา  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงแพรวา  การะรัมย์
 
1. นางนันท์นภัส  อุสารัมย์
2. นางสาวสุภาพันธ์  ปิตานัง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พงษ์วัน
2. เด็กชายธนากรณ์   ดียิ่ง
3. เด็กหญิงสาลินี  ใจหาญ
 
1. นางสาวิตรี  ไชยรัมย์
2. นายชุมพร  ไชยรัมย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงนิติพร  เกษศรี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงรสิตรา  นามชัย
 
1. นางกาญจนา  ฉิมพลีพันธุ์
2. นายภควตร  วิลามาต
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศิริรจน์
2. เด็กชายสุธี  พลทา
3. เด็กชายอานันต์  กะลีพัด
 
1. นายภควตร  วิลามาต
2. นางกาญจนา  ฉิมพลีพันธุ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดีชัยรัมย์
2. เด็กหญิงธิญานัน  สุพรรณดี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศาลางาม
 
1. นางสาวเกศมณี  ทาประโคน
2. นางสาวพรทิพย์  ไขรัมย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงวิชดา  กกรัมย์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  สุริเย
3. เด็กหญิงเบญ  เสายอด
 
1. นางกาญจนา  ฉิมพลีพันธุ์
2. นางสาวอัญชลี  แสงสระคู
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงชลิตา  เสประโคน
2. เด็กหญิงพนิดา  รองสาลี
 
1. นายสุเรศ  ภูมิประโคน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงพรรณอร  งามเลิศ
2. เด็กชายเอกพงษ์  กองทอง
 
1. นางภาวนา  พรหมประโคน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายรุ่งเรือง  วารีรัมย์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญศรีรัมย์
 
1. นางรัชตา  ทันประเสริฐ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายธนพล  แสงวิหก
2. เด็กชายวีรพล  เจียสารัมย์
 
1. นางรัชตา  ทันประเสริฐ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายนคเรศ  เจียมรัมย์
2. เด็กชายสุรชาติ  จินันทุยา
 
1. นายธีรพงษ์  อินทร์พิทักษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายวรนาถ  จะเรรัมย์
2. เด็กชายสมศักดิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางรัชตา  ทันประเสริฐ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายชินวัตร  ปานทอง
2. เด็กชายสุธี  ทะเลิงรัมย์
 
1. นายสังเวียน  พิลาพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงปาริตา  ปรังประโคน
2. เด็กหญิงวงศ์ชนก  หงษ์รุจิโก
3. เด็กหญิงวรรธนพร  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงวิรัญชนา  กระชงรัมย์
5. เด็กหญิงสุนิทา  ปัญญายงศ์
 
1. นางรวิวรรณ  กุสันเทียะ
2. นางสุวรรณา  วัลย์เปรียงเถาว์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ต่างประโคน
3. เด็กหญิงภัครดา  สายราม
4. เด็กหญิงลินดา  บูลสตาต์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาญประโคน
 
1. นายอัศวิน  โสปันหริ
2. นางสาวรัตนา  แก้วกล้า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงญานิศา  ทินปราณี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิเลิศ
3. เด็กหญิงพรรษา  โจมรัมย์
4. เด็กหญิงวรรัตน์  จะเรตรัมย์
5. เด็กหญิงอันธิกา  อินทรกำแหง
 
1. นางปรารถนา  เพียรเสมอ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจอม 1. เด็กหญิงพัลลภา  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทธิรา    ฉัตรทัน
3. เด็กหญิงวันวิสา   อะภิรัมย์
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ   เการัมย์
5. เด็กหญิงสุนิษา   เจริญรัตน์
 
1. นางนิลมุน   เกรัมย์
2. นางสาวประทุมวรรณ   นิพันรัมย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัด 1. เด็กหญิงกรกนก  บุตรประโคน
2. เด็กหญิงธันยาภร  ภูตา
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ชิดปลัด
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ยงทวี
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภูกระโทก
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีดาดี
2. นางสาวสุพรรษา  แสงประโคน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กชายจรัณรัตน์  สุขล้วน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แฮะประโคน
3. เด็กหญิงพรนภา  สงคราม
4. เด็กชายอนุชา  ทำอาษา
5. เด็กชายอมรเทพ  เข็งนอก
 
1. นางสาวจามจุรี  จำปา
2. นางสาวดวงพร  สุมะณีย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สกุลเดียว
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ทองกระโทก
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  สาลี
4. เด็กหญิงวีนา  เมินดี
5. เด็กหญิงเพชรลดา  เอี่ยมดี
 
1. นางสาวเกตน์สิรี  จรลำโกน
2. นางสาวศรัญญา  รัตนกาญจน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงทัตทรวง  นันธิษา
2. เด็กหญิงธีรพร  ฟุ้งสุข
3. เด็กหญิงพรชิตา  ล่ามเทียม
4. เด็กหญิงวิชญาพร  เพชรเลิศ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เรืองงาม
 
1. นายณวิชญ์  วงค์สม
2. นายบุญสม  ทรงศิริ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงกินนรี  แอมรัมย์
2. เด็กหญิงขวัญพิมล  อาการ
3. เด็กชายคีรีบูน  สุกดี
4. เด็กชายจักรฤธ์  สุพิมานิม
5. เด็กหญิงจันทรัตน์  สะอาดประโคน
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  นาคประสพ
7. เด็กหญิงณัฐฏธิดา  พูดชอบ
8. เด็กหญิงธนวรรณ  แต้มทอง
9. เด็กหญิงพัชชา  องค์รัมย์
10. เด็กหญิงฟ้าใส  ทันดี
11. เด็กชายภัครเมศ  จริตรัมย์
12. เด็กชายมนารมย์  เพิ่มประโคน
13. เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์เงิน
14. เด็กหญิงลัดดา  เชิดกลิ่น
15. เด็กชายวงศกร  ขุ่ยนาเพียง
16. เด็กชายเจษฏาภรณ์  เพิ่มประโคน
17. เด็กชายเซบาสเตียน  ซานซ์อูตริยา
 
1. นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน
2. นายอนุพงษ์  ต้นเสมอไทย
3. นายเศรษฐศักดิ์  เพ็ชรเลิศ
4. นางสาวโสภา  วรรณ์ศิริ
5. นางสาวจามมรี  อัมรารัมย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายคณิศร  โกรธประโคน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   สุขี
3. เด็กชายชญานนท์  ชีพันธ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันประโคน
5. เด็กชายณัฐเดช  ฮุยประโคน
6. เด็กชายต้นข้าว  พริ้งเพราะ
7. เด็กชายนิพัทธ์  มะลิซ้อน
8. เด็กหญิงปิยรัตน์  หอมจู
9. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทานะเวช
10. เด็กหญิงมยุรี  ชนะประโคน
11. เด็กชายรณรงค์  แก่นใส
12. เด็กหญิงวนิดา  เจริญรัมย์
13. เด็กชายวัชรพงษ์  อันทชัย
14. เด็กชายวีรภัทร  เรียะประโคน
15. เด็กชายสรพงษ์  วันประโคน
16. เด็กหญิงสุธิตา  ดูเชิดรัมย์
17. เด็กชายอนุกุล  เกื้อประโคน
18. เด็กหญิงอุสรา   เรืองประโคน
19. เด็กชายเทวินทร์  เอี่ยมศิริ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันประโคน
 
1. นายเกษมศานต์  ห่วงประโคน
2. นางสาววนิดา  ตรงใจ
3. นายจำนงค์  สระทอง
4. นายทวีสิทธิ์  ทวันเวช
5. นายธีระพงษ์  ปุยะติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู
 
1. นางลำชี  ดุจจานุทัศน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ชัยรัมย์
 
1. นางสาวโสภา   ภูตะดา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  มีผิว
 
1. นายจัตรุกูล  วิเชียรศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงจริยาพร  หฤทัยถาวร
2. เด็กชายวีระภัทร  โสเพียร
 
1. นางวันดี  สุขสวัสดิ์
2. นายพิเชษฐ์  สุขสวัสดิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายกิตติทัต  ใจทับทิม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เรืองงาม
 
1. นางวันดี  สุขสวัสดิ์
2. นายพิเชษฐ์  สุขสวัสดิ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายนราธิป  ยิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงสุนารี  บานชื่น
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุขเป็ง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคกราด 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บูญหวาน
3. เด็กหญิงชมพูนุช  คุดครบุรี
4. เด็กหญิงนิรชา  มาลาทอง
5. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ชมชื่น
6. เด็กหญิงมณียา  ยิ่งมี
7. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมสน
8. เด็กหญิงวรรวิสา  เกิดบุตร
9. เด็กหญิงวานิสา  สมานพร้อม
10. เด็กหญิงสุพรรษา  เรือกชัย
 
1. นางครองทรัพย์  เจริญรัมย์
2. นางวิไลวรรณ  สุขคำเมล์
3. นางสาวชุติมา  ชวนชื่น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญญารัมย์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงกำไลทิพย์  ทะรารัมย์
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กำลังรัมย์
5. เด็กหญิงภาสินีย์  แชะรัมย์
6. เด็กหญิงรัตนา  ภูวันเพ็ญ
7. เด็กหญิงวงศกร  ตรีวิเศษ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  พุฒิจีบ
9. เด็กหญิงอริสา  แสนดี
10. เด็กหญิงแพรวา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์สอน
2. นางสาวสุกัลญา  ชัยนอก
3. นางสาวเบญญาภา  ภูผิวผา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สรรพกร
2. เด็กหญิงจันทกานต์   เจียนรัมย์
3. เด็กหญิงจารุกร   จะรอนรัมย์
4. เด็กหญิงจืราภรณ์   เจียวรัมย์
5. เด็กหญิงฐิดาพร   นะรนรัมย์
6. เด็กหญิงมัณฑิตา   จรัลรัมย์
7. เด็กหญิงรสริน   นะรนรัมย์
8. เด็กหญิงรัตนาวดี   ทินปราณี
9. เด็กหญิงวนิดา   อุไรพันธ์
10. เด็กหญิงวิภาวี   เจริญรัมย์
11. เด็กหญิงศรีสุดา   ยุนิรัมย์
12. เด็กหญิงสุชาดา   จะเรรัมย์
13. เด็กชายสุปรียา   เจริญรัมย์
14. เด็กหญิงอารียา   พรมประโคน
15. เด็กหญิงเจนจิรา   จะริบรัมย์
 
1. นายประกอบ  นิยมรัมย์
2. นางนวลนภา  โสรินทร์
3. นางวทันยา  ศรีธรรม
4. นางสาวศุธดา  การกระสัง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปลุกใจ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายเครือบุญ
3. เด็กหญิงฐิตารีย์  โฉดเฉิด
4. เด็กหญิงธนัญญา  โสกศรี
5. เด็กหญิงนรินทร  คำอุเทน
6. เด็กหญิงนริศรา  คำยอด
7. เด็กหญิงปนัดดา  อนุพูน
8. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วกัณหา
9. เด็กหญิงปริศนา  โภคาแสง
10. เด็กหญิงมนันชนก  จรรยาวัฒน์ธนะ
11. เด็กชายวีระศักดิ์  ยังวารี
12. เด็กหญิงศศิวิมล  อาสาภักดิ์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  เกสรนวล
14. เด็กหญิงอนัญพร  วูประโคน
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยสาน
 
1. นายอลงกรณ์  คำยอด
2. นางสาววิไลลักษณ์  สีประโคน
3. นางพัชรนันท์  ฮาเมดิงเงอร์
4. นางนารี  ศรสุด
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  พิศสวัสดิ์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญสิน
 
1. นายตระการ  เพ็งประโคน
2. นางสาวนารี  เชนประโคน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งเพชร
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เติดประโคน
 
1. นายธานี  ศรีณรงค์
2. นางสาวจามรี  ชัยประโคน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงปิยรักษ์  น่ารัก
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อินทะเสน
 
1. นางอรทัย  บัวสาย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิยมาศ  วิงประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  ยอดไธสง
 
1. นางอรทัย  บัวสาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงปริชญา  มะนารัมย์
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงกัลยา  จะรอดรัมย์
 
1. นางสาวจุติพร  สราญบุรุษ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญทีฆ์
 
1. นายวีรพล  ปักเสติ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงดวงขวัญ  หมั่นยืน
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐา   เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชน์   พิงเกาะ
 
1. นางอรทัย  บัวสาย
2. นางศริญญา   ศูนย์ประโคน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล   รักษะประโคน
2. เด็กชายณัฐศักดิ์   เขียวดี
 
1. นางอรทัย  บัวสาย
2. นางสาวสุทธิพร   ทูลประโคน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วาทิรอยรัมย์
2. เด็กหญิงประวีณา  ยินรัมย์
 
1. นางเฉลียวรัตน์  ทิสารัมย์
2. นางสาวศรินทร์  กาญจนพิมาย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงชุติมา  นะราเทียม
 
1. นายจำลอง  ยอดไธสง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายนันทพงษ์  ทองแป้น
2. เด็กหญิงปุณยนุช  พิมพ์ผา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ใยบุญมี
 
1. นางราตรี  แสงพระเวทย์
2. นางสุชาดา  กุลวรพิสิษฐ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายธนพล  อุ่นใจดี
2. เด็กชายธนพล  ก๊กรัมย์
3. เด็กชายธนภัทร  ทองเกลี้ยง
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ต๊ะบรรจง
2. เด็กชายสมพาน  ดัดถุยวัตร
3. เด็กหญิงเกตนิกา  เย็นประโคน
 
1. นายสุพรรณ  ราชประโคน
2. นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประกายแก้ว
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ตันอีโน
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กชายชาญชัย  วีระไพศาล
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดาภา  ทวีพูน
 
1. นายชาญวัช  คำมณี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมพ์ดา
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงนิรมล  เรืองชาญ
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  เฮอร์เมส
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  รอบแคว้น
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายอนุชน  เถลิงรัมย์
 
1. นายสุรพจน์  บุญครอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวงศพันธ์  ดีใจ
 
1. นายวัชรินทร์  กระมล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ผดุงแดน
 
1. นายชาคริส  เทมะธนานนท์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายทินภัทร  เจริญรัมย์
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปุดประโคน
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงรษา  คนัยรัมย์
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ยุงประโคน
 
1. นายวีระ  สุพลัง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายพิริยกร  พะสุรัมย์
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงศิริพร  เกิดมีเพียร
 
1. นายวีระ  สุพลัง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงภาริตา  โหมฮึก
 
1. นายรพินทรนาท  เทมะธนานนท์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ปลอดประโคน
 
1. นายรพินทรนาท  เทมะธนานนท์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิสูตรตระการ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกรัมย์
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ปลื้มกมล
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทะรารัมย์
5. เด็กชายทินภัทร  เจริญรัมย์
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  รอบแคว้น
7. เด็กชายพิริยกร  พะสุรัมย์
8. เด็กหญิงรษา  คนัยรัมย์
9. เด็กชายศรศักดิ์  สุวรรณรัมย์
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
2. นางจิตตาภา  รัตนบุตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ   สินศิริ
2. เด็กชายนันทภพ   รอบแคว้น
3. เด็กหญิงนันท์นภัส   ก้อนดินจี่
4. เด็กหญิงบงกชกร   ทะนวนรัมย์
5. เด็กชายปกรณ์   เจียวรัมย์
6. เด็กหญิงปรียา   งามสง่า
7. เด็กหญิงปารณีย์   งามสง่า
8. เด็กหญิงพรรภษา   เจริญรัมย์
9. เด็กหญิงภัสรา   แลดี
10. เด็กหญิงมนัสนันท์   จะรอนรัมย์
11. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ขบวนงาม
12. เด็กหญิงวรินทร์ธรา   เจริญรัมย์
13. เด็กชายศรัณย์  จะรอนรัมย์
14. เด็กชายสมภพ   เจริญรัมย์
15. เด็กหญิงสุพิชชา   จันทชัย
 
1. นายพรรัตน์  เหล่าศรี
2. นางจตุพร  บุญคล้อย
3. นางมาลินี  เจริญรัมย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายกฤตยช   วงษ์เตมีย์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ไชยสุวรรณ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   วันณปะธรรม
4. เด็กหญิงชนกวนันท์   เกร็งชื่อ
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ทรงศรี
6. เด็กหญิงวรรณิษา   รุ่งเรือง
7. เด็กชายวายุ   บุตรเพชร
8. เด็กหญิงสุกัญญา   รักชาติ
9. เด็กหญิงสุธิดา   โคกรัมย์
10. เด็กหญิงสุภารัตน์   ขัติยพงศ์
 
1. นายเลื่อน   สุยารัมย์
2. นายหัตถชัย   ถือดียิ่ง
3. นางสาวจริยาภรณ์   ณัฐกิตติ์กุล
4. ว่าที่ร้อยโทณัฐวรรธน์   ชาญหิรัญกาญจน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมพ์ดา
2. เด็กหญิงฉันทชา  กำลังสง่า
3. เด็กชายชาญชัย  วีระไพศาล
4. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
5. เด็กหญิงปภัสสรา  สายแก้ว
6. เด็กชายวจิรศักดิ์  ดีเลิศ
7. เด็กชายวรภาส  หลอมนาค
8. เด็กหญิงศิริพร  เกิดมีเพียร
9. เด็กหญิงสุชาดา  เฮอร์เมส
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองโยง
11. เด็กหญิงอัจฉราพร  อนุกูลเรืองชาญ
12. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ยุงประโคน
 
1. นายบุญส่ง  พิชนาหารี
2. นายวีระ  สุพลัง
3. นางมนัสดา  สุพลัง
4. นางสาวจรรยา  สมเย็น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิง กวิสะรา  สะอิ้งทอง
2. เด็กหญิง เกษศินีย์  นิสังข์รัมย์
3. เด็กชายกิตติภณ  ตรวจมรรคา
4. เด็กชายคุณัชญ์  อรุณพาส
5. เด็กชายคุณาวุฒิ  ผลเจริญ
6. เด็กหญิงจิรนันท์  กะรัมย์
7. เด็กชายชนะภัฒน์  โสภาเนตร
8. เด็กหญิงฐานิกา  แชะรัมย์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทสนิท
10. เด็กหญิงติณณา  ผลเจริญ
11. เด็กหญิงนนทินีย์  ปฐมรพีพวศ์
12. เด็กหญิงปวีณา  นะรมรัมย์
13. เด็กหญิงพรนภา  ชิงชัยชนะ
14. เด็กหญิงพวงผกา  ทุรารัมย์
15. เด็กชายมนัส  ห้วยใหญ่
16. เด็กชายสงกรานต์  นิสังข์รัมย์
17. เด็กหญิงสตรีรัตน์  คำรัง
18. เด็กหญิงอังคะนา  ปะสุข
19. เด็กหญิงเอมี่  แมคาเทียร์
20. เด็กหญิงโปรดปราน  ธีระสุนทรไท
 
1. นางธนรัตน์  ผลเจริญ
2. นายอานนท์  กันรัมย์
3. นางสาวเบญญาภา  ภูผิวผา
4. นางสาววันเพ็ญ  ขจัดโรคา
5. นางอารีรัตน์  ทุมทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายชินวัตร  กุมรัมย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภานุรักษ์
3. เด็กชายมานพ  เพชรเลิศ
4. เด็กชายวีระยุทธ  เกษีสังข์
5. เด็กหญิงสุชาดา  เกาะรัมย์
 
1. นายสารินทร์  โยธี
2. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
3. นางสาวอุษา  เสือโคร่ง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงTonelle Melanie  manson
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปักคำไทย
3. เด็กหญิงกนกอร  อ่อนแก้ว
4. เด็กชายกฤษณศักดิ์  สนิทสนม
5. เด็กชายกิตตินันท์  บาลโสง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  มุตุมาจันทร์
7. เด็กชายทักษ์ดนััย  สุขประโคน
8. เด็กชายธนภัทร  เรียกประโคน
9. เด็กหญิงปนัดดา  จำปามูล
10. เด็กหญิงปวิตรา  เจียดประโคน
11. เด็กหญิงปุณยนุช  มัยสนิท
12. เด็กหญิงพัชราภา  ก่อแก้ว
13. เด็กหญิงพัชราศิณี  ม่วงสาย
14. เด็กหญิงพันธกานต์   หลงสอน
15. เด็กหญิงภัทรธิดา  ประชาชิตร
16. เด็กหญิงมุกมณี  บุญไทยกลาง
17. เด็กหญิงรักษา  แก้วประโคน
18. เด็กหญิงรัชนีบูรณ์  ภูใจตรอง
19. เด็กหญิงลลิตา   ปุดประโคน
20. เด็กหญิงวิมลสิริ  วีระประเสริฐ
21. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ธเนตร  ศรีน้ำคำ
22. เด็กหญิงศุภกานต์  มาประโคน
23. เด็กหญิงศุภลักษณ์  วันทะวงษ์
24. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทะนวนรัมย์
25. เด็กหญิงอรพินทุ์  คู่กระสังข์
26. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงจันทร์
 
1. นายมนตรี  เบ้าคำ
2. นางสาวกรรณิกา  พลทม
3. นายชาติชาย  วาณิกบุตร
4. นางสาวกาญจนาณัฏฐ์  จีนประโคน
5. นางสาวรจนา  ลีประโคน
6. นางสาวสุนิสา  กองทอง
7. นายชัยฤทธิ์  งกประโคน
8. นางสาวปิยพร  พิศคำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายอดิเทพ  เทียนพรรณ์
 
1. นางสาวกชกร  เกาประโคน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กชายสรายุทธ  มากพูล
 
1. นางสาววลีรัตน์   เลิศศรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ชมเชย
 
1. นายสมนึก  อินทะเล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงจินตพร  หมื่นศรีพรม
 
1. นางจริยา  วิไธสง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 1. เด็กชายอภิรักษ์   เฮงสังวอน
 
1. นายอัศวิน  ศิริมาก
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีรัตน์
 
1. นางสาววลีรัตน์   เลิศศรี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ชอุ่มผล
 
1. นายทินกร  ศูนย์ตรง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ณรงค์
 
1. นางกัญญาณัฐ  ยึนประโคน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายกฤตภาส  พงศ์ประภัสร
 
1. นางสุพรรณี  ยวนจิตปิยะ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. นายอาณัฐ  สีสัน
 
1. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์
 
1. นายจตุพล  กมลรัมย์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงเรณุกา  สกุลเดียว
 
1. นางปราณี  นราศรี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กชายจักริน  บาริสี
 
1. นายสุคิด  ขันธะหัตถ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายอานนท์  สีสัน
 
1. นายสุทิวัส  กอรัมย์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงชลธิชา   เพชรมาก
 
1. นางธิติยา   กลมวงศ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  นามเดช
 
1. นางจันทนา  ชมนาวัง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายชลินทร  เกาะรัมย์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ไร่พริก
3. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โชคชาตรี
4. เด็กชายพีรภาส  เพชรเลิศ
5. เด็กชายวชิรา  มาประจวบ
6. เด็กหญิงอัมพวัน  กิรัมย์
7. เด็กชายเรืองยศ  เรืองประโคน
 
1. นายสารินทร์  โยธี
2. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
3. นางสาวอุษา  เสือโคร่ง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชมไชย
2. เด็กชายกฤษฎา   เว้าสูงเนิน
3. เด็กหญิงกุลธิดา  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงกุ้งนาง  เงางาม
5. เด็กชายจิรวัฒน์  พึงพานิช
6. เด็กชายจิรโรจน์  กังถัน
7. เด็กหญิงชาลิสา  จักรสาน
8. เด็กหญิงณรินทรา  สาริยา
9. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  เมตตานันตา
10. เด็กหญิงทิวาพร  ดำโดด
11. เด็กชายนัฏฐนันท์  โพยนอก
12. เด็กหญิงนิธิวดี  ตันติวิริยารักษ์
13. เด็กหญิงประภัสสร  เอบประโคน
14. เด็กหญิงประภาวรินทร์  เยี่ยมพูน
15. เด็กหญิงปรารถนา  หลุนบูชา
16. เด็กหญิงปริยาภัทร  จ้ำหนองโพธิ์
17. เด็กหญิงปิยพร  เสาเปรีย
18. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ลีหล้าน้อย
19. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วประโคน
20. เด็กชายภูตะวัน  มอมุงคุณ
21. เด็กหญิงมณี  ร่วมสุข
22. เด็กหญิงรัตติมา  ทองวิจิตต์
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แก้วอำไพ
24. เด็กหญิงวรนุช  นวนดิน
25. เด็กชายวริศ  พรหมศรี
26. เด็กชายวัชรพงศ์  ภักดีเจริญ
27. เด็กชายวีรภัทร  ติงสะ
28. เด็กหญิงศศิภา  ท่าประโคน
29. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  กลาประโคน
30. เด็กหญิงสุชาวดี  แสงยศ
31. เด็กชายสุธาศิน  ตัวประโคน
32. เด็กหญิงสุพรรษา   กะประโคน
33. เด็กหญิงอธิติยา  ดำมีขาว
34. เด็กหญิงอลิษา  ชัยวงค์
35. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พ่อค้า
36. เด็กหญิงอัญญาณี   ม่วงประโคน
37. เด็กชายอัมรินทร์  คงประโคน
38. เด็กชายอัษฎายุธ  โกรัตน์
39. เด็กหญิงเมลาวัลย์  จันใด
40. เด็กหญิงเอมิกา  อินทะพัฒน์
 
1. นางพรภินันท์  ราชประโคน
2. นางสาวรัชนีกร  จิตจำนง
3. นายสมนึก  จันทริมา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงกษิรา  แก้วพรม
2. เด็กชายก้องภพ  กลองรัมย์
3. เด็กหญิงณิชมน  กุุยรัมย์
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  การเพียร
5. เด็กชายนิติรัตน์  เกษีสังข์
6. เด็กชายประวิท  ทะเลิงรัมย์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประสงค์
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขสาลี
9. เด็กชายสุชาครีย์  กิ่งกลาง
10. เด็กหญิงอรพรรณ  หงษ์ภักดี
 
1. นางอธิษฐาน  สร้อยศิริกุล
2. นางสาวอลิศรา  เจริญรัมย์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงกัลยกร  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงจิราพร  เจียรัมย์
3. เด็กหญิงจิราพัชร  นุกาดรัมย์
4. เด็กชายณัฐพลธ์  กำโภชา
5. เด็กชายธันชนิด   อินทรกำแหง
6. เด็กหญิงนภาภัทร  สีแก้ว
7. เด็กชายภูริวัฒน์  เจริญรัมย์
8. เด็กชายวีระชัย  เทพอินทร์
9. เด็กชายศตวรรษ  อินเผือก
10. เด็กหญิงอนุสา  นิยมคุณ
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นายณรงค์   อุ่นดาบทวงศ์ษา
3. นางสาวรัชฎากรณ์   พาโคกทม
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงชวัญข้าว  เเย้มประโคน
3. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะคึ้ม
4. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วรวงษ์
6. เด็กหญิงศศินา  พูนสังข์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มประโคน
8. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
9. เด็กหญิงเมธาวี  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทับประโคน
4. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดศรี
6. เด็กหญิงลภัสรดา  แม้นรัมย์
7. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
8. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  แย้มประโคน
3. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะคึ้ม
4. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เอ็มประโคน
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วรวงษ์
7. เด็กหญิงศศินา  พูนสังข์
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มประโคน
9. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
10. เด็กชายสุวิจักษ์  แก้วปลาด
11. เด็กหญิงเมธาวี  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทับประโคน
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดศรี
5. เด็กหญิงลภัสรดา  แม้นรัมย์
6. เด็กหญิงวรารัตน์  สิทธิธรรม
7. เด็กหญิงสัณห์สมร  เอ็มประโคน
8. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นายสมชีพ  ช่างทอง
2. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  จานรัมย์
2. เด็กหญิงณัชชา  พะโรงรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐชนก  นุพันรัมย์
4. เด็กหญิงธันญาทิพย์  ประจันบาน
5. เด็กหญิงธิติสุดา  ตันตระกูล
6. เด็กหญิงผกามาศ  โชงรัมย์
7. เด็กหญิงพรนภา  พินประณี
8. เด็กหญิงพรนัชชา  วรรณคำผุย
9. เด็กหญิงมาลาตี  ผู้วิเศษ
10. เด็กหญิงสาธิกา  นับถือสุข
11. เด็กหญิงอนัญพร  วิชัยรัมย์
12. เด็กหญิงอภิสรา  กันรัมย์
13. เด็กหญิงอรพินทร์  นิยมคุณ
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นายวิมล  พิมุ
3. นางสาวจุฬารัตน์  วระไวย์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  เตือนสติ
3. เด็กหญิงกมลเนตร  เตือนสติ
4. เด็กชายธนชัย  หนองน้ำ
5. เด็กชายมนัสพร  วังสระ
6. เด็กหญิงลาภินี  พิประโคน
7. เด็กชายวิชิตชัย  สาแก้ว
8. เด็กชายวีรลักษณ์  อันทรินทร์
9. เด็กชายวีรศักดิ์  หลงพิมาย
10. เด็กหญิงสิริการต์  หุ่นแก้ว
11. เด็กชายอนุชา   ยุดรัมย์
12. เด็กหญิงอำไพพร  ช่วยรัมย์
13. เด็กหญิงอุไรพร  สีคราม
14. เด็กหญิงเขมรุจิ  ดวงจิตร
15. เด็กหญิงเบญญาภา  จันประโคน
16. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปัญญาวงศ์
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นางวิมลรัตน์  วรรณะ
3. นางสาวชมพูนุท  ทองปาน
4. นางภาวิดา  ตรีวิเศษ
5. นางลัดดา  ศิริมาก
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายธนากร  รักษา
2. เด็กชายปิยะ  กริดรัมย์
3. เด็กชายพีรภัทร  อาญาเมือง
4. เด็กชายรัฐพงษ์  พันพม่า
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ขันตี
 
1. นายประวิทย์  กุสันเทียะ
2. นางศิวพร  ทองพิมาย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายศิวกร  ยีรัมย์
 
1. นางสาวอนุสรา  เกลียวทอง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวนประโคน
2. เด็กหญิงกัลยานี  จานรัมย์
3. เด็กหญิงภัทราภา  ทองประสาท
4. เด็กชายวรพล  กลสันต์
5. เด็กหญิงศิริวิมล  โพธิคะนัน
6. เด็กหญิงอธิติยา  นันธิษา
 
1. นายสมชาย  ปะนัดเต
2. นางพิมพ์ภา  ปะนัดเต
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กชายทวิภพ  ประกิจ
2. เด็กชายนันทกร  สุขนาโรง
3. เด็กชายสรวิชญ์  สุทธิสาร
4. เด็กชายอภิชาติ  ศรีประดู่
5. เด็กชายอรรถนนท์  ปันนวน
6. เด็กชายอรรถพล  สายวัน
 
1. นายบุญรัตน์  จงพินิจ
2. นายจารุศักดิ์  เขมะปัญญา
3. นายประสาร  เฉลาประโคน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายกุลธร  รองสาลี
2. เด็กชายจักรกฤต  เกื้อประโคน
3. เด็กชายชยพล  สุขสำโรง
4. เด็กชายถิรเจตน์  ประเสริฐศรี
5. เด็กชายมงคล  นอนคนึง
6. เด็กชายรณชัย  บุระ
7. เด็กชายเมธี  สุมสง่า
8. เด็กชายไกรวิชญ์  แหลมประโคน
 
1. นายประเสริฐ  เกื้อประโคน
2. นายธนิต  เสาวพันธุ์
3. นายพิสัย  เอี่ยมศิริ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร้าน 1. เด็กหญิงกุลนิภา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงณัฐริดา  บรรเทิงใจ
4. เด็กชายธนทรัพย์  โพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  วีระไทย
6. เด็กหญิงปนัดดา  เดียรประโคน
7. เด็กชายพศวัต  ทรงประโคน
8. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์แก้ว
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เดียรประโคน
10. เด็กหญิงิฐิติชญา  โพธิ์แก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  โอภาษี
2. นายยิ่งยง  ดุจจานุทัศน์
3. นางสาววนัชพร  ทองระยับ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รัสเสมอ
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เงางาม
3. เด็กชายภัทรดนัย  คำมะณี
4. เด็กชายฤทธิชัย  บัวน้อย
5. เด็กหญิงวารุณี  อินทพาด
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ้มเพชร
7. เด็กชายสุธิราช  ตาลดง
8. เด็กหญิงอรวี  นามมูล
9. เด็กหญิงเพชรลดา  จันลาสัย
10. เด็กหญิงเพียงขวัญ  นามมูล
 
1. นายประเทือง  ตุ้มวารีย์
2. นายปรีชา  สอดศรีจันทร์
3. นายจรัญ  สิทธิศักดิ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงบุญญาภา  เพียบประโคน
2. เด็กหญิงวิภาวี  เยาว์ศิริ
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ฝ้ายจันทร์
4. เด็กหญิงสุดาพิมพ์  สกิจ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นัยลี
 
1. นางสาววชิราพรรณ  วรรณโพธิ์กลาง
2. นางสุรีพร  อินประโคน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  เจ้าทอง
2. เด็กหญิงพรญาณี   หาริตะวัน
3. เด็กชายศักดิ์กริน  นาวิน
 
1. นางสาวปภัชญา   สมัครคดี
2. นางจินดา  ดีมาก
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยศรีรัมย์
2. เด็กหญิงปณิดา  จรรยาไทย
3. เด็กหญิงพิยดา  อุ่นศรี
 
1. นางสุภาภรณ์  ศิริพงษ์
2. นายวรวัฒน์  สอนอาจ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เทวารัมย์
2. เด็กหญิงเขมมิกา  ชะรารัมย์
 
1. นายนิสิต  ประเสริฐศรี
2. นางสาวน้ำหนึ่ง  จันทวงศ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กชายพีรพล   คงทันดี
2. เด็กชายเทพฤทธิ์   วงศ์กนก
 
1. นายพิพัฒน์   เสาะหายิ่ง
2. นายนันทยศ  ยุงประโคน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายณรงค์  นวนประโคน
2. เด็กชายนิติภูมิ  อักษร
 
1. นางสาวอัญชณา  กิจคณะ
2. นางพิมพ์ภา  ปะนัดเต
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤติน  ผลทำมา
2. เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฏ์วงศ์
 
1. นายนันทวุฒิ  สอนแก้ว
2. นางสาวไพลิน  สุกใส
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายณัฐเดช  พิมนชัยพิชิต
2. เด็กชายอัครเช  มังษา
 
1. นางสาวอัญชณา  กิจคณะ
2. นางปิยรัตน์  อุพลรัมย์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กชายประโมทย์  นิจิตร
2. เด็กชายอุกฤษ  พรรณสน
 
1. นางจิตภินันท์  ถิระสุธีรวัฒน์
2. นางสมใจ  เครือยา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์   พะไลรัมย์
2. เด็กหญิงนิตยา   เนื้อเก้า
 
1. นางสุภัสชรี    สีดา
2. นางสาวสุชาวดี   โพดรัมย์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายนวพล  สินธุสกุล
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  อู่ดี
 
1. นางสาวไพลิน  สุกใส
2. นายนันทวุฒิ  สอนแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงกานติ์ชนิต  คอมแพงจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ฤกษ์ชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ก๊กรัมย์
2. นางสาวรัตชดา  บุตรสุด
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายชนาธิป  เดชสุภา
2. เด็กชายพนม  นรินรัมย์
 
1. นายนิสิต  ประเสริฐศรี
2. นายอภิวัฒน์  ศรีธรรม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  สินทรา
2. เด็กหญิงพรหมพร  ทองเกลี้ยง
 
1. นายสุรศักดิ์  ก๊กรัมย์
2. นางสาวรัตชดา  บุตรสุด
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  โกยรัมย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อุทัยรัมย์
3. เด็กหญิงเวลุกา  มินทรรัมย์
 
1. นางมนัญญา  เรืองสุขสุด
2. นางสาวเพ็ญประภา  เชื้อนิด
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กชายธนูเด็จ  บุญจูง
2. เด็กชายปิติกร  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีถาวร
 
1. นายสมประสงค์  อนุรักษ์ชื่นชม
2. นางศิริพร  อินนอก
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายภานุวิชญ์   จะเริกรัมย์
2. เด็กชายศุภราช   เทพปัญญา
3. เด็กชายอภิวัฒน์   เจริญรัมย์
 
1. นางนวลนภา  โสรินทร์
2. นางวิไลวรรณ   ชุมพลวงศ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเป้า 1. เด็กชายจิรายุ    ไขแสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    นิเรืองรัมย์
3. เด็กชายวริศรา    ธนูทอง
 
1. นายเสนอ    กันรัมย์
2. นางเนาวรัตน์    กันรัมย์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงทองพรรณพัฒน์  แก้วพิพัฒน์กุล
2. เด็กหญิงพรกนก  วาลีประโคน
3. เด็กชายภูชิสส์  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  ถุงออน
2. นายวิจิตร  ทองสวัสดิ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเหย 1. เด็กหญิงปียะรัตน์  เสาเปรีย
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ชำนาญกอง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นางอุษา  มารคทรัพย์
2. นางสาวปวีณา  แก้วเกตุ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กชายขจรศักดิ์   จอมประโคน
2. เด็กชายพสธร   สัตตารัมย์
3. เด็กชายสุทธิศักดื   พูนมั่น
 
1. นายสราวุฒิ   รอดทุกข์
2. นายอรรถพล  บุตรพราว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 1. เด็กชายทินภัทร  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายรุ่งเรือง  ยืนกระมล
3. เด็กชายอนุชิต  แก้วชนะ
 
1. นางสุวรรณา  จันทร
2. นางเพ็ญพรรณ  ภูมิพยัคฆ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยชนะ
2. นายนิติพัฒน์  อุสารัมย์
3. เด็กชายวีรภัทร  สุขสาลี
 
1. นายชัยพิสิทธิ์  หงษ์สมศรี
2. นางชะออม  คีรีวัชรินทร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1. เด็กหญิงกัลยากร  พะนิรัมย์
2. เด็กชายธัชพล  วงษ์ชมพู
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  นามสันเทียะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาสุข
5. เด็กชายอชิรวัตร  อุไร
6. เด็กหญิงอริสา  เลิศคลัง
 
1. นางจันทนา  ตาดี
2. นางสาววิสสุตา  สินสวัสดิ์
3. นางสาวยุพา  สายวิเศษ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกฤติกา  เกร็งชื่อ
2. เด็กหญิงกฤติมา  เกร็งชื่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำอ่อน
4. เด็กหญิงปวริศา  กอมประโคน
5. เด็กหญิงวงศ์ตะวัน  สายเสียง
6. เด็กหญิงสุจิรา  วัลย์เปรียงเถาว์
 
1. นางพรรณี  นึกมั่น
2. นางสาวปภัสรา  ไชยอินทร์
3. นางสาวสุจิตรา  ชาวสุรินทร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชลธิชา  การเพียร
2. เด็กหญิงฐานิกา  แชะรัมย์
3. เด็กหญิงเอมี่  แมคาเทียร์
 
1. นางชนธิชา  แพงอก
2. นางสาวเบญญญาภา  ภูผิวผา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  วัดสอน
2. เด็กหญิงวนิดา  คงเพิ่ม
3. เด็กหญิงไอลดา  อุ่นใจ
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นางวิมลรัตน์  วรรณะ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายธนพล  มั่นยืน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริวิชา
3. เด็กชายปฏิญญา  มั่นยืน
 
1. นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์
2. นางสาวพรพิมล  โกยรัมย์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. นายฐิติพงษ์  นุแรมรัมย์
2. นายพงศกร  มีสุด
3. นายวุฒินันท์  กางรัมย์
 
1. นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์
2. นางสาวพรพิมล  โกยรัมย์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1. เด็กหญิงนารา  ทองเกิด
2. เด็กหญิงวรดา  เฮาประโคน
3. เด็กหญิงอรพิมล  แรมประโคน
 
1. นางชนิดา  ศรีละ
2. นางยุพิน  มีจำนงค์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กชายกวีพันธ์  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงสมปฤดี  จันทนุช
3. เด็กหญิงอมราวดี  เกิดลาภ
 
1. นางวาสนา  แลดี
2. นางวิไลลักษณ์  สายศรีแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงจิรา   เกิดประโคน
2. เด็กหญิงณัฐชญา  ร่มโพธิ์
3. เด็กหญิงสายธาร   เกิดประโคน
 
1. นางชื่นกมล   ช่วงจันทึก
2. นางสาวประทุมทอง   ไชยภา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   ด้วงชำนาญ
2. เด็กหญิงณริสสา   สีทร
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวบุปผาชาติ  ฝากไธสง
2. นางสาวลัดดา   เกื้อทาน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงชลิตา    ยอดรัก
2. เด็กหญิงรุจิเลขา   บุญครอง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์   น้ำคำ
 
1. นางชนัญชิดา   สุยารัมย์
2. นางสิริวัฒน์   ลือนาม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ชาญประโคน
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เมียดเตียบ
3. เด็กหญิงสุดาภา  เปียนประโคน
 
1. นางวราภรณ์  จันทร์เสน
2. นางวงศ์จันทร์  เนตรประโคน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  การรัมย์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  พร้อมพูน
3. เด็กหญิงโสฐิดา  ดาวสิงห์
 
1. นางนิศานาถ  ค้ำภูเขียว
2. นางวันทนา  จันทรส่องศรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เปรียบสม
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  ยงทวี
3. เด็กชายราเมศ  หลอดทอง
 
1. นายสุกรี  รุ่งโรจน์
2. นางโชติกา  พีระธรรมเดช
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กหญิงกิตติมาพร   เติมกล้า
2. เด็กชายจิรอังกูร  แก้วฉลาด
3. เด็กหญิงธนวรรณ  คงชูศรี
 
1. นางสายทอง   คัชมา
2. นางพวงเพ็ญ   เสมอภาค
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายชินกฤต    พะนุมรัมย์
2. เด็กหญิงฐิฌาดา   พวงมาลา
3. เด็กหญิงสุณัฐธิดา   พักรัมย์
 
1. นางสาวลัดดา    โกยรัมย์
2. นางสาวอนุสรา   บุตรเพรา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล้าเชี่ยว
 
1. นางปราณี  เชี่ยวชาญ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายศุภกิจ  สิงห์โต
 
1. นางเกตุแก้ว  ช่อรัมย์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เสมาวัตร
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 1. เด็กหญิงปพิชญา  บาตรโพธิ์
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1. เด็กชายธีรโชติ  ศิละชัย
 
1. นางกาญจนา  โพธิขำ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 1. เด็กชายกันต์ธร  ศรีเอี่ยม
 
1. นางนุสรา  สุทธาบุญ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กุสะรัมย์
2. เด็กชายวาคิม  กุสะรัมย์
3. เด็กชายวายุ  สุวนิช
 
1. นางยุพา  หงษ์ภักดี
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายปกรณ์  พันธ์โภคา
2. เด็กหญิงรุ้งรวี  สายเหล็ก
3. เด็กชายวีรวัฒน์  อัมราศรัย
 
1. นางสาวปณิชา  เจริญรัมย์
2. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเขมนิจ  เชิงประโคน
 
1. นางวลัยทิพย์  สิริจงวัฒนา
2. นางสาวนิ่มนวล  ผินสู่
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  สนิดชัย
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินทรกรรม
 
1. นางสาณี  โสประโคน
2. นางพันศรี  บาลโสง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วสมนึก
 
1. นายนิสิต   สุขสำราญ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายบารมี  ใหญ่รัมย์
 
1. นายขจรยศ  สินศิริ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ผินสู่
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงจารุณี  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ผินสู่
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กชายเสถียรกิจ  มะโนชาติ
 
1. นางเจียมจิตร  พิรัมย์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เขียมศิริรัตน์
 
1. นางสาวจุติพร  สราญบุรุษ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงนัดดา  เกิดบุตร
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายฐีรักษ์  จำประโคน
 
1. นายสามารถ  ติณณ์ทอง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กชายมนต์ชัย  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นางทัศนา  ขำชัยภูมิ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 1. นางสาวทิพย์เกษร  ชอบมี
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีเจริญ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายพรชัย  ลีประโคน
 
1. นางสาวเพชร  อุ้มรัมย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นแย้ม
 
1. นางสาวสุภาวดี  หนูประโคน
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   นิยมกล้า
 
1. นางดวงมณี  นครวงศ์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงอรอุมา  ยามดี
 
1. นายคำมูล  ชำรัมย์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จารัตน์
2. เด็กหญิงนิศาชล  สีรัตน์
3. เด็กหญิงยุพเรศ  กินไธสง
4. เด็กหญิงรัตนา  โสพรมมี
5. เด็กหญิงแอมี่ มาเรีย  ฟอร์เรส
 
1. นางกิตติยาภรณ์  กมล
2. นางจินตนา  ศรีโพนทอง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคลด 1. เด็กหญิงธัญยา   แย้มสกุลศิริ
2. เด็กหญิงมีสุข   กะรัมย์
3. เด็กหญิงสุมลฑา   ประพฤตินอก
 
1. นางสุธาสินี   ชัยชาญ
2. นายสุรายุทธ   ชัยสุวรรณ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจอม 1. เด็กหญิงนิรัชพร   กึมรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ชัยสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   เชลงวิทย์
 
1. นางบุญเรือน   กิรัมย์
2. นางวิไล   เปี่ยมอักโข
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรวลัย  แสงสว่าง
2. เด็กชายกฤษณะ  ไกรจันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กุมรัมย์
 
1. นางสาลินี  กุลวงษ์
2. นางสาวปริศนา  อุนาภาค
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กชายพีรพัฒน์    พิศเพ็ง
2. เด็กชายอนพัทย์    พิศเพ็ง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พนุมรัมย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   แสนกล้า
2. นางสาวกัญญารัตน์   ชัยโพนงาม
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายธนพล  การัมย์
2. เด็กชายธเนศ  หวังผล
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองบัวบาน
 
1. นางภัทราวัลลิ์  ก้องเสียง
2. นางสุฬาภรณ์  โกศรี
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  คงประโคน
2. เด็กชายอธิป  สายสร
 
1. นายกิตติชัย  ดีปัญญา
2. นางสาวนิ่มนวล  ผินสู่
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเหย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาสอน
 
1. นางอุษา  มารคทรัพย์
2. นางสาวจิรประภา  คุ้มนุช
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายอภิศักดิ์  พันเพชร
2. เด็กชายอาภาภัทร  จะเริกรัมย์
 
1. นางพณิตา  ประเสริฐศรี
2. นางอัจฉราพร  เต้นภูษา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   โสภาบุตร
2. เด็กหญิงปฏิพร   บุญยงค์
 
1. นางสาวอุมาพร   ทิพย์โสตร
2. นางอังคณา   วชิระพรไชย
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายรณกร  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายสันติภาพ  เบียดรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  การกระสัง
2. นางสาวรุจิรา  มหาแก้ว
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายชาญชัย   แหน่งกระโทก
2. เด็กชายปัญญากร   เสาทอง
3. เด็กชายสงกรานต์   สุมหิรัญ
 
1. นางสาวสันทนี   ศรีสุวงค์
2. นางสาวธานทิพย์   สุยารัมย์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กชายณัฐดนัย  เชือกรัมย์
2. เด็กชายสุระเดช  ทองประโคน
3. เด็กชายเอเธน  พิมพ์วรรณา
 
1. นายพัฒนพงษ์  จงใจงาม
2. นางสาวนันทนิด  พิมพ์วรรณา
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงชิดชนก  สระทอง
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง   1. นายสุพจน์  ศิลปโชค
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายนิธิกร  นะครรัมย์
 
1. นายสุรพจน์  บุญครอง
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายอดิเทพ  แสนรัตน์
 
1. นายสุรพจน์  บุญครอง
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กชายเสกสรร  เย็งประโคน
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิตรา  อะยางรัมย์
 
1. นางสาวทักษิณา  ฤทธิ์ไธสง
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กชายจักริน  นะวงรัมย์
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ