หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อำนวยการ
2 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 อำนวยการ
3 นายชรินทร์ เรืองประโคน รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 อำนวยการ
4 นายกำพล กระมล รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 อำนวยการ
5 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 อำนวยการ
6 นางวี่แวว พรประสพ ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 อำนวยการ
7 นายสุคิด พรฆัง ผอ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป. บร. 2 อำนวยการ
8 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
9 นางวี่แวว พรประสพ ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
10 นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
11 นางดวงปาน นครทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
12 นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
13 นายนรินทร์ ทวยเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
14 นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
15 นายประยุทธ นำ้อบเชย ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
16 นางอัจฉรา บัวแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
17 นายประดิษฐ ปักษา ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
18 นางสาวสุนันท์ ปัณทุพา ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
19 นายญาณวุฒิ ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
20 นายมนตรี นิวัฒนุวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
21 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงาน
22 นางสาวพรรณี อิสำราญ เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศฯ สพป. บร. 2 ดำเนินงาน
23 นางสิริลักษณ์ วิชชุลัญช์ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง ดำเนินงาน
24 นายเชิด ตะถา นักการโรงเรียนวัดแจ้ง ดำเนินงาน
25 นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
26 นางพัชณีย์ บุญชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
27 นางพิสมัย คงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
28 นายเอกชัย บำรุงแคว้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
29 นายรัชพล นรวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
30 นางลำชี ดุจจานุทัศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
31 นายธงชัย กงประโคน นักการฯโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
32 นายสุธีย์ คงประโคน นักการโดรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
33 นายศรีรุ้ง เตือประโคน นักการฯโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
34 นางบังอร บุญเต็ม นักการฯโรงเรียนอนุบาลประโคน สถานที่
35 นางนุตยา สุนทรารักษ์ นักการฯโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
36 นางสาวปริชญานันท์ ลีประโคน นักการฯโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สถานที่
37 ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา นพตลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
38 นางลักขนา จุดโต ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
39 นางสุนันทา พรรณพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
40 นางธิศภรณ์ ธาราศาณิต ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
41 นางสาวนาฏพงศ์ ชัยวิเศษ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
42 นางละออง วงศ์ศิริศักดิ์ ครูดรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
43 นางวณิษฐา คูวัฒนกุล ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
44 นายนพสิทธิ์ จิรสิทธิ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
45 นายวีรวิทย์ ดุจจานุทัศน์ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
46 นางอุมาพร เมอะประโคน ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
47 นางนพพร สุดประโคน ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สถานที่
48 นายโยธี เชิญขวัญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
49 นายอัครเดช กิจคณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
50 นางสงวน อรัญเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
51 นายชยุต แพนกุดเรือ ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
52 นายประเสริฐ ทรงสกุล ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
53 นางสมหวัง สุนินทบูรณ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
54 นางนภัสสุนีย์ ธงวรรณฉัตร ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
55 นางเพ็ญประภา สุดประโคน เจ้าที่ธุรการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
56 นายชลอ โหระ นักการฯโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
57 นายสุคิด เบิกประโคน นักการฯโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สถานที่
58 นายธนาธิป เสียงตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
59 นางสัมฤทธิ์ ลิไธสง ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
60 นางสมนึก ดวงตาแสง ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
61 นางโปร่งศรี ปาประโคน ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
62 นางสำเรียง จานเขื่อง ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
63 นางดารณี ใหญ่เลิศ ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
64 นางอนุกูล เวือมประโคน ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
65 นางละออง หวังสง่า ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
66 นายวรวุฒิ ดีอ้อม ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
67 นางสุนทรี กิจคณะ ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
68 นางสุทธิณี นงประโคน ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
69 นางสายพิน พิลาวุธ ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
70 นางขวัญกมล สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
71 นางชนิสา เลิศสกุล ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
72 นายพิทักชัย พุทธแสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
73 นางสาวปานเลขา ปาประโคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
74 นายจักรกฤษณ์ ยืนประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
75 นายสมโภชน์ ประโลมรัมย์ นักการฯโรงเรียนบ้านศรีถาวร สถานที่
76 นายเศรษฐศักดิ์ เพ็ชรเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบอน สถานที่
77 นายวีรยุทธ อยู่เย็น ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านมะมัง สถานที่
78 นายจิรวัฒน์ ดีล้อม ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี สถานที่
79 นางสาวจุทาภรณ์ สลับเพชร ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านบุฯ สถานที่
80 นายภานุวัฒน์ บุญมี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านเขว้า สถานที่
81 นายปิยังกูร สุภาภา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สถานที่
82 นางสาคร สอนศิลป์พงศ์ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า สถานที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]