หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 7 12 10
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 14 25 15
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 19 31 27
4 006 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 1 1 1
5 007 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 18 50 32
6 008 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 19 52 26
7 009 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 6 19 7
8 010 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 10 17 14
9 011 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 5 10 7
10 012 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 8 15 13
11 013 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 9 22 12
12 014 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 13 30 19
13 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 6 8 8
14 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 21 40 32
15 019 โรงเรียนบ้านกระสัง 1 1 1
16 018 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 2 3 3
17 017 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 20 32 25
18 021 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 1 1 1
19 020 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 7 20 12
20 023 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 8 19 13
21 024 โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 0 0 0
22 240 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 30 11
23 029 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 0 0 0
24 030 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 5 8 5
25 059 โรงเรียนบ้านจบก 0 0 0
26 061 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 11 12 12
27 060 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 24 46 41
28 062 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี 5 8 5
29 063 โรงเรียนบ้านจาน 3 17 6
30 064 โรงเรียนบ้านชำแระ 0 0 0
31 235 โรงเรียนบ้านชุมแสง 6 13 8
32 068 โรงเรียนบ้านดวน 0 0 0
33 069 โรงเรียนบ้านดอนยาว 9 30 16
34 070 โรงเรียนบ้านตรุง 0 0 0
35 074 โรงเรียนบ้านตะครอง 3 7 6
36 073 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 8 14 13
37 077 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 4 7 4
38 075 โรงเรียนบ้านตะเคียน 3 7 4
39 076 โรงเรียนบ้านตะแบก 0 0 0
40 071 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 6 7 7
41 072 โรงเรียนบ้านตะโกรี 2 3 3
42 078 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 26 54 36
43 081 โรงเรียนบ้านตาราม 8 22 12
44 082 โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 9 25 14
45 083 โรงเรียนบ้านตาอี 9 14 9
46 080 โรงเรียนบ้านตาเป้า 3 9 6
47 079 โรงเรียนบ้านตาแก 10 19 13
48 086 โรงเรียนบ้านถนน 0 0 0
49 085 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 3 8 5
50 084 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 10 15 13
51 087 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 15 24 19
52 089 โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 0 0 0
53 090 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 8 20 12
54 092 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 4 9 6
55 093 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 6 9 7
56 091 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 3 6 4
57 100 โรงเรียนบ้านบัว 6 9 8
58 099 โรงเรียนบ้านบัวถนน 15 29 17
59 101 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 10 22 11
60 102 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 0 0 0
61 103 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 9 25 17
62 104 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 15 35 25
63 098 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 3 18 7
64 106 โรงเรียนบ้านประดู่ 3 7 4
65 105 โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 5 11 5
66 109 โรงเรียนบ้านปราสาท 6 10 8
67 107 โรงเรียนบ้านปราสาททอง 0 0 0
68 108 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 17 29 17
69 110 โรงเรียนบ้านปลัด 5 15 9
70 111 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 10 39 23
71 112 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 19 31 25
72 113 โรงเรียนบ้านป่าชัน 24 88 41
73 115 โรงเรียนบ้านพาชี 5 16 9
74 121 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 8 28 17
75 122 โรงเรียนบ้านมะมัง 14 27 21
76 126 โรงเรียนบ้านยาง 0 0 0
77 125 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 12 32 20
78 129 โรงเรียนบ้านระกา 6 13 9
79 128 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 3 3 3
80 130 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 1 2 1
81 131 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 9 13 11
82 127 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 4 13 7
83 132 โรงเรียนบ้านละลมพนู 13 29 19
84 133 โรงเรียนบ้านละลูน 3 5 4
85 135 โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 0 0 0
86 136 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 2 18 4
87 137 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 2 5 2
88 138 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 7 22 13
89 134 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 26 95 48
90 139 โรงเรียนบ้านลำดวน 10 25 15
91 140 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 9 18 9
92 141 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 12 26 20
93 142 โรงเรียนบ้านศรีสุข 6 8 7
94 144 โรงเรียนบ้านสวายสอ 6 10 8
95 143 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 4 11 7
96 145 โรงเรียนบ้านสังเคิล 8 12 9
97 146 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 6 20 11
98 147 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 1 1 1
99 148 โรงเรียนบ้านสายโท 1 3 5 4
100 149 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 0
101 150 โรงเรียนบ้านสารภี 7 17 12
102 151 โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 3 5 4
103 152 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 20 62 33
104 153 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 9 24 14
105 154 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 0 0 0
106 161 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 0 0 0
107 163 โรงเรียนบ้านหนองขอน 18 33 26
108 164 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 6 23 8
109 165 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 7 8 7
110 167 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 17 34 23
111 168 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 4 5 5
112 166 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 3 7 5
113 170 โรงเรียนบ้านหนองนา 3 5 5
114 171 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 4 4 4
115 173 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 36 15
116 172 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 2 7 3
117 175 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 2 2
118 176 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 5 7 6
119 177 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 13 28 15
120 180 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 9 24 15
121 181 โรงเรียนบ้านหนองร้าน 6 25 11
122 184 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 2 3 3
123 162 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 14 42 17
124 169 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 14 28 19
125 183 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 4 12 6
126 185 โรงเรียนบ้านหนองเอียน 4 7 7
127 182 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 14 9
128 174 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 3 3
129 178 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 28 53 40
130 179 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 23 56 31
131 186 โรงเรียนบ้านหลัก 3 6 5
132 190 โรงเรียนบ้านหว้า 0 0 0
133 191 โรงเรียนบ้านหัวตะแบก 0 0 0
134 192 โรงเรียนบ้านหินกอง 0 0 0
135 193 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 1 1
136 187 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 16 40 28
137 188 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 21 34 28
138 189 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 17 40 20
139 194 โรงเรียนบ้านอโณทัย 0 0 0
140 025 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1 2 1
141 027 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 13 23 17
142 236 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 3 2
143 026 โรงเรียนบ้านเก็ม 1 1 1
144 031 โรงเรียนบ้านเขว้า 2 2 2
145 032 โรงเรียนบ้านเขาคอก 14 45 28
146 034 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 7 12 10
147 033 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 1 1 1
148 116 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 2 7 2
149 123 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 11 19 13
150 157 โรงเรียนบ้านเสม็ด 14 56 19
151 155 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 17 34 26
152 156 โรงเรียนบ้านเสม็ด (กส3) 3 24 4
153 158 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 9 47 18
154 067 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 0 0 0
155 117 โรงเรียนบ้านแพงพวย 0 0 0
156 160 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 2 12 4
157 159 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 38 103 54
158 035 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 17 33 22
159 237 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 14 28 19
160 037 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 14 31 22
161 038 โรงเรียนบ้านโคกกี่ 2 4 4
162 039 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 19 50 34
163 040 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 9 5
164 041 โรงเรียนบ้านโคกชุม 0 0 0
165 042 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 2 3 3
166 043 โรงเรียนบ้านโคกตูม 13 42 22
167 048 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 6 10 8
168 051 โรงเรียนบ้านโคกยาง 18 33 27
169 049 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1 1 1
170 050 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 21 36 28
171 052 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 5 10 9
172 053 โรงเรียนบ้านโคกรัง 4 10 8
173 054 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 9 18 14
174 055 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 4 12 8
175 056 โรงเรียนบ้านโคกสูง 10 79 26
176 044 โรงเรียนบ้านโคกเบง 3 8 3
177 238 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 9 40 16
178 046 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 22 56 33
179 239 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 4 4 4
180 047 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 0 0 0
181 058 โรงเรียนบ้านโคลด 2 8 4
182 066 โรงเรียนบ้านโชคกราด 3 16 6
183 095 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
184 096 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 9 15 11
185 097 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1 3 1
186 094 โรงเรียนบ้านโนนแดง 4 17 10
187 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 2 3 2
188 088 โรงเรียนบ้านไทรโยง 0 0 0
189 114 โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 0 0 0
190 119 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 0 0 0
191 120 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 6 18 6
192 124 โรงเรียนบ้านไม้แดง 9 15 9
193 195 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 27 71 45
194 196 โรงเรียนพุทธบารมี 11 21 18
195 200 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 2 2 2
196 201 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 8 15 11
197 202 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 2 5 2
198 203 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 21 28 24
199 205 โรงเรียนวัดบ้านจอม 10 35 19
200 206 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 3 7 6
201 207 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 4 11 5
202 208 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 17 40 24
203 209 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 7 23 10
204 211 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 5 7 5
205 212 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 5 6 6
206 216 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 11 25 11
207 217 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 32 74 49
208 218 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 3 5 4
209 221 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 8 16 10
210 220 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 15 25 19
211 214 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 13 40 22
212 215 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 41 94 65
213 219 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 13 27 20
214 204 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 10 53 18
215 222 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 16 51 25
216 210 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 12 44 20
217 213 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 6 10 8
218 223 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 16 48 28
219 224 โรงเรียนวัดพลับพลา 16 31 23
220 225 โรงเรียนวัดสำโรง 24 56 35
221 226 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 4 6 5
222 227 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 23 39 29
223 199 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 3 10 5
224 198 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 16 36 23
225 228 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 37 96 63
226 230 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 13 60 19
227 231 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 20 29 20
228 232 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 35 79 50
229 234 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 21 103 40
230 002 โรงเรียนเขว้าศึกษา 1 3 2
231 197 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 19 43 25
232 229 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 13 29 22
233 233 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 12 44 24
234 005 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย 0 0 0
รวม 1978 4821 2929
7750

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]