หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางภัสพร นัดครบุรีโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
4. นางชลนิชา เลิศนพคุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ลือมอญโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางภัสพร นัดครบุรีโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
4. นางชลนิชา เลิศนพคุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ลือมอญโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางภัสพร นัดครบุรีโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
4. นางชลนิชา เลิศนพคุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ลือมอญโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ช่วยรอดโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
4. นางอัญชัญ พราหมณ์กระโทกโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นางสาวจุติพร สราญบุรุษโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นายประพันธ์ กิรัมย์โรงเรียนปะทัดบุวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุรีพร เอี่ยมประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ช่วยรอดโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
4. นางอัญชัญ พราหมณ์กระโทกโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นางสาวจุติพร สราญบุรุษโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นายประพันธ์ กิรัมย์โรงเรียนปะทัดบุวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุรีพร เอี่ยมประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา ไชยคำภาโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เสริมสุขโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
5. นางภัทร์ภร อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองเต็งกรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ฉัตรอังกูรโรงเรียนมะขามทานตะวันกรรมการ
7. นางวิชชุอร ดาศรีโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ อุพลรัมย์โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางปณิจศา ทรัพย์สุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
5. นางสาวกาจบัณฑิต จอมประโคนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ นาคินชาติโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ผมพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเต็งกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ทองจินดาโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
3. นางภัทรา ยวงรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางเจษฎา เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางสำเนียง กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
6. นางจตุพร บุญคล้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุลโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางภัทรา ยวงรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางเจษฎา เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางสำเนียง กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
6. นางจตุพร บุญคล้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุลโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางภัทรา ยวงรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางเจษฎา เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางสำเนียง กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
6. นางจตุพร บุญคล้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุลโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางสุพัตรา บัตรประโคนโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางมยุรี สุนประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางรัชกร เจวรัมย์โรงเรียนกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นางเจนจิรา วายประโคนโรงเรียนบ้านแสลงคงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางสุพัตรา บัตรประโคนโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางมยุรี สุนประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางรัชกร เจวรัมย์โรงเรียนกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นางเจนจิรา วายประโคนโรงเรียนบ้านแสลงคงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนุช เฮ่ประโคนโรงเรียนวัดบ้านยางฯกรรมการ
4. นางธีรดา ยงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางบังอร รักษ์มณีโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางภัสราภรณ์ บุญถมโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางจิตติรัตน์ นิธิโภคินกุลโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายสาทิพย์ อ่ำประเวทย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางเจษฎ์สุดา หนูทองโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นางธนาภา ดีดิเรกโรงเรียนบ้านบุรัฐราษฎร์ฯกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยามาศ มาประจงโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร บุญคล้อยโรงเรียนบ้านเกต"สุตาประชาอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายสาทิพย์ อ่ำประเวทย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางเจษฎ์สุดา หนูทองโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นางธนาภา ดีดิเรกโรงเรียนบ้านบุรัฐราษฎร์ฯกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวนิตย์ คูณประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางนิ่มนวล เลี้ยงรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
6. นางสาวจามรี ชัยประโคนโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
7. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรีบยนบ้านนิคมสายโท12เหนือรองประธานกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ศรีสุริยชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสารภี เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
5. นายสัญญา อนันต์โรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี สิงห์เนตนอกโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
7. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษสุดา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ปลื้มกมลโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา ขันโสมโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
6. นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์โรงเรียนบ้านโคกมะขามกรรมการ
7. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐฑกาญจน์ ขันอาสาโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางสาวภัตรสุดา ชมดงโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
5. นางนภา แน่ประโคนโรงเรียนหนองอาแมะกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศุภานัย เถาว์ยาโรงเรียนปราสาทสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ ยึนประโคนโรงเรียนบ้านละเวี้ยกรรมการ
4. นางสายรุ้ง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
5. นางกชพร ฤาชาโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
6. นางสาวอุทุมพร สายรามโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
7. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นายตระการ เพ็งประโคนโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคีกรรมการ
4. นายดนัย อนุวันโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางธิศภรณ์ ธาราศานิดโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
6. นางสาวภัทรพรรณ คำเสนาโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
7. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ สุขยอดโรงเรียนบ้านละลมพนูกรรมการ
4. นายวีระยุทธ สุทธิปรีชาพงศ์โรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นายประเสริฐ อาญาเมืองโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
6. นางละเอียด พวงประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
7. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางศันติกา ลำภูโรงเรียนบ้านไพบูลย์กรรมการ
4. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนทุ่งสว่างกรรมการ
5. นายวิสูตร แสนกล้าโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
6. นายอภิชน เสนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
7. นางสาวไพรรินทร์ สมหวังโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวสุลักษณ์ สุขแก้วโรงเรียนหนองตะขบกรรมการ
9. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางศันติกา ลำภูโรงเรียนบ้านไพบูลย์กรรมการ
4. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นายวิสูตร แสนกล้าโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
6. นายอภิชน เสนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
7. นางสาวไพรรินทร์ สมหวังโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวสุลักษณ์ สุขแก้วโรงเรียนหนองตะขบกรรมการ
9. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กระฐินหอมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางสาวบุปผา เติมประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
5. นางสาววัลย์ลี สุขงามโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม2กรรมการ
6. นางสาวสาลินี วรรณคำโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
7. นายกฤษณะ แสงจิรัมย์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
8. นายสมยศ ปทุมเพชรโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
9. นางจันทรา ยืนยงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
10. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กระฐินหอมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางสาวบุปผา เติมประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
5. นางสาววัลย์ลี สุขงามโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม2กรรมการ
6. นางสาวสาลินี วรรณคำโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
7. นายกฤษณะ แสงจิรัมย์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
8. นายสมยศ ปทุมเพชรโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
9. นางจันทรา ยืนยงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
10. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนทิพย์ จานเขื่องโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณี เปรียบสมโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยากรรมการ
4. นายสุรัตน์ สิมงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7กรรมการ
5. นางสรัญญา เคนคำภาโรงเรียนพุทธบารมีกรรมการ
6. นายวัชรวัฒน์ ศิลาชัยโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
7. นายสุรชัย เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
8. นายปรีชา วิเศษชาติโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม2กรรมการ
9. นางสาวณิชพร วิเศษสุดโรงเรียนบ้านละลมพนูกรรมการ
10. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายปรีชา กิตติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ทรงประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางเพ็ญสุข ศรีสุริยชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสุพรรณ เพชรเลิศโรงเรียนพุทธบารมีกรรมการ
5. นายธนพล ช่อรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ พูนมาโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ แซวกระทุ่มโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยากรรมการ
3. นายอังคาร พลทมโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นางสาวเอกปวีร์ หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายพนม ฉิมพลีพันธ์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวชมพูนุท ทองปานโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพรรณี หวังสุขกลางโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิวัน มาลีแก้วโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ แสนดีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
4. นางประภารัตน์ ทศพนัสสักโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางวชิรา เสือรัมย์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปิยะนุช อุปแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นประธานกรรมการ
2. นางพิชยา แทนพลกรังโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ เสาโรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นางทวินันท์ โยธิกาโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ลีประโคนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวิภาวรรณ การเพียรโรงเรียนบ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนระกาเสม็ดกรรมการ
3. นายพิรุณ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางนรินทร์ ปุยะติโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นางสาวนันทกา เสประโคนโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง บุตรพราวโรงเรียนบ้านหนองเต็งประธานกรรมการ
2. นางประเทือง อาญาเมืองโรงเรียนวัดบ้านยางฯกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี สุดประโคนโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางอนงค์ แก่นอินทร์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางนภัสรพี โรจน์ธนิกโชติกุลโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสัมฤทธิ์ ลิไธสงโรงเรียนบ้านศรีถาวรประธานกรรมการ
2. นางนริศรา ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกระชายกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยากรรมการ
4. นางปิ่นอุมา ครองยุติโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นางอิสราภรณ์ พวงประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสัมฤทธิ์ ลิไธสงโรงเรียนบ้านศรีถาวรประธานกรรมการ
2. นางนริศรา ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกระชายกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยากรรมการ
4. นางปิ่นอุมา ครองยุติโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นางอิสราภรณ์ พวงประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเสนอ นีกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ หวายฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
3. นางสุภาพร เชาว์มะเริงโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา อนุรักษ์ชื่นชมโรงเรียนบ้านตะครองใต้กรรมการ
5. นางเมธาพร เจริญลาภโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสนอ นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ หวายฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
3. นางสุภาพร เชาว์มะเริงโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา อนุรักษ์ชื่นชมโรงเรียนบ้านตะครองใต้กรรมการ
5. นางเมธาพร เจริญลาภโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ อยู่นานโรงเรียนบ้านอโณทัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตรกรรมการ
3. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ มะเรืองศรีโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ คงประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
6. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
8. นางสาวระเบียบ วิเศษรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
9. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
10. นางพิชโชบล สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านละหอกตะแบงกรรมการ
11. นางเสาวภา อู่ดีโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสำราญ อยู่นานโรงเรียนบ้านอโณทัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตรกรรมการ
3. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ มะเรืองศรีโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ คงประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
6. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
8. นางสาวระเบียบ วิเศษรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
9. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
10. นางพิชโชบล สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านละหอกตะแบงกรรมการ
11. นางเสาวภา อู่ดีโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสำราญ อยู่นานโรงเรียนบ้านอโณทัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตรกรรมการ
3. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ มะเรืองศรีโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ คงประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
6. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
8. นางสาวระเบียบ วิเศษรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
9. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
10. นางพิชโชบล สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านละหอกตะแบงกรรมการ
11. นางเสาวภา อู่ดีโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนบ้านตาเสาประธานกรรมการ
2. นายศรชัย สิทธิโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
3. นายสมหมาย ฝอยศาลาโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นางสาวเรืองลดา เสาะสืบงามโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นายวรวิทย์ ร่วมจิตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
6. นางสาวศิรัญญา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
7. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
8. นายวิทยา ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
9. นางปริศนา สุขใหญ่โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการ
10. นางสาวสรินญา ฉวีนวนโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
11. นางพิชโชบล สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านละหอกตะแบงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนบ้านตาเสาประธานกรรมการ
2. นายศรชัย สิทธิโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
3. นายสมหมาย ฝอยศาลาโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นางสาวเรืองลดา เสาะสืบงามโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นายวรวิทย์ ร่วมจิตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
6. นางสาวศิรัญญา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
7. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
8. นายวิทยา ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
9. นางปริศนา สุขใหญ่โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการ
10. นางสาวสรินญา ฉวีนวนโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
11. นางพิชโชบล สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านละหอกตะแบงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร วรรณสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นายสุรัฐ เจริญศิริโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
5. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นายประวิทย์ กุสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยากรรมการ
7. นางมาลีศิวเมศร์ สอนศิลป์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร วรรณสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นายสุรัฐ เจริญศิริโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
5. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นายประวิทย์ กุสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยากรรมการ
7. นางมาลีสิวเมศว์ สอนศิลป์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร วรรณสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นายสุรัฐ เจริญศิริโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
5. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นายประวิทย์ กุสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยากรรมการ
7. นางมาลีสิวเมศว์ สอนศิลป์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา ชัยวิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
5. นายทิตตนัย สมานชัยโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
6. นายสมหมาย สุขชิดโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
7. นางสาวสายพิณ ชัยคงเหมาโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา ชัยวิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
5. นายทิตตนัย สมานชัยโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
6. นางสาวสายพิณ ชัยคงเหมาโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
7. นางสาวสมหมาย สุขชิดโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา ชัยวิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
5. นายทิตตนัย สมานชัยโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
6. นางสาวสายพิณ ชัยคงเหมาโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
7. นางสาวสมหมาย สุขชิดโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงค์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายเอนก อินทร์ประโคนโรงเรียนพุทธบารมีกรรมการ
7. นายบุญจันทร์ รุดโถโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายเอนก อินทร์ประโคนโรงเรียนพุทธบารมีกรรมการ
7. นายบุญจันทร์ รุดโถโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นายวิยะ สรีพรหมโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
4. นายสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเย็นจิตร แพงวงศ์โรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
6. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายสามารถ ทนสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นายวิยะ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
4. นายสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเย็นจิตร แพงวงศ์โรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
6. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายสามารถ ทนสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสรวีย์ สาสีดาโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นางสาวโสภา ภูตะดาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางวาสนา จันทร์สนามโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
7. นางปิยรัตน์ อุพลรัมย์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสรวีย์ สาสีดาโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นางสาวโสภา ภูตะดาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางวาสนา จันทร์สนามโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
7. นางปิยรัตน์ อุพลรัมย์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสรวีย์ สาสีดาโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นางสาวโสภา ภูตะดาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางวาสนา จันทร์สนามโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
7. นางปิยรัตน์ อุพลรัมย์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางลำชี ดุจจานุทัศน์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางอุณาวรรณ ศิริพรโรงเรียนบ้านหนองอาแมะกรรมการ
5. นางปราณ๊ ยอดสุรินทร์โรงเรียนบ้านประดู่กรรมการ
6. นายประยูร ทวันเวชโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางวันดี สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร กะประโคนโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
4. นางสาวมุทิตา แสนสิงห์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
5. นางเจษฎา กันยาเลิศโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
6. นางละออง หวังสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นางสาวคณิศร ท่าประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางเบญจมาศ พูลพุทธาโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยกรรมการ
5. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
6. นางปรียาภ้ทร กลมดีโรงเรียนบ้านหนองอาแมะกรรมการ
7. นางนารี ใจตรงโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางสาวสุกฤตา ทะเรรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางสาวชบาไพร ตราชูโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางสาวสุกฤตา ทะเรรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางสาวชบาไพร ตราชูโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินห์จุฑา ตากองแก้วโรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองน้อย ทับทิมหินโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นายศรชัย เปียนประโคนโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พันธุเล่งโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
6. นายสุคนธ์ ตรีประโคนโรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทองกรรมการ
7. นายไกรสิทธิ์ ชฎาทองโรงเรียนบ้านสายตรี 16กรรมการ
8. นายธีรพงษ์ อินทร์พิทักโรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
9. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
10. นางสาวพรพรรณ สีดาดีโรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินห์จุฑา ตากองแก้วโรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองน้อย ทับทิมหินโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นายศรชัย เปียนประโคนโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พันธุเล่งโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
6. นายสุคนธ์ ตรีประโคนโรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทองกรรมการ
7. นายไกรสิทธิ์ ชฎาทองโรงเรียนบ้านสายตรี 16กรรมการ
8. นายธีรพงษ์ อินทร์พิทักโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
9. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
10. นางสาวพรพรรณ สีดาดีโรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินห์จุฑา ตากองแก้วโรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองน้อย ทับทิมหินโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นายศรชัย เปียนประโคนโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พันธุเล่งโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
6. นายสุคนธ์ ตรีประโคนโรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทองกรรมการ
7. นายไกรสิทธิ์ ชฎาทองโรงเรียนบ้านสายตรี 16กรรมการ
8. นายธีรพงษ์ อินพิทักโรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
9. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
10. นางสาวพรพรรณ สีดาดีโรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินสห์จุฑา ตากองแก้วโรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองน้อย ทับทิมหินโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นายศรชัย เปียนประโคนโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พันธุเล่งโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
6. นายสุคนธ์ ตรีประโคนโรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทองกรรมการ
7. นายไกรสิทธิ์ ชฎาทองโรงเรียนบ้านสายตรี 16กรรมการ
8. นายธีรพงษ์ อินทร์พิทักโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
9. นางวริฐา บ่มกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
10. นางสาวพรพรรณ สีดาดีโรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชฯรองประธานกรรมการ
4. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
5. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
6. นายขรรค์ชัย วิชาญชัยโรงเรียนกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ ฟองตาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
6. นางสุภาวดี สิงห์ประโคนโรงเรียนบ้านประดู่กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
5. นายดำรงณ์ สัมพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2กรรมการ
6. นายสุเมธ ชมกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
7. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
5. นางกรรณิกา ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
6. นายมานิตย์ แอบไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
7. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นายสงวน เสาร์ทองโรงเรียนบ้านละหานทรายเก่ากรรมการ
5. นายสนั่น เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นางนฤมล เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
7. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนรองประธานกรรมการ
4. นายสุมัธถ์ จะกลางโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
5. นางภาสุรัฎฐ์ ว่องโชติกุลโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
6. นายสำเร็จ ดาประโคนโรงเรียนบ้านโคกกระชายกรรมการ
7. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
5. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
6. นายศรพิชิต สลางสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
7. นายจำลอง ยอดไธสงโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นายเอนก นิกรประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
5. นายทวี ตะนะสอนโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
6. นายทรงชัย วิจันทมุขโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่กรรมการ
7. นางละมุล คงดีโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
5. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
6. นายขรรค์ชัย วิชาญชัยโรงเรียนกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ ฟองตาโรงเรียนกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนกรรมการ
6. นางสุภาวดี สิงห์ประโคนโรงเรียนบ้านประดู่กรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ กมลบรูณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
8. นางกรรณิกา ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายจำลอง ยอดไธสงโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
5. นายดำรงณ์ สัมพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
6. นายสุเมธ ชมกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
7. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
8. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
9. นายขจรยศ สินศิริโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นายไกรวัลย์ ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
5. นายมังกร อินบุญญาโรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ กมลบรูณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
7. นายสหวุฒิ สิบทัศน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
8. นายขจรยศ สินศิริโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นายสงวน เสาร์ทองโรงเรียนบ้านละหานทรายเก่ากรรมการ
5. นายสนั่น เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นางนฤมล เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
7. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯกรรมการ
8. นายไกรวัลย์ ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
9. นายมานิตย์ แอบไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นายเอนก นิกรประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
5. นายทวี ตะนะสอนโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
6. นายทรงชัย วิจันทมุขโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่กรรมการ
7. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
8. นายศรพิชิต สลางสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
9. นายมังกร อินบุญญาโรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายรอง ชาญประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯรองประธานกรรมการ
4. นายสุมัธถ์ จะกลางโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
5. นางภาสุรัฎฐ์ ว่องโชติกุลโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
6. นายสำเร็จ ดาประโคนโรงเรียนบ้านโคกกระชายกรรมการ
7. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
8. นางละมุล คงดีโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
9. นายสหวุฒิ สิบทัศน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโตกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโตกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางํธัญนันท์ ศกุนตนาคโรงเรียนตะโกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
3. นางแสงอรุณ จงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
4. นายชวภณ ยามประโคนโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆเดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ คชเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
8. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นายกฤติเดช แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นายกฤติเดช แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นายกฤติเดช แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
2. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นายกฤติเดช แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
4. นายจตุพล กมลรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสมโภชน์ ไชยยันโตโรงเรียนบ้านหนองเก็มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
4. นายจตุพล กมลรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสมโภชน์ ไชยยันโตโรงเรียนบ้านหนองเก็มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
4. นายจตุพล กมลรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสมโภชน์ ไชยยันโตโรงเรียนบ้านหนองเก็มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
4. นายจตุพล กมลรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสมโภชน์ ไชยยันโตโรงเรียนบ้านหนองเก็มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายวศินภัทร์ ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
3. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ กระมลโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ โมคกุลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายวศินภัทร์ ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
3. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ กระมลโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ โมคกุลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายวศินภัทร์ ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
3. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ กระมลโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ โมคกุลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายวศินภัทร์ ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
3. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ กระมลโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ โมคกุลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นายประกิต เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตฯกรรมการ
4. นางวราทิพย์ เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
5. นางเทวี วิภาดาโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นายประกิต เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตฯกรรมการ
4. นางวราทิพย์ เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
5. นางเทวี วิภาดาโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตฯกรรมการ
4. นางวราทิพย์ เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
5. นางเทวี วิภาดาโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตฯกรรมการ
3. นางวราทิพย์ เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางเทวี วิภาดาโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
5. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางผกามาศ ไชยฐินนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางอธิฐาน สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการ
8. นางมุฑิตา นารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
9. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นางมะลิจัน ศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
11. นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
12. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
13. นางสาวแพรทอง แดงสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายมนตรี นิวัฒนุวงค์สพป. บร. 2กรรมการ
2. นางอารีย์ สิทธิศักดิ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวประกายดาว โกรัตน์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัษฎากร ขันต๊ะโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. MissYhang Yin Yinโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ ภาษีโรงเรียนบ้านแสลงโทนประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นายประมวล สินสวัสดิ์โรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
4. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
5. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นายวิมล พิมุโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
7. นางญานิศา นาถาบำรุงโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
8. นายบรรจง สลุบพลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
9. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
10. นางพิมพ์พา ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
2. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นายนำพล ศูนย์คำโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นายวิมล พิมุโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา อามาตรโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
8. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
9. นางสาวพรนิภา ชะเทียนรัมย์โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
10. นางสุรินธร เกื้อประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ภาษีโรงเรียนบ้านแสลงโทนประธานกรรมการ
2. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายนำพล ศูนย์คำโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายวิมล พิมุโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
8. นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
9. นายสมชาย ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนบ้านประดู่ประธานกรรมการ
2. นางปิยะรัตน์ สวัสดิ์รักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางสาวราตรี อาทวังโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
4. นายประเทือง ตุ้มวารีย์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
7. นายนภดล เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
8. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
9. นางสาวณัฐินี ชูอาวุธโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนบ้านประดู่ประธานกรรมการ
2. นางปิยะรัตน์ สวัสดิ์รักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางสาวราตรี อาทวังโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
4. นายประเทือง ตุ้มวารีย์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
7. นายนภดล เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
8. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
9. นางสาวณัฐินี ชูอาวุธโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนบ้านประดู่ประธานกรรมการ
2. นางปิยะรัตน์ สวัสดิ์รักษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางสาวราตรี อาทวังโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
4. นายประเทือง ตุ้มวารีย์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
7. นายนภดล เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
8. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
9. นางสาวณัฐินี ชูอาวุธโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสำราญ เสียงตรงโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสุภณิดา ศิลาชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวยุพา สายวิเศษโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
5. นางพิมพ์ภัทร ศิริเมโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นางสาวภัทริยา บุญคล้อยโรงเรียนบ้านหนองเต็งกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เสียงตรงโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ อยู่นางรองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7กรรมการ
3. นางเอื้อมขวัญกัญญาภัทร เพ่งให้ตรงโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางบุญเพชร ไชยนาโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
5. นางกาญจนา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7กรรมการ
6. นางสาวเอื้องไพร แก้วสง่าโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
7. นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านละหอกตะแบงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางวัชราวลี พิรุณโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม2กรรมการ
3. นายไชยพงษ์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
4. นางวันทนา ปาประโคนโรงเรียนบ้านหนองอาแมะกรรมการ
5. นางสาวจิริญญา สังเกตกิจโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวไพลิน สุกใสโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ ทูลประโคนโรงเรียนวัดตลุงเก่ากรรมการ
3. นายอภินพ อิสริยวัฒน์โรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
4. นายวิศนุ โศภณโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
2. นางสาวอุษณี กล้านรงค์โรงเรียนบ้านละเวี้ยกรรมการ
3. นายนันทวุฒิ สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายชวาลวิท บุสำโรงโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
5. นางสาวศิวพร วงศ์ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย อุดมพันธ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
2. นายวิศนุ โศภณโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นางสาวไพลิน สุกใสโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรฐสร แสนดังโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
2. นายนิสิต ประเสริฐศรีโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
3. นายสมพร บุญปรกโรงเรียนวัดหนองตระครองกรรมการ
4. นายทรงชัย ชิมชาติโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธนวิชญ์ สายรามโรงเรียนกรรมการ
2. นายธนิต เสาวพันธ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ศรีสุริยชัยโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ยิ่งป่าโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
2. นายประหยัด ปรังประโคนโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นายเริงศักดิ์ แพพิพัฒโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสาวอัญชณา กิจคณะโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทวี โวงประโคนโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
2. นางจรุณี พวงประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
3. นายไสว สุพาพัฒน์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายทรงชัย ชิมชาติโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัยโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นายนันทวุฒิ สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เตือประโคนโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายสมประสงค์ อนุรักษ์ชื่นชมโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพร บุญปรกโรงเรียนหนองตระครองกรรมการ
2. นางสาวรฐสร แสนดังโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
3. นางสาวอัญชณา กิจคณะโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายสมเจน นิเวทม์โอฬารโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนันทวุฒิ สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นายชวาลวิท บุสำโรงโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
3. นางสาวรฐสร แสนดังโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
4. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสงวน อรัญเพิ่มโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายวัลลภ ใหญ่เลิศโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
3. นางกชพรรณ ปุยะติโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
5. นางโสภรี วงศ์พรหมศิลป์โรงเรียนกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสงวน อรัญเพิ่มโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ประจันบาลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวพรรณวิภา บุตรสุดโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
4. นางสาวจาตุพร กางทาสีโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ จันทะนุภาโรงเรียนบ้านตาสะดำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสงวน อรัญเพิ่มโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ประจันบาลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวพรรณวิภา บุตรสุดโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
4. นางสาวจตุพร กางทาสีโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ จันทะนุภาโรงเรียนบ้านตาสะดำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางทองนาค คะกาเนปะโรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์กรรมการ
5. นางนันชลี จิตวิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
6. นางสาวพวงเพชร กองทรัพย์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
7. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุรัฐราษฎร์ฯกรรมการ
8. นายเจริญชัย บุตรสุดโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางนันทพร เช่นรัมย์โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่กรรมการ
5. นางกรกช ถือดียิ่งโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุวรรณา จันทรโรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นายสุพจน์ ไวยารัตน์โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
5. นายวิชัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านโคกพชรไสยากรรมการ
6. นายประวิทย์ สะกุนินนท์โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
7. นายวิโรจน์ สุมาลุย์โรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
8. นายเทพารัตน์ ลำภูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นายสมควร คลังสูงเนินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
5. นายนิกรณ์ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
6. นายนิคม ปรังประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางอุษา หานามชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นางเฉลียว หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
6. นางจิตติมา ยืนยงโรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
7. นางอรพิน รักษากิจโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
8. นางสาวอุไรวรรณ จันทศิริโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางประจิต เกษรโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
5. นางอิสรีย์ บุญเลิศโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางชนัญชิดา สุยารัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
6. นางนิตยา ชนะชัยโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
7. นางสาวสกุณา ดาศรีโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางฟ้า เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
5. นางอัมพวรรณ แสดรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายสุกรี รุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นายณรงค์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยากรรมการ
5. นายธนากร เชียงโกมลคีตโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
6. นายสำเภา ศรีวงศ์สุดตรงโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางกรรมการ
7. นางชนธิชา แพงอกโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
8. นางปวีณรัตน์ แยบดีโรงเรียนบ้านหนองเต็งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นายศุภกฤต โกยสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นายยุทธนา ธรรมโกศลโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวสมศรี เนาว์ประโคนโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางวันทนีย์ เทียมสักดิ์โรงเรียนบ้านละลมพนูกรรมการ
5. นางกชพรรณ ปุยะติโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางกันต์กวี เสรีก่อแก้วโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
5. นางสาวลัดดา เกื้อทานโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
6. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
7. นางวราภรณ์ จันทร์เสนโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
5. นางเตือนใจ วังภูงาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
6. นางอุษา มาครทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
7. นายอุดร มัฐผาโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
4. นางกฤษณา นพรัตน์โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกระชายกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดาประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
6. นางอุไร ทองสุขโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
7. นางพิมพ์ชิดา ศาลางามโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางเบญจมาศ คร่ำทองโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการ
5. นางสาวพนิตนันท์ วงศ์อุดมเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
6. นางวาสนา แลดีโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูนำ้คำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางสาวโชติกา เปรมสิงห์ชัยโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่กรรมการ
5. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ โสมะมีโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
7. นางปราณี หิงประโคนโรงเรียนวัดแจ้งฯกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูนำ้คำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนารองประธานกรรมการ
4. นางประเสริฐ อารีราษฎร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นางทิพา แดงสายโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ กูนาโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
7. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุภาพร ขุนงามขำโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยประธานกรรมการ
2. นางธันยาภัทร สุขเกษมโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงรองประธานกรรมการ
3. นางณัชพร กองสนั่นโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
5. นางสำเภา ทองกระจายโรงเรียนบ้านประทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางสายยี่ บาลโสงโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
7. นางสุกฤตา อรุณรัมย์โรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภาพร ขุนงามขำโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชณีย์ บุญชูโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นางธัญพร ชัยอินทร์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
4. นางวรรณภา สุขยอดโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
5. นางรักษ์มณี ผลแก้วโรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
6. นางชวันรัตน์ พิมพ์ศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
7. นางนิภาพร เข็มมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทรบูรพากรรมการ
5. นางแพรวพรรณ ภูวพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางพิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางสาวภรณี พนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวภาสวรรณ คลธาโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นางสาวนันทนิด พิมพ์วรรณาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางพิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางสาวภรณี พนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวภาสวรรณ คลธาโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นางสาวนันทนิด พิมพ์วรรณาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางพิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางสาวภรณี พนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวภาสวรรณ คลธาโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นางสาวนันทนิด พิมพ์วรรณาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางพิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางสาวภรณี พนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวภาสวรรณ คลธาโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นางสาวนันทนิด พิมพ์วรรณาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางพิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางสาวภรณี พนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวภาสวรรณ คลธาโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นางสาวนันทนิด พิมพ์วรรณาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
7. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ สวยรูปโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
4. นายฉลองชัย ดวงจิตรโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
5. นางนิภาพร ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านตลุงเก่ากรรมการ
6. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโพชัน ขุนาพรมโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ สวยรูปโรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
4. นายฉลองชัย ดวงจิตรโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
5. นางนิภาพร ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านตลุงเก่ากรรมการ
6. นางสาววณี นันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ทองมีโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางกรรมการ
3. นางนัฐปวีย์ นุกิจรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
4. นางสาวกัลยา นพตลุงโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นางสาณี โสประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นายวรพงษ์ แจ่มใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ทองมีโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางกรรมการ
3. นางนัฐปวีย์ นุกิจรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
4. นางสาวกัลยา นพตลุงโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นางสาณี โสประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นายวรพงษ์ แจ่มใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ทองมีโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางกรรมการ
3. นางนัฐปวีย์ นุกิจรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
4. นางสาวกัลยา นพตลุงโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นางสาณี โสประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นายวรพงษ์ แจ่มใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมสักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิเดช ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ อ่วมเจริญโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
4. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ศรีภักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7กรรมการ
6. นางสุราณี ลีประโคนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
7. นายศักดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางวิไล พลอาษาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
3. นางสุนิสา เศวตศิลป์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางวิไล พลอาษาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
3. นางสุนิสา เศวตศิลป์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นางสมร จงกลโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายพันดิษฐ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
6. นายัชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นางสมร จงกลโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายพันดิษฐ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นางสมร จงกลโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายพันดิษฐ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นางสมร จงกลโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายพันดิษฐ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นางสมร จงกลโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายพันดิษฐ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นางสมร จงกลโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายพันดิษฐ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ติณณ์ทองโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางภัทรวัลย์ ก้องเสียงโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวปริญญารัตน์ โกรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ติณณ์ทองโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางภัทรวัลย์ ก้องเสียงโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวปริญญารัตน์ โกรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
3. นายชยุต แพนกุดเรือโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายยศ เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
6. นายวรวุฒิ ดีอ้อมโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
3. นายชยุต แพนกุดเรือโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายยศ เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
6. นายวรวุฒิ ดีอ้อมโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
3. นายชยุต แพนกุดเรือโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายยศ เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
6. นายวรวุฒิ ดีอ้อมโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
3. นายชยุต แพนกุดเรือโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายยศ เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
6. นายวรวุฒิ ดีอ้อมโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
3. นายชยุต แพนกุดเรือโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายยศ เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
6. นายวรวุฒิ ดีอ้อมโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
3. นายชยุต แพนกุดเรือโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายยศ เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
6. นายวรวุฒิ ดีอ้อมโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ หาญกุลโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
3. นางพัชรนันท์ ฮาเมดิงเงอร์โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำกรรมการ
4. นายจตุพร นครแสนโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ จงใจงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
6. นางสาคร สอนศิลป์พงศ์โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่ากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล ไชยสุริยะเดชาโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ หาญกุลโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
3. นางพัชรนันท์ ฮาเมดิงเงอร์โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำกรรมการ
4. นายจตุพร นครแสนโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ จงใจงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
12. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
13. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
14. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
15. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
17. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
18. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาโรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บำรุงแคว้นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช รักษ์มณีโรงเรียนบ้านตะครองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ปาทุมาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
7. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
8. นางมนัสดา สุพลังโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
10. นายพิคเนตร นัดกล้าโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
12. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสวายสอฯกรรมการ
13. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
14. นายบุญสม ทรงศิริโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
15. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายก่อพงศ์ ผมวิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
18. นายสมพงษ์ ว่องวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]