หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2559   6 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   20 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง หอประชุมเรือนตระเปียง 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง หอประชุมเรือนตระเปียง 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.30 - 17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.30 - 16.00
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 19 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง หอประชุม 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง หอประชุม 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
12 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
13 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
14 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
15 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
16 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
17 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
18 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
19 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 1 (สนามฟุตบอล) 19 พ.ย. 2559 09.30 - 12.30
20 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 2 (สนามฟุตบอล) 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
21 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 1 (สนามฟุตบอล) 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
22 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 2 (สนามฟุตบอล) 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
23 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 3 (สนามฟุตบอล) 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
24 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 4 (สนามฟุตบอล) 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
25 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 3 (สนามฟุตบอล) 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
26 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 4 (สนามฟุตบอล) 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
2 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
3 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
4 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
5 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
6 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
7 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
8 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
9 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
10 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ห้องประชุมอาคารไม้ 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
11 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ลานกีฬา 19 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]