หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2559   6 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   20 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง อนุบาล 2/3 และ ป. 1/5 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง อนุบาล 2/3 และ ป. 1/5 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง อนุบาล 2/4 และ 2/5 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง อนุบาล 2/4 และ 2/5 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/4 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป.6/4 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 6/4 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง หอประชุม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง หอประชุม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง คณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง คณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/5 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ใตัถุนอาคาร 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ศาลาเวียงสงค์ 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 4 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 4 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 6/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 5/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
9 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 6/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
10 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
11 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 13.00 - 17.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สังคม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สังคม 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/4 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/5 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 1/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 1/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 1/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 1/4 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 5/1 และ ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 5/1 และ ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 5/1 และ ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 5/1 และ ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 5/1 และ ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สนามกีฬา 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง อนุบาล 1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ภาษาไทย 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ป. 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2559 09.30 - 12.30
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง คอม ICT ชั้น 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง คอม 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง คอม 2 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
5 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
6 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ห้อง คอม 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
7 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ห้อง คอม 2 5 พ.ย. 2559 13.00 - 17.30
8 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง หอประชุม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป.4/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป.4/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป.4/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ห้อง ลานโดม 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง อนุบาล 2 / 2 และ อนุบาล 1 / 4 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง อนุบาล 1 / 2 และอนุบาล 1/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง สุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ป. 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ป. 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ป. 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ป. 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ป. 3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้อง ป. 1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]