รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศิลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวัสดี
 
1. นางสลักจิต  ศรีโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 1. เด็กหญิงศศิธร  พัฒเพ็ง
 
1. นางสาวรัติพันธ์  สันรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรไธสง
 
1. นางรุจิกร  ญาณโยธิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงไพวริศา  พันธ์งาม
 
1. นางนพคุณ  ทองบ่อ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณฎกร  สุขประเสริฐ
 
1. นางบัวทิพย์  ทิพย์อักษร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คงรัมย์
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ภาคีอิสระ
 
1. นางวรสุดา  วงค์ธนานันท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวนัชภรณ์  สงครามรอด
 
1. นางศุภลักษณ์  ไชยสาร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธนดล  เฮงขวัญ
 
1. นางรวงทอง  ศรีศุภมิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภสร  นพคุณ
 
1. นางกลิ่นแก้ว  ทะสุนทร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  โคทะกา
 
1. นางสมลักษณ์  ศรีแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  คุ้มพล
3. เด็กหญิงวรัทยา   จินตนสถิตย์
 
1. นางภรภัทร  แก่งสันเทียะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ตันมูล
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เชี่ยนมั่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงเวียน
 
1. นางบัวทิพย์  ทิพย์อักษร
2. นางวรสุดา  วงค์ธนานันท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงภา
2. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอุไรภรณ์  อันทะโส
 
1. นางสาวบุญตา  เสาวพันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงชนน์นิภา  หนูช้างสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทานคำ
 
1. นางประไพ  คืบขุนทด
2. นางปองลักษมณ์  สายวงษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงสมฤทัย  มงคลยุทธ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พันโนราช
 
1. นางบุษพร  โตหนึ่ง
2. นายกิตติพงษ์  โตหนึ่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ทองสุทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงอมราลักษณ์  ชะหงษ์รัมย์
 
1. นางยุพาภัส  มวลทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ยอดโพธิ์
2. เด็กหญิงวรรัตน์    บุรินประโคน
3. เด็กหญิงเกศรัฐ    บัวไข
 
1. นางศรีสุดา   เตะประโคน
2. นางวรวรรณ  วรศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กชายธีรัช  อุริพันธ์
2. เด็กหญิงพัชนี  โจภูเขียว
3. เด็กหญิงวรรณพร  เกร็งชื่อ
 
1. นางพัทยา  อ้วนลาน
2. นายนิพล  อินนอก
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  วันทา
2. เด็กหญิงจิรฐา   ปิ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รุ่งอร่ามศิลป์
 
1. นางสาวปภัสนันท์  ลาวัลย์
2. นางสาววชิราพรรณ  ระตาภรณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีเนาวรัตน์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  มาระสา
3. เด็กหญิงอริสรา  ขานรัมย์
 
1. นายประพจน์  คอนรัมย์
2. นางทองคำ  ไชยวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชนสิษฏ์  พงศ์พาญิช
2. เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมลดา  เสาโร
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ผืนจัตุรัส
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  อุทาพงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์ดอน
 
1. นางสาวนิตร  เหลาสา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  พันธุ์กระโทก
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  ดวงสูงเนิน
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายรุจิรดา  บูชารัมย์
2. เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์
3. เด็กชายวริท  สิริประภากร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
2. นางสาวธัญจิรา  ทองเรือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงลลนา  ปลาดรัมย์
2. เด็กหญิงวิรันดา  สิมมา
3. เด็กหญิงเมทิณี  สี่เหลี่ยม
 
1. นางธนิตา  แก่นสา
2. นางสาวสุชาดา  สิงห์โพนทัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคนวล
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ยศแก้วกอง
3. เด็กหญิงอังควิภา  เข็มประชา
 
1. นางสาวสุกัญญา   อาสานอก
2. นางลลิตา  คุรุกิจกำจร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กชายพลากร   มีมุข
2. เด็กหญิงรัชนีกร   เอการัมย์
3. เด็กหญิงอรณิชา   พากันหา
 
1. นางสังวาลย์   นิลวรรณ์
2. นางสาวอนุสรา   สุขกล่ำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  เสรีส่งแสง
2. เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ผลเจริญ
 
1. นางนภาพร  บัตรประโคน
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญสุด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปราบสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เดินเทืองรัมย์
3. เด็กหญิงสุธีมา  เสือไพรงาม
 
1. นายสมส่วน  ชิงรัมย์
2. นางคนึงนิจ  บุราสิทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริสุข
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เสนาคำ
3. เด็กหญิงปารวีย์  วิริยะธนะเจริญกิจ
 
1. นางสาวสุมาลา  รังกลาง
2. นางอนงค์นาฏ  เถระวัน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษดา   ดีรัมย์
2. เด็กชายธีรเมธ  เตือนวิถี
3. เด็กชายสุธี  ขวางรัมย์
 
1. นางอลิศรา  ศรีสมบูณ์
2. นางสาวณิชนันท์  เทพบาล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เนียมคชบาล
2. เด็กหญิงหทัยชนก  เอการัมย์
 
1. นางมิ่งมณี  ยังสุขเกษม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  วิวาห์สุข
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพียขันทา
 
1. นายสนอง  หอมรวง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 1. เด็กชายธีระพงษ์  ประกอบแจ่ม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ลาบึง
 
1. นางสาวนันทนาพร  ชิมรัมย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองครก 1. เด็กชายกฤษฎา  สมุติรัมย์
2. เด็กชายศิลาชัย  โพนคำ
 
1. นายนิพนธ์  อ่อนนวล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายภูริพัฒน์  พรมวงษ์
2. เด็กชายเสกสรร  สาวิสัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  แสงโทโพธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กชายธีรภัทร  บำรุงแคว้น
2. เด็กชายศราวุธ  รักธรรม
 
1. นางสุกัลยา  โพธิงาม
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กชายธีรเทพ  ดีล้อม
2. เด็กชายเกษมสันต์  คะเชนรัมย์
 
1. นางสุกัลยา  โพธิงาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เชื้อรัมย์
3. เด็กหญิงวราลี  ดูเรืองรัมย์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงอลิสา  มีมัน
 
1. นางสุชาติ  รสหอม
2. นางสาวมัลลิกา  ไชยรส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   จันทร์สา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงภัทราวดี   สุขเสริม
4. เด็กหญิงศศิธร   แสนยศ
5. เด็กหญิงสุภาพร   บุตรดีเคน
 
1. นางไพบูลย์   โทนหงสา
2. นางอำพร   อินกะสังข์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงดวงฤดี  บุตรดีเคน
2. เด็กหญิงนันทิชา  สีดงเค็ง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณชู
4. เด็กหญิงวรัญญา  เถาว์ชาลี
5. เด็กหญิงวิภารัตน์   ทองทรวง
 
1. นายนายสุนทร   ขีรัมย์
2. นางไพบูลย์   โทนหงสา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสนุก 1. เด็กชายทนงศักดิ์  อาจเสียงรัมย์
2. เด็กหญิงพิยดาพร  โกสีลา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ดัดถุยาวัตร
4. เด็กหญิงเกษรินทร์  เพียขันทา
5. เด็กหญิงแพรวา  พลแสน
 
1. นางธีรารัตน์  สายลาม
2. นางฐิติมา  ศรีพิมาย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสนุก 1. เด็กชายกฤษดา   ตติยมงคลชัย
2. เด็กหญิงชรัญธรณ์  เจียนรัมย์
3. เด็กชายนที   บุตรธิยากลัด
4. เด็กหญิงสุภาวิณี  เล็กประโคน
5. เด็กหญิงแจ่มจิรา  กุมรัมย์
 
1. นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์
2. นางบุณยาพร   อังคะสี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 1. เด็กหญิงปรานทิพย์   พลเทพธนพัฒน์
2. เด็กหญิงปริญญา   รินนรา
3. เด็กหญิงพรนภา  กมลศิลป์
4. เด็กหญิงวรางคณา  วิเศษนคร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ชะใบรัมย์
 
1. นางสาวจาสุมินทร์  กระบัตรทอง
2. นายวีรวัฒน์   สารรัมย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐาปนี  อินธิจักร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พลประสิทธิ์
3. เด็กชายพัชรพล   ทิทา
4. เด็กหญิงอัญชิสา   ตุลารักษ์
5. เด็กชายเลวิน  อังกรรัมย์
 
1. นายบูชา  กล้าหาญ
2. นางสาวจิราพร  วรศิริ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ชันศรี
2. เด็กหญิงบุษน้ำพลอย  เทพชาติ
3. เด็กหญิงพัฒน์ชนิดา  แว่วรัมย์
4. เด็กหญิงภูริชญา  โยธี
5. เด็กหญิงลาวัณย์  ไชยคีรี
 
1. นางพิกุล   น้อยจุฬา
2. นางรพีพร  ศรีรักษา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กหญิงกรกมล  วังทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุมรัมย์
3. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรแม้น
4. เด็กชายจักรี  การอินทร์
5. เด็กหญิงจิรประภา  ภูอ่อน
6. เด็กชายณัชพล  หอมกลาง
7. เด็กหญิงนุชนาฎ  ทองเขียว
8. เด็กหญิงพรธิดา  ชอบรัมย์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  กุลดารัมย์
10. เด็กหญิงภัคจิรา  ชะเดืองรัมย์
11. เด็กชายรพีภัทร  ชะนอบรัมย์
12. เด็กหญิงรัชนีกร  สืบเทพ
13. เด็กหญิงวรากรณ์  ทองแก้ว
14. เด็กหญิงวราภรณ์  ราชบรรเทา
15. เด็กชายวัชรพล  อัตโน
16. เด็กหญิงวิรากร  ศิลาโงน
17. เด็กหญิงสิริวิมล  พันสถาน
18. เด็กหญิงสุวิมล  กาญจน์อินทร์
19. เด็กชายอภิลักษณ์  เชิดรัมย์
20. เด็กหญิงอรอุมา  จะทารัมย์
 
1. นางกุญญณันฐ์  รัตนาประสิทธิ์
2. นางทองมี  บุญศิริ
3. นางสุนันทา  ไพรสินธุ์
4. นายรณฤทธิ์  อ่วงประโคน
5. นางพิณธิดา  แผ้วพลสง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กชายภัทราวุธ  วงเวียน
 
1. นางนิตยา  ผงทวี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กหญิงผุสดี  ศิริโวหาร
 
1. นางสาวศิริกุล  สุขตาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงสุกัลยา  พารุณ
 
1. นางแขไข  ภักดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธันวา  สอื้นรัมย์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บัวยืน
 
1. นางศิรินาถ  นัยศิริธนาวงศ์
2. นางชำนาญ  พูนมาลัย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงชลลดา  โอทารัมย์
2. เด็กชายสรพงศ์  วงศ์เมือง
 
1. นางวิมะลา   อาภรณ์รัมย์
2. นางสาวจินดา  ผาบุตร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายวีระชัย  เชิงขุนทด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิวัลย์
 
1. นางวิมะลา   อาภรณ์รัมย์
2. นางสาวจินดา  ผาบุตร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รามัญ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สิงหบัญชร
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วก่า
4. เด็กหญิงธันยาพร  ใจแข็ง
5. เด็กหญิงประภาวดี  ภาคจันทึก
6. เด็กหญิงวารี  หุบกำปัง
7. เด็กหญิงอรอุมา  บำเพ็ญ
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุนทร
9. เด็กหญิงเกศินี  สุรีรัมย์
10. เด็กหญิงโชติมณี  ชารีคาน
 
1. นางอรวรรณ  พันธุยา
2. นางสาวกชวรรณ  บุตรโพธิ์
3. นางสาวตรีรัตน์  วงค์ชำนาญ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชะรอยรัมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีมั่น
3. เด็กหญิงปณิภรณ์  ฉะอิ้งรัมย์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จะริรัมย์
5. เด็กหญิงศุภานันท์  เจริญรัมย์
6. เด็กหญิงสุกานดา  ดูแปลกดี
7. เด็กหญิงอรทัย  แสงรัมย์
8. เด็กหญิงอริญา  บุญเกิดรัมย์
9. เด็กหญิงอาริษา  ภูศรี
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  อำรุงแคว้น
 
1. นายสนิท  รมย์ศรีสุภัค
2. นายประสิทธิ์  วงศ์มนัสนันท์
3. นางนิรมล  เนียมสุริยะ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงชนิดากรณ์  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงชนิดาพร  เผือกมะหิงษ์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  เชื้อพรม
5. เด็กชายพงศกร  ประสพพงษ์
6. เด็กหญิงพรสุดา  ลำพันธ์
7. เด็กหญิงพิชชา  ไพรชัฎ
8. เด็กชายภัทญะ  ชะนะนาน
9. เด็กหญิงฤดีมาศ  โกเลือน
10. เด็กหญิงวงศ์ผกา  ศรีเนาวรัตน์
11. เด็กหญิงวรรณิดา  กระชูรัมย์
12. เด็กหญิงศศิกานต์  วิจิตรศักดิ์
13. เด็กหญิงสุทธิดา  ริ้วกระโทก
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยแสง
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชาญชาติ
 
1. นายประจักษ์  ทานคำ
2. นายศึกษา  มุ่งดี
3. นางสาวอรอนงค์  ดีสวัสดิ์
4. นายบรรพต  แสงเพชร
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายจีก 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงกัญจณ์ณัฐ  อาญาเมือง
3. เด็กชายคมกฤต  ติมอนรัมย์
4. เด็กชายจิตติพัฒน์  กรงรัมย์
5. เด็กชายธนวัต  ดีดำ
6. เด็กหญิงพรรณประภา  สินประสม
7. เด็กหญิงภคพัฒน์  นิลนนท์
8. เด็กหญิงภาวิณี  ปะลุวันรัมย์
9. เด็กชายราชพฤกษ์  โพธิ์ไทร
10. เด็กหญิงวิชุดา  เครืองรัมย์
11. เด็กหญิงวิมล  เกริงรัมย์
12. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พระปฐม
13. เด็กหญิงสายฝน  พลฤทธิ์
14. เด็กหญิงสุกัญญา  สงศรี
15. เด็กหญิงแสงทอง  เรื่อยรัมย์
 
1. นายธนาวุฒิ  อาญาเมือง
2. นางสาวทิพรดา  กอร์ปกุลหิรัญ
3. นายชูศักดิ์  อาญาเมือง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงนภสร  จงกลาง
2. เด็กหญิงเปรมิกา  เอี่ยมศรี
 
1. นางมิ่งขวัญ  จันทร์เพ็ง
2. นายประชัน  ไชยวงศ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภโพธิ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ชำนาญกิจ
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
2. นางสาวศศิวิมล  ปานาลาด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กหญิงศุภรา  บุญชำนาญ
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กหญิงอรัญญา  หลอดทอง
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงอภิญญา  คองสันเทียะ
 
1. นางอรพิน  ประโลมรัมย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์รัมย์
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายวราเทพ  เสนานอก
 
1. นายทศเพชร  บุญยงค์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายธนพล  จริตรัมย์
 
1. นายเฉลิมชัย  เหลืองเดชานุรักษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กหญิงสุนิษา  ใหญ่รัมย์
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กชายพีระพงษ์  เกษน้อย
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  วิเศษ
 
1. นางสาวฐิติมา  ตั้งสกุล
2. นางสาวพิจิต  เหลืองชัยศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  โพธิ์ธูป
2. เด็กหญิงอรนิช  ฟ้าลี
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงนฤมล  มาประจง
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ฉิมมาลี
 
1. นายบุญมี  อ่อนนุ่ม
2. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กชายสุทธิราช  ดูชารัมย์
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายจิตรภาณุ  จิตเจริญ
2. เด็กชายณัฐชัย  สมานนิตย์
3. เด็กชายพัชรพล  สิงหะชัย
 
1. นางภัคนันท์  วาปีเก่า
2. นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เทินทองหลาง
3. เด็กชายภาคิน  ปักกาเวสุข
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพ็งสอน
2. เด็กชายพงศกร  โพธิ์งาม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  มหานาม
 
1. นายณัฎฐ์ชพงศธร  ทวินันท์
2. นายทรงพล  ล้ำเลิศ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เค้าแคน
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   โพธิ์บอน
 
1. นายภิรมย์  วัชรินทรางกูร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงสุทธิตา  อุ่นทิดเพชร
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงสิราพร  สืบตระกูลทอง
 
1. นางสาวงามศรี  อุ้มรัมย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายชัชวาลย์  ธีระวิทยาภรณ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. นายแสวง  สำเริงรัมย์
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิบทัศน์
 
1. นายทรงโปรด  ศรีชุมแสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุทธอร  สุพะนาม
 
1. นางจีรภัทร์  ศิริพฤตินันท์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณวงค์
 
1. นายธีระพล  เสาวโร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  แก้วศรีนวล
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  พันทอง
 
1. นางสาววารุณี  สิงห์จันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กหญิงจินตรัตน์  พงพันนา
2. เด็กชายฐปนวัฒน์  งามชื่น
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุเรณรัมย์
5. เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณปะเก
6. เด็กชายฮิลว์ พี  อรุทา จูเนียร์
7. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  กรุณกิจ
8. เด็กหญิงเพชรภัสสร  นิลนนท์
 
1. นางสาวชยุดา  ทรการ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงกานดา  เสียมประโคน
2. เด็กหญิงชาริษา  พิมพ์สาร
3. เด็กชายธนดร  ปัญจทัพย์
4. เด็กชายธนพล  ตราศรี
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญรอด
6. เด็กหญิงวารุณี  เหรียญทอง
7. เด็กหญิงสิราพร  สืบตระกูลทอง
8. เด็กหญิงสุทธิตา  อุ่นทิดเพชร
9. เด็กหญิงสุภัคพรรณ  สาลี
10. เด็กหญิงอินทิรา  อุ้มรัมย์
 
1. นางศศิโสมย์  ตีระมาศวณิช
2. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
3. นางวิภารัตน์  โคตรจันทร์
4. นางสาวงามศรี  อุ้มรัมย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปล่อง 1. เด็กชายนที  ชิดเชิด
2. นางสาวภาวิณี  ดำเสนา
3. เด็กหญิงวิลาสินี  หรั่งนรินทร์
4. เด็กชายสราวุฒิ  กวางทอง
5. เด็กหญิงสุนิสา  กำเนิดจันทร์
6. เด็กชายสุริยา  สิงห์จานุสงค์
 
1. นายสิทธิชัย  รวบทองศรี
2. นายพิริยะพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
3. นายชาตรี  มีแย้มภักดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศิริโสภา
2. เด็กหญิงจีรา  ใบมาก
3. เด็กชายณัฐชนน  พิทักษ์ตระกูล
4. เด็กชายณัฐพงศ์  มั่นศรี
5. เด็กหญิงทิพยุภา  แซ่รัมย์
6. เด็กชายธนชน  คำยา
7. เด็กชายนวพล  รัดพัด
8. เด็กชายบัณฑิต  ประเสริฐสิทธิ์
9. เด็กหญิงปานแก้ว  ธรรมกูล
10. เด็กชายภัครพงษ์  พะสุรัมย์
11. เด็กหญิงภัทริยา  ชมภูทัศน์
12. เด็กหญิงรุ่งธิวา  โจมรัมย์
13. เด็กหญิงรุ้งราตรี  บุญศรี
14. เด็กหญิงลลิตภัทร์  อาคม
15. เด็กชายวิชาการ  ธนูรัมย์
16. เด็กชายศรัญญู  โชงรัมย์
17. เด็กชายศราวุฒิ  คะเชนรัมย์
18. เด็กชายสิทธิพร  คำยา
19. เด็กชายสิทธิพร  อักษรณรงค์
20. เด็กชายสุรศักดิ์  โจมรัมย์
21. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทะเรืองรัมย์
22. เด็กหญิงเยาวภา  คะเชนรัมย์
 
1. นายบารมี  ศรีรักษา
2. นายวุฒินันท์  ดาทอง
3. นายธนภัทร  สิริวาส
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  หาดี
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เจียมรัมย์
 
1. นางทวิรสน์  พลรัมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิรัมย์
 
1. นายสนอง  พนมรัมย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎา  ศรประดิษฐ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 1. เด็กชายนราธิปณ์  พวงมาเทศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มณฑล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  โอทารัมย์
 
1. นางสาวชนัฎฎา  สมอ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศูนย์ณรงค์
 
1. นางพรศุทธา  นามบุดดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศิตานนท์  การัมย์
 
1. นายปราโมทย์  ทัศนจิตรกร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กชายอัษฎายุทธ   อาจรัมย์
 
1. นางกุลนันท์   กงประโคน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายชาญวิชญ์  ผมทำ
 
1. นางสาวรติมา  พระภูจำนงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกษมา  วงศ์ทองเจริญ
 
1. นางวาสนา  อึงวัชณปาน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์    มาทำเที่ยง
 
1. นางสุกัญญา    บุตรสารส
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายพัฒนา  กมลรัมย์
 
1. นางอรลักษณ์  ปรัชญาศาสตร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายวิริยะ  หอมการะเกตุ
 
1. นางสาวอ้อนฤทัย  ไกรษร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงกฤตติยา  กระแสเทพ
 
1. นายวินัย  ยืนชนม์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุมพะชาลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เป็นตามวา
2. เด็กหญิงกัลยกร  สืบเทพ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชะมารัมย์
4. เด็กหญิงขวัญนรี  เพียรไลย์
5. เด็กหญิงชบาพร  ดวงศรี
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญทะจิตร
7. เด็กหญิงณัฐชิตา  กวางกลาง
8. เด็กชายณัฐพล  ศรีหาบุญมา
9. เด็กหญิงณัฐริการ  เขินไพร
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันหานุ
11. เด็กชายธีรพงษ์  มูลศาสตร์
12. เด็กชายนพนันท์  ทองแม้น
13. เด็กหญิงน้ำฝน  เพชรศรี
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  คนซื่อ
15. เด็กชายปิยะราช  ชวนรัมย์
16. เด็กหญิงพิราวรรณ  ทันใจ
17. เด็กชายพิเชษฐ์  ตรวจมรรคา
18. เด็กชายพีรพล  สุดยอด
19. เด็กหญิงภควดี  บุญภักดี
20. เด็กชายรัฐภูมิ  หอมเนียม
21. เด็กหญิงวิภาริณี  อาศัย
22. เด็กชายศักรินทร์  เฉลียวรัมย์
23. เด็กหญิงศิริประภา  แสนอ้วน
24. เด็กหญิงสายธาร  กิ่งจันทร์
25. เด็กหญิงสิริรัตน์  บัวเย็น
26. เด็กหญิงสุกัญญา  เก้ากลาง
27. เด็กชายสุริยา  ชะนัดรัมย์
28. เด็กชายอดิเทพ  สืบเทพ
29. เด็กชายอนุชา  เฉลิมรัมย์
30. เด็กชายเอกภพ  ทวีพันธ์
 
1. นายรณฤทธิ์  อ่วงประโคน
2. นางสุกัญญา  หาดี
3. นางบังอร  หวังชอบ
4. นายณัฐวัฒน์  ภูมิพัฒน์เมธี
5. นางทองมี  บุญศิริ
6. นางพิณธิดา  แผ้วพลสง
7. นายปรีชา  พิลาสุข
8. นางปติมา  ธนโชติศักดา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  สะท้านถิ่น
2. เด็กชายขุนเดช  สุมะหิงพันธ์
3. เด็กชายธิวาทัศน์  ลุกราช
4. เด็กหญิงปาริชาต  กาจักร
5. เด็กหญิงรัตนา  พลเมือง
6. เด็กชายอภินันท์  น้อยปินตา
7. เด็กชายอภิรักษ์  น้อยปินตา
8. เด็กหญิงอมรทิพย์  คนยั่ง
 
1. นางสาวณัฏฐพัชร์  ศรีเมืองแก้ว
2. นางสาวนวียา  นาราช
3. นายประสงค์  เหลาฉลาด
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีมหาพรม
2. นางสาวณภัทรภรณ์  ลาดไธสง
3. เด็กชายธวัชชัย  อินทะมน
4. เด็กหญิงนันทกาณต์   ไม้กระโทก
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีศิลป์
6. เด็กหญิงพรรณราย  รัตนดี
7. นายพิรภพ  ปะนามะสา
8. นายศิริศักดิ์  รักพร้า
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญเที่ยง
10. นายอชิตพงษ์  เพียซ้าย
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
2. นางสาวกรรณิกา  เส็งนา
3. นายภมร  ชาญสมพงษ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายกาญจนพล  เจียวรัมย์
2. เด็กชายชยังกูร  อินทะดก
3. เด็กหญิงชลธิดา  ราชบัณฑิต
4. เด็กหญิงสราสิณี  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  หาญสงคราม
6. เด็กหญิงอริสา  ทูลฉลอง
 
1. นายณรัชกรณ์  เสริฐนวลสวัสดิ์
2. นางสาวนริศรา  อุตมะโยธิน
3. นายวีรวัฒน์  เนาวิรัตน์
4. นางสาวสุภนิช  สุดรัมย์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงวิภา  สุทธิ
2. เด็กหญิงสันสนีย์  สุทธิ
3. เด็กหญิงสุขนิสา  กล้าณรงค์
4. เด็กหญิงสุชาดา  เปียนประโคน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิ
6. เด็กหญิงเกวลี  โยธาประโคน
 
1. นางรัตนาภรณ์  ผิวจันทา
2. นางจิรัฐยา  ไพเะราะ
3. นางชลทิวา  นาก้อนทอง
4. นางสาวชนัญชิดา  ชัยชุมพล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงพลอยพิภัทร  รุ่งเพียรเลิศ
2. เด็กหญิงมาลินี  สุทธิ
3. เด็กหญิงยุพาวรรณ  กอนรัมย์
4. เด็กหญิงสุดธิดา  ศรีประโคน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  อาญาเมือง
6. เด็กหญิงสุวภา  ดวงตาแสง
7. เด็กหญิงอาริษา  จันทร์กลิ่น
8. เด็กหญิงเกศิณี  ศรพรหม
 
1. นางรัตนาภรณ์  ผิวจันทา
2. นางจิรัฐยา  ไพเราะ
3. นางชลทิวา  นาก้อนทอง
4. นางสาวสาวิตรี  ไกรสะรัมย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เชียนจันทึก
2. เด็กหญิงธนัชญา  อัตวิชา
3. เด็กหญิงธัญชนก  เซิบรัมย์
4. เด็กหญิงลลิตา  กะประโคน
5. เด็กหญิงศศิชา  พันโยศรี
6. เด็กหญิงสุธัญญา  แซกรัมย์
 
1. นางสาวสายชน  คบทองหลาง
2. นางสุวิมล  ประกาศวุฒิชน
3. นางธัญญา  สุดสายเนตร
4. นางสาวสมฤดี  เฒ่าทอง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ตุ้ยตะคุ
2. เด็กหญิงชลดา  รัดนนท์
3. เด็กหญิงชลดา  พลยุทธ
4. เด็กชายธนภูมิ  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงนภัสราภรณ์  สังข์คิด
6. เด็กหญิงนิษิตา  หงษา
7. เด็กหญิงน้ำฝน  เตียงงา
8. เด็กหญิงปนัดดา  ขันรักษา
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  เซี๊ยะรัมย์
10. เด็กหญิงปิยะนุช  ขันหมั่น
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่วงนาค
12. เด็กหญิงวีรกานต์  วิเศษนคร
13. เด็กหญิงสุภมาศ  หัตถะกอง
14. เด็กหญิงสุภาวดี  กาญจนประดิษฐ์
15. เด็กหญิงเนตรชนก  ปองนาน
 
1. นายณัฐการณ์  ใจชัยภูมิ
2. นางสาวสุวรรณ์  บุญผูก
3. นางชไมพร  วงษ์สุรินทร์
4. นางนฤภัทร  กุ่มเรือง
5. นางสมจิต  สุดหอม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธินนท์  มั่นยืน
3. เด็กหญิงณัฐธินันท์  มั่นยืน
4. เด็กหญิงดวงพร  คำภากุล
5. เด็กหญิงมะปราง  ถึงสุข
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญเอิบ
7. เด็กหญิงสิมลตา  สุดารัตน์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  เอียงรัมย์
9. เด็กหญิงอรัญญา  แสงรัมย์
 
1. นายจาตุรัน  เจนไชย
2. นางพจนา  อาจเอี่ยม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1. เด็กชายการัญย์  บุญเย็น
2. เด็กชายชัชพงษ์  จอร์นสัน
3. เด็กชายนิธิกร  มหาวิโร
4. เด็กชายภคิน  แขกรัมย์
5. เด็กชายสุเมธ  สระทองจุด
 
1. นายธีระนันท์  มั่นยืน
2. นางสนธยา  งามดี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงนปุณดา  พงศ์สุธนะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แซ่ลี้
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ผาบถา
2. เด็กหญิงณัฐวรา   จันทร์สะอาด
3. เด็กชายธนโชติ   ศรเพชร
4. เด็กชายพงษ์ธวัช   เชื้อสอน
5. เด็กชายศักรินทร์   ปรึกไธสง
6. เด็กชายอินทร์ทัช   จันทร์ใต้
 
1. นายประจักษ์  ปาปะเก
2. นางนวลพรรณ   ประกอบมิตร
3. นางธนิดา   ประสีระเตสัง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 1. เด็กชายกฤษณะ  จงหาญ
2. เด็กชายกอบชัย  ภูมิสาคู
3. เด็กชายคณาพงษ์  จันชม
4. เด็กชายพงศกร  วงษาราช
5. เด็กชายศุภฤกษ์  พุทธานุ
6. เด็กชายสุภัทรพงษ์  ทูลฉลอง
 
1. นายประเสริฐ  ศริญญาวัจน์
2. นายนาวีชัย  ช้างสาร
3. นายสามารถ  พรหมแก้ว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ซึมกระโทก
2. เด็กชายณัฐนันท์  อุสารัมย์
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉอรัมย์
4. เด็กหญิงบังอร  แว่นรัมย์
5. เด็กชายยุทธศักดิ์  เสนาบูรณ์
6. เด็กหญิงวิภาวัน  นิทุรัมย์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ดูชารัมย์
8. เด็กหญิงเมทินี  ฉวิงรัมย์
 
1. นางสาวมณีย์  ยวงรัมย์
2. นางสาวกิติชา  โตประโคน
3. นางสาวปิยะมาศ  ศรีสุข
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ทบคลัง
2. เด็กชายชลิต  อึ่งเส็ง
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประยงค์สุข
4. เด็กหญิงนิศมา  สุขรมย์
5. เด็กหญิงผกาวดี  บำรุงแคว้น
6. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ตรีวิเศษ
7. เด็กหญิงรินดา  พิมพ์สระเท้า
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สอนซื่อ
9. เด็กหญิงอินทิรา  เยินรัมย์
10. เด็กหญิงเพราพิลาส  ชะนูรัมย์
 
1. นางบุญหมาย  ไชยศรีรัมย์
2. นางสมจิตร  แร่เพร็ช์
3. นางราศรี  รินทา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 1. เด็กหญิงกนกอร   เล็งศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา   บ่อไทย
3. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  อึ่งสูงเนิน
4. เด็กหญิงภัทรวดี    สารัมย์
5. เด็กชายยศวิน  พรมดอนกลอย
6. เด็กหญิงวิลาสินี   คะเชนเชื้อ
7. เด็กชายวิศวะ  วรสินธุ์
8. เด็กหญิงสายธาร   วิราหา
9. เด็กหญิงอรทัย   ทองพันธ์
 
1. นายวีรวัฒน์  สารรัมย์
2. นางสถาพร  อุ่นพิกุล
3. นางสาวจาสุมินทร์  กระบัตรทอง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนชัย  สีโท
2. เด็กหญิงลวัณรัตน์  คะเรรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ตะวันหัก
 
1. นางลำยอง  ชำรัมย์
2. นางสาวณัฐกานต์  บุญนวพงศ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงกันยากร  ชะโลมรัมย์
2. เด็กหญิงพรรณิตา  คำยา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โคมารัมย์
 
1. นางจินตนา  พรหมทองพันธ์
2. นางสาวสิรกาญจน์  สาริกุล
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   จันทมาตร
2. เด็กหญิงนฤมล  ดีต่อ
3. เด็กหญิงปณิตา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศุภาพัช  ลือนาม
2. นางสาวเบญญาภา  บุตรสีทา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงกรกนก  ใจกล้า
2. เด็กหญิงธิญาดา  สะรารัมย์
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  เจียมทอง
 
1. นางสาวศุภาพัช  ลือนาม
2. นางเพ็ญศรี  บุราสิทธิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรรณ  พุดพัด
2. เด็กหญิงขวัญดาว  พูนล้น
 
1. นายวินัย  หงส์จักรเพชร
2. นางสาวเจจิรา  ภูษาแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงนนลดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงรจนา  ล่วงกระโทก
 
1. นางสาวชลีพร  ตาทอง
2. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. นางสาวธัญญลักษณ็์  เกตุชาติ
2. เด็กหญิงราณี  คำภา
 
1. นางสาวชลีพร  ตาทอง
2. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกาญ  บูชา
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ธงอาษา
 
1. นางสาวยุวดี  นาเมือง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เพิ่มพงศ์วุฒิเวท
2. เด็กหญิงสุวิมล  จันทราทิตย์
 
1. นายสยาม  มะริดรัมย์
2. นางสาวพนิดา  โปร่งสันเทียะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แถมจะโปะ
2. เด็กชายเกษม  ตินตะบุระ
 
1. นางสาวรพีพร  พรลุชะ
2. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูกองชนะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ถวิลรัมย์
 
1. นายปัญญา  โสตถิยาภรณ์
2. นางกัญญาภัค  ฉุนรัมย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมาบุตร
2. เด็กหญิงชลมารค  ชาติพันธ์จันทร์
 
1. นางสาวแคร์พรรณ  สนองทิพากร
2. นางสาวกตัญชลี  พงศ์ทองมี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายธรรมชาติ  มูลพฤกษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยศรีรัมย์
 
1. นายนิวัฒน์  อะรัญ
2. นางสาวปัทมา  น้อยบุตรศรี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายถิรวัฒน์    ผดุงภักดี
2. เด็กชายธนรัฐ   ไวยุกรรณ์
 
1. นางอุมา    เรียงไธสง
2. นางนุสรา  ทองผาย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัทธิดา  เอ่งฉ้วน
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลัทธิวาจา
 
1. นางแวววลี  สิริวรจรรยาดี
2. นางสาวเปรมกมล   ศรีโพธิ์ลา
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  กาละสีรัมย์
2. เด็กชายสุภโชค  ศรีสังข์
3. เด็กชายสุรพงศ์  สกิมงาม
 
1. นายปรีชา  ละอองเอก
2. นายจีระ  ซ่อนกลิ่น
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายกรกช  กางทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์หอม
3. เด็กชายวีรโชติ  หงคงคา
 
1. นางศุภาวีร์  ศรีวีระพันธ์
2. นายจวน  ทาหาญ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายชนาธิป  นวลพริ้ง
2. เด็กชายทศพล  อับดุลลา
3. เด็กชายภูผา  หวังผล
 
1. นางศุภาวีร์  ศรีวีระพันธ์
2. นายจวน  ทาหาญ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระนาม 1. เด็กชายนัทธพงษ์  บัวงาม
2. เด็กชายพงษ์ศิริ   นันเสนา
3. เด็กหญิงอริสรา    พูนทอง
 
1. นางกัลญา   ปะสีละเตสัง
2. นายสมบุญ  สิมสีแก้ว
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายชาตโยดม  อินสิงที
2. เด็กชายธนพล  บุรินรัมย์
3. เด็กชายภูตะวัน  แอมรัมย์
 
1. นายพีรพล  กล้าหาญ
2. นางสาวสริยา  ทุ่มกระโทก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายชินวัตร  ทาลากาศ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แพร่งสุวรรณ
3. เด็กชายสรายุทธ  โสมพันธ์
 
1. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
2. นางวันทนา  พลเยี่ยม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายนทีกานต์  ป้อมสุวรรณ์
2. เด็กชายพงศธร  ศรีโสภณ
3. เด็กชายพัสกร  ดาทอง
 
1. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
2. นางวันทนา  พลเยี่ยม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กียา
3. เด็กชายอธิราช  แหงสูงเนิน
 
1. นายพันธวัช  คอนรัมย์
2. นายรชต  ลิไธสง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. นายธัชนนท์  แสนลัง
2. นายอนุวัช  แก้ววันทา
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  ปริโต
 
1. นายสมพงษ์  นิลนัน
2. นายสุรศักดิ์  ปิ่นเพชร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อาจทวีกุล
2. เด็กหญิงนันทพร  ดลกุล
3. เด็กชายฤทธิชัย  ชาติวงศ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  การเพียร
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ดวงประโคน
6. เด็กหญิงอารีย์  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวเบญญาภา  บุญเพิ่ม
2. นางสุภาพร  ตั้งประโคน
3. นายสว่างวิทย์  มะนิตรัมย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สองประโคน
3. เด็กหญิงบัวชมพู  สงครามรอด
4. เด็กชายภาคินัย  เพียขันทา
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์ศรี
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีผาย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชิดชอบ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1. เด็กชายชนะศึก  พลดงนอก
2. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีแก้ว
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธุ์สุวรรณ์
 
1. นายโชติกาญจน์  ธรรมบุตร
2. นายจำลอง  ใยไธสง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดควาย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชำนาญกอง
2. เด็กชายนิธิกร  ใจหวังชนะ
3. เด็กหญิงศศิภา  แผ้วพลสง
 
1. นายมูฮำหมัด  แสวงชัย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องเรือ 1. เด็กหญิงจันทิมา   ท่าหาญ
2. เด็กหญิงบุษรา   คัดกลาง
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี   กิมหวล
 
1. นางธนพร  บุญสุด
2. นางสาวจุรีพร  ศรีสง่า
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวัลลภา  ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อาจทวีกุล
3. เด็กหญิงอลิศรา  สิมมา
 
1. นายสุวัฒน์   ทับทันธนากูล
2. นางสาวสุชาดา  สิงห์โพนทัน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  สุระรัมย์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิมประโคน
3. เด็กหญิงลัดดา  รักษา
 
1. นางปิ่นทอง  ประสงค์ทรัพย์
2. นางสาวชนัญชิดา  ปภัสโร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 1. เด็กหญิงทัศนา  อุสารัมย์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชรา  วาตะรัมย์
 
1. นางสาวอันน์ธนิต  หงษ์ภัทราภรณ์
2. นางสาวจุฑามาศ  วงค์ษา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา  สุทธิ
2. เด็กหญิงราตรี  ชาติวงศ์
3. เด็กหญิงศิริพร  เริงรัมย์
 
1. นางรักคณา  ไชยทอง
2. นางสาวอารีย์  สุรินทร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุรินทาบูรณ์
2. เด็กหญิงดวงดาว  จิรัมย์
3. เด็กหญิงลินดา  วะเสรัมย์
 
1. นางรักคณา  ไชยทอง
2. นางสาวอารีย์  สุรินทร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กหญิงจันทิมา  สาเหลา
2. เด็กหญิงจินดาภา  บัวทอง
3. เด็กหญิงชื่นกมล  ทุมไพร
 
1. นางสาวนิตยา  อันทริทร์
2. นางรัญจวน  ทองนอก
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจรัสศรี  บุญมี
2. เด็กหญิงศรีตราพัฒน์  นวลสิ่ว
3. เด็กหญิงเสาวิณีย์  มะโนรา
 
1. นางสาวสุชาดา  สิงห์โพนทัน
2. นางธนิตา  แก่นสา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุทธิ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญเกตุ
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   อุปจันทร์
 
1. นางนันทนา  ชะวูรัมย์
2. นายสมเดช  ชะวูรัมย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขิบสูงเนิน
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  กำแพงใหญ่
3. เด็กชายสหรัฐ  เสมอภาพ
 
1. นางดอกอ้อ  แซกรัมย์
2. นางกนกพร  ประจำ
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    จันทบาล
2. เด็กหญิงชนาภา    จิตนอก
3. เด็กหญิงณิชาภัทร   พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวอำภา   จำนิล
2. นายเวียงชัย  กิ่งวงศา
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ทำจันทา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ภูแล่นคู่
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสานศรี
 
1. นางสาวสุวารี  สิงหชัย
2. นางเพ็ญศรี  เต็มเกษม
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ก้อนรัมย์
 
1. นางสาวเกษรา  โขงรัมย์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินภา  สุขสำราญ
 
1. นายนนทกร  จันทร์พวง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายพรชัย  รักพินิจ
 
1. นางอรวิภา  วัฒนะ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ควินรัมย์
 
1. นางสาวศิริพร  ปัตตาลาโพธิ์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงโสรยา  ชุมรัมย์
 
1. นางกานดา  การเกด
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงวาสนา  กุยรัมย์
 
1. นางสาลี่  แก้ววิเชียร
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงมุทิตา  แจรบรัมย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอื้อเจริญกุล
3. เด็กหญิงศศิประภา  ลิ้นทองคำ
 
1. นางชุติญา  อันชื่น
2. นางอนงค์  ศิลปสมศักดิ์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายกีรติ  การุณ
2. เด็กหญิงวีระพร  ไชยแสง
3. เด็กหญิงศานันทินี  เตียงงา
 
1. นางจารุวรรณ  คาโส
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงชนกชนม์  มโนพันธ์
2. เด็กชายสุรชัย  วงศ์เชียงขวาง
 
1. นางสาววนิดา  มะนู
2. นางมาลินี  มงคลมะไฟ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายวุฒิชัย  วากุรัมย์
 
1. นางยานี  บุญประสิทธิ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงดารณีนุช   นุวงศ์
 
1. นางบัญญัติ  ประจันบาล
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเก่า 1. เด็กหญิงชดาภรณ์  อาญาเมือง
 
1. นางสาวกิตติยา  แก้วหล้า
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1. เด็กชายวิชยุตม์  เที่ยงปา
 
1. นายสุจิน  ประจำ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร์   ปัญญาหาญ
 
1. นางจุฬารัตน์   แถวไธสง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กชายนรวิญช์  ขจัดโรคา
 
1. นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 1. เด็กหญิง สุดารัตน์  กุสะรัมย์
 
1. นางนงนภัส  จรดรัมย์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ดวงทิพย์
 
1. นางรุ่งทิวา  ด้วงโพนทัน
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตวดี  เกรัมย์
 
1. นายนนทกร  จันทร์พวง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงไอโกะ  ธิรัมย์
 
1. นางวิลัดดา  โพธิ์เงิน
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายสุรเดช  นาคินชาติ
 
1. นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กชายศิวพงษ์  หินหาดหงษ์
 
1. นางกาญจนา  ที่รักษ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายธีรยุทธ  คนซื่อ
 
1. นายหาญ  พิทักษ์สาลี
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีทอง
2. เด็กชายฐิติมา  ดำริรัมย์
3. เด็กชายธวัชชัย   เดือนไธสง
4. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์แรม
5. เด็กหญิงปิยะดา   เอกทัศน์
6. เด็กหญิงลลิตา  พูนนอก
7. เด็กชายอธิชาติ  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นางรุ่งทิวา   ด้วงโพนทัน
2. นางไพบูลย์   โทนหงสา
3. นางมยุรี   แสงดี
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายวันชนะ  จำปาราช
2. เด็กชายวิทยา  น้ำเพชร
3. เด็กชายเพชรสิทธิ์  วันลักษณ์
 
1. นายธนิก  สนโสม
2. นายอรุณ  ทรงแสงจันทร์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ขาวรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดัดถุยาวัตร
3. เด็กหญิงสุพินยา  ขันติวงศ์
 
1. นางราณี  บุญบุตตะ
2. นางสาวสุกัญญา  อะโรคา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สุวารีย์
2. เด็กชายพีรพล  คิดดี
3. เด็กชายวงศกร  สางรัมย์
 
1. นางปราณี  ลีสม
2. นางอรวรรณ  พันธุยา
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  ขันทางรัมย์
2. เด็กชายวงวิวัฒน์  วงคำจันทร์
3. เด็กชายอนุชาต  ไชยสุวรรณ์
 
1. นางสาววิลัดดา  โพธิ์เงิน
2. นางอนุชา  ติยาวัฒน์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กชายกมล  พยุครัมย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ชินบุตร
3. เด็กชายอำนาจ   ชินบุตร
 
1. นางอำพร   อินกะสังข์
2. นางรุ่งทิวา   ด้วงโพนทัน
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายอภิรักษ์   แซมรัมย์
2. เด็กชายไกรวุฒิ   แก้วเจริญใส
 
1. นางจุฬารัตน์   แถวไธสง
2. นางนุสรา   ทองผาย
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายณัชพล  สวาสดิ์ดี
2. เด็กชายสุบรรณ  ต่อสกุล
 
1. นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว
2. นางสาวศรีประภา  แจ้งไธสง
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรนัย  สร้อยชา
2. เด็กหญิงพิราภา  ชัยรถ
3. เด็กชายศุภกิจ  อินชู
 
1. นายสุวัฒน์   ทับทันธนากูล
2. นายวีรสิทธิ์  เกษรนวล
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องเรือ 1. เด็กชายกิตตินัน  เสาทอง
2. เด็กชายอานัส   ท่าหาญ
3. เด็กหญิงอำพร    นิโรจน์รัมย์
 
1. นางทองม้วน  เพชรเลิศ
2. นางสาววิลาวรรณ  บุญครอง
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงคณิศร  จะเรียนรัมย์
 
1. นายนัฐพงษ์  สมุติรัมย์
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กชายอานนท์  แขกทอง
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญเครื่อง
 
1. นายสุวรรณ์  ยศหนองทุ่ม
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กชายสิริดนัย  ดอนสถิตย์
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายอำนาจ  ดัดถุยาวัตร
 
1. นางสินีนาถ  พัวอุดมเจริญ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายยรรยง  บ่อไทย
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  แย้มศรี
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พิทักษี
 
1. นายยรรยง  บ่อไทย
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกนกร  ประนิล
2. เด็กหญิงกฤตพร  ปัญญาพิมพ์
3. เด็กหญิงจันจิรา  สีสืบมา
4. เด็กหญิงจิดารัตน์  อุดแก้ว
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามเดช
6. เด็กชายฐานันดร  แมนสืบชาติ
7. เด็กหญิงณัฐพร  พูนศรี
8. เด็กชายธนโชติ  ฉิมพลีพันธ์
9. เด็กชายธวัชชัย  ก้อนทอง
10. เด็กหญิงธารารินทร์  ศรีนาม
11. เด็กหญิงนฤชยา  พวงศรี
12. เด็กหญิงนันทิยา  สังคะโห
13. เด็กชายนิรัตติศัย  วัฒนชาติ
14. เด็กชายบดินทร์เดชา  พิมวันนา
15. เด็กชายบพิตร  ชาญกล้า
16. เด็กชายปกรณ์  เทียบทอง
17. เด็กชายปัญญากร  ชอุ่มประโคน
18. เด็กหญิงพรรณราย  พลณรงค์
19. เด็กชายพฤตธชาติ  ปัญญาพิมพ์
20. เด็กชายภูริภัทร  มุสิกะพันธ์
21. เด็กหญิงภูวิศา  มุ่งดี
22. เด็กหญิงลลิตวดี  ขจรเกียรติวิทยา
23. เด็กชายศุภโชค  ทัศไพร
24. เด็กชายสิทธิกร  เทพธวัช
25. เด็กชายสุริยะ  แสนน้ำเที่ยง
26. เด็กหญิงอนันตา  ศรีดาวงศ์
27. เด็กหญิงอรจิรา  คลองยุทธ
28. เด็กหญิงอัญชลี  เทพบุตร
29. เด็กหญิงอาทิมา  แสนสุนน
30. เด็กชายเบญจพล  ธรรมดา
 
1. นายพลากร  ศรีเสริม
2. นายบัญญัติ  พิมพ์ละมาศ
3. นางวิบูรณ์มาศ  วัฒนพิเจตน์
4. นางอรณัชชา  ศรีเสริม
5. นางสาวกุสุมา  บุญกำเนิด
6. นางสาววิไลลักษณ์  เส้นเกษ
7. นางสาวรัชดาภรณ์  สมสิงห์
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายจิรายุทธ  ลุสมบัติ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  มันสลาย
4. เด็กหญิงจุฬารักษ์  วิเศษสัตย์
5. เด็กชายชิษณุพงษ์  เพียงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงทัศวรรณ  กกรัมย์
7. เด็กหญิงธนวรรณ  แป้นนางรอง
8. เด็กชายธนากร  สายบา
9. เด็กชายธนาธร  เหง่าพันธ์
10. เด็กหญิงน้ำฝน  แนมกลาง
11. เด็กหญิงปณัฎฐา  วงศ์นาชาติ
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กิมเชื้อ
13. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขวิบุรณ์
14. เด็กชายปิยะพงษ์  พิทักษี
15. เด็กชายพิพัฒน์  บ่อไทย
16. เด็กหญิงพิมลดา  ชำนาญเท
17. เด็กหญิงยุวดี  จำนงมี
18. เด็กหญิงรัตนวลี  สอิ้งรัมย์
19. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เข็มขาว
20. เด็กชายวัชรายุทธ  ผายพิมาย
21. เด็กชายวีระพันธ์  วิเศษสัตย์
22. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่กระโทก
23. เด็กหญิงอรวรรณ  วิเศษนคร
24. เด็กหญิงอริสรา  เกตุชาติ
25. เด็กหญิงอวยพร  ดวงมาลา
26. เด็กชายอำนวย  ดวงมาลา
27. เด็กหญิงอินทิรา  มาศจันทร์
28. เด็กชายเกียรติชัย  มุ่งกลาง
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชุมรัมย์
30. เด็กหญิงแพรพลอย  ลีลาศ
 
1. นายยรรยง  บ่อไทย
2. นางสกาวเดือน  เอี่ยมสร้อย
3. นางสาวอรพรรณ  แสนเภา
4. นายวิทยา  สวนลำใย
5. นายวินัย  ปะสีรัมย์
6. นายบุญมา  บ่อไทย
7. นางสุวินีย์  ขันโพธิ์น้อย