หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2 นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
6 นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
7 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
8 นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
9 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
10 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
11 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
12 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นายวิทยา สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศิลา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นายสัญญา เสาวกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ทุกคน กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นายเสถียร สารกุมาร ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 นางสมวาสนา พูนภิญโญศักดิ์ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 นางพรพรหม สวัสดิ์สุข นักวิชาการการเงินพัสดุโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นางสาวปริศนา วงศ์อิน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นางสาวแสงระวี อุรารัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นางกัลยาณี วิชัยรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางบังอร แก่นจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นางสาวสุภัทราภรณ์ สุขหนา ครู โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นางนฤมล ศรีโกตะเพชร ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 นางศรินยา คุณประทุม ครู โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
34 นางสาวจารุวรรณ อุทาพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
35 นางจีรวัฒน์ มนุษย์ชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
36 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
37 นางสุพรรณนา สุเวชเวทิน ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
38 นางพนิดา อะเพื่อนรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นางทองจันทร์ ปะสีรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
40 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นายสุรชาติ เหง้าละคร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นางบังอร แก่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
44 นายชาญชัย ไชยพิศ ผอ.ร.ร.เสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
45 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์. สพป.บร. ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
46 นายจำลอง การเกษ ครู ร.ร.บ้านหนองเมืองต่ำ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นายดนุพล ลักษณะเพชร ครู ร.ร.บ้านดงกระทิง กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นายทินพงษ์ เข็มบุบผา ครู ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นางสุปราณี ศรีกู่กา ครู ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นางนฤมล เฮงขวัญ ครู ร.ร. มารีย์อนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นางธนัท แพะเมือง ครู ร.ร. มารีย์อนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผ.อ. สพป.บร. ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
57 นางสังวาลย์ นิลวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านช่อผกา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
58 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 นางสาวปริยากร ปักเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63 นางสาวปริศนา วงศ์อิน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64 นายเสถียร สายกุมาร ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65 นางสาวนงเยาว์ เรืองประโคน ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
67 นางศรินยา คุณประทุม ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68 นางสาวอรทัย พลรัมย์ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
69 นางวนิดา ข้อสกุล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นางบุศรา พิทยานันทกุล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71 นายสุเทพ ทรงประโคน ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นางสมวาสนา พูนภิญโญ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
73 นางอรุณี สท้านพล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นางพรพรหม สวัสดิ์สุข นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผ.อ.สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
77 นางบังอร แก่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
78 นายวิรัตน์ พรมพิลา ผอ.รร.วัดบ้านกระชาย กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
79 นายชาญชัย ไชยพิศ ผอ.รร.เสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
80 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านหัววัว กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
81 นางจวงจันทร์ อาจจุฬา ผอ.รร.บ้านกระสังหรุ่นฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
82 นางธนพร ทรงรัมย์ ผอ.รร.บ้านสารภี กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
83 นางสาวฐานิดา สุขรัมย์ เจ้าหหน้าที่ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
84 ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
85 ว่าที่ พ.ต.รัชต์ชัย มุกดามณีวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
87 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
88 นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
89 นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
90 นายประยุทธ์ สนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์(ศรีตลาดโพธิ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
91 นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดชัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
92 นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละลวด กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
93 นายสุรพล ด่านแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
94 นายพยัต ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
95 นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
96 นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
97 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
98 นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
99 นางวริษา สะอาดรัมย์ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
100 นายชาญวิทย์ วงศ์ลีธีระกิจ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
101 นางวรรณา โรจนาวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
102 นายวินัย ยืนชนม์ ครู โรงเรียนวัดละลวด กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
103 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
104 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
105 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
106 นางสาวอรทัย พลรัมย์ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
107 นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
108 นางนฤภร พรหมบุตร ครู โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
109 นางณัชชา กานต์นพกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
110 นางพัชนี พลทามูล ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
111 นางสาวชนัญชิดา ปภัสโร ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
112 นางขวัญเนตร บัตรรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
113 นางรัชตา กิตติหิรัญกูล ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
114 นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
115 นางสาวณัฐกานต์ บุญนวพงศ์ ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
116 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
117 นางบังอร แก่นจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
118 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
119 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
120 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
121 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
122 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
123 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
124 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
125 นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
126 ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
127 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
128 นายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
129 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
130 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
131 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
132 นายสุรชาติ เหง้าละคร ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
133 นางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
134 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
135 นางฉวีวรรณ ราชกิจ ครู ร.ร..อนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย
136 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
137 นางบังอร แก่นจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
138 นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
139 นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
140 นายพยัต ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
141 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
142 นายชาญวิทย์ วงศ์ลีธีระกิจ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
143 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
144 นายสาคร กางรัมย์ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
145 นางวริษา สะอาดรัมย์ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
146 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
147 นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
148 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
149 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
150 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
151 นางสาวพเยาว์ ม่านทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
152 นางอมรา บุญนำพา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
153 นางภาวินี สรรเพชุดา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
154 นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล ครู โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
155 นายออมสิน จรูญรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
156 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
157 นายเพชรไพฑูรย์ บุราสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
158 นางนพคุณ ทองบ่อ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
159 นางสุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
160 นางมัณฑนา ปรากฏหาญ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
161 นางสาวอรนุช ทองสุโขวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
162 นางภาวินี สรรเพชุดา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
163 นายจันทร ทองผาย ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
164 นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก ครู โรงเรียนบ้านฝังงา กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
165 นายไพบูลย์ สดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู กรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
166 นายสุสันต์ แซกรัมย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
167 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
168 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
169 นางสาวนันณภัทร ทีเหมาะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย, บริหารชนบท กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
170 นางสาวนิตยา สะเทิงรัมย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
171 นายสุสันต์ แซกรัมย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
172 นางสาวภัทรา สนตะคุ ครูธุรการ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ, ประชาสวัสดิ์ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
173 นางสาวศศิกานต์ พรมประโคน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านฝังงา, ตลาดควาย กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
174 นางสาวภาวิณี ฉัตรทันต์ ครูธุรการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก, บ้านเขากระโดงศิลาทองอุปถัมภ์ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
175 นางจิราภรณ์ ปะระทัง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา, บ้านหนองปรือ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
176 นางภารดี อริยเมธปรีชา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง, บ้านหนองตาดน้อย กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
177 นาวสาวสุนิสา ศิลาแก้ว เจ้าพนักการธุรการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
178 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
179 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการการเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
180 นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
181 นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการการเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
182 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
183 นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
184 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
185 นายธนายุทธ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
186 นายไพบูลย์ สดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู กรรมการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
187 นายจันทร ทองผาย ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
188 นายอภิชาต ชิดนอก ครู โรงเรียนไตรภูมิ กรรมการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
189 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
190 นางสาวสุวรี เจริญรัมย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.มัญชุสา สุขิตวงศ์ 08-1760-2398, ศน.ราตรี สงวนรัมย์ 08-1790-4082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]