หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 0 0 0
2 003 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 3 5 4
3 004 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 1
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 2 3 3
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 12 22 17
6 149 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1 5 2
7 016 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 6 22 10
8 014 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 4 6 5
9 015 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 15 29 21
10 017 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 12 20 17
11 018 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 6 9 9
12 019 โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 5 12 7
13 037 โรงเรียนบ้านง้าง 0 0 0
14 038 โรงเรียนบ้านช่อผกา 11 23 16
15 039 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 14 25 18
16 040 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 9 32 18
17 041 โรงเรียนบ้านดงเย็น 0 0 0
18 042 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9 14 12
19 043 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 4 15 7
20 044 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 2 6 4
21 045 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 8 16 9
22 046 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 8 23 13
23 047 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 15 29 23
24 050 โรงเรียนบ้านตะเคียน 0 0 0
25 049 โรงเรียนบ้านตะโก 3 7 5
26 048 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 15 32 22
27 051 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 13 32 19
28 052 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 28 63 40
29 053 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 18 29 23
30 054 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 3 3 3
31 055 โรงเรียนบ้านถาวร 18 35 23
32 057 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 8 12 10
33 056 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 5 16 9
34 059 โรงเรียนบ้านนากลาง 7 14 10
35 060 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 22 41 30
36 063 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 10 12 11
37 064 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 5 10 8
38 065 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 4 4 4
39 066 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 26 69 38
40 067 โรงเรียนบ้านประคอง 21 41 31
41 068 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 2 2 2
42 069 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 7 15 12
43 070 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 31 101 54
44 071 โรงเรียนบ้านฝังงา 1 1 1
45 072 โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 1 1
46 073 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 4 4 4
47 074 โรงเรียนบ้านพลวง 0 0 0
48 075 โรงเรียนบ้านพะไล 1 1 1
49 081 โรงเรียนบ้านมะค่า 0 0 0
50 082 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 2 1 1
51 077 โรงเรียนบ้านม่วง 3 5 4
52 079 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 1 5 2
53 080 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 7 16 11
54 078 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 1 1 1
55 085 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 31 96 45
56 087 โรงเรียนบ้านร่มไทร 0 0 0
57 088 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 4 10 7
58 089 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 34 62 48
59 090 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 6 10 9
60 091 โรงเรียนบ้านสมสนุก 13 35 21
61 093 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 12 31 17
62 094 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 3 5 4
63 092 โรงเรียนบ้านสระเกษ 5 6 5
64 095 โรงเรียนบ้านสวายจีก 13 36 17
65 096 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 24 53 39
66 097 โรงเรียนบ้านสารภี 4 6 4
67 100 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 5 11 8
68 101 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 1 1 1
69 098 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 7 13 12
70 099 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 22 54 31
71 102 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 12 22 18
72 103 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 2 2 2
73 106 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 0 0 0
74 107 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 4 12 8
75 108 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 3 3 3
76 109 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 0 0 0
77 112 โรงเรียนบ้านหนองตราด 5 10 5
78 113 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 5 9 6
79 114 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 6 10 9
80 116 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 18 33 18
81 119 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 6 6
82 121 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 25 23
83 120 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 10 17 13
84 122 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1 1 1
85 124 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 3 5 5
86 123 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 6 7 6
87 127 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 13 22 18
88 132 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 16 44 24
89 131 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 9 18 13
90 133 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 4 4 4
91 130 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24 51 38
92 134 โรงเรียนบ้านหนองม้า 8 29 10
93 136 โรงเรียนบ้านหนองยาง 8 13 12
94 137 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 3 5 4
95 139 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
96 141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 11 9
97 142 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 11 28 16
98 110 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 7 9 7
99 128 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 0 0 0
100 129 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 0 0 0
101 135 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 4 7 5
102 115 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 4 9 6
103 138 โรงเรียนบ้านหนองแวง 17 39 25
104 111 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 16 39 31
105 140 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 4 3
106 117 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 8 8
107 118 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
108 126 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 20 16
109 125 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0
110 143 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 8 16 9
111 144 โรงเรียนบ้านหลักเขต 20 52 35
112 147 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 9 20 15
113 145 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 3 4 3
114 146 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 22 47 34
115 021 โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 0 0 0
116 084 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 3 5 4
117 083 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 7 21 14
118 104 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 11 20 13
119 058 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 2 8 4
120 105 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 3 8 5
121 020 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 8 14 9
122 023 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 11 19 13
123 022 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 17 37 28
124 025 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 3 7 5
125 028 โรงเรียนบ้านโคกระกา 1 3 2
126 027 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 1 3 1
127 029 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 3 1
128 030 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 21 37 27
129 031 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 9 15 11
130 033 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 9 5
131 032 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 6 3
132 034 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 1 1
133 035 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 7 12 7
134 024 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 2 2 2
135 026 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 3 3 3
136 036 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 3 5 4
137 062 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 10 18 13
138 061 โรงเรียนบ้านโนนแดง 12 18 15
139 076 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 8 15 11
140 086 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0
141 151 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 0 0 0
142 152 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 3 6 3
143 153 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 0 0 0
144 154 โรงเรียนพระครูวิทยา 9 15 14
145 156 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 20 37 30
146 160 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 0 0 0
147 163 โรงเรียนวัดกะทิง 0 0 0
148 165 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 5 12 9
149 168 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 13 25 19
150 170 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 32 68 48
151 171 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 18 42 26
152 173 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 2 3 3
153 174 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 11 36 21
154 175 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 5 6 6
155 176 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 9 24 15
156 177 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 5 13 10
157 178 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 11 34 21
158 179 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 10 74 27
159 183 โรงเรียนวัดบ้านรุน 1 1 1
160 184 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 0 0 0
161 185 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 1 2 1
162 187 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 22 33 29
163 188 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 16 39 24
164 189 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 3 6 5
165 190 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 19 74 38
166 180 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 8 23 13
167 181 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 19 51 26
168 182 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 14 25 20
169 186 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 3 5 4
170 172 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 8 19 16
171 192 โรงเรียนวัดละลวด 15 43 23
172 193 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 6 13 10
173 194 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 8 20 13
174 195 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 26 76 49
175 197 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 6 14 10
176 198 โรงเรียนวัดหนองครก 9 27 14
177 199 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 16 36 23
178 200 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 7 13 10
179 196 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 5 13 9
180 202 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 0 0 0
181 201 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 12 30 21
182 164 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 6 10 8
183 166 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1 1 1
184 167 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 6 30 13
185 169 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 5 14 9
186 191 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 13 27 21
187 203 โรงเรียนวิมลวิทยา 9 23 14
188 204 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 9 21 15
189 205 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 20 54 27
190 207 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 8 13 10
191 210 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 41 84 61
192 214 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 19 33 26
193 213 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 32 72 49
194 216 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 37 116 66
195 215 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 9 17 14
196 001 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 11 24 12
197 150 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 8 17 9
198 161 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 3 10 6
199 208 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 29 60 47
200 013 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0 0 0
201 209 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 1 3 2
202 007 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 35 74 55
203 008 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 5 7 6
204 009 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 17 45 29
205 148 โรงเรียนบำรุงวิทยา 23 74 32
206 157 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 52 116 75
207 158 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 0 0 0
208 159 โรงเรียนร.ร.นอร์ทอีสเทอร์น 0 0 0
209 162 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
210 212 โรงเรียนอนุบาลธีรา 7 17 8
211 211 โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ 0 0 0
212 218 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี 0 0 0
213 217 โรงเรียนอนุบาลแสนรัก 0 0 0
214 219 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 11 24 12
215 010 โรงเรียนเทศบาล 1 6 25 9
216 011 โรงเรียนเทศบาล2 4 7 6
217 012 โรงเรียนเทศบาล3 4 14 5
218 155 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์ 0 0 0
219 206 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 21 6
รวม 1881 4280 2797
7077

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.มัญชุสา สุขิตวงศ์ 08-1760-2398, ศน.ราตรี สงวนรัมย์ 08-1790-4082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]