หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางไพจันทร์ วิทยาไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ คิมรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุขผดุงครูโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ประสีระเตสังครูโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร รสหอมครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางจตุพร คำเพราะโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ชื่นใจครูโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางภคมน ศรีธรรมาครูโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางรุจิกร ญาณโยธินโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางประยูร ยืนยิ่งครูโรงเรียนบ้านพะไลประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้ครูโรงเรียนบ้านโคกระกากรรมการ
3. นางสุทธา ละมุลครูโรงเรียนบ้านบริหารชนบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ภัสสร อารมรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหนองตลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นายสุรเทพ ไชยสารโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ไชยรส โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พาราษฎร์ครูโรงเรียนวัดสถานีหนองตาดประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง สิงห์พันธ์โรงเรียนปัญจคาม(เรียนติสสวงค์วิทยา)กรรมการ
3. นางพิกุล จีนปรีชาครูโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา ผาบุตรครูโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางชุติญา อันชื่นครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางพูนศรี ชอบธรรมครูโรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญตา เสาวพันธ์ครูโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางรัทภร เนาว์ประโคนครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวกฤติญา เกยมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอริศรา ศรีงานครูโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงระวี อุไรรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
3. นางปองลักษมณ์ สายวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวีรยา ไชยพิศครูโรงเรียนบ้านโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เดชดำรงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี จาบรัมย์ครูโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ซารัมย์ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลำพวน ฤทธิแก้วครูโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทิมา เย็นทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโคกวัดประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยาพร นครแสนโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์ครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางบุษพร โตหนึ่งครูโรงเรียนบ้านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรุณา สายเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทิมา เย็นทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ศรีแก้วครูโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร พุทไธวัฒน์โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
3. นางโชติรส ปุยะโทครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ คาโสครูโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านสรีพรรณสันติภาพนาฝายกรรมการ
3. นายสมควร ทองงามครูโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภาครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกณวรรธน์ จอมไธสงครูโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณ เติมฤทธิกุลครูโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเปรมจิตร์ หรั่งศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ ดลโสภณโรงเรียนเบญจคามวิทยากรรมการ
3. นางมาลัย ปักเหนือ โรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
4. นายอนันท์ อินทะดกโรงเรียนวัดสถานีหนองตาดกรรมการ
5. นางปุญชรัสมิ์ ประวันรัมย์โรงเรียนวัดหนองตลุมป๊ก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ฉายา โรงเรียนอนุบาลชำนิ ประธานกรรมการ
2. นางอรลักษณ์ ปรัชญาศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายภูรวิช ภรธนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการ
4. นายทองหลา มาตรคำจันทร์โรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
5. นางศรีสุดา เตะประโคนโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ประกอบศรีโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นายคำภู หน่อสีดา โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสมโชค บุญรอดรัมย์โรงเรียนบ้านโนนแดง กรรมการ
5. นายอัตถภูมิ นราภิวัฒน์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
6. นางสาวอุษา ยิ่งนารัมย์โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจีรวัฒน์ มนุษย์ชาติโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณา สุเวชเวทินโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางอารีย์ ไชยเยชน์โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรพรรณ ชำนาญทางโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ โคตรจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ กรรมการ
3. นางสาวประยูร กรุงรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางบรรจบ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย กรรมการ
3. นางวิมลวัณย์ สิทธิบัวศรีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัฐกาญจน์ กิติธนาสุทธิภูมิโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ชิดชอบโรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนฤมล เรืองประโคนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกัญญาภัค ฉุนรัมย์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางจงรัก โสมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชำนิ กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี แสงโทโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ เกตุชาติ โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประธานกรรมการ
2. นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางทิวาพร ธนานุกูล โรงเรียนบ้านลุงม่วง ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ปัญญารัมย์โรงเรียนบ้านตาเหล็ง กรรมการ
3. นางบังอร วรามิตร์โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ภักดีนอกโรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
5. นางทองศรี วิสูตรตระการโรงเรียนบ้านสวายจีก กรรมการ
6. นางศิริพรรณ โล่นารายณ์โรงเรียนบ้านหนองเพิกกรรมการ
7. นางสุนันทา ศรีหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางธัญญลักษณ์ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางสุกาญจน์ กีรติมหาตย์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คะชุนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยม โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกรวิภา สวนบุรี โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ กรรมการ
6. นางสาวพจมาศ กามะพรโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ ทองอันตัง โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิพล อินนอกโรงเรียนบ้านลุงม่วง ประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕กรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สายเพ็ชรโรงเรียนวัดบ้านกระชาย กรรมการ
5. นายมนตรี วิเศษรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านกระชายกรรมการ
6. นางเปี่ยมพร สิงหเดชาสิทธิโรงเรียนตะโกตาเนตรกรรมการ
7. นางทองจันทร์ ปะสีรัมย์โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นางสาวอัจจิมา พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สุรประวัติวงศ์โรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญจิรา ทองเจือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสนอง หอมรวงโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมส่วน ชิงรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศรีผดุงโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นายทินพงษ์ เข็มบุปผาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสำอาง อิสณพงษ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางมิ่งมณี ยังสุขเกษมโรงเรียนอนุบาลชำนิ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธา ชาติประสพโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางพวงผกา อุสาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชยา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางธัญญพร รัตนแสงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ แสนคนึงโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประทีป สครรัมย์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายศิลปกรณ์ จุมพิษโรงเรียนบ้านประคอง กรรมการ
3. นางจิตติยา อุปจันทร์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา ดียิ่งโรงเรียนไตรภูมิประธานกรรมการ
2. นางจิตรอารีย์ ชัยสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
3. นางสาวกัญชนก กามะพรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบรรจง ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดห้วยหวาย(หนองเติ่นฯ)ประธานกรรมการ
2. นางกชกร มีพวงผลโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นางสุพัตรา กิติพันธ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนารี ล้มรุกโรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช แช่มรัมย์โรงเรียนบ้านดงกระทิงฯกรรมการ
3. นางสาวพเยาว์ ซารัมย์โรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิสิษฐ์ ชัยสมัครโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรัทยา ดอกเข็มโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางสาวรินทร์ลภัส ชัยสิทธิ์ณธีโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุดมลักษณ์ ชาติคำดีโรงเรียนบ้านตูบช้างประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ รู้รักดีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสิริชัย คงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองโดนฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ อ่อนนวลโรงเรียนวัดหนองครก กรรมการ
2. นางแสงประกาย เรืองไพศาลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางคนึงนิจ บุราสิทธิ์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์โรงเรียนบ้านสมสนุกประธานกรรมการ
2. นายจิรพงศ์ หงษ์คำโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนดงกระทิงกรรมการ
4. นางสาวชนันพัฒน์ โพธิ์จันโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมงคล ทะนันไธสงโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้กรรมการ
2. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ศรีกู่กาโรงเรียนมาลีย์อนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ ปานกลางโรงเรียนบ้านหนองปล่องประธานกรรมการ
2. นางกฤตยา หาดีโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
3. นายภคนันท์ แช่มรัมย์โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญมี พิหูสูตรโรงเรียนบ้านลุงม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวธานัท แพะเมืองโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางกันต์กนิษฐ์ พันธ์พษ์โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวัชรี นาคินทร์ชาติโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สำเร็จโรงเรียนวิมลวิทยากรรมการ
3. นางกัลยาณี วิชัยรัมย์โรงเรียนโพธิ์ดอนหวายกรรมการ
4. นายสว่างวิทย์ มะนิตรัมย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ คุ้มครองโรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นางภคอร ทูนมาลาโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการ
3. นางมณีรัตน์ วงศ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมหศักดิ์ แก้วนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ แก้ววิเชียรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางสุมาลี กวินพิชญนันท์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายบุญมี เวียงนนท์โรงเรียนบ้านปัญจคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรพีพร มนตรีโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองขวางประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ผงทวีโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประกาศิต รินไธสงโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ บุญพุฒโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่กรรมการ
3. นางสาวสุภัทรภรณ์ สุขหนาโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ปักกาเวสูงโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา พรหมบุตรโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นางศิริมนต์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายสุจิน ประจำโรงเรียนวัดโคกล่ามกรรมการ
3. นายอภิชาต ชึดนอกโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
4. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายสุจิน ประจำโรงเรียนวัดโคกล่ามกรรมการ
3. นายอภิชาติ ชึดนอกโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
4. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุไพรศรี ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ หลอมประโคนโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ละมูลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกระจ่างจิต แช่มรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกประธานกรรมการ
2. นางสำรวม พวงมาลัยโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นางหนูพิน สาทักรัมย์โรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
4. นางวารา เทพเนาว์โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางถาวรีย์ มิดเดิลโรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาราชโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางสาวจินดา ผาบุตรโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร เชาวนกุลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางวนิดา ข้อสกุลโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุทิน พุทไธสงโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางใยสวาท พันธ์หนองหว้าโรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จันทรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางจีราภัทร ดวงกระจายโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
4. นางบังอร สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางผกานันธ์ สร้อยสิริกุลโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นางสมจิตร เมยไธสงโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นางประทุมมาลย์ ศรีสาธรโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร สุดหอมโรงเรียนวัดบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาภรณ์ เจกรัมย์โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูสังฆรักษ์ ปริญญาวัฒ์พระวัดกลางอารามหลวงประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ปานะนามโรงเรียนบ้านหนองตราดกรรมการ
3. นายบันลือศักดิ์ สมบัติบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง ประธานกรรมการ
2. นางธัญดา พะนิรัมย์โรงเรียนวัดสะแกซำกรรมการ
3. นางอำนวย ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางปาลินีย์ ไชยชิวะกัมพลโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ จันทร์เพ็งโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีกมลานนท์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ น้อยวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แว่วบุตรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาววันทนา แผ้วพลสงโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนงนุช จิมมะเริงโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยประธานกรรมการ
2. นายธีรวัจน์ เจริญพันธ์โรงเรียนประชาสวัสดิ์กรรมการ
3. นายสินชัย นิลนนท์โรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางชญานันท์ ศรีชารัตน์โรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เจษฏาภานุกุลโรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุลโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายชนินทร์ ธีระเดชากุลโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ วันล้วนโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางสาวสมพร ปรินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ ศิลปสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ตั้งสกุลโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาวส้มลิ้ม สะเมนรัมย์โรงเรียนบ้านสระคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ประสงค์ใดโรงเรียนวัดหนองขุนปราบประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล สุขผดุงโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางผกากรอง ช่างทองโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวปัญญาพร แพนดีโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางวศินี จินพละโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ จอมไธสงโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทศเพชร บุญยงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายไพจิต โพธิ์สีดีโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
3. นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์เจษฎาวณิชย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นายมานิต ไชยรสโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา จันทร์คงโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ย่านงูเหลือมโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยประธานกรรมการ
2. นางอุดมศรี ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรพงษ์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายอมร บุญทีโรงเรียนบ้านไผทรินทร์กรรมการ
3. นางสาวไพรีราบ สินรัมย์โรงเรียนบ้านกวางงอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสินชัย ทองนาคโรงเรียนพระครูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาภรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางณัฎฐณิชา ตอรบรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาพร ชำนาญสิงห์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธวัช วิทักษบุตรโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยกรรมการ
3. นางดวงสมร คำหอมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัญชา อามาตย์เสนาโรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ศรีโสภาโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางสาวฐิติรภัค ไผ่ดีนุกูลโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนพแก้ว ประยูรเมธาโรงเรียนไตรภูมิวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ชัญถาวรโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ กรรมการ
3. นางสโรชินี โสพิศววงโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ลินทองโรงเรียนวัดหนองขุนปราบกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรชต ลิไธสงโรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โสมกุลโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายผจญ โพธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์ชพงศธร ทวินันท์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเทพฤทธิ์ บุญผาง โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทองใบ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านท้องเรือประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านท้องเรือประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์โรงเรียนชุมขนบ้านหนองบัวโคกประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายกรวิทย์ อินกะสังข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
4. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์โรงเรียนชุมขนบ้านหนองบัวโคกประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
4. นายกรวิทย์ อินกะสังข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมามาลย์ โขมโนทัยโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อยกรรมการ
3. นายเอนก รมย์มณีพิกุลโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทภพ หมั่นกิจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านตลาดชัยประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายเอนก รมณีย์พิกุลโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทภพ หมั่นกิจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สีโทโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา วงศ์แหล้ โรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์โรงเรียนตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สีโทโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา วงศ์แหล้ โรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเสริม เจริญศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ปภพอัศวธาดาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ นันทะชาติโชติหิรัญโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายโสภณ ชุมพลศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเสริม เจริญศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ปภพอัศวธาดาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ นันทะชาติโชติหิรัญโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายโสภณ ชุมพลศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ปะโสทะกังโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์ โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล กรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ปะโสทะกังโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์ โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล กรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์โรงเรียนชุมขนบ้านหนองบัวโคกประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนบ้านละลวดกรรมการ
4. นายกรวิทย์ อินกะสังข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจิตรลดา เกียรติเจริญศิริโรงเรียนเเทศบาล ๒ (อีสานธีรวิทยาคาร) กรรมการ
4. นางนารี สุกใสโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
5. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการ
6. นางสาวสายชน คบทองหลาง โรงเรียนวัดหนองกะทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจิตรลดา เกียรติเจริญศิริโรงเรียนเเทศบาล ๒ (อีสานธีรวิทยาคาร) กรรมการ
4. นางนารี สุกใสโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
5. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการ
6. นางสาวสายชน คบทองหลาง โรงเรียนวัดหนองกะทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางจิตรลดา เกียรติเจริญศิริโรงเรียนเเทศบาล ๒ (อีสานธีรวิทยาคาร) กรรมการ
4. นางนารี สุกใสโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวสายชน คบทองหลาง โรงเรียนวัดหนองกะทุ่มกรรมการ
6. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางจิตรลดา เกียรติเจริญศิริโรงเรียนเเทศบาล ๒ (อีสานธีรวิทยาคาร) กรรมการ
4. นางนารี สุกใสโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวสายชน คบทองหลาง โรงเรียนวัดหนองกะทุ่มกรรมการ
6. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์สิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจินตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
4. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล กรรมการ
5. นางพจนา อาจเอี่ยม โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
6. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊ก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธิศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
5. นางอริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซกรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เนาวิรัตน์โรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซประธานกรรมการ
2. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เนาวิรัตน์โรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการ
4. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
5. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธิศิลป์)กรรมการ
6. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซประธานกรรมการ
2. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เนาวิรัตน์โรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการ
4. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
5. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธิศิลป์)กรรมการ
6. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสหธรณ์ ปุญญปรมัตถ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนู เฮงขวัญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยุทธการ เสนากลางโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนวรัตน์ ภุมรา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissFENG LUโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. MissHUANG JIAYUโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนพดล เถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ อุสารัมย์โรงเรียนบ้านถาวรกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ เกษเกษมโรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
5. นายวุฒินันท์ ดาทองโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ สมพร้อมโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จัตุกูลโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯรองประธานกรรมการ
3. นายจตุพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นายสาคร กางรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ อินทุลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์ แวงดงบังโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์ พิสุทธ์ธนภัทร์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
4. นางกุญญนันฐ์ รัตนาประสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ เหมือนวาจาโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางศรีไกร เผด็จสุริยาโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กรรมการ
3. นางธิรนันท์ มีสาโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายเสถียร สารกุมารโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางบุญหมาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางโสภา ศรีสุริยชัยโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง พิชัยกาลโรงเรียนบ้านสารภี กรรมการ
3. นางกฤติกา บุญมนโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัตติกาล สังคะรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจีรพรรณ ชำนาญทางโรงเรียนบ้านหว่านเขื่อนค้อกรรมการ
3. นางปองลักษณ์ สายวงษ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางละเอียด มีคมโรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางวันนา ปรินทองโรงเรียนอนุบาลชำนิ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางตำลึงทอง น้อยพลีโรงเรียนวัดหนองปล่องประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพัช ลือนามโรงเรียนบ้านตูบช้าง กรรมการ
3. นางสาวสาลินี เอื้อมรัมย์โรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประทีป สครรัมย์ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล ประธานกรรมการ
2. นายออมสิน จรูญรักษ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางจิริรัชกุล เปไธสง โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นายสายธน บุตรศรีเมืองโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายออมสิน จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านโคกวัด ประธานกรรมการ
2. นายคำภู หน่อสีดาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา กรรมการ
3. นายถวัลย์ พอกประโคนโรงเรียนบ้านตาเหล็ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจีระ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวัดบ้านกะหาดประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ปัดไธสงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ทอง กรรมการ
3. นางนพคุณ ทองบ่อโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ดำริห์โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎ์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสิณี โพธิวิเศษโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายปัญญา โสตถิยากรณ์ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายศรัณย์ โกษากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ ละเอียด โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ทอง กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เจริญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทาประธานกรรมการ
2. นายกิตติกร ธรรมกิตติวัฒน์โรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการ
3. นางวรินทร ทองพิมายโรงเรียนเรืองทองสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต ชึดนอก โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายเอกณัฏฐ์ เกียรติมณีธรโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
3. นายศิลปกร จุมพิษ โรงเรียนบ้านประคอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางยุพา ยอดอาหาร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทรโรงเรียนบ้านตูบช้าง กรรมการ
3. นางภัทราพร ชวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ชุบรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยประธานกรรมการ
2. นายจิระ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤตินันท์ สอวิหคโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสยาม มะริดรัมย์ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ ดีสวสัดิ์โรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางแวววลี สิริวรจรรยาดีโรงเรียนเสนสิริอนสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุจณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
3. นายสุริยา ละมุลโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาค โรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ทัศนจิตรกรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายประพันธ์ แสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายราชัน อุตมะโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางจรีภรณ์ แก้วรักษาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นายสมชัย เติมฤทธิกุลโรงเรียนบ้านเมืองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธรรมธุระ โรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางวันทนา พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายอุทิศ มีชำนาญโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ราชสีห์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เกิดนางรองโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นายคณิต วงไพศาลสิริกุลโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา ขจรพันธ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสารภี มโนบาลโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางดาราพร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอมรา บุญนำพา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จันทร โรงเรียนวัดโพธ์ทองกรรมการ
3. นางราตรี เนตรรัตน์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนัฏฐา ทองใสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อะโคจันทร์โรงเรียนวัดสว่างบูรพากรรมการ
3. นางกฤติกา บุญมนโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ เอื้อสามาลย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา พลดอนโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางชำนาญ พูนมาลัยโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทรงพล ล้ำเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ เปี่ยมคัมภีร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายสุชิต จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภาคะเวทโรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมใจ บุญแจ้งโรงเรียนบ้านกวางงอย ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ์ ชุมสายโรงเรียนบ้านตะโก กรรมการ
3. นางลักขณา เนียมสุริยะโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศรีประภา แจ้งไธสงโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ชัยชุมพลโรงเรียนไตรมิตรวิทยา กรรมการ
3. นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพรโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ เพ็งศรีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส คงเทียมศรีสินโรงเรียนวิมลวิทยากรรมการ
3. นางวันดี กิ่งวิชิตโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ เสทียนรัมย์โรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
3. นางนิรมล เนียมสุริยะโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา อักษรณรงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชาญชาติโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ สะเทียนรัมย์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์รัตน์ ตุพิมายโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุญรัตน์ พรมบุตรโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นางนัฏสุดา ศรีวิจารณ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางธัญวรัตน์ คิมรัมย์โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางทองดำ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) กรรมการ
3. นางพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอำพร มอไธสง โรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา เย็นจะบกโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางนันทนา ชะวูรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุวรรณี สัสดีโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพารัตน์ รัตนเสน โรงเรียนบ้านหนองค่าย กรรมการ
3. นางราตรี ชิงรัมย์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กรรมการ
4. นางณิชกุล ปริญรัมย์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอรุณ ทรงแสงจันทร์โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางฉวีวรรณ ราชกิจโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ
2. นางจิตติพรรณ พงศ์ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางเพียงพร แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร กรรมการ
4. นางสุภาพร อยู่แท้กุลโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการ
5. นางธนวรรณ ใยสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยางฯกรรมการ
3. นางสินีนาถ พัวอุดมเจริญโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
5. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านฯกรรมการ
3. นายประเสริฐ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านพระครูน้อยกรรมการ
4. นายกรวิทย์ อินกะสงัข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยางฯกรรมการ
3. นางจีรภัทร ศิริพฤติพันธ์บ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
5. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านฯกรรมการ
3. นายประเสริฐ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านพระครูน้อยกรรมการ
4. นายกรวิทย์ อินกะสงัข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยางฯกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการ
6. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านฯกรรมการ
3. นายประเสริฐ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านพระครูน้อยกรรมการ
4. นายกรวิทย์ อินกะสงัข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยางฯกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านฯกรรมการ
3. นายประเสริฐ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านพระครูน้อยกรรมการ
4. นายกรวิทย์ อินกะสงัข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นางจีรภัทร์ ศิริพฤติพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านฯกรรมการ
4. นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการ
5. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
6. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านฯกรรมการ
4. นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการ
5. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
6. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.มัญชุสา สุขิตวงศ์ 08-1760-2398, ศน.ราตรี สงวนรัมย์ 08-1790-4082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]