รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงศิรัตน์ติกาญน์  มาปังโม
 
1. นางดวงเด่น  พันจำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 1. เด็กชายภาคภูมิ   ภูมิวิลัย
 
1. นางจินตนา  กล้าหาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประดิพัทธิ์
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วพินิจ
 
1. นางรุจิรา  หล้าซุย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาระสิทธิ์
 
1. นางอรทัย  สิงห์ชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  มีเหง้า
 
1. นางสาวชญาดา  เอกอาษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกนกกร  อินไชยา
 
1. นางเยาวรักษ์  ปุยะบาล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวบวรลักษณ์  กาสา
 
1. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 1. เด็กหญิงชนิกานต์   จันทะแค
 
1. นางจรูญลักษณ์  คำเรือน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1. เด็กหญิงนาฎศิลป์   ขันผง
 
1. นางจิราพร  ทัศมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เครือคำ
 
1. นายสงัด  ทองแดง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงธันยพร  นามโฮง
2. เด็กหญิงผกามารินทร์  ยนยุบล
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ทิพยอาสน์
 
1. นางวนิดา  ทิพย์อาสน์
2. นางนิพัชชา  วงศ์อามาตย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประสานศรี
2. เด็กหญิงธิญาดา  มหานิล
3. เด็กหญิงพัชราพร  เพ็งทอง
 
1. นางภัทราพรรณ  อุดมกัลป์
2. นายวีระศักดิ์  วงศ์ทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงวรรณภา  ชัยบัณฑิต
2. เด็กหญิงวิยาดา  คงดี
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมจันทร์
 
1. นายสงัด  ทองแดง
2. นางสุจิรา  ทองแดง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1. เด็กหญิงตวงพร  เคหาบาล
2. เด็กหญิงรังศินี  สาครเจริญ
 
1. นางสาวศิริมาศ  ติยะบุตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหนอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วศรีเปร่ง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เหล่าสุวรรณ
 
1. นายวุฒิชาติ  ไชยช่วย
2. นายสมพงษ์  วรขัตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 1. เด็กหญิงสาวิตรี   วงศ์กระโซ่
 
1. นางบุญเรือง  พรมจินดา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ประภาธรรม
 
1. นางสาวบุญญาพร    กิติศรีวรพรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นางสาวปุุณยาพร  บ้งทัด
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ์   อภัยโส
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สาชะรุง
2. เด็กหญิงบุษกร  พาคำ
3. เด็กหญิงสุธินี  จันทะโสม
 
1. นายอนุพงษ์  นาสมพงษ์
2. นายศักดิ์ชัย  บุญย่อ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงฐิติญา  วันตา
3. เด็กหญิงสวรรยา  ทับทิม
 
1. นายธนภัทร  บุตรี
2. นายไพบูลย์  กล้าหาญ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  พิมพ์สิน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  นุสนธิ์
 
1. นางดุษฎี   นุสนธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ   แสนชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  โคงัน
3. เด็กหญิงพิชญา  โสภาคะยัง
 
1. นางสาวจินตนา  เรืองชัย
2. นางสาวนริศรา  คณานันท์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   วชิรพันธ์
2. เด็กชายณัฐนนท์    ลอยหา
 
1. นางสาวสิริพร  ผลจันทร์
2. นายกิตติพงษ์  เสียระหัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นางสาววริสรา  ไชยเลิศ
2. นายเรืองวุฒิ  อ่อนทะเล
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ์   อภัยโส
2. นายเจริญ  นามชู
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จำปาบุด
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายก้องฟ้า  สุทธิประภา
 
1. นายกานตพงศ์  สุทธิประภา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงวิณิชยา  สุพร
 
1. นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ใบธรรม
2. เด็กชายสรวิศ  หารธงชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  อุดหนุน
 
1. นางหทัยทิพย์  ใบธรรม
2. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ้วนอินทร์
2. เด็กหญิงมรุรี  มิตพะมา
3. เด็กหญิงสรัญญา  ดวงจันทร์
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
2. นางหทัยทิพย์  ใบธรรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงนิลปัทม์   ปาลาด
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ยืนยง
3. เด็กหญิงเขมิกา   โพธิ์ษา
 
1. นางดัชนี  สอนรมย์
2. นางสาวศิริพร  ซายขาว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุภาสี
2. เด็กชายธนดล  ทวีศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย  เคหะฐาน
 
1. นายสุวัฒชัย  ภู่ระหงษ์
2. นายชัยณรงค์  โปตะวัตร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงชนิตา  สเพียรไพร
2. เด็กหญิงธัญกร  นามสอน
3. เด็กหญิงนุสรา  สารธิราช
 
1. นางสาวณฐภรรท  ระวิชัย
2. นางสาวกนกวรรณ  ดอนกวนเจ้า
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงจิตนา  คำยอด
2. เด็กหญิงชัญญา  ธุรี
3. เด็กหญิงวิยดา  สิงสาทร
 
1. นางสาววนิดา  ไชยงาม
2. นางพัชณี  ผลจิตร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงดวงสมร  แก้วสมบัติ
2. เด็กหญิงปราณี  ธรรมราช
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สุทธิประภา
 
1. นางสาวสกาวเดือน  สร้อยทอง
2. นางสาวณัฐนท  ผดุงศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงศิวาพร  เกลี้ยงกลิ่น
2. เด็กหญิงศุภวรรณ์  จันทา
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  ดีแกง
 
1. นางละมัย  วงคำแก้ว
2. นางสุภาพร  ปัญญารส
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กหญิงสิริณวัฒน์  หล้าเพ็งศีล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญวัน
 
1. นางสาวอริศรา  อรกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นามหมั้น
2. เด็กหญิงปิยนันท์  จิตจำปี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โคตรเมืองยศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียด 1. เด็กชายณัฐพล  ทุมโคตร
2. เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อขาวพิมพ์
 
1. นายกฤษณ์  บัวโฮม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตะดวงดี
2. เด็กชายธนภัทร  พลพันธ์
 
1. นายแสงทอง  สัพโส
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กชายวัชรกร   สิงห์อินทร์
2. เด็กชายหทัยทัต   ภูมีกอง
 
1. นายนิลนรัตน์   แสนชัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายพสธร  รุมกี
2. เด็กชายวิกรม  รุมกี
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พัดโท
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  หล้าหิบ
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กหญิงปภัสสร  จันทราช
2. เด็กหญิงปิยะพร  จิตรจักษ์
3. เด็กหญิงพรรณพร  ผึ่งผาย
4. เด็กหญิงอมลรดา  โทขันธ์
5. เด็กหญิงอรวรา  อุทุมมา
 
1. นางมณีวรรณ  สมานทรัพย์
2. นายสมพงษ์  สมานทรัพย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กหญิงช่อขวัญ  ขุ่ยร้านหญ้า
2. เด็กหญิงทัศนมล  บุญศรีเลิศ
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  นาเวียง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงบุปผา
5. เด็กหญิงภัทรวดี  เทียงดี
 
1. นางชลิดา  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวรัตนาพร  พัฒนผล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรอินทร์
2. เด็กชายกาต้า  ขามก้อน
3. เด็กหญิงละอองดาว  สุกรี
4. เด็กชายอดิเทพ  ชัยวงษา
5. เด็กหญิงเกวลิน  วิริยะ
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  วรบุตร
2. นางสาวประภาศิลป์  ทองบุตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงกิตติยา   มะโนรส
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ผากงคำ
3. เด็กหญิงพัธร์พิชา   หลวงเมือง
4. เด็กหญิงพิชามญช์  สุวรรณเวียง
5. เด็กหญิงมีนา   แสนแก้ว
 
1. นางศิริวัฒนา   ปทุมซ้าย
2. นายสุทิน   อัคสี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงจิรานันท์   พุ่มโพธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาส   ลีนาราษฎร์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร   ขำผิวพรรณ
4. เด็กหญิงธนพร   แสนแก้ว
5. เด็กหญิงอธิชา   สงวนทรัพย์
 
1. นางศิริวัฒนา   ปทุมซ้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี   ฝ่ายทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจันทิมา  พาดี
2. เด็กหญิงชญาภา  เกษาทา
3. เด็กหญิงพิษชา  เรืองขวัญ
4. เด็กหญิงลลิตา   สุนทรโฆษิตกุล
5. เด็กหญิงอัจฉรา  สอนจังหรีด
 
1. นางจิตราวรรณ  บุตรแสง
2. นางจันทร์จิรา  มีทองแสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนาภา  ไชยจักร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เบิกค่วง
3. เด็กชายธวัตชัย  สะอาดดี
4. เด็กชายภูผา  พื้นทอง
5. เด็กหญิงอัจริยา  คำหล้า
 
1. นายวีระพันธ์  คำภูษา
2. นายชัชวาลย์  พลเยี่ยม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองทรวง
2. เด็กชายปฏิพล  สารวิทย์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาโยธา
4. เด็กหญิงวไลลักษณ์  ชรินทร์
5. เด็กหญิงอาจาริยา  พิมพ์ไคร้
 
1. นางสาวณิศรา  พาชนิด
2. นางสาวภัสสร  หงส์เหิร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สีผา
2. เด็กชายกิติพล  ชมภูเมือง
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  พิทักษ์
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  เคนซ้าย
5. เด็กหญิงดวงพร  แนบทองหลาง
6. เด็กหญิงถิรดา  วงค์กะโซ่
7. เด็กหญิงธนาภา  ศรีแพน
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์ชาลี
9. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชมพูประเภท
10. เด็กชายพีรศุภ  วงค์ชมภู
11. เด็กชายยุทธพงษ์  วงศ์ผาบุตร
12. เด็กหญิงรัชนก  ศิริกาญจน์
13. เด็กชายวรพล  คณะวาปี
14. เด็กหญิงวรัญญา  สุภาปุ
15. เด็กชายศราวุทธ  ธรรมวัฒน์
16. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  แสงชมภู
17. เด็กหญิงสุพรรณษา  อินทรสิทธิ์
18. เด็กหญิงอธิชา  นาอินทร์
19. เด็กหญิงอภิชญาน์  วงศ์มาย
20. เด็กหญิงอัญญาดา  เข็มศิริ
 
1. นางพนิดา  พสุโพธิ์
2. นางรัญจวน  พลโยธา
3. นางสาวสุดามาส  ศรีนอก
4. นายภักดี  วรรวิชิต
5. นางสาวอรัญญา  แหนงหล้า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงทักษพร   ซิวเชียง
 
1. นางมะลิซ้อน   สีหาวงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทินทรางกูล
 
1. นางจิราภรณ์  คำภูษา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  นิ่มนวล
 
1. นางสิรินทร์  ข่าขันมะลี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายชยานนท์  บูรณพล
2. เด็กหญิงปิยะดา  คงแสนคำ
 
1. นางจิราภา  นามเสนา
2. นายนพดล  อำนาจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  วีระชาติ
2. เด็กหญิงอารยา  คำบัว
 
1. นายคนอง  อาจโยธา
2. นางสาวอุ่นเรือน  ไกรรัตน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงณัฐรดี  เปรินทร์
2. เด็กชายยศพนธ์  ศรีแสน
 
1. นางจิราพร  นิลเนตร
2. นางสาวณัฏฐธิดา  สมภักดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุชาพร  สอนชัยพล
2. เด็กหญิงณัฐจิริยา  โคตรเสนา
3. เด็กหญิงณัฐธิยา  เกสรสร้อย
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธ์ฆ้อง
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  ประไสเสริฐ
6. เด็กหญิงภัทรพร  บุตรพรม
7. เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์  สอนสี
8. เด็กหญิงอนัญญา  คนซื่อ
9. เด็กหญิงอาศิรา  ประทุมชัย
10. เด็กหญิงเสาวภา  เหล่าสุโพธิ์
 
1. นางสาวพัฒวิภา  รักษาพันธ์
2. นางวีณารัตน์  บรรเทา
3. นางประนอม  โคตรหานาม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุพร
2. เด็กหญิงดวงฤดี  พุฒจันทร์
3. เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ศรีบุษย์
4. เด็กหญิงภูรินี  สุพร
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสนอุบล
6. เด็กหญิงสุภา  สายเลี่ยม
7. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วไพฑูรณ์
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ลพพันธ์ุทอง
9. เด็กหญิงอสมา  ชินบุตร
10. เด็กหญิงไอรดา  สุพร
 
1. นายสำราญ  อัครพัฒน์
2. นางวัชราภรณ์  เหมะธุลิน
3. นางสาวนุจริน  บุญแปลง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลที
2. เด็กหญิงกัณญามาศ  วงวิราช
3. เด็กหญิงชลิดา  ธรรมรส
4. เด็กหญิงช่อเอื้อง  สงเคราะห์
5. เด็กหญิงณมาดา  สาริสุทธิ์
6. เด็กหญิงทัปอับสร  บุตรแสน
7. เด็กหญิงทัศนีย์  ยุทธรรม
8. เด็กหญิงปัญญาพร  อุลเว
9. เด็กหญิงมาลิษา  อุลเว
10. เด็กหญิงศิริกัญญา  สีสมโภชน์
11. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คุณดิลกบริรักษ์
12. เด็กหญิงอรกัญญา  แสนทิพย์
13. เด็กหญิงอริสา  จันทะดี
14. เด็กหญิงอัจฉรา  วรกากุล
15. เด็กหญิงเกษศิริ  ภิริยากุล
 
1. นายอภิชาติ  ดีมาก
2. นายอนิรุท  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างวงศ์
4. นางสาววรรณา  บุญแจ่ม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าน 1. เด็กหญิงสุทธิชา   โทเสริฐ
2. เด็กหญิงเบญจพรรณ  จำปาลี
 
1. นางวริศรา  ต่อโชติ
2. นางอนงค์นารถ  พันธ์คำเกิด
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหนอง 1. เด็กชายวิชัย  ชัยปัญญา
2. เด็กชายอนุชา  ชมสำราญ
 
1. นายปิยะพงษ์  อัมภรัตน์
2. นายทศพล  ศรีทอนสุด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ  แพงดวง
 
1. นายสุดบรรชา  โคตรสี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีรักษ์
 
1. นางสาวมนัญญา  คำดอกไม้
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงทานตะวัน  โยชะออน
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  สันแสง
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กหญิงวิภา  พีระวงค์
 
1. นางวิลเรียม  จันทร์ทองศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวชลิตา  พลภักดี
 
1. นางสุมาลี  ชนชิต
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สินชู
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูมิแกดำ
2. เด็กหญิงศุภรดา  โคตร์ทะแก
 
1. นางสาวเพียงพร  กุทอง
2. นางสาวปานตะวัน  พรมโกฏิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1. เด็กหญิงชมนภัส  ศรีวงษา
2. เด็กหญิงดารณี  คำทรัพย์
 
1. นางสาวเพียงพร  กุทอง
2. นางสาววรัญญา  สุดโลก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงปวีณา  สินทรัพย์
2. เด็กหญิงวาสินี  อุดรทักษ์
 
1. นางอมรรัตน์  โงนมณี
2. นางยุพิน  คุณชื่น
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายเด่นดนัย  งามฉลวย
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 1. เด็กหญิงคุณัชญา  แพงดวง
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีจันทร์
3. เด็กชายธนากร  เกษา
 
1. นางสาวอรพิน  สีสาร
2. นางนัชชา  แก้วพุด
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเสียด 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ผิวขำ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีสุภา
3. เด็กชายนิกร  ชาลีดงบัง
 
1. นายบรรดาล  ศรีดาดิษฐ์
2. นางไพรมณี  ศรีดาดิษฐ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายคฑาวุธ   พันศรี
2. เด็กชายนฤนาท  ผาสุก
3. เด็กชายพิชากร  สืบสิงห์
 
1. นางสาวภัควดี  รักษ์โคตร
2. นางชนิตา  ทองคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายกู้เกรียรติ์  ชัยพิบูรณ์
 
1. นายประสิทธ์  จำปาหอม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1. เด็กชายเด่นดนัย  แก้วนิล
 
1. นางสาวสิตา  อัตสาร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนสุระทุม
 
1. นางกัลยา  อ่อนสุระทุม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายเปรมปกร  พรมกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายปิ่นแก้ว  อึ่งลี
 
1. นายพิชิต  ปัญญาประชุม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. นางสาวธิดารัตน์  ดีแป้น
 
1. นายศักดิ์ชาย  ปัญญาประชุม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  รักษาอินทร์
 
1. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุดมชัย
 
1. นางสาวธัญชนก  ทุมโยมา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายปัญจพล  สากำปัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายศุภากร  ทอนฮามแก้ว
 
1. นายวรากร  นาคคง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. นางสาวปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายนันทศร  หูไธสง
 
1. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กหญิงทัศนมล  บุญศรีเลิศ
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ป้องคำสิงห์
 
1. นายแมนสวรรค์  วันทาวงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายกฤษฎา  เมาท่าซวย
2. นางสาวธิดารัตน์  ดีแป้น
3. นายประวิท  กิจสณการ
4. นายปรัชญา  ขายม
5. นางสาวปวีณา  กฤษณากาญ
6. นางสาวพรรพะษา  อำคาเพท
7. นางสาวลักษมี  รองวัตตะ
8. เด็กชายสิริพัฒน์  รองวัตตะ
9. นายสุรชัช  นิกุลกาญจน์
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
2. นางเสงี่ยม  โรจนธรรมกุล
3. นายพิชิต  ปัญญาประชุม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายกิตติธนากรณ์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายกู้เกียรติ  ไชยริบูรณ์
3. เด็กชายขวัญชัย  เขียนเขตร
4. เด็กหญิงจิรประภา  หินอุดม
5. เด็กหญิงชนาภา  ยิ่งยืน
6. เด็กหญิงช่อขวัญ  ขุ่ยร้านหญ้า
7. เด็กหญิงทัศนมล  บุญศรีเลิศ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงบุปผา
9. เด็กชายปุณวัจน์  ผายพันธ์
10. เด็กหญิงภัทรวดี  เทียงดี
11. เด็กชายภัทราวุธ  ไชยศรี
12. เด็กชายภูริทัต  คำสี
13. เด็กหญิงมยุรดา  บุตรจันทร์
14. เด็กชายรชกร  แก้วกัญญา
15. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สืบสวน
16. เด็กชายวุฒิชัย  นนทะภา
17. เด็กหญิงศศิกาน  แสงอรุณ
18. เด็กชายศุปกร  สุพร
19. เด็กชายเกียรติภูมิ  ราษี
20. เด็กหญิงแพรพิไล  แซ่ตั้ง
 
1. นายประสิทธ์  จำปาหอม
2. นายภานุพันธ์  สุวรรณวงศ์
3. นายวสันต์  รุ่นศรี
4. นายนิติรัฐ  โมมา
5. นางชลิดา  สุวรรณวงศ์
6. นางสาวภาวิณี  สุวรรณวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายธนากร  ปุราโส
2. เด็กชายธนากร  หอมหวล
3. เด็กชายภัทรพงษ์  นาหว้า
4. เด็กชายยศวิน  สายทอง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  กาวนอก
6. เด็กหญิงสุนิดา  สิงห์เสนา
 
1. นายฉัตรมงคล  วอแพง
2. นายสุพิจักขณ์  พร้อมจะบก
3. นายวิชยุตม์  โพเทพา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงกฤตพร  แหลมไทย
2. เด็กชายจิรกฤต  ภิญโญ
3. เด็กหญิงชญาดา  วัชรปาน
4. เด็กหญิงชลธิชา  แสนสีมน
5. เด็กหญิงชิดชนก  ลัลัครานนท์
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองภูธร
7. เด็กหญิงทิฑัมพร  เมฆา
8. เด็กชายธนกฤต  นาไชย
9. เด็กหญิงนฤภร  โสเพ็ง
10. เด็กหญิงนุชจรี  ร่มสบาย
11. เด็กหญิงปราญปรียา  โยศรี
12. เด็กหญิงปุณยาพร  ไชยบุตร
13. เด็กชายพงศกร  โคตรจักร์
14. เด็กชายพอฤทัย  วงศ์ภูมี
15. เด็กหญิงภควดี  สุวรรณกุศล
16. เด็กชายรพีภัทร  มานะพาณิชย์
17. เด็กชายราชันต์  ชมสำราญ
18. เด็กหญิงวราภรณ์  ขุนเอม
19. เด็กชายสยาม  สโทเท็น
20. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจันทร์
21. เด็กชายอดิเทพ  ภูพานทอง
22. เด็กหญิงอนัญญา  เสียงล้ำ
23. เด็กชายอนุชิต  ดีโยธา
24. เด็กชายอนุชิต  ชาดาเม็ก
25. เด็กชายอนุวัฒน์  กาศรี
26. เด็กหญิงอารยา  ธรรมรังษี
27. เด็กหญิงอิรวเรศ  ศิวะศุภัทโยธิน
28. เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย
29. เด็กหญิงเภตรา  บุญยณกุล
30. เด็กหญิงเฮย์ยี  ลิม
31. เด็กหญิงโยษิตา  เปี่ยมใจ
 
1. นายกฤษณะ  โดดเสมอ
2. นางสาวศรินรัตน์  สมดี
3. นายจิระพงษ์  ปะกาโส
4. นางสาวธิดารัตน์  โคตรชมภู
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 1. เด็กชายมนตรา  สาวก
 
1. นางจุฬีพร   กุตัน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายนันต์ทกร  ยกเทพ
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 1. เด็กหญิงวิชุดา  นระทัต
 
1. นางกุนยากร  คำเดช
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 1. เด็กหญิงภาวิณี  สีไสย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  มณีนพ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กชายนิกร  ขจรใจ
 
1. นายมารุต  ผุดผาด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นายอานนท์   เหล่าโดน
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ์   อภัยโส
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงวาริน  บุรัตน์
 
1. นายประยูร  ศรีนะอารัง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  กาวนอก
 
1. นายแสวง  ไทยอ่อน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1. เด็กชายวรกิจ   สมหวัง
 
1. นางสาวเกศสุดา    รูปเหลี่ยม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายคณิศร  เทพโคราช
 
1. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปากุล
 
1. นางสาวสมัย  สีสัน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ธีรา   บุญหลี
 
1. นางสาววิริยะรัตน์  ร่มวาปี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 1. เด็กชายรัชชานนท์  เทพขาม
 
1. นางสาวมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายนันต์ทกร  ยกเทพ
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณไตร
 
1. นางสอาด  สุวรรณไตร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงณิชากร  แก้วล้วน
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กชายพงศกร  โคตรจักร์
2. เด็กหญิงพอฤทัย  วงศ์ภูมี
3. เด็กหญิงภควดี  สุวรรณกุศล
4. เด็กชายสยาม  สโทเท็น
5. เด็กชายอดิเทพ  ภูพานทอง
6. เด็กชายอนุชิต  ดีโยธา
7. เด็กชายอนุชิต  ชาดาเม็ก
8. เด็กชายอนุวัฒน์  กาศรี
9. เด็กหญิงเภตรา  บุญยณกุล
10. เด็กหญิงโยษิตา  เปี่ยมใจ
 
1. นายกฤษณะ  โดดเสมอ
2. นางสาวศรินรัตน์  สมดี
3. นายจิระพงษ์  ปะกาโส
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สีขาว
2. เด็กชายกฤติน  ไพรรัตน์
3. เด็กหญิงกฤติยากร  ยี่ยวน
4. เด็กชายคณากร  ประทุมโม
5. เด็กชายคมสัน  เยาวะสัย
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุวรรณมาโจ
7. เด็กชายจิรกิตติ  นาครภัฏ
8. เด็กชายชนาธิป  ประเสริฐสุข
9. เด็กหญิงชนิสรา  ศิริภักดิ์
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เห็มวิพัฒน์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  อองตัน
12. เด็กชายดุลยวิทย์  สมงาม
13. เด็กหญิงตติยาภรณ์  มูลสาร
14. เด็กชายทวิชากร  โพชะราช
15. เด็กหญิงบุญรัตน์  สุวานนท์
16. เด็กหญิงปนัสยา  ขุยร้านหญ้า
17. เด็กชายประกาศิต  กลมเกลียว
18. เด็กหญิงพรรณิภา  วงมิ่ง
19. เด็กชายพสธร  ศรีวิจารย์
20. เด็กหญิงพิชญธิดา   สืบสาย
21. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมาตุ่น
22. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สิทธิกรณ์
23. นายภาณุมาส  วงหาริมาตย์
24. เด็กหญิงวริษา  สุริโย
25. เด็กชายวีรชัช  ธรรมแก้ว
26. เด็กหญิงศรีสุภางค์  คงสุวรรณ
27. เด็กชายศสิการย์  พิมเสน
28. เด็กชายสิรภพ  คำพิลา
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาเวียง
30. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หินอุดม
 
1. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
2. นายวรากร  นาคคง
3. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
4. นางสาวนันธิดา  สารณีย์
5. นางสาวรุ้งนภา  มุทาพร
6. นางฤทัยรัตน์  ศรีสว่าง
7. นางสาวอรอนงค์  สิมมาโคตร
8. นายอติชาต  อ่อนสนิท
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวกรพินธ์ุ  พันธ์โฮม
2. เด็กชายกฤษราช  จักรสมรชัย
3. นางสาวชนาพร  รอดอุปโป
4. เด็กชายณธภัค  รูปคม
5. เด็กชายธนากร  ไททอง
6. นายธนากร  เอิบผักแว่น
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชื่นตา
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำอินทร์
9. นายธีรพงษ์  วงษ์อนุ
10. เด็กหญิงนนทิชา  จันทะชิต
11. เด็กหญิงนาตาลี  หลวงปราบ
12. นางสาวนิสราภรณ์  สายศรี
13. เด็กหญิงปนัดดา  เต็มวงค์
14. เด็กหญิงปริชาติ  บุตรนิน
15. เด็กชายพงษ์เพชร  วิลัยราญ
16. เด็กหญิงพลอยประทาน  พวงสายหยุด
17. นางสาวพิยดา  ณะสาโร
18. เด็กหญิงพิศมัย  ชัยวรรณ์
19. นางสาวภิรดา  สารธิราช
20. เด็กชายรัชนนท์  เพชรท้วม
21. เด็กชายวสันต์  เรื่องสุวรรณ
22. เด็กชายวิจักษณา  โพธิ์สว่าง
23. เด็กชายวิเชียร  โคตรปัญญา
24. นายศิรวิทย์  ประชาโรจน์
25. เด็กชายสังคกร  ธงชัย
26. เด็กหญิงสิริวิมล  พรมบุตร
27. เด็กชายสุจิระ  พลเยี่ยม
28. เด็กหญิงสุภัสรา  ดลถิกาลา
29. นายสุรนัน  ประบุญเรือ
30. เด็กชายอดิศร  คำชมภู
31. นางสาวอภิญญา  สินแสวง
32. นางสาวอภิญญา  พลศรีษะ
33. นางสาวอภิญญา  ลั่นอารัญ
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทะวัน
35. นางสาวอรุณพิพัฒน์  ทองภู
36. เด็กหญิงอักษร  ยืนนาน
37. เด็กชายอานนท์  ไชยรักษ์
38. เด็กชายอานันท์  คำเลิศ
39. เด็กหญิงอาภาวรรณ  เนื่องชมภู
40. เด็กหญิงอารีญา  มาฟอง
 
1. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
2. นายบารมี  อินทรีย์
3. นางวารุณี  ทรัพย์พงษ์
4. นางนงพร  พรนิคม
5. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ
6. นางรุ่งตะวัน  พานน้อย
7. นางรุจิรา  พาติกบุตร
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงดารุณี  งอยปัดพันธ์
2. เด็กชายธนากรณ์  รักษาภักดี
3. เด็กชายลัชชานนท์  คำบุญเรือง
4. เด็กชายวรเมธ  บุญมี
5. เด็กชายสัจจารักษ์  เพ็งมี
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดอนขันธ์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  อบเชย
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีพลเรือน
9. เด็กหญิงเนาวรัตน์  สุดแสง
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ซาแสงบง
 
1. นางดวงเด่น  พันจำปา
2. นางกาญจนา   วงษ์หาบุศย์
3. นางจรวยพร  ลำทอง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงฐิติพร  สาริโพธิ์
2. เด็กชายณัฐฐินันท์  ศรีใส
3. เด็กหญิงณิชลดา  อุ่นเมือง
4. เด็กชายทองแท้  ทองเชื้อ
5. เด็กชายธนากร  โพธินาม
6. เด็กชายธนิสร  อินโพธิ์สา
7. เด็กชายนนทชัย  สิมมากุล
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สิงห์คุต
9. เด็กหญิงสุจิตรา  โพธิ์ศรี
10. เด็กชายอรรคพล  พะลากุล
 
1. นางสาวธิราภรณ์  พันหล่อมโส
2. นางสาวอมรรัตน์  สิงห์โต
3. นางพัชราภรณ์  เครือเนตร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงจินตนา  แวงเลิศ
2. เด็กหญิงธิดา  พรหมวงค์
3. เด็กหญิงนันทยา  นรากุล
4. เด็กหญิงปรายฟ้า  ทุมหอม
5. เด็กหญิงพิมพ์สายธาร  สารบรรณ
6. เด็กหญิงภันวษา  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงวนิดา  เย็นนภา
8. เด็กหญิงสรุตา  ปุณริบูรณ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  แห้วสุโน
10. เด็กหญิงอมรวงศ์  ชัยชนะ
11. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอาสา
12. เด็กหญิงเพ็ญสายธาร  สารบรรณ
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นายทินกร  อุปดิษฐ์
3. นางนิตยา  ภูกัน
4. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ขอกรดสำโรง
2. เด็กหญิงชุติมา   นามบุญศรี
3. เด็กหญิงปิยทัช   ห้วยทราย
4. เด็กหญิงภัคจิรา   ธงชัยธีรเดช
5. เด็กหญิงวสุรัตน์    ตรงดี
6. เด็กชายสิริญากร   พัฒโท
7. เด็กหญิงสุทธิดา   รอดอุปโป
8. เด็กหญิงอาทิตยา    เฮืองบุญศรี
9. เด็กหญิงเปรมมิกา   จำปาศรี
10. เด็กหญิงแกมกาญจน์   บุตรนนท์
 
1. นางสาววิภาลัย   วงษา
2. นางพูลทรัพย์  บูชนะ
3. นางเพ็ชรา  สังข์สน
4. นางถิรนารถ  ติดมา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศาลาแดง
2. เด็กหญิงชลดา  พันธ์น้อยนนท์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยยศ
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  บุตรดา
5. เด็กหญิงอภิชญา  สมฤดี
 
1. นางสุดาวัลย์  กาญจนสุขเมฆิน
2. นางสาวสุพรวดี  บัวมาตร
3. นางเก็จมณี  อินทะวงศ์
4. นางสาววิภาพร  สุรา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงกริษฐา   แก้วมา
2. เด็กหญิงจิราภา   พลนันท์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ชาตะรักษ์
4. เด็กชายธนมน   โมรา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   คำมุงคุณ
6. เด็กหญิงลักษมี   วารี
7. เด็กหญิงวรนุช   อินธิราช
8. เด็กหญิงอรัญญา   ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงเกศรา   รุจิกลิ่น
10. เด็กหญิงแต้มขวัญ   สีสุขใส
 
1. นางพัฒนาวารินทร์   บุญทา
2. นางชลิศรา   ติมินทระ
3. นางวิกรกิจ   ฉิมทับ
4. นางศิริวัฒนา   ปทุมซ้าย
5. นางรวีวรรณ   สุริยะ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กหญิงจินตนา  คล้อยจันทึก
2. นายจินตภัทร  สภา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อึ่งไพร
4. เด็กหญิงชมภูนุช  โยควัตร์
5. เด็กหญิงชลิดา  เหล็กเขียว
6. เด็กชายธีระวัต  แก้ววิลัย
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วเนตร
8. เด็กหญิงพรสุดา  หัสรินทร์
9. เด็กหญิงพัชรีดา  หอมสมบัติ
10. เด็กหญิงลาวัณย์  เหล่าถาวร
11. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชมภู
12. เด็กหญิงวิไล  น้อยแก้ว
13. เด็กหญิงสุนิสา  มูลสันเทียะ
14. เด็กหญิงสไบทอง  ภูสำรอง
15. เด็กหญิงอุลัยพร  ปิ่นตาพรม
16. เด็กหญิงเมธาวลัย  กุดทองดี
 
1. นายศิลป์นคร  ไกรรัตน์
2. นางสาวศศิโสภา  แสงกมล
3. นางสาวนิภัทรา  รอบคอบ
4. นางวนิดา  จันทร์เพ็ง
5. นางผกาวรรณ  โพธิ์สว่าง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายบูรพา  คำมงคล
2. เด็กชายวรเทพ  ถมมาศ
3. เด็กชายศราวุฒิ  คำเรือโครต
4. เด็กชายสิทธิพล  วงค์กะโซ่
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญโสม
 
1. นายวิชัย  เฉยฉิว
2. นางวรนุช  เถาว์ทอง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนินทราย
2. เด็กหญิงกิตติยา  แสนตุ้ย
 
1. นายบุญทัน  คำภูษา
2. นางสาวอุทุมพร  เนินทราย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1. เด็กหญิงวริศรา   อินศิริ
 
1. นางสาวมุทิตา  ดอกสี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงแพรวพิลาศ  จิตนาม
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ทัง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1. เด็กหญิงศุจินธรา  ศิลารักษ์
 
1. นายประสพ  หล้าพรม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงลดามณี  ถูวะสี
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ทัง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกุลวิทย์  เพ็งครุฑ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมีบุตร
3. เด็กชายวัชรพงษ์  สุกใส
4. เด็กชายศุภกฤต  มาดี
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ชาแสงบง
6. เด็กหญิงอารยา  บุญมีบุตร
 
1. นางพัชรินทร์  พลทำ
2. นางสุรินทิพย์  สายสมบูรณ์
3. นางสาวรัตติพร  หลาบหนองแสง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายกิตกร  ทองแดง
2. เด็กชายฐาปกรณ์  นาคูณ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมพ์เพ็ง
4. เด็กชายนัตธพล  วรภัย
5. เด็กชายสมิทธิ  แก่นดี
6. เด็กชายไกรวิชญ์  สิงห์งอย
 
1. นางพิสมัย  ขันติมนต์
2. นายเรืองชัย  สุวรรณภักดี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นายกิตติพงษ์  โชโคตร
2. นายคมกริช  การิโก
3. นายนราธร  วงษ์ใหญ่
4. เด็กชายมฤคราช  คนเพียร
5. นายวีระศักดิ์  โคตรสิม
6. นายสิรภพ  เสรารัตน์
7. นายอดิเทพ  แก้วทอง
8. นายเทอดศักดิ์  สุคนธ์
 
1. นายสุพิจักขณ์  พร้อมจะบก
2. นายวิชยุตม์  โพเทพา
3. นายแสวง  ไทยอ่อน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กหญิงชาลิสา  จำปีพรม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนตรภักดี
3. เด็กหญิงธนัชญา  แก่นดี
4. เด็กชายธีรภัทร  พรมคำน้อย
5. เด็กหญิงนันทิดา  มณีโชติ
6. เด็กหญิงพัณณิตา  แสงคีรีเขต
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  เขาภูเขียว
8. เด็กชายวัชรพล  ดาวเรือง
9. เด็กชายสรวิชญ์  นาคะลัย
10. เด็กชายอัครพล  เนตรภักดี
 
1. นางชลฎา  นามโคตร
2. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
3. นายภาณุพันธุ์   ศรีสุชาติ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคันโท
2. นางสาวนภัสรา  พงกระเสริม
3. นางสาวปภาดา  สาธิราช
4. เด็กหญิงภาวิณี  เตียบประโค
5. นางสาววณิษา  อุ่นสงคราม
6. นายวัชรพงษ์  ซื่อสัตย์
7. นายสิทธิชัย  เพชรสมัย
 
1. นางกานต์สุดา  มาสขาว
2. นางสาวนิตยา  ไชยแก้ว
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ประเทือง
2. เด็กหญิงสิรินทชา  ประทุมสัน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กลิ่นหอม
 
1. นายกิตติพงษ์  กาญจนาภิพัฒน์
2. นางเพชรรัตน์  โคตรไชย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายชนะชล  โชติกมาศ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  จันปัญญา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  อุตชุมพิสัย
 
1. นางสาวธมน  แสนสวาท
2. นายอดิศักดิ์  พันธุ์บุตร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงฐิติมล  สาคล่อง
2. เด็กหญิงณรัญญา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เฟื่องรัสมี
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  ถิ่นไทย
2. นางสาวมะลิสา  สาธุชาติ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีพิทักษ์
2. เด็กหญิงวิมลมาศ  โชติไสว
3. เด็กหญิงศรุตา  บุญบรรลุ
 
1. นางวิลัยวรรณ  ศรีบุตร
2. นางแก่นจันทร์  พลโรม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชัยแก้ว
2. เด็กหญิงพิริษา  ถ้วนนอก
 
1. นางสาวสิริวรรณ  พุกหน้า
2. นางสาววิภาวี  พรหมจารีย์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายฉันทัช  โชติสนธิ์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  หมั่นดอนเรือ
 
1. นายจีรศักดิ์  ศรีโยธา
2. นางสาวสุวินันท์  ศรีจุมพล
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กชายศราวิน  คำกรม
2. เด็กชายอันดา  เวียงคำ
 
1. นายสมคิด  สิงห์จารย์
2. นางพรพันธุ์  สิงห์จารย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กชายศรายุทธ  สุทธิประภา
2. เด็กชายอิสระ  พันธ์นกแต้
 
1. นายบัณฑิต  แสนไชย
2. นางชญาดา  อุดมมงคลกิจ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์สะอาด
2. เด็กชายนนทวัช  วรรณภา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โสดาคำแสน
2. นายจีรศักดิ์  ศรีโยธา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยชนะ
2. เด็กชายสหรัฐ  กระอาจ
 
1. นายบัณฑิต  แสนไชย
2. นางสาววรรณา  บุญแจ่ม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กชายธราวุธ  บ่าวเหมื่อย
2. เด็กชายปัณธร  วรรณดร
 
1. นายพิเชษฐ์  ภูอ่าว
2. นางสาวกัตติกา  หัสรินทร์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กชายวัชรพล  เคนกุล
2. เด็กหญิงเอเธนส์  อุลเว
 
1. นายบัณฑิต  แสนไชย
2. นางสาวจุฬามณี  ติยะบุตร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแฮต 1. เด็กชายธงชัย  เพ็งจาง
2. เด็กชายวายุพงษ์  โสภาพร
 
1. นายลือชัย  สิงหัส
2. นางศศิพงศ์  อุทกศิริ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงนิศาชล  วรพุท
2. เด็กหญิงพรชิตา   เศษฐารักษ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  พุกหน้า
2. นางสาวทวีพร  เศษฐรักษ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. นางสาวจุฑารัตน์  ลีหัวสระ
2. นางสาวศิริลักษณ์  บรรทุปา
 
1. นายประสาน  พรหมเจริญ
2. นางพินพนา  อัฐนาค
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วผาสุข
2. เด็กหญิงเจษรินทร์  กอมณี
3. เด็กหญิงโสระยา  โนนเพีย
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสาวสุณีวรรณ์  อ่อนละมุน
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  โสภะบุญ
2. เด็กชายพีระภัทร์  วังหิน
3. เด็กชายอลังการ  ดวงมณี
 
1. นายอนุรักษ์  ศรีครซ้าย
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  คำหวาน
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีชมภู 1. เด็กชายกฤษฎา  พันจันทร์
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  สุพร
3. เด็กชายอดิศร  วงศ์ษา
 
1. นางสาวฤมล  สุพล
2. นางสาวปิยวรรณ  ดลรัศมี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายสุรยุทธ์  อุทัยวัฒน์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  อัมพะวา
3. เด็กหญิงแพรวา  ตั้งตระกูล
 
1. นายรุงเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ถิ่นสีฐาน
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ชาติชำนิ
3. เด็กชายสุทธินัย  อาพรพัยรัก
 
1. นายสรยุทธ   วิจารณ์
2. นายเสถียร  เสนาสี
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 1. เด็กชายทวีป  เศษสุวรรณ
2. เด็กชายธนพนธ์  ไชยเมือง
3. เด็กชายสราวุุฒิ  เกรี้ยวพิมาย
 
1. นายเสรี  มินเด็น
2. นางสำเนียง  โพธิสว่าง
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ยาเคน
2. เด็กชายวสุวัฒน์  อรรคศรีวร
3. เด็กชายสิทธิชัย  เหมาะดี
 
1. นายจักริน  สุวรรณกิจ
2. นายนเรศ  อุปพงษ์
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทุมเที่ยง
2. เด็กชายภาคภูมิ  สเพียรไพร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองดี
 
1. นางสาวณฐภรรท  ระวิชัย
2. นายศักดา  พันธ์สาย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงวารียา  ชีกว้าง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  หลานวงค์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทัยสว่าง
 
1. นางพัชณี  ผลจิตร์
2. นางสาวลัลนา  พวงพี่
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ดีแป้น
2. เด็กชายภัทรพงษ์  พลภักดี
3. เด็กชายอภิชัย  ชาติวงษ์
 
1. นางอัญชนา  สิงบริคัน
2. นางสาวศิริพร  เพ็งสว่าง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงถนอมพร  สำราญใจ
2. เด็กหญิงศิริญญา  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำนิล
 
1. นายพักตร์  สวยวัน
2. นางสาวลัลนา  พวงพี่
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวนฤมล  พลที
2. เด็กหญิงพิสมัย  พันตรี
3. เด็กหญิงอาศิรา  นาอุดม
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงจีรณัฐชยา  กัณหา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กองทรง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  แวดอุดม
4. เด็กหญิงปริญญาพร  ยันตะพันธ์
5. เด็กหญิงวาสนา  นวลอึ่ง
6. เด็กหญิงวิไลพร  เหมพนม
 
1. นายสมจิตร  มิตพมา
2. นางสาววรรณภา  ลีพรม
3. นางสาวติญากรณ์  สุวรรณวงค์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวปภัสสร  ผดุงแดน
2. นางสาวปุณยาพร  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงพิชญานันท์  เวฬุวนารักษ์
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กระจกแก้ว
5. นางสาวสุดารัตน์  โมกขะศักดิ์
6. นางสาวหยาดฝน  ภูกาสอน
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กหญิงทาศิณี  ศรีคันทรักษ์
2. เด็กหญิงปรัชนันท์  สอนโพธิ์
3. เด็กหญิงโสภิดา  ก้องเวหา
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมมุก
2. นางสาวกัลยาณี  เนื่องอาชา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. นางสาวรุ่งนภา  พลชัยยา
3. นางสาวอุมาภรณ์  ป่าเขือ
 
1. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
2. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 1. เด็กหญิงกนิษขนาฎ  จันทรสูน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มาตรจินดา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ดีโท
 
1. นางสาวสุวนีย์  มนต์อินทร์
2. นางเมธาพร  พันธ์จักร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฎ  โพธิทักษ์
2. เด็กหญิงขวัญชีวา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงอันธิกา  บุญยะโพธิ์
 
1. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
2. นางชุลีพร  ศรีแก่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลทะนี
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  เหมะชัย
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แนบกลาง
 
1. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จันบง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กหญิงชลิตา  ด้วงหว้า
2. เด็กหญิงวิภาวัส  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงอนุตรา  อาชนะชัย
 
1. นางสิรินทร์  ข่าขันมะลี
2. นางสาวดาราพร  แง่พรม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อุทวงศ์
2. เด็กชายศาสตราวุธ  อุปชัย
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นาใจนึก
 
1. นายทศพล  อุทโท
2. นายวิเชียร  อินธิสา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงนุชิดาพร  ศิริคุณ
2. เด็กหญิงปรียาดา  วุฒิสาร
3. เด็กหญิงลลิตา  เทวงษา
 
1. นางสุกัญญา  แสงมณี
2. นางอมรรัตน์  จันอร่าม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กหญิงยลดา  สอนใจ
2. เด็กหญิงสิตางค์  กิณเรศ
3. เด็กหญิงอลิตา  ปัญญารถ
 
1. นางบัณฑิต  สอนโพธิ์
2. นางสาวจุรีภรณ์  คล่องดี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กชายธนชล  นะโพธิ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนโบราณ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  กาดนอก
 
1. นางเจษฎาภรณ์  พรหมดา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กชายธีระพงษ์   ทามแก้ว
2. เด็กหญิงนีรชา   ประทุมมา
3. เด็กหญิงมุฑิตา   บุญพระเวส
 
1. นางลำไพร  เลขกระโทก
2. นางสาวภัทรานิษฐ์   คำหวาน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. นางสาวทัศนีย์  นครศรี
2. เด็กหญิงพิยดา  ชะโรยศรี
3. นางสาวอรอนงค์  หอมสมบัติ
 
1. นางเตือนใจ  เศษรักษา
2. นางผกามาศ  เทพรัตน์
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหนอง 1. เด็กชายนชธรรม  จันทหาร
2. เด็กหญิงนีลวัณ  จรัญเสริฐ
3. เด็กหญิงลลิตา  นามรม
 
1. นางสาววายุพร  คำนาดี
2. นางเยาวลักษณ์  อินทรมาตย์
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุดา
2. เด็กหญิงวริศรา  ราษี
3. เด็กหญิงสู่ขวัญดิน  บุญพูน
 
1. นางประคอง  กลิ่นจันทร์
2. นางนฤมล  สุทธิบรรจง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิธร  เหลาลุมพุก
 
1. นางนิภาพรรณ  จอมทอง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงกุลนัส  ทองขาว
 
1. นายอภินันท์  มังกะเทศ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายคมสัน  เยาวะสัย
 
1. นางคุณค่า  ยี่สารพัฒน์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กชายชนะชัย  แสนตั้งใจ
 
1. นายสุทธิโรจน์  เสนีย์วงศ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีพุทธา
 
1. นายวรนันทน์  บรรจง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กชายวิรุณ   เตนากุล
 
1. นางสาวภคินี   ฐานะ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินทร์แสง
2. เด็กหญิงปภาดา  ศรีวรษา
3. เด็กชายสิทธิชัย  กลั่นกลึง
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ต่างตา
2. นางสวภาว์  พูดเพราะ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แสงเพ็ชร์
2. เด็กหญิงปริญญา  ผาลัง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อัครเนตร
 
1. นางสาวกงมณีย์  เกษตระ
2. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กชายกฤตพล  ติดมา
2. เด็กหญิงปาลิตา  แสนโพธ์ิ
 
1. นางสาวธนารีย์  จำปาวัตร์
2. นางสาคร  บรรเทา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคสี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงค์คำหาญ
 
1. นางจิราลักษณ์  ทองลาด
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กชายฌาณิชย์  บุญกันยา
 
1. นางชลฎา  นามโคตร
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีมาตร
 
1. นางนิตยา  ภูมิอาจ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. นายอนุชิต  คนจันทร์
 
1. นางนงค์นุช  ช่างปรุง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายธันวา  ประนต
 
1. นายภูษิต  วรรณฤกษ์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายก้องนภา  วะนาพรม
 
1. นายประกาศิต  คำวะเนตร
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  ทองประเสริฐ
 
1. นางวิลเรียม  จันทร์ทองศรี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  แสงทองมา
 
1. นางสาวฐาปนี  มหิมา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางรัศมี  อัคฮาด
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายอัมรินทร์  แดงก่ำ
 
1. นายลือชัย  ศรีหริ่ง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กชายพงศ์ธร  พลทะนาม
 
1. นายกรกฏ  วงศ์สุวรรณ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  พงษ์กระเสริม
 
1. นางนงพร  พรนิคม
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สวัสดิ์นะที
2. เด็กชายธันวา  กลุ่มกระโทก
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  พลอาสา
4. เด็กชายพีรณัฐ  มงคลกุล
5. เด็กหญิงรัศมี  ขนชัยภูมิ
6. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีลุนทอง
7. เด็กหญิงอัญชลี  บุตรนิน
 
1. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ
2. นางสาวสุดใจ  พิมจักแสน
3. นายพชรพล  คิอินธิ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงวรรณวลี  คำเมืองใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เหล่าจูม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมน้อย
 
1. นางวารุณี  ทรัพย์พงษ์
2. นางรุ่งตะวัน  พานน้อย
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  จินดา
2. เด็กหญิงมลธิดา  เรืองนุช
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุตรที
 
1. นางบรรลัง  ทีหอคำ
2. นางพรศิริ  ชัยมานันท์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีสว่าง
2. เด็กชายพายุ  สังฤทธิ์
3. เด็กหญิงหทัยมาศ  หมื่นจร
 
1. นางกาญจนา  วังสระ
2. นางสาววิรุณณี  วิถี
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 1. เด็กชายณัฐกร  สุทธิประภา
2. เด็กชายบุญส่ง  พิมโต
3. เด็กชายสถาพร  สีนวน
 
1. นายรุ่งนิรันดร์  ขอนเต้า
2. นางธัญญา  เวียงอินทร์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธเนตรวิทยา 1. เด็กชายธนากร  นาหอคำ
2. เด็กชายนพภายุ  ปัดนา
3. เด็กชายสรวิศ  มูลบุตรดา
 
1. นายสาคร  ทีหอคำ
2. นางสมพร  ทีหอคำ
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชญานิล  ศรีวัตร
2. เด็กหญิงธิติยา  นาหัวนิล
3. เด็กหญิงวิชชุดา  ศรีณรงค์
 
1. นางสาคร  บรรเทา
2. นางสาวธนารีย์  จำปาวัตร์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กชายณัฐพล  เพิ่มพิพัฒน์
2. เด็กหญิงพีรดา  จันทจิตร
 
1. นางชนิสรา  พระสุรักษ์
2. นายภานุวัฒน์  คำพิพากษ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงจรรจิรา  สาแก่งทราย
2. เด็กชายพงษ์เพชร  ไตรพิมพ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทนคำดี
2. นายไพลิน  ขัวลำธาร
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กชายทรงภพ  ดาวเรือง
2. เด็กชายนนทชัย  แสงประพันธ์
 
1. นายวิรัช  บุญรักษ์
2. นางสาวราวดี  อ่อนคำหล้า
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เงินลา
2. เด็กชายสมบัติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายประสพชัย  ศรีษร
2. นายโกวิท  ฮุยเสนา
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายกีรติ  ต้อนจันทร์
2. เด็กชายภัทรพล  แก้วนาคูณ
3. เด็กชายวรทัต  พรประสิทธิ์
 
1. นางพิกุล  ราษี
2. นางจริยา  ชานันโท
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงจิตรา  อุวอง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พระสุรักษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  วาริน
 
1. นางพิกุล  ราษี
2. นางลฎาภา  พรมพิมพ์
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  แถวโพธิ์
 
1. นายรัตนเดช    การเกษม
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายธีรภัทร  ชวะเลข
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายธนภูมิ   สนองเดช
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายพัทรพล  วังวน
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายศิริชัย   ชมชิด
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายสุทัศน์  สิมมาหลวง
 
1. นายสิทธิพงษ์  จินเม็ง
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายนัตตพล  รัตนวงศ์
 
1. นายสยุมภู  ชัยปัญหา
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์กระโซ่
 
1. นายสิทธิพงษ์  จินเม็ง
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายกชพร   มุทขอนแก่น
2. เด็กชายกิตติภัณย์   สิงราชา
3. เด็กหญิงกุลสตรี   ขอกรดสำรอง
4. เด็กหญิงจตุพร   ตรงใจ
5. เด็กชายจักรพันธ์   เตชะแก้ว
6. เด็กหญิงชุติมา    นามบุญศรี
7. เด็กชายธนภูมิ   สนองเดช
8. เด็กหญิงธัญพร   เชื้อเวียง
9. เด็กชายธีระพงศ์   สมภูมิ
10. เด็กชายนพรัตน์  นามคำมูล
11. เด็กชายนภดล   ทิพวัฒน์
12. เด็กหญิงปิยทัช   ห้วยทราย
13. เด็กหญิงพนิตพิชา   แถวโพธิ์
14. เด็กหญิงภัคจิรา   ธงชัยธีรเดช
15. เด็กชายมหาสมุทร   แก้วสนิท
16. เด็กหญิงระพีภรณ์   สิบหมู่
17. เด็กหญิงวสุรัตน์   ตรงดี
18. เด็กชายวีรภัทร  บุตรพรม
19. เด็กชายศักดา  บุตรดีวงศ์
20. เด็กชายศิริชัย   ชมชิด
21. เด็กชายศิวกร   อนันตวุฒิ
22. เด็กชายศุภวิชญ์   นันทรักษ์
23. เด็กหญิงสุทธิดา    รอดอุปโป
24. เด็กหญิงสุมิตรา    แก้ววิจิตร
25. เด็กชายอติชาติ  มาสอน
26. เด็กหญิงอาทิตยา    เฮืองบุญศรี
27. เด็กชายอุดร  อนนท์
28. เด็กหญิงเปรมมิกา   จำปาศรี
29. เด็กหญิงแกมกาญจน์   บุตรนนท์
30. เด็กชายโกศล   โอบอ้วน
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
2. นางสาววิภาลัย   วงษา
3. นายวสันต์  บัวชุม
4. นางเพ็ชรา  สังข์สน
5. นางพูลทรัพย์  บูชนะ
6. นางถิรนารถ  ติดมา
7. นางประภาภรณ์  อนันตวุฒิ
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหล่าสา
2. เด็กหญิงจิตรวิภา  งิ้วฝ้าย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  อามาตสมบัติ
4. นางสาวชื่นนภา  ลำไทยสงค์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสวาท
6. เด็กหญิงตริตราภรณ์  อามาตสมบัติ
7. เด็กชายทินกร  มลศิลป์
8. เด็กหญิงธันยากร  อินราช
9. นางสาวธินัฐดา  มณีด่านจาก
10. เด็กชายนวพล  พลเยี่ยม
11. เด็กหญิงปนัดดา  สุขดี
12. เด็กหญิงปิยนัด  สุขดี
13. เด็กหญิงพรชิตา  สมัยใหม่
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  งามมีศรี
15. นางสาวพัชรินทร์  กุมารสิทธิ์
16. เด็กชายพีรภัทร  พวงสูงเนิน
17. เด็กชายภัทรชัย  ภูสมสี
18. เด็กชายภัทรพล  ภูสมสี
19. เด็กหญิงมนัสวี  จันทร์พิชัย
20. เด็กชายรุ่งระดิษ  จันทรวงค์
21. เด็กหญิงสกุลตลา  รักพลแสน
22. เด็กหญิงสัจจพร  อัมรา
23. เด็กหญิงสุนิตา  เหล่ารัตน์
24. เด็กหญิงอภิญญา  เมตรัตน์
25. เด็กชายอิทธิชัย  พิมพ์หาร
26. เด็กชายอิทธิพงษ์  เที่ยงธรรม
27. เด็กชายเทพพิทักษ์  พรมภักดี
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองที
 
1. นายศราวุฒิ  สีสถาน
2. นางสิรินาฎ  ตรีวรเวทย์
3. นายสมัย  แพงศรี
4. นางวรรณภา  สมจันทร์
5. นางนฤมล  หัตถสาร
6. นายแจ่มนภา  คำมา
7. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ  สุโรรัมย์