สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 41 9 3 1 53
2 บ้านโป่งเปือย 41 6 1 0 48
3 อนุบาลพรเจริญ 41 5 10 4 56
4 ชุมชนบ้านโคกอุดม 35 5 3 2 43
5 ชุมชนบ้านซาง 32 9 3 2 44
6 ประสานมิตรวิทยา 27 5 1 4 33
7 บ้านนาสะแบง 24 9 4 2 37
8 หนองทุ่มวิทยา 24 5 0 2 29
9 สังวาลย์วิทย์ ๑ 23 3 3 0 29
10 อนุบาลโซ่พิสัย 22 10 1 2 33
11 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 21 12 2 2 35
12 บ้านนางัวสายปัญญา 20 6 2 5 28
13 บ้านนาแสง 20 5 1 1 26
14 บ้านหัวแฮต 20 5 0 1 25
15 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 20 5 0 0 25
16 บึงของหลงวิทยา 20 3 3 1 26
17 อนุบาลเลิศปัญญา 19 7 2 4 28
18 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 19 5 2 1 26
19 บ้านโนนสว่าง 19 4 2 2 25
20 บ้านสามหนอง 19 4 2 0 25
21 บ้านนากั้ง 19 3 0 0 22
22 บ้านหนองผักแว่น 19 1 1 1 21
23 บ้านหนองฮูฝอยลม 19 1 1 0 21
24 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 18 5 1 1 24
25 อนุบาลเซกา 18 4 3 1 25
26 อนุบาลนวรัตน์ 17 3 0 1 20
27 บ้านหนองโดดอนเสียด 16 6 0 3 22
28 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 16 5 3 5 24
29 บ้านท่าสีไค 16 5 2 1 23
30 บ้านนาเจริญ 16 5 0 0 21
31 บ้านโนนสวาง 16 3 0 2 19
32 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 15 12 2 1 29
33 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 15 7 1 3 23
34 บ้านดอนหญ้านาง 15 6 1 2 22
35 บ้านหนองหมู 14 3 1 2 18
36 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 14 3 1 0 18
37 หอคำพิทยาสรรค์ 14 2 1 2 17
38 บ้านดงบัง 14 1 3 2 18
39 สิริภัทรวิทยา 13 4 1 0 18
40 บ้านห้วยผักขะ 12 7 0 2 19
41 บ้านนาทราย 12 5 1 3 18
42 อนุบาลบุ่งคล้า 12 4 1 2 17
43 บ้านห้วยไม้ซอด 12 4 0 1 16
44 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 12 2 0 1 14
45 อนุบาลวิภาวี 12 2 0 0 14
46 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 12 0 1 1 13
47 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 11 5 0 2 16
48 บ้านโนนแก้วโพนทอง 11 4 0 3 15
49 อนุบาลรัชดา 11 4 0 1 15
50 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 10 4 3 1 17
51 บ้านดอนเสียด 10 4 1 1 15
52 บ้านท่าส้มโฮง 10 4 0 0 14
53 บ้านนาต้อง 10 3 1 1 14
54 บ้านคำไผ่ 10 3 0 2 13
55 บ้านนาดง 10 2 1 1 13
56 บ้านโคกสวาง 10 1 1 0 12
57 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 10 0 1 3 11
58 ไทยรัฐวิทยา 51 9 6 1 0 16
59 บ้านต้องโคกกะแซ 9 4 3 2 16
60 บ้านท่าเชียงเครือ 9 4 1 2 14
61 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 9 4 1 0 14
62 บ้านไร่สุขสันต์ 9 3 1 0 13
63 บ้านนาสวรรค์ 9 2 0 1 11
64 บ้านนาสิงห์ 9 2 0 0 11
65 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 9 0 1 1 10
66 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 9 0 0 1 9
67 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 8 5 1 2 14
68 บ้านหนองบัวงาม 8 3 2 2 13
69 บ้านบึงกาฬ 8 3 1 1 12
70 บ้านโนนสำราญยางเรียน 8 2 2 0 12
71 บ้านห้วยเซือมเหนือ 8 2 0 2 10
72 เลิดสิน 8 2 0 0 10
73 บ้านโคกกลาง 8 1 4 0 13
74 บ้านนาอ่าง 8 1 2 1 11
75 บ้านนาคำ 8 1 1 2 10
76 บ้านโคกหนองลาด 8 1 1 0 10
77 บ้านกุดสิม 7 4 1 3 12
78 บ้านใหม่สามัคคี 7 2 0 1 9
79 บ้านหนองชัยวาน 7 2 0 0 9
80 กัลยาณิวัฒนา 2 7 1 0 2 8
81 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 7 1 0 0 8
82 บ้านหนองจันทน์ 7 0 0 0 7
83 บ้านไทรงามโนนภูดิน 7 0 0 0 7
84 อนุบาลกมลวรรณ 7 0 0 0 7
85 บ้านศรีชมภู 6 8 1 2 15
86 โสกก่ามนาตาไก้ 6 6 1 0 13
87 บ้านหนองแก่งทราย 6 4 1 0 11
88 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 6 4 0 0 10
89 บ้านนาคำแคน 6 3 1 0 10
90 บ้านท่าสะอาด 6 3 0 1 9
91 บ้านไคสี 6 2 2 1 10
92 อนุบาลปากคาด 6 2 1 0 9
93 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 6 1 1 1 8
94 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 6 1 0 1 7
95 บ้านท่าศรีชมชื่น 6 1 0 0 7
96 บ้านห้วยเซือมใต้ 6 1 0 0 7
97 บ้านทองสาย 6 1 0 0 7
98 ธเนตรวิทยา 6 0 0 0 6
99 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 5 4 2 1 11
100 บ้านนาซาว 5 4 0 0 9
101 บ้านบัวโคก 5 3 1 0 9
102 บ้านเหล่าหนองยาง 5 3 1 0 9
103 ท่าไร่วิทยา 5 3 0 0 8
104 บ้านเหล่าถาวร 5 3 0 0 8
105 บ้านโคกสว่าง 5 3 0 0 8
106 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 2 1 2 8
107 บ้านดงชมภู 5 2 0 0 7
108 บ้านวังยาว 5 1 0 2 6
109 บ้านหนองยาว 5 1 0 0 6
110 บ้านโนนเสถียร 5 1 0 0 6
111 บ้านเหล่าทองหลาง 5 1 0 0 6
112 บ้านชุมภูทอง 5 1 0 0 6
113 โคกบริการสันกำแพง 5 0 1 0 6
114 บ้านนาคำนาใน 5 0 0 1 5
115 บ้านแสงอรุณ 5 0 0 1 5
116 บ้านศรีนาวา 5 0 0 0 5
117 บ้านโนนยางคำ 5 0 0 0 5
118 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 5 0 0 0 5
119 บ้านห้วยก้านเหลือง 5 0 0 0 5
120 หนองแสงประชาสรรค์ 4 6 1 0 11
121 โคกสำราญพรสวรรค์ 4 6 0 0 10
122 บ้านโนนสวรรค์ 4 5 0 2 9
123 บ้านท่ากกต้อง 4 4 2 1 10
124 บ้านคำบอน 4 4 1 6 9
125 บ้านทุ่งทรายจก 4 3 2 1 9
126 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 3 1 0 8
127 บ้านหนองหัวช้าง 4 3 0 0 7
128 บ้านหนองพันทา 4 3 0 0 7
129 บ้านหนองบัวแดง 4 2 2 0 8
130 โนนเหมือดแอ่ 4 2 1 0 7
131 บ้านโนนวังเยี่ยม 4 2 1 0 7
132 บ้านนาเจริญวิทยา 4 1 1 0 6
133 ชุมชนบ้านตูม 4 1 1 0 6
134 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 4 1 0 0 5
135 บ้านสร้างคำ 4 1 0 0 5
136 ชุมชนสมสนุก 4 1 0 0 5
137 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 1 0 0 5
138 หนองจิก 4 1 0 0 5
139 บ้านไร่โนนสำราญ 4 0 1 0 5
140 บ้านคลองเค็ม 4 0 0 2 4
141 บ้านดอนปอ 4 0 0 1 4
142 บ้านดงโทน 3 3 0 0 6
143 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 3 2 2 0 7
144 บ้านนาจาน 3 1 1 1 5
145 บ้านใหม่ศรีชมภู 3 1 0 2 4
146 บ้านดงเสียด 3 1 0 0 4
147 บ้านสะง้อ 3 1 0 0 4
148 บ้านหนองตอ 3 1 0 0 4
149 บ้านหนองเข็ง 3 1 0 0 4
150 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 3 0 1 0 4
151 บ้านหนองแวง 3 0 0 0 3
152 บ้านขามเปี้ย 2 2 1 0 5
153 บ้านดอนแพง 2 2 0 0 4
154 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 2 0 0 4
155 บ้านบ่อพนา 2 2 0 0 4
156 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2 1 2 0 5
157 บ้านคำภู 2 1 1 2 4
158 โนนสาสวรรค์ 2 1 1 0 4
159 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 2 1 0 0 3
160 บ้านเหล่าคาม 2 1 0 0 3
161 บ้านกำแพงเพชร 2 0 1 0 3
162 หนองสิมโนนสวรรค์ 2 0 1 0 3
163 บ้านท่าคำรวม 2 0 0 1 2
164 บ้านนาป่าน 2 0 0 0 2
165 ตชด.บ้านนาแวง 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 2 0 0 0 2
167 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
168 บ้านโนนม่วง 2 0 0 0 2
169 บ้านโสกบง 2 0 0 0 2
170 อนุบาลเย็นจิต 1 2 0 0 3
171 บ้านท่าสำราญ 1 2 0 0 3
172 บ้านโคกนิยม 1 2 0 0 3
173 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 1 2 0 4
174 อนุบาลโอฬาร 1 1 1 1 3
175 บ้านดาลบังบด 1 1 1 0 3
176 บ้านหนองจิก 1 1 0 2 2
177 บ้านคำแวง 1 1 0 1 2
178 บ้านซ่อมกอก 1 1 0 0 2
179 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 1 1 0 0 2
180 บ้านสุขสำราญ 1 1 0 0 2
181 บ้านโนนจำปา 1 0 2 1 3
182 บ้านท่าดอกคำ 1 0 1 1 2
183 บ้านสรรเสริญ 1 0 1 0 2
184 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 1 0 1 0 2
185 บ้านโนนยาง 1 0 0 1 1
186 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
187 บ้านศรีสว่างพัฒนา 1 0 0 0 1
188 บ้านคลองทิพย์ 1 0 0 0 1
189 บ้านซำบอน 1 0 0 0 1
190 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองเดิ่นท่า 1 0 0 0 1
192 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 0 1
193 บ้านห้วยคอม 1 0 0 0 1
194 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
195 อนุบาลวิรวิช 1 0 0 0 1
196 แก่งอาฮง 0 1 1 0 2
197 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 1 0 1 1
198 ตชด.หนองตะไก้ 0 1 0 0 1
199 บ้านท่ากกแดง 0 1 0 0 1
200 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 1 0 0 1
201 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 1 1 1
202 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 1 0 1
203 บ้านคำไชยวาล 0 0 1 0 1
204 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0 1 0
205 บ้านพรสวรรค์ 0 0 0 1 0
206 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 0
207 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0 0 0
รวม 1,594 477 153 154 2,224