สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 10 1 2 13 29 2 7 3 38
2 ชุมชนบ้านโคกอุดม 9 2 6 17 35 4 3 2 42
3 อนุบาลศรีวิไล 8 10 6 24 34 5 3 1 42
4 บ้านนากั้ง 7 2 0 9 19 3 0 0 22
5 ประสานมิตรวิทยา 7 1 0 8 26 5 1 4 32
6 ชุมชนบ้านซาง 6 6 5 17 32 9 3 2 44
7 หนองทุ่มวิทยา 5 3 5 13 22 5 0 2 27
8 อนุบาลโซ่พิสัย 5 2 3 10 19 6 1 2 26
9 บ้านนาแสง 4 4 3 11 20 5 1 1 26
10 บ้านดงบัง 4 3 1 8 14 1 3 2 18
11 อนุบาลรัชดา 4 2 0 6 11 4 0 1 15
12 บ้านห้วยไม้ซอด 4 1 2 7 12 4 0 1 16
13 อนุบาลวิภาวี 4 1 0 5 12 1 0 0 13
14 บ้านนาเจริญ 4 0 4 8 14 4 0 0 18
15 บ้านโป่งเปือย 3 7 1 11 33 5 1 0 39
16 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 3 3 2 8 12 0 1 1 13
17 บ้านสามหนอง 3 2 1 6 19 4 2 0 25
18 บึงของหลงวิทยา 3 2 0 5 16 2 2 1 20
19 บ้านหนองหมู 3 1 1 5 14 3 1 2 18
20 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 5 5 12 21 3 2 0 26
21 บ้านท่าเชียงเครือ 2 4 1 7 9 4 1 2 14
22 บ้านหนองผักแว่น 2 3 3 8 17 1 0 1 18
23 บ้านโนนสว่าง 2 2 4 8 14 4 2 2 20
24 บ้านท่าสีไค 2 2 2 6 16 5 2 1 23
25 บ้านดอนหญ้านาง 2 2 1 5 15 6 1 2 22
26 บ้านหนองโดดอนเสียด 2 2 1 5 14 5 0 3 19
27 บ้านนาสวรรค์ 2 2 0 4 8 2 0 1 10
28 บ้านนาคำ 2 2 0 4 8 1 1 2 10
29 บ้านโนนสวาง 2 1 2 5 16 3 0 2 19
30 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 2 1 1 4 8 5 0 2 13
31 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 1 0 3 10 0 1 3 11
32 บ้านศรีนาวา 2 0 2 4 5 0 0 0 5
33 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 2 0 1 3 13 9 1 1 23
34 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 2 0 1 3 9 0 0 1 9
35 บ้านไร่สุขสันต์ 2 0 0 2 7 2 1 0 10
36 บ้านท่าศรีชมชื่น 2 0 0 2 6 1 0 0 7
37 โสกก่ามนาตาไก้ 2 0 0 2 5 3 1 0 9
38 บ้านหนองจันทน์ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
39 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1 5 2 8 18 5 1 1 24
40 อนุบาลเลิศปัญญา 1 4 1 6 19 7 2 4 28
41 บ้านคำไผ่ 1 4 1 6 10 3 0 2 13
42 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 3 3 7 21 12 2 2 35
43 หอคำพิทยาสรรค์ 1 3 3 7 14 2 1 2 17
44 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 3 1 5 12 2 0 1 14
45 บ้านนางัวสายปัญญา 1 3 0 4 17 5 2 5 24
46 บ้านนาสิงห์ 1 3 0 4 9 2 0 0 11
47 บ้านนาสะแบง 1 2 1 4 20 8 2 2 30
48 บ้านหัวแฮต 1 2 1 4 20 5 0 1 25
49 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 2 1 4 18 4 2 1 24
50 บ้านโคกหนองลาด 1 2 0 3 8 1 1 0 10
51 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1 2 0 3 6 3 1 1 10
52 อนุบาลนวรัตน์ 1 1 8 10 17 3 0 1 20
53 บ้านหนองฮูฝอยลม 1 1 2 4 19 1 1 0 21
54 บ้านนาทราย 1 1 2 4 10 5 1 3 16
55 บ้านนาต้อง 1 1 2 4 10 3 1 1 14
56 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1 1 1 3 11 2 1 0 14
57 อนุบาลกมลวรรณ 1 1 1 3 7 0 0 0 7
58 บ้านโนนยางคำ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
59 ท่าไร่วิทยา 1 1 0 2 5 3 0 0 8
60 บ้านห้วยเซือมใต้ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
61 บ้านใหม่ศรีชมภู 1 1 0 2 3 1 0 2 4
62 บ้านดงเสียด 1 1 0 2 3 1 0 0 4
63 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
64 บ้านท่าคำรวม 1 1 0 2 2 0 0 1 2
65 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 0 2 3 8 3 1 2 12
66 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 2 3 7 2 0 1 9
67 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 0 1 2 15 5 0 0 20
68 บ้านดอนเสียด 1 0 1 2 10 4 1 1 15
69 บ้านศรีชมภู 1 0 1 2 6 7 1 2 14
70 บ้านเหล่าถาวร 1 0 1 2 5 3 0 0 8
71 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 5 1 0 0 6
72 บ้านคลองเค็ม 1 0 1 2 4 0 0 2 4
73 สิริภัทรวิทยา 1 0 0 1 8 2 1 0 11
74 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 1 6 1 0 1 7
75 บ้านท่าส้มโฮง 1 0 0 1 5 2 0 0 7
76 โคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 0 1 4 6 0 0 10
77 บ้านทุ่งทรายจก 1 0 0 1 4 3 2 1 9
78 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
79 บ้านนาป่าน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านซ่อมกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 อนุบาลบุ่งคล้า 0 3 0 3 11 4 1 2 16
82 บ้านโนนเสถียร 0 3 0 3 5 1 0 0 6
83 อนุบาลเซกา 0 2 3 5 18 4 3 1 25
84 บ้านบึงกาฬ 0 2 2 4 4 2 1 1 7
85 บ้านโคกสวาง 0 2 1 3 10 1 1 0 12
86 ไทยรัฐวิทยา 51 0 2 1 3 9 6 1 0 16
87 บ้านนาอ่าง 0 2 1 3 6 1 2 1 9
88 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 2 0 2 4 4 2 1 10
89 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 1 2 3 15 7 1 3 23
90 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 1 1 2 15 5 3 5 23
91 บ้านหนองแก่งทราย 0 1 1 2 6 4 1 0 11
92 บ้านนาซาว 0 1 1 2 5 4 0 0 9
93 บ้านดงชมภู 0 1 1 2 5 2 0 0 7
94 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 1 2 2 5 0 2 7
95 เลิดสิน 0 1 0 1 8 2 0 0 10
96 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 1 0 1 5 2 1 2 8
97 บ้านเหล่าทองหลาง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
98 บ้านชุมภูทอง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
99 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 1 0 1 5 0 0 0 5
100 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1 4 1 1 0 6
101 บ้านดอนปอ 0 1 0 1 4 0 0 1 4
102 บ้านสะง้อ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
103 โนนสาสวรรค์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
104 บ้านคำแวง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
105 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 1 0 1 1 1 0 0 2
106 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านท่าสะอาด 0 0 3 3 5 3 0 1 8
108 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 2 2 9 0 1 1 10
109 บ้านหนองชัยวาน 0 0 2 2 7 2 0 0 9
110 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 2 2 3 2 2 0 7
111 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 1 1 9 4 3 2 16
112 บ้านบัวโคก 0 0 1 1 5 3 1 0 9
113 บ้านวังยาว 0 0 1 1 5 1 0 2 6
114 โคกบริการสันกำแพง 0 0 1 1 5 0 1 0 6
115 บ้านนาคำนาใน 0 0 1 1 5 0 0 1 5
116 บ้านหนองพันทา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
117 บ้านหนองบัวแดง 0 0 1 1 4 2 2 0 8
118 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 1 1 4 2 1 0 7
119 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
120 บ้านสร้างคำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
121 บ้านหนองตอ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
122 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 บ้านขามเปี้ย 0 0 1 1 2 2 1 0 5
124 บ้านดอนแพง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
125 อนุบาลปากคาด 0 0 1 1 2 1 1 0 4
126 อนุบาลเย็นจิต 0 0 1 1 1 2 0 0 3
127 บ้านสุขสำราญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
128 บ้านโนนจำปา 0 0 1 1 1 0 2 1 3
129 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยผักขะ 0 0 0 0 12 7 0 2 19
131 บ้านโนนสำราญยางเรียน 0 0 0 0 8 2 2 0 12
132 บ้านนาดง 0 0 0 0 8 2 1 1 11
133 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 8 1 4 0 13
134 บ้านโนนแก้วโพนทอง 0 0 0 0 7 4 0 3 11
135 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 7 3 1 0 11
136 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 0 0 0 7 2 0 2 9
137 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 7 1 0 0 8
138 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 6 4 1 3 11
139 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 6 4 0 0 10
140 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 6 3 1 0 10
141 บ้านหนองบัวงาม 0 0 0 0 5 3 2 2 10
142 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 5 3 1 0 9
143 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 5 3 0 0 8
144 บ้านไคสี 0 0 0 0 5 2 0 1 7
145 บ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
146 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0 4 4 2 1 10
147 บ้านคำบอน 0 0 0 0 4 4 1 6 9
148 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
149 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
150 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
151 บ้านทองสาย 0 0 0 0 4 1 0 0 5
152 หนองจิก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
153 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
154 บ้านดงโทน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
155 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
156 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
157 บ้านนาจาน 0 0 0 0 3 1 1 1 5
158 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
159 ชุมชนบ้านตูม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
160 ธเนตรวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
161 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
162 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
163 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
164 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
165 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
166 บ้านคำภู 0 0 0 0 2 1 1 2 4
167 โนนเหมือดแอ่ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
168 กัลยาณิวัฒนา 2 0 0 0 0 2 1 0 2 3
169 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 2 0 1 0 3
172 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
173 ตชด.บ้านนาแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
180 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
181 อนุบาลโอฬาร 0 0 0 0 1 1 1 1 3
182 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
183 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 1 0 2 2
184 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
185 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
186 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
187 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านซำบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหาดแฮ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านห้วยคอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 อนุบาลวิรวิช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 แก่งอาฮง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 ตชด.หนองตะไก้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านท่ากกแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านคำไชยวาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 167 150 493 1,444 428 139 153 2,011