สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 13 4 5 22 41 5 10 4 56
2 อนุบาลศรีวิไล 11 11 8 30 41 9 3 1 53
3 ชุมชนบ้านโคกอุดม 9 2 6 17 35 5 3 2 43
4 บ้านโป่งเปือย 7 7 2 16 41 6 1 0 48
5 บ้านนากั้ง 7 2 0 9 19 3 0 0 22
6 ประสานมิตรวิทยา 7 1 1 9 27 5 1 4 33
7 ชุมชนบ้านซาง 6 6 5 17 32 9 3 2 44
8 อนุบาลโซ่พิสัย 6 4 4 14 22 10 1 2 33
9 หนองทุ่มวิทยา 5 4 5 14 24 5 0 2 29
10 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 5 1 1 7 20 5 0 0 25
11 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 5 1 1 7 11 5 0 2 16
12 บ้านนาเจริญ 5 0 4 9 16 5 0 0 21
13 บ้านนาแสง 4 4 3 11 20 5 1 1 26
14 บ้านหนองโดดอนเสียด 4 3 1 8 16 6 0 3 22
15 บ้านดงบัง 4 3 1 8 14 1 3 2 18
16 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 4 2 2 8 10 4 3 1 17
17 อนุบาลรัชดา 4 2 0 6 11 4 0 1 15
18 บ้านห้วยไม้ซอด 4 1 2 7 12 4 0 1 16
19 อนุบาลวิภาวี 4 1 0 5 12 2 0 0 14
20 สังวาลย์วิทย์ ๑ 3 5 6 14 23 3 3 0 29
21 บ้านหนองผักแว่น 3 4 3 10 19 1 1 1 21
22 บึงของหลงวิทยา 3 4 2 9 20 3 3 1 26
23 บ้านโนนสว่าง 3 3 4 10 19 4 2 2 25
24 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 3 3 2 8 12 0 1 1 13
25 บ้านบึงกาฬ 3 2 2 7 8 3 1 1 12
26 บ้านสามหนอง 3 2 1 6 19 4 2 0 25
27 บ้านหนองหมู 3 1 1 5 14 3 1 2 18
28 โสกก่ามนาตาไก้ 3 0 0 3 6 6 1 0 13
29 บ้านนาสะแบง 2 4 2 8 24 9 4 2 37
30 บ้านท่าเชียงเครือ 2 4 1 7 9 4 1 2 14
31 บ้านท่าส้มโฮง 2 3 0 5 10 4 0 0 14
32 บ้านท่าสีไค 2 2 2 6 16 5 2 1 23
33 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 2 2 1 5 19 5 2 1 26
34 บ้านดอนหญ้านาง 2 2 1 5 15 6 1 2 22
35 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 2 2 1 5 14 3 1 0 18
36 บ้านนาสวรรค์ 2 2 0 4 9 2 0 1 11
37 บ้านนาคำ 2 2 0 4 8 1 1 2 10
38 บ้านหนองจันทน์ 2 2 0 4 7 0 0 0 7
39 บ้านโนนสวาง 2 1 2 5 16 3 0 2 19
40 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 2 1 1 4 15 12 2 1 29
41 อนุบาลปากคาด 2 1 1 4 6 2 1 0 9
42 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 1 0 3 10 0 1 3 11
43 บ้านไร่สุขสันต์ 2 1 0 3 9 3 1 0 13
44 สิริภัทรวิทยา 2 0 2 4 13 4 1 0 18
45 บ้านศรีนาวา 2 0 2 4 5 0 0 0 5
46 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 2 0 1 3 9 0 0 1 9
47 บ้านท่าศรีชมชื่น 2 0 0 2 6 1 0 0 7
48 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1 5 2 8 18 5 1 1 24
49 บ้านนางัวสายปัญญา 1 5 0 6 20 6 2 5 28
50 อนุบาลเลิศปัญญา 1 4 1 6 19 7 2 4 28
51 บ้านคำไผ่ 1 4 1 6 10 3 0 2 13
52 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 3 3 7 21 12 2 2 35
53 หอคำพิทยาสรรค์ 1 3 3 7 14 2 1 2 17
54 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 3 1 5 12 2 0 1 14
55 บ้านนาสิงห์ 1 3 0 4 9 2 0 0 11
56 บ้านนาทราย 1 2 2 5 12 5 1 3 18
57 บ้านหัวแฮต 1 2 1 4 20 5 0 1 25
58 บ้านนาอ่าง 1 2 1 4 8 1 2 1 11
59 บ้านโนนสวรรค์ 1 2 1 4 4 5 0 2 9
60 บ้านโคกหนองลาด 1 2 0 3 8 1 1 0 10
61 บ้านไทรงามโนนภูดิน 1 2 0 3 7 0 0 0 7
62 อนุบาลนวรัตน์ 1 1 8 10 17 3 0 1 20
63 บ้านหนองฮูฝอยลม 1 1 2 4 19 1 1 0 21
64 บ้านโนนแก้วโพนทอง 1 1 2 4 11 4 0 3 15
65 บ้านนาต้อง 1 1 2 4 10 3 1 1 14
66 กัลยาณิวัฒนา 2 1 1 2 4 7 1 0 2 8
67 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1 1 1 3 16 5 3 5 24
68 อนุบาลกมลวรรณ 1 1 1 3 7 0 0 0 7
69 บ้านโนนยางคำ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
70 บ้านไคสี 1 1 0 2 6 2 2 1 10
71 บ้านห้วยเซือมใต้ 1 1 0 2 6 1 0 0 7
72 ท่าไร่วิทยา 1 1 0 2 5 3 0 0 8
73 บ้านใหม่ศรีชมภู 1 1 0 2 3 1 0 2 4
74 บ้านดงเสียด 1 1 0 2 3 1 0 0 4
75 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
76 บ้านท่าคำรวม 1 1 0 2 2 0 0 1 2
77 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 0 2 3 8 5 1 2 14
78 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 2 3 7 2 0 1 9
79 บ้านดอนเสียด 1 0 1 2 10 4 1 1 15
80 บ้านศรีชมภู 1 0 1 2 6 8 1 2 15
81 บ้านเหล่าถาวร 1 0 1 2 5 3 0 0 8
82 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 5 1 0 0 6
83 บ้านคลองเค็ม 1 0 1 2 4 0 0 2 4
84 บ้านกุดสิม 1 0 0 1 7 4 1 3 12
85 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 1 6 1 0 1 7
86 ธเนตรวิทยา 1 0 0 1 6 0 0 0 6
87 โคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 0 1 4 6 0 0 10
88 บ้านทุ่งทรายจก 1 0 0 1 4 3 2 1 9
89 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
90 บ้านนาป่าน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านซ่อมกอก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านสรรเสริญ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
93 อนุบาลบุ่งคล้า 0 3 0 3 12 4 1 2 17
94 บ้านโนนเสถียร 0 3 0 3 5 1 0 0 6
95 อนุบาลเซกา 0 2 3 5 18 4 3 1 25
96 บ้านโคกสวาง 0 2 1 3 10 1 1 0 12
97 ไทยรัฐวิทยา 51 0 2 1 3 9 6 1 0 16
98 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 2 0 2 5 4 2 1 11
99 โนนเหมือดแอ่ 0 2 0 2 4 2 1 0 7
100 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 1 2 3 15 7 1 3 23
101 บ้านนาดง 0 1 1 2 10 2 1 1 13
102 บ้านหนองแก่งทราย 0 1 1 2 6 4 1 0 11
103 บ้านนาซาว 0 1 1 2 5 4 0 0 9
104 บ้านดงชมภู 0 1 1 2 5 2 0 0 7
105 บ้านหนองบัวงาม 0 1 0 1 8 3 2 2 13
106 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 0 1 8 2 0 2 10
107 เลิดสิน 0 1 0 1 8 2 0 0 10
108 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 1 0 1 5 2 1 2 8
109 บ้านเหล่าทองหลาง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
110 บ้านชุมภูทอง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
111 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1 4 1 1 0 6
112 บ้านดอนปอ 0 1 0 1 4 0 0 1 4
113 บ้านสะง้อ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
114 โนนสาสวรรค์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
115 บ้านคำแวง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
116 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 1 0 1 1 1 0 0 2
117 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านท่าสะอาด 0 0 3 3 6 3 0 1 9
119 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 2 2 9 0 1 1 10
120 บ้านหนองชัยวาน 0 0 2 2 7 2 0 0 9
121 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 2 2 5 0 0 0 5
122 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 2 2 3 2 2 0 7
123 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 1 1 9 4 3 2 16
124 บ้านบัวโคก 0 0 1 1 5 3 1 0 9
125 บ้านวังยาว 0 0 1 1 5 1 0 2 6
126 โคกบริการสันกำแพง 0 0 1 1 5 0 1 0 6
127 บ้านนาคำนาใน 0 0 1 1 5 0 0 1 5
128 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
129 บ้านหนองพันทา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
130 บ้านหนองบัวแดง 0 0 1 1 4 2 2 0 8
131 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 1 1 4 2 1 0 7
132 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
133 บ้านสร้างคำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
134 บ้านหนองตอ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
135 บ้านขามเปี้ย 0 0 1 1 2 2 1 0 5
136 บ้านดอนแพง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
137 อนุบาลเย็นจิต 0 0 1 1 1 2 0 0 3
138 บ้านสุขสำราญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
139 บ้านโนนจำปา 0 0 1 1 1 0 2 1 3
140 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
141 บ้านห้วยผักขะ 0 0 0 0 12 7 0 2 19
142 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 9 4 1 0 14
143 บ้านโนนสำราญยางเรียน 0 0 0 0 8 2 2 0 12
144 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 8 1 4 0 13
145 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 7 1 0 0 8
146 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 6 4 0 0 10
147 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 6 3 1 0 10
148 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 6 1 1 1 8
149 บ้านทองสาย 0 0 0 0 6 1 0 0 7
150 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 5 3 1 0 9
151 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 5 3 0 0 8
152 บ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
153 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 6 1 0 11
154 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0 4 4 2 1 10
155 บ้านคำบอน 0 0 0 0 4 4 1 6 9
156 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
157 ชุมชนบ้านตูม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
158 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
159 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
160 หนองจิก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
161 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
162 บ้านดงโทน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
163 บ้านนาจาน 0 0 0 0 3 1 1 1 5
164 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
166 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
167 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
168 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
169 บ้านคำภู 0 0 0 0 2 1 1 2 4
170 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 2 0 1 0 3
173 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
174 ตชด.บ้านนาแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
180 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
181 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
182 อนุบาลโอฬาร 0 0 0 0 1 1 1 1 3
183 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
184 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 1 0 2 2
185 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
186 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
187 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
188 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านซำบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านหาดแฮ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านห้วยคอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 อนุบาลวิรวิช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 แก่งอาฮง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
198 ตชด.หนองตะไก้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านท่ากกแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
202 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านคำไชยวาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 204 173 601 1,594 477 153 154 2,224